Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Dadilje

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice roditelja djece rane i predškolske dobi, obrtnika s otvorenim obrtom za čuvanje djece ili građanina s namjerom otvaranja obrta za čuvanje djece, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Hrvatski sabor donio je 2013. godine Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilja, prava i obveze dadilje i osobe koja obavlja poslove u okviru djelatnosti dadilje, stručna osposobljenost i stručno usavršavanje dadilje, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje djelatnosti dadilja. Temeljem članka 37. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluju u sufinanciranju djelatnosti dadilje na području svoje jedinice, sukladno svojim programima i odredbama posebnog propisa kojim je uređen djelokrug jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ocjenjujući kapacitete predškolskih ustanova na području Rijeke čiju djelatnost Grad sufinancira odnosno čiji je Grad osnivač nedostatnima za prijem sve zainteresirane djece, Gradsko vijeće Grada Rijeke je 14. prosinca 2021. godine donio Odluku o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine“ broj 15/21). Za provedbu Odluke zadužen je tadašnji Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada (sada Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života).

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 7. prosinca 2023. godine, donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 18/23), a kojim je aktom aktivnost „Sufinanciranje obrta za čuvanje djece“ prešla u nadležnost Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade.

Nadležni je Upravni odjel odmah po primopredaji poslova i dokumentacije pristupio planskom razmatranju ove aktivnosti, posebno uzevši u obzir u proteklom razdoblju izvršena te predstojeća ulaganja u povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića čiji je Grad osnivač, povećanje jasličkih kapaciteta dječjih vrtića drugih osnivača čiju djelatnost Grad sufinancira ali i činjenicu da su obrti za čuvanje djece (dadilje) dio sustava skrbi i njege te je njihovo sufinanciranje uvedeno kao dodatna opcija za roditelje s područja Rijeke, u uvjetima nedostatnih kapaciteta predškolskih ustanova.

Razlozi za predlaganje nove odluke

Ovim se materijalom stoga predlaže više intervencija u postojeću regulaciju, od kojih kao najznačajnije izdvajamo fiksiranje iznosa sufinanciranja djelatnosti dadilja na 260,00 eura po djetetu te mogućnost sufinanciranja najviše 100 djece mjesečno, a što predstavlja značajnu stavku u odredivosti financijskih sredstava koje je potrebno planirati Proračunom Grada.

Nadalje se predlaže ograničiti sufinanciranje obrta na one koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Grada Rijeke u cilju podupiranja obrtnika s našeg područja, dok je prema trenutno važećem rješenju sufinanciranje moguće odobriti i obrtima s područja Primorsko-goranske županije.

Uvidom u rezultate upisa djece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad, unazad nekoliko godina razvidan je nedostatak jasličkih kapaciteta dok vrtićki kapaciteti nisu maksimalno popunjeni. Predlaže se stoga sufinanciranje omogućiti u odnosu na djecu u dobi od 6 mjeseci do 3. godine života uzevši u obzir također i ranu razvojnu dob djeteta u kojoj su primarne djetetove potrebe upravo njega i skrb koju pružaju obrti za čuvanje. Predškolske ustanove u kojima odgojno-obrazovne programe odobrene od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja provode fakultetski obrazovani stručnjaci pedagoške struke jedine mogu zadovoljiti spoznajne, socio-emocionalne i motoričke razvojne potrebe djeteta u dobi od tri godine života do upisa u osnovnu školu. Smatra se stoga opravdanim upućivati roditelje djece predškolske dobi na upis djeteta u predškolsku ustanovu, uzevši u obzir uz navedeni stav struke i činjenicu dostatnih vrtićkih kapaciteta.

Dalje se materijalom predlaže učiniti izmjenu u odnosu na uvjete za strance i osobe bez državljanstva i to na način da se uvjet stalnog boravka izmijeni u uvjet privremenog boravka s obzirom na nemogućnost pribavljanja stalnog boravka sukladno propisima koji reguliraju boravak stranaca na teritoriju Republike Hrvatske u roku manjem od 3 godine, u kojem razdoblju prestaje potreba za zbrinjavanjem djeteta.

Materijalom se nadalje predlaže pravo na sufinanciranje odobriti i ako roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u predškolsku ustanovu ukoliko se potreba za čuvanjem, brigom i skrbi za dijete pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog naknadnog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

Praksom provedbe Odluke i povratnih informacija dobivenih od strane roditelja i dječjih vrtića, utvrđena je nevoljkost roditelja da dijete jasličke dobi upisano u obrt za čuvanje upisuje u dječji vrtić, posebno ukoliko je dijete prošlo teži proces prilagodbe. Roditelji su stoga, kako bi zadovoljili uvjet iz Odluke o pribavljanju potvrda dviju predškolskih ustanova da je roditelj podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano, dijete prijavljivali za upis u predškolsku ustanovu bez namjere da ju dijete i pohađa. Ovime je dolazilo do administrativnog opterećenja djelatnika predškolskih ustanova i popune upražnjenih mjesta djecom koju roditelj nema namjere dovoditi u predškolsku ustanovu dok bi neupisana ostala djeca čiji roditelji nemaju drugu opciju za zbrinjavanje svog djeteta.

Obrazloženje odredbi predložene odluke

U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim člancima predložene Odluke:

Članak 1.

Ovim člankom utvrđuju se kao predmet Odluke uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Članak 2.

Ovim je člankom definirana djelatnost dadilje koja obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Članak 3.

Ovim je člankom određeno sufinanciranje od strane Grada djelatnosti onih dadilja koje su registrirane i obavljaju djelatnost na području grada Rijeke.

Članak 4.

Ovim je člankom regulirano pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci koje se može ostvariti u odnosu na djecu u dobi od navršenih šest mjeseci do treće godine života. U godini u kojoj dijete navršava tri godine sufinanciranje troškova se može odobriti do kraja tekuće pedagoške godine.

Članak 5.

Ovim se člankom određuju uvjeti za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja, a koji moraju biti ostvareni kumulativno. Pravo se može ostvariti pod uvjetima da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno privremeni boravak za strance i osobe bez državljanstva, da su oba djetetova roditelja zaposlena, odnosno jedan roditelj ukoliko se radi o samohranom roditelju, da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima.

Iznimno je moguće pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja odobriti i ako roditelji nisu prošli postupak upisa djeteta u predškolsku ustanovu ukoliko se potreba za čuvanjem, brigom i skrbi djeteta pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog naknadnog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

Sufinanciranje djelatnosti dadilja nije moguće ostvariti u slučaju da jedan od roditelja ili samohrani roditelj koristi pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, i to za dijete za koje se traži priznavanje prava.

Članak 6.

Ovim se člankom regulira istovjetna primjena odredbi Odluke koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način i na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno na čuvanje.

Članak 7.

Ovim se člankom propisuje mjesečni iznos sufinanciranja od 260,00 eura po djetetu i to za najviše 100 djece na mjesečnoj razini, dok točan broj za svaku pojedinu pedagošku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 8.

Ovime se člankom regulira postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje koji provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade i to na temelju zahtjeva obrtnika registriranog za obavljanje djelatnosti dadilja koji se podnosi putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje (pravomoćno rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje), presliku potpisanog ugovora o pružanju usluge dadilje sklopljenog između obrta i roditelja, potvrdu prebivališta ili potvrdu privremenog boravka za dijete i roditelja/e, ne starije od 30 dana, potvrdu najmanje dvije predškolske ustanove koje su uvrštene u Plan mreže, da je roditelj u tekućoj pedagoškoj godini podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano, dokaz o zaposlenju za oba roditelja (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od tri mjeseca), dokaz o statusu redovitog učenika ili studenta, dokaz o prestanku korištenja prava na roditeljski dopust i presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete.

Iznimno nije potrebno podnositi potvrdu predškolske ustanove o podnošenju prijave za upis djeteta ako se radi o nastavku korištenja usluga u istom obrtu za čuvanje.

Članak 9.

Ovim je člankom propisana obveza obrtnika da Upravnom odjelu dostavi zahtjev za sufinanciranje u roku od 30 dana od dana početka pružanja usluge čuvanja, brige i skrbi. Grad s obrtnikom sklapa ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obaveze ukoliko zahtjev ispunjava propisane uvjete i to najdulje do konca pedagoške godine.

Članak 10.

Ovim se člankom propisuje obveza obrtnika s kojim je sklopljen ugovor o sufinanciranju da dostavi Upravnom odjelu evidenciju o prisutnosti djece i preslike izdanih računa roditeljima te zahtjev za isplatu za pruženu uslugu jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za protekli mjesec. Obrtnik je također dužan je do 15. siječnja tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu godišnje financijsko izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna Grada za prethodnu godinu temeljem kojeg se vrši kontrola namjenskog korištenja doznačenih sredstava.

Članak 11.

Ovim je člankom regulirana obustava sufinanciranja djelatnosti dadilje u slučaju da obrtnik prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje utvrđene Zakonom.

Članak 12.

Ovim se člankom propisuje prestanak važenja Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21) stupanjem na snagu predložene Odluke.

Postupci za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje koji su započeti do stupanja na snagu predložene Odluke dovršit će se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21).

Članak 13.

Ovim se člankom propisuje stupanje na snagu predložene Odluke.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložene novine dovesti do pravednijeg načina sufinanciranja djelatnosti dadilja te povećanja dostupnosti roditeljima smještaja djece u obrte za čuvanje?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
Naziv akta/dokumenta: Odluka o o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 11. ožujka 2024.
Završetak savjetovanja: 10. travnja 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024.
Obrazac je zatvoren.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.