Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke ostaje otvoreno do 4. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Opis predmeta nabave

Pružanje usluga provođenja mjera obvezne preventive dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke, a za razdoblje od 2018. godine (potpisivanja ugovora) do 31.12.2021. godine, a u svemu prema Dokumentaciji.

Dezinfekcija je  skup različitih mjera koje se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama.

Dezinfekcija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici na hrani.

Dezinskecija podrazumjeva i način sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthopoda) na površine, u prostor ili objekt.

Dezinsekcija se provodi  mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili kemijskim mjerama.

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispog praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Deratizacija podrazumjeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima.

Deratizacija se provodi mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim mjerama.

Fumingacija je način primjene jako toksičnih i opasnih kemikalija, odnosno fumiganata (otrova koji djeluju u obliku plina), a koristi se s ciljem sprječavanja pojave i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti te uzrokovanja šteta na površinama, u prostorima ili objektima uzrokovanih mikroorganizmima, štetnim člankonošcima (Arthropoda) i štetnim glodavcima.

Pružatelj usluga je obvezan usluge izvršavati sukladno Troškovniku, nalozima ovlaštene osobe naručitelja i/ili nadležnog tijela, zakonima, podzakonskim aktima i drugim pozitivnim propisima, tehničkim i drugim važećim normativima.

Opseg/količina predmeta nabave

Naručitelj je u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije odredio predviđene (okvirne) količine predmeta nabave sukladno članku 4. stavku 1.i 2.  Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, s obzirom da se radi o nabavi usluge za koju za koju naručitelj, zbog njene prirode, ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička  specifikacija  predmeta  nabave  iskazana  je  Troškovnikom koji čini sastavni dio   Dokumentacije.

Tehničke specifikacije

Opseg/količina predmeta nabave

Naručitelj je u Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije odredio predviđene (okvirne) količine predmeta nabave sukladno članku 4. stavku 1.i 2.  Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, s obzirom da se radi o nabavi usluge za koju za koju naručitelj, zbog njene prirode, ne može unaprijed odrediti točnu količinu.

Stvarna nabavljena količina predmeta nabave na temelju sklopljenih ugovora o javnoj nabavi može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička  specifikacija  predmeta  nabave  iskazana  je  Troškovnikom koji čini sastavni dio   Dokumentacije.

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

3.1.1. Ako je ponuditelj koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju:

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona („Narodne novine“ 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

–  članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

 1. b) korupciju, na temelju:

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona,

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 1. c) prijevaru, na temelju:

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona,

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju:

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog  zakona,

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju:

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona,

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.).

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju:

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona,

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11., 77/11 i 143/12)

ili ako je ponuditelj koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga ponuditelja i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana ponuditelja, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Izvadak iz kaznene evidencije ili jednakovrijedan dokument dostavlja se posebno za gospodarski subjekt, a posebno za svaku osobu koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlast za zastupanje, donošenje odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta.

Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije.

Razdoblje isključenja ponuditelja kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz točke 3.1.1. podtočaka od a) do f) ove Dokumentacije je 5 (pet) godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije utvrđeno drukčije. 

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. Zakona o javnoj nabavi naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako ponuditelj nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (osim ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja):

– u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

– u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana ponuditelja odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je on državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili isti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.1. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin.

Primjer Izjave nalazi se u prilogu ove Dokumentacije (PRILOG A).

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja osnove za isključenje iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja.

Ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je on državljanin ne izdaju prethodno navedeni dokumenti ili isti ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 3.1.2. ove Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog ponuditelja, odnosno državi čiji je ponuditelj državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje obveznih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 (pet) dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije u odnosu na novoga podugovaratelja.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 3.1. ove Dokumentacije.

3.2.  Ostale osnove za isključenje ponuditelja te dokumenti na temelju kojih se utvrđuje postojanje ostalih osnova za isključenje

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će iz postupka javne nabave isključiti ponuditelja ako naručitelj može odgovarajućim sredstvima dokazati da je ponuditelj kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

Težak profesionalni propust u smislu točke 3.2.1. je postupanje ponuditelja protivno propisima iz područja prava koje uređuje obavljanje njegove djelatnosti, prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, prava tržišnog natjecanja, prava intelektualnog vlasništva te postupanje protivno pravilima struke.

U slučaju zajednice ponuditelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno, tj. zajednica ponuditelja je dužna za sve članove zajednice dokazati da ne postoji osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

U slučaju korištenja podugovaratelja, nepostojanje ostalih osnova za isključenