Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke

Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. svibnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Potreba za izradom Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke (Strategija ZUO) proizašla je iz strateškog cilja 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine koji zagovara razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima kroz planski osmišljene zelene i vodene površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja pridonose očuvanju, poboljšanju i očuvanju prirode, prirodnih funkcija i procesa.

Krajem 2021. godine Vlada Republike Hrvatske je usvojila strateški dokument Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030 godine („Narodne novine“ broj 147/21), koji je u skladu s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i koji bi svojim smjernicama trebao pomoći široj primjeni zelene infrastrukture u urbanim prostorima RH. U Programu se razrađuju ciljevi i mjere za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima radi uspostave održivih, sigurnih i otpornih gradova i naselja kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju. Provedbom Programa kroz izradu Strategija ZUO stvorit će se preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.

Provedba Programa sufinancirat će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom. Krajem 2022. godine proveden je poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za izradu Strategija zelene urbane obnove pokrenut u okviru NPOO inicijative 6. Obnova zgrada, reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Proces izrade Strategije

Grad Rijeka naručio je izradu Strategije ZUO, kao srednjoročnog akta strateškog planiranja, koji se odnosi na razdoblje od deset godina (do 2030. godine).

Izrada Strategije ZUO započela je u veljači 2022. godine javnom nabavom i ugovorom s tvrtkom Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba. U izradu Strategije ZUO je uključena i radna skupina u sastavu predstavnika relevantnih gradskih upravnih odjela te vanjskih suradnika stručnjaka u područjima prostornog planiranja i uređenja krajobraza te je održan sastanak u studenom 2022. godine.

Strategiji ZUO Grada Rijeke je prethodila izrada analitičke podloge, Studija zelene infrastrukture Grada Rijeke (koju je 2020. godine također izradila tvrtka Zelena infrastruktura d.o.o.). Studijom zelene infrastrukture Grada Rijeke su se na sveobuhvatni i integralni način analizirali svi čimbenici važni za oblikovanje postojećih elemenata zelene infrastrukture (zelenih/otvorenih prostora), identificirali postojeći elementi zelene infrastrukture te vrednovali kako njihov postojeći značaj tako i potencijal za razvoj novih funkcija u budućoj/planiranoj mreži zelene infrastrukture. Pri tome su se sagledale i njihove poveznice sa širim regionalnim i nacionalnim kontekstom te identificirala problemska polazišta za izradu Strategije ZUO.

Cilj izrade Strategije ZUO Grada Rijeke je poticanje održivog razvoja prostora Grada temeljenog na održavanju postojećih i stvaranju novih zelenih površina te unaprjeđenju njihovih socijalnih, ekoloških, gospodarskih, zaštitno-regulacijskih i urbano-morfoloških funkcija kroz umrežavanje i multi funkcionalnost. Na ovaj način će se odgovorno gospodariti s prostorima Grada koji su osnovni resurs za gospodarske djelatnosti, posebno turističku namjenu. Važan je i njen osvrt na područja pogodna za urbanu preobrazbu i/ili sanaciju. Sveukupno je cilj podizanje vrijednosti otvorenih prostora, te pozitivan utjecaj na privlačnost Grada i redefiniciju njegova identiteta.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Prijedlog Strategije ZUO je potrebno uputiti na savjetovanje s javnošću. Po razmatranju te prihvaćanju ili odbijanju dobivenih primjedbi, Strategija ZUO će biti upućena Gradskom vijeću na donošenje.

Sadržaj prijedloga Strategije

Strategija se sastoji od tekstualnog dijela s devet poglavlja i kartografskih prikaza.

Prvo poglavlje je uvodno, a u drugom se navode osnovna obilježja obuhvata kao što su geografski položaj i broj stanovnika.

U trećem poglavlju je analizirana postojeća strateška dokumentacija za područje Grada Rijeke, raspodjela javnih ulaganja po različitim sektorima, analizirano je javno mnijenje po pitanju postojeće zelene infrastrukture i mogućeg daljnjeg razvoja. Podnesena je i analiza čimbenika zelene infrastrukture proizašla iz provedene Studije zelene infrastrukture Grada Rijeke. Čimbenici su prirodni, kulturno-povijesni, društveno-gospodarski i strukturno-vizualni. Slijedi osvrt na tipologiju elemenata zelene infrastrukture. Osvrt na identificirane pritiske i konfliktna područja između postojećih elemenata zelene infrastrukture i prostorno-planskom dokumentacijom planirane namjene ukazuje na sve sastavnice prostora koje negativno utječu na zelenu infrastrukturu, a koje će biti uzete u razmatranje za njihovu izmjenu, koja će biti moguća samo uzimajući u obzir i smjernice drugih strateških dokumenata.

