Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika

Savjetovanje o nabavi Opskrbe električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostaje otvoreno do 9. studenog 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Opis predmeta nabave:

Predmet ovog postupka je nabava robe, odnosno Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika, za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12.2021. godine, a u svemu sukladno tehničkim karakteristikama i ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Prema Strategiji Europa 2020, usvojenoj 2010. godine, na razini Europske unije jedan od ciljeva je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji energije za 20%.

Na razini Europske unije 7. Akcijski program za okoliš „Živjeti dobro unutar granica našeg planeta“ (2013.) kao strateški cilj do 2020. godine za cijelu Europsku uniju  postavlja provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave, a taj cilj je preuzela i Republika Hrvatska.

Vlada RH usvojila je, 26.08.2015., prvi Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020. godine (dalje u tekstu: Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu). U Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu fokus je stavljen na uvođenje osnovnih zelenih mjerila u javnu nabavu za prioritetne skupine proizvoda i usluga: papir za ispis i kopiranje, motorna vozila, uredska i informatička oprema, električna energija, telekomunikacijske usluge i usluge mobilne telefonije zajedno s uređajima i usluge čišćenja.

U skladu s ciljevima navedenih strateških dokumenata, Naručitelj provodi ovaj postupak zelene javne nabave i traži da najmanje 50% ukupne električne energije koju će isporučiti odabrani ponuditelj mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora energije (tzv.”zelena energija”).

Radi stimuliranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, a kako bi ona postala konkurentnija energiji dobivenoj iz konvencionalnih izvora, te poticanja izgradnje novih izvora obnovljive  energije i postizanja održivog razvoja, naručitelj je odredio da električna energija mora sadržavati  gore navedeni minimalni postotak električne energije iz obnovljivih izvora.

Obnovljivi izvori energije su obnovljivi nefosilni izvori energije odnosno energija vjetra, sunčeva energija, aerotermalna, geotermalna i hidrotermalna energija, energija mora, energija vodotoka, energija iz biomase, plina iz deponija otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina. (članak 3. stavak 2. točka 36. Zakona o tržištu električne energije, „Narodne novine“, broj 22/13, 95/15 i 102/15).

Kao potvrdu ispunjenja uvjeta o podrijetlu električne energije, odabrani ponuditelj (Opskrbljivač) je obvezan po izvršenoj isporuci električne energije dostaviti Naručitelju   važeću potvrdu iz Registra jamstava podrijetla električne energije, izdanu od strane neovisnog tijela za izdavanje jamstva porijekla električne energije, kojom se potvrđuje da je najmanje 50% isporučene električne energije (odnosno količina – postotni udio električne energije naveden u ponudi odabranog ponuditelja) proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

Potvrdu o podrijetla električne energije odabrani ponuditelj (Opskrbljivač) dužan je predati Naručitelju najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana isteka roka važenja ugovora.

U slučaju nedostavljanja tražene potvrde, odnosno u slučaju da dostavljenom potvrdom odabrani ponuditelj (Opskrbljivač) ne dokaže da je postotni udio, naveden u ponudi odabranog ponuditelja, isporučene električne energije proizveden iz obnovljivih izvora energije, navedeno postupanje smatrati će se povredom ugovornih obveza, temeljem čega Naručitelj zadržava pravo aktiviranja jamstva za uredno ispunjenje ugovora te poduzimanja daljnjih aktivnosti sukladno drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetno područje.

Tijelo nadležno za izdavanje jamstava porijekla električne energije u Republici Hrvatskoj  je Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE).

Ponuditelji su dužni uz ponudu priložiti Izjavu da će nakon izvršenja Ugovora  o javnoj nabavi robe Naručitelju dostaviti jamstvo podrijetla električne energije iz kojeg će biti razvidno da je udio električne energije naveden u ponudi proizveden iz obnovljivih izvora energije.

Prilog H., Obrazac Izjave o dostavi potvrde jamstva podrijetla električne energije sastavni je dio ove Dokumentacije.

Opseg/količina predmeta nabave:

Naručitelj je u Troškovnicima: A, B, C, D, E, F i Rekapitulaciji (u daljnjem tekstu: Troškovnik) koji su sastavni dio ove Dokumentacije odredio predviđene (okvirne) količine predmeta nabave sukladno članku 4. stavku 1.i 2.  Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, s obzirom da se radi o nabavi robe za koju za koju naručitelj, zbog njene prirode, ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije u predmetnom postupku nabave određene su sukladno članku Zakonu o javnoj nabavi i prilogu C ove Dokumentacije, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE. Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave sukladno Tehničkim specifikacijama i Troškovniku iz Dokumentacije.