U četvrtom poglavlju su istaknute razvojne potrebe i potencijali postojećih elemenata zelene infrastrukture i osvrt na ocjenu značaja i potencijala postojećih elemenata zelene infrastrukture napravljenu u sklopu Studije zelene infrastrukture Grada Rijeke, a to su socijalne funkcije i potencijali, gospodarske funkcije i potencijali, regulacijsko-zaštitne funkcije i potencijali te funkcije i potencijali za očuvanje bioraznolikosti.

Peto poglavlje sastoji se od rezultata swot analize strateških čimbenika, koja identificira glavne snage, slabosti, prilike i prijetnje s obzirom na planiranu zelenu urbanu obnovu. Snage i slabosti čine unutarnje okruženje, dok prilike i prijetnje čine vanjsko okruženje.

Šesto poglavlje je ključno i opisuje strateški okvir za srednjoročnu viziju razvoja Grada Rijeke. Prikazan je dijagram i koncept razvoja te su definirani strateški i posebni ciljevi:

Razvojne mjere i aktivnosti detaljnije razrađuju gore navedene strateške ciljeve.

Od sedmog do devetog poglavlja donose se zaključci, popis izvora i literature te prilozi.

Vizija, ciljevi i mjere

Srednjoročna vizija razvoja grada Rijeke glasi:

“Rijeka – grad na moru, integriran s Rječinom i svojim zelenim zaleđem s unaprijeđenom industrijskom baštinom te održavanom, rasprostranjenom i dostupnom mrežom ZI koja pruža široki spektar usluga za ugodan i kvalitetan život njegovih stanovnika.”

Struktura strateškog okvira izrađena je u skladu s rezultatima analitičkog (studijskog) dijela, vrednovanja elemenata zelene infrastrukture s obzirom na prepoznate funkcije, na temelju prepoznatih razvojnih potreba i potencijala otvorenih površina u Gradu Rijeci i definiranog koncepta razvoja zelene infrastrukture. Ona obuhvaća četiri strateška (dugoročna ili srednjoročna) cilja, a koji se dalje dijele na posebne (srednjoročne) ciljeve.

Strateški cilj 1. Očuvanje i unaprjeđenje prirodnih područja te bioraznolikosti Grada Rijeke

PC 1.1. Očuvanje nefragmentiranih prirodnih staništa

PC 1.2. Omogućavanje nesmetane migracije divljim vrstama i uspostavljanje biološki vrijednih staništa

PC 1.3. Unaprjeđenje prirodnosti vodotoka

PC 1.4. Očuvanje i unaprjeđenje obalnih staništa

Strateški cilj 2. Uređenje otvorenih površina u naselju

PC 2.1. Uređenje postojećih i uspostavljanje novih otvorenih površina

PC 2.2. Uspostavljanje novih turističkih sadržaja i jačanje identiteta Rijeke kao turističke destinacije

PC 2.3. Jačanje funkcija zelenih površina u svrhu proizvodnje hrane

PC 2.4. Uspostavljanje elemenata ZI unutar postojećih i planiranih gospodarskih zona

PC 2.5. Ozelenjavanje prometnih površina i poticanje održive zelene mobilnosti

Strateški cilj 3. Ublažavanje klimatskih promjena

PC 3.1. Uspostavljanje sustava održive odvodnje, zaštite od bujica, poplava i porasta razine mora

PC 3.2. Ublažavanje utjecaja toplinskih otoka

Strateški cilj 4. Osiguranje uvjeta za sustavnu implementaciju i upravljanje mrežom Zelene infrastrukture Grada Rijeke

PC 4.1. Sustavno implementiranje ZI u sektorske politike i alate upravljanja Gradom Rijekom

PC 4.2. Povećanje svijesti o održivom razvoju Grada Rijeke kroz ZUO

Izravno ostvarivanje posebnih ciljeva ostvaruje kroz mjere i aktivnosti.