Tehničke specifikacije

Opseg/količina predmeta nabave:

Naručitelj je u Troškovnicima: A, B, C, D, E, F i Rekapitulaciji (u daljnjem tekstu: Troškovnik) koji su sastavni dio ove Dokumentacije odredio predviđene (okvirne) količine predmeta nabave sukladno članku 4. stavku 1.i 2.  Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, s obzirom da se radi o nabavi robe za koju za koju naručitelj, zbog njene prirode, ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehničke specifikacije u predmetnom postupku nabave određene su sukladno članku Zakonu o javnoj nabavi i prilogu C ove Dokumentacije, TEHNIČKE SPECIFIKACIJE. Ponuditelj mora ponuditi predmet nabave sukladno Tehničkim specifikacijama i Troškovniku iz Dokumentacije.

PRILOG C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika

TEHNIČKI UVJETI:

Predmet nabave je ugovaranje opskrbe električnom energijom povlaštenog kupca –  Grada Rijeke, na vremensko razdoblje od 4 (četiri) godine, odnosno od 01.01.2018. do 31.12.2021. godine.

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati uvjete, postupke i obaveze Ponuditelja za opskrbu električnom energijom (Opskrbljivača) sukladno Zakonu o energiji („Narodne novine“ 120/12,14/14), Zakonu o dopuni Zakona o energiji („Narodne novine“ 95/15, 102/15), Zakonu o tržištu električne energije („Narodne novine“ 22/13), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ 95/15, 102/15), Općim uvjetima za korištenjem mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“  85/15), te ostalim zakonskim propisima i direktivama iz tog područja.

OBRAČUNSKI ELEMENTI I NAČIN OBRAČUNA

Obračunski elementi na temelju kojih će se vršiti obračun opskrbe električne energije su:

 • radna energija (kWh)
 • angažirana snaga u doba više tarife (kW)
 • naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora
 • trošarina za neposlovnu uporabu električne energije

Radna energija u (kWh) se određuje mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se obzirom na tarifni model mjernog mjesta i obzirom na doba dana i dijele se na:

(RVT), sukladno troškovniku – po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 07 do 21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, odnosno od 08 do 22 sata u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena,

(RNT), sukladno troškovniku – po nižim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21 do 07 sati slijedećeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, odnosno od 22 do 08 sati slijedećeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena,

(RJT) – za jednotarifne stavke obračunava se električna energija isporučena na mjernom mjestu koje je opremljeno jednotarifnim brojilom.

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.

Angažirana snaga u doba više tarife  u kW je najveće opterećenje koje se ostvari u trajanju od 15 minuta tijekom mjesečnog obračunskog razdoblja.

Opskrbljivač mora kao obračunski element predvidjeti i Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE) sukladno Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“ 128/13), te trošarinu za neposlovnu uporabu električne energije („Narodne novine“ 22/2013, 32/2013, 81/2013).

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE

Obračunsko razdoblje za koje će Opskrbljivač obračunavati električnu energiju iznosi 30+/-3 dana, a na temelju stvarne potrošnje električne energije.

CIJENE

Opskrbljivač će u troškovnik upisati jediničnu cijenu bez PDV za slijedeće obračunske elemente na osnovu kojih će se vršiti obračun opskrbe električne energije:

 • radna energija u doba više dnevne tarifne stavke (RVT) u jedinici mjere (kn/kWh)
 • angažirana snaga u doba više tarife (kW) u jedinici mjere (kn/kW)
 • radna energija u doba niže dnevne tarifne stavke (RNT) u jedinici mjere (kn/kWh)
 • radna energija jednotarifne stavke (RJT) u jedinici mjere (kn/kWh)
 • naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE) (kn/kWh).
 • trošarina za neposlovnu uporabu električne energije (kn/kWh)

Jedinična cijena obračunskih elemenata treba sadržavati sve troškove Opskrbljivača na mjestu isporuke električne energije. Iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije

(OIE) i Trošarina za neposlovnu uporabe električne energije prikazuju se odvojeno od cijene ostalih obračunskih elemenata, kao zasebna stavka u troškovniku.

Opskrbljivač će u troškovnik upisati ukupni iznos troška radne energije izračunat množenjem ukupnog iznosa radne energije po tarifnim stavkama s jediničnom cijenom odgovarajuće tarifne stavke, ukupni

iznos troška za naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) izračunat množenjem ukupnog iznosa radne energije za sve tarifne stavke sa jediničnom cijenom naknade, te ukupan iznos trošarine za neposlovnu uporabu električne energije izračunat množenjem ukupnog iznosa radne energije za sve tarifne stavke sa jediničnom cijenom naknade.

Pri obračunu preuzete radne energije njihove veličine zaokružuju se na cijele brojeve.

Cijene stavki iz Troškovnika ne sadrže tarifne stavke za korištenje mreže/sustava sadržane u člancima 36. – 39. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“ 85/15), niti druga davanja koja određuju nadležne državne institucije.