Kartografski prilozi strategije grafički prikazuju strateške ciljeve te razvojne mjere i aktivnosti navedene u poglavlju broj 6.3. Strateški i posebni ciljevi i 6.4. Razvojne mjere i aktivnosti.

Očekivani rezultati provedbe aktivnosti Strategije

Stvaranje plana zelene infrastrukture Grada Rijeke temeljilo se na definiciji zelene infrastrukture Grada kao „multifunkcionalne mreže otvorenih prostora grada koju čine sve njegove otvorene površine“, koje u društvenom smislu mogu djelovati samostojno, ali čija ekološka, strukturna i socijalna vrijednost zavisi od međusobnog rasporeda i povezanosti njihovih elemenata. Dakle, što im je namjena jasnije određena i što su čvršće povezane u mrežu sustava, sigurniji im je opstanak u gradskom tkivu te su zaštićeniji pred danas izraženim pritiscima na prostor.

Pritom su najvažniji parametri za definiranje smjera ZUO bili:

 • 40,68 % ukupnog broja stanovnika Primorsko-goranske županije živi u Rijeci;
 • 12,3 % od ukupnih izdataka iz proračuna odvaja se na aktivnosti koje imaju direktan utjecaj na razvoj ZUO, a još 29,77 % na one koji imaju neizravan utjecaj;
 • Kralježnica zeleno-plave infrastrukture Rijeke je vodotok Rječine s kanjonom koji povezuje prirodno zaleđe s morem;
 • Dominantni tip otvorenih površina ovog urbanog krajobraza su prirodne površine (2.057,44 ha ili 47,30 % ukupne površine);
 • Otvorene površine s javnom namjenom zauzimaju 80,85 ha ili 1,86 %;
 • Prirodna obala zauzima oko 7 km, odnosno 1/4 od ukupno 28 km obalne linije Grada Rijeke;
 • U Rijeci postoji 21 uređena plaža i oko 300 dječjih igrališta;
 • Gradom se pruža 43,24 km postojećih drvoreda te 42 km postojećih šetnica;
 • Glavni pritisci na postojeće elemente ZI su urbanizacija i klimatske promjene (poplave i toplinski otoci).

Iz svega navedenog proizašli su dijagram i koncept razvoja ZI, na temelju kojih je izrađen strateški okvir koji sadrži strateške i posebne ciljeve te mjere i aktivnosti kojima bi se postigli definirani ciljevi. Definirani strateški okvir prikazan je u izdvojenim kartografskim prikazima po strateškim ciljevima, odnosno na kompozitnoj karti koja sadrži prioritetne aktivnosti (projekte) čijom realizacijom će se omogućiti stvaranje zelenih klinova i poprečnih veza važnih za povezivanje prepoznatih postojećih elemenata zelene infrastrukture Grada Rijeke.

Tako bi se provedbom aktivnosti definiranih Strategijom:

 • Kanjonom Rječine povezalo prirodno zaleđe Rijeke s obalom i centrom Grada većim brojem boravišnih i sportsko-rekreacijskih sadržaja;
 • Uspostavile dvije nove park-šume čime bi se očuvalo oko 106 ha šumske vegetacije;
 • Povećao broj parkova sa sadašnjih 18 na 83, od čega je planirano 17 novih gradskih, 45 nova lokalna parka i 3 sportsko-rekreacijska parka;
 • Uspostavilo 6 novih dječjih igrališta, 6 novih sportsko-rekreacijskih terena, 6 novih vježbališta na otvorenom i 3 parka za pse (u sklopu planiranih gradskih parkova);
 • Povećala duljina gradskih šetnica – planiranih dodatnih 10 km šetnica u sklopu Riječkih šetnica, kanjona Rječine i u obalnom pojasu;
 • Uspostavom svih planiranih šetnica, Rijeka bi dobila kontinuiranu pješačku poveznicu od Mošćeničke Drage do Velog vrha i prirodnog zaleđa Rijeke;
 • Povećala duljina gradskih drvoreda za više od 6 km;
 • Revitalizacijom gradskih plaža, povećanjem sadržaja i sadnjom visoke vegetacije u njihovom zaleđu, stvorili bi se preduvjeti za njihovo korištenje tijekom cijele godine;
 • Renaturalizacijom Škurinjskog potoka pospješila bi se mogućnost realiziranja dodatnog zelenog klina kojim bi se prirodno zaleđe povezalo s obalom;
 • Primjenom NBS principa (zeleni/plavi/smeđi krovovi, održivi drenažni sustavi, sadnja visoke vegetacije na zelenim površinama među zgradama i dr.) u velikim planiranim stambenim zonama (Turanj-Kostabela, Rujevica i sl.) ublažio bi se utjecaj toplinskih otoka, povećala ambijentalnost otvorenih prostora u naselju, što bi imalo utjecaj i na povećanje kvalitete života stanovnika Rijeke u širem gradskom području;
 • Urbanom sanacijom gospodarsko-poslovnih zona, kao i sadnjom zaštitnog zelenila uz postojeće i planirane poslovne zone te parkirališta, utjecalo bi se na povećanje bioraznolikosti i ambijentalnih kvaliteta u Gradu, smanjenje utjecaja toplinskih otoka (naročito u obalnom pojasu i Škurinjskoj dragi) i ublažavanje utjecaja sve učestalijih jakih oborinskih nevremena;
 • Planirana je uspostava 5 novih urbanih vrtova (uz postojeći „Zeleni put“) i 13 vrtova (voćnjaka i povrtnjaka) uz osnovne škole na području cijelog Grada Rijeke,
 • Sve navedeno utjecat će na bolju distribuciju zelenih površina i sadržaja dostupnih svim stanovnicima Rijeke te na kvalitetniju i raznovrsniju turističku ponudu.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predviđeni ciljevi, mjere, aktivnosti i projekti omogućiti ostvarenje zacrtane vizije?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. svibnja 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo
Početak savjetovanja: 3. travnja 2024.
Završetak savjetovanja: 3. svibnja 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. svibnja 2024.
Obrazac je zatvoren.

Jedan komentar

 1. Lidija Runko Luttenberger

  1. Nacrt strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke je kvalitetno sastavljen i sveobuhvatan dokument koji je uzeo u obzir bitne aspekte zelene obnove, očuvanja bioraznolikosti, ublažavanja klimatskih promjene i rezilijentnosti. Izrađivač Nacrta je predložio niz rješenja na konkretnim lokacijama, od kojih su posebno važni sadnja novih drvoreda, ozelenjavanje površina uz privatne, poslovne i industrijske objekte, ozelenjavanje parkirališta, dječjih igrališta, otkrivanje zatvorenih vodotokova, ozelenjavanje industrijskog dijela korita rječine, renaturacija dijela riječnog toka i općenito osiguravanje zelenih klinova do mora, kao i očuvanje prirodne obale i plaža.
  2. Jedina primjedba vezana na sadržaj Nacrta je možda preintenzivna intervencija u dio korita Rječine uzvodno prema starom mlinu i drugim napuštenim povijesnim industrijskim objektima, ukoliko se namjeravaju osiguravati biciklističke staze. Na tom dijelu bi trebalo održavati pješačke staze uz osiguravanje mogućnosti obilaska spomenutih objekata, ali bez pretjeranog interveniranja u prirodni prostor.
  3. Posebno je naglašena nužnost provedbe postojećih odredbi GUP-a grada koje se tiču obveze postojanja nepropusnih površina, stabala i općenito zelenila na privatnim i javnim površinama i parkiralištima, a koje se evidentno ne provode i za koje ne postoji kontrola.
  4. Obzirom da je Studija zelene infrastrukture Grada Rijeke izrađena još 2020. godine, nije jasno da li je Grad Rijeka tijekom zadnje 4 godine uopće uzimao u obzir nalaze studije jer u tom razdoblju ne samo da je došlo do poboljšanja, već način građenja, uređenja i korištenja prostora već sada ugrožava provedbu Nacrta. Bilo bi naime logično da je već u tijeku proces usklađivanja s potrebama zelene urbane obnove.
  5. Postavlja se pitanje koliko su recentne, sadašnje intervencije i planovi u pogledu primjerice Delte, lokaliteta Dječje bolnice Kantrida, Costabelle, lokaliteta bivšeg RIO na Kantridi, zgrada na Martinkovcu, objekata na Rujevici, itd. u skladu s načelima zelene urbane obnove.
  6. Zanima me i da li se prilikom izrade Nacrta uzimao u obzir europski Prijedlog zakona o obnovi prirode (Proposal of the Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.