Opskrbljivač ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ako nakon sklapanja ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj Internetskoj stranici.

Opskrbljivač je ovlašten promijeniti cijenu obračunskih elemenata jednom godišnje i to u siječnju svake kalendarske godine, tako promijenjena cijena električne energije počinje se primjenjivati istekom roka od 15 dana od objave o promjeni cijene obračunskih elemenata na internetskoj stranici Opskrbljivača.

Ako donese odluku o promjeni cijena obračunskih elemenata Opskrbljivač je dužan o tome obavijestiti Naručitelja pisanim putem, do kraja siječnja kalendarske godine u kojoj je izvršena promjena cijena, a najmanje 15 dana prije početka primjene promijenjenih cijena obračunskih elemenata.

Iznos promijenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata sa vrijednošću godišnjeg indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu, kojeg Državni zavod za statistiku objavi do kraja siječnja godine u kojoj se obavlja indeksacija, za prethodnu godinu, podijeljenim sa brojem 100.

Ako Naručitelj nije suglasan sa promjenama cijena obračunskih elemenata, dužan je u roku od 15 dana od dana objave namjeravane promjene cijena obavijestiti Opskrbljivača pisanim putem o raskidu ugovora.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona („Narodne novine“ 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

–  članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“

broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08,

57/11, 77/11 i 143/12).

 1. b) korupciju, na temelju:

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u

gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291.

(zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje

mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita

za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u

gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba

obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347.

(primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97,

27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i

143/12.).

 1. c) prijevaru, na temelju:

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja

poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja

poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00,

129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za

terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog

zakona,

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i

obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00,

51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00,

129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97,

27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11

i 143/12)

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Izvadak iz kaznene evidencije ili jednakovrijedan dokument dostavlja se posebno za gospodarski subjekt, a posebno za svaku osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. Zakona o javnoj nabavi naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan

u Republici Hrvatskoj.

3.2.  Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoji osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije u odnosu na novoga podugovaratelja.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati nepostojanje ostalih osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te ovom Dokumentacijom.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje  tu sposobnost

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u

državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju korištenja podugovaratelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. ove Dokumentacije.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

Svaki ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave.

U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

 • Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti predočiti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Naručitelj prikladnim smatra primjerice: izjavu osiguratelja (vlastita izjava osiguratelja) ili reosiguratelja (vlastita izjava reosiguratelja) o svojoj financijskoj snazi s minimalnim rejtingom potrebnim za osiguranje navedenih rizika, ugovor ponuditelja i osiguratelja za pokriće navedenih rizika, potvrdu o takvom sklopljenom ugovoru.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja i njihove minimalne razine te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje tehničke sposobnosti dostavlja:

4.3.1. Popis glavnih isporuka robe izvršenih u 2017. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode godini u kojoj je započeo postupak (2014., 2015. i 2016.).

Popis sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednoj isporuci robe i ishodu istih. Navedena potvrda sadrži: predmet ugovora, vrijednost isporučene robe, datum, mjesto isporuke robe, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvršenju i ishodu isporuke robe.

Dokaz (popis) ponuditelj dostavlja na svom obrascu ili obrascu naručitelja (PRILOG B), a prilažu mu se potvrde sa navedenim sadržajem.

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvršenim isporukama robe popraćenog potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije isporuke slijedi:

da je, u razdoblju za koji daje popis, sklopio i uredno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor čiji je predmet isti ili sličan te razmjeran predmetu ove nabave. Ista ili slična isporuka robe dokazuje se putem potvrde za 1 (jedan) ili više ugovora iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uredno izvršio predmetnu isporuku.

U smislu dokazivanja uvjeta razmjernosti predmetu nabave, traži se da vrijednost 1 (jednog) ili više ugovora ukupno iznosi najmanje 20.297.200,00 kn bez PDV-a.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, Ponuditelj mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, Zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova Zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

Ukoliko se sposobnost iz točke 4.2. i 4.3.  dokazuju putem podugovaratelja, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti tražene dokaze sposobnosti iz tih točaka za podugovaratelja.

6.5. Ostali uvjeti

Svaki ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće:

6.5.1. Važeća dozvola za obavljanje energetske djelatnosti: opskrba električnom energijom, izdana od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) sukladno Zakonu o energiji („Narodne novine“ 120/12, 14/14, 95/15, 102/15).

6.5.2. Važeći sporazum kojim se reguliraju prava i obveze između ponuditelja (Opskrbljivača) i Operatora tržišta, sukladno Pravilu djelovanja tržišta električne energije („Narodne novine“ 135/06, 146/10 i 90/12). Predmetni dokaz može se dokazati i potvrdom Hrvatskog operatora tržišta energije d.o.o. ili na drugi dokaziv način.

6.5.3. Opis tehničkih mogućnosti i mjera za osiguranje kvalitete dobavljača.

Ponuditelj treba dostaviti dokaz da je isporučio električnu energiju iz obnovljivih izvora u iznosu najmanje 6.605.684,50 kWh, što iznosi 50% od ukupno tražene količine električne energije iz Troškovnika ove Dokumentacije o nabavi.

Traženo se dokazuje s potvrdama, izdanim od strane akreditiranog tijela za obavljanje poslova certificiranja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u Europskoj uniji, na način da je isto potvrdilo količinu električne energije iz obnovljivih izvora koju je prodao ponuditelj (opskrbljivač) te nakon provedene prodaje električne energije evidentirao činjenicu prodaje poništenjem certifikata u relevantnom registru.

Kriteriji za odabir ponude

5.7. Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude:

 1. cijena,
 2. električna energija iz obnovljivih izvora energije.

Relativni značaj kriterija:

 • cijena ponude 90%
 • udio električne energije iz obnovljivih izvora energije 10%
Kriterij Bodovi Najviši broj bodova po kriteriju
Cijena C 90
Udio električne energije iz obnovljivih izvora Z 10
Ukupno bodovi: 100

5.7.1.Cijena ponude

Broj bodova koje će ponuda dobiti za kriterij 1. određuje se primjenom dolje navedene formule.

Za ovaj kriterij ponuditelj može dobiti najviše 90 bodova. Kao kriterij koristi se visina ukupne vrijednosti ponude. Ponuda koja u usporedbi s ostalim ponudama nudi najnižu ukupnu cijenu dobiva najviše bodova. Naručitelj će ponude bodovati do 90 bodova, i to tako, da će najjeftinija ponuda dobiti najveći broj bodova, a svaki sljedeći u odnosu na prethodnu razmjerno manji broj bodova, prema jednadžbi:

C = Cmin/Cn x 90

pri čemu je:

C – broj bodova za kriterij cijena,

Cmin – ponuda sa najnižom ukupnom cijenom

Cn – ukupna cijena usporedne ponude

Cijena ponude upisuje se u Troškovnik koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi  i u Ponudbeni list.

5.7.2. Udio električne energije iz obnovljivih izvora

Kao kriterij primjenjuje se visina ponuđene količine obnovljivih izvora u postocima (%). Udio električne energije dobivene iz obnovljivih izvora mora minimalno iznositi 50%. Ponuda koja u usporedbi s ostalim ponudama nudi najviši udio obnovljivih izvora, dobiva najviše bodova (uzima se u obzir postotak električne energije ponuđen iz obnovljivih izvora).

Ponuđena električna energija koja sadrži najviši udio električne energije dobivene iz obnovljivih izvora, dobiva najveći broj bodova, a ostale se ponude izračunavaju prema formuli:

Z= (10/ Zmax-Z50) X (Zy-Z50)

pri čemu je:

Z = broj bodova za kriterij električna energija iz obnovljivih izvora

10 = težinski udio

Zy = ponuđeni % udjela obnovljivih izvora energije ponude za koju se računaju bodovi

Z50 = obveznih minimalnih 50% udjela obnovljivih izvora energije

Zmax = % iz ponude s najvišim udjelom obnovljivih izvora energije

Ponuđeni udio električne energije (Zy) iz obnovljivih izvora energije upisuje se u Ponudbeni list.

Izračun ukupnih bodova

Bodovi svake ponude dobiveni po navedenim formulama po kriteriju cijene (C) i kriteriju udjela električne energije iz obnovljivih izvora, sukladno ovoj točki 5.7. – zbrojit će se (C+Z).

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ima najveći broj bodova.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Prijedlog Okvirnog sporazuma iz predmetne Dokumentacije predstavlja prijedlog općih uvjeta  budućeg  Okvirnog  sporazuma  koji  će  biti  sklopljen  s  odabranim  Ponuditeljem. Potpisanom Izjavnom (Prilog E) Ponuditelj prihvaća zadane uvjete okvirnog sporazuma, koji će biti sklopljen u zakonskom roku, ukoliko ponuda Ponuditelja bude odabrana.

Svi ostali uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima utvrdit će se u okvirnom sporazumu i ugovorima o javnoj nabavi robe.

Okvirni sporazum će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog Ponuditelja, a zaključit će se nakon isteka roka mirovanja, a koji sukladno članku 306. stavka 1. Zakona iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) sklapa ugovor o javnoj nabavi robe sukladno ovoj Dokumentaciji i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi  tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članaka 316., 317., 318., 319. i 320. Zakona o javnoj nabavi ovisno o naravi izmjene ugovora.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

 1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena,
 2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugoivaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
 3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
 4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Troškovnik

Dostupan u prilozima Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

  Molimo Vas da svoje prijedloge primjedbe i sl. upišete u polje kojem pripadaju:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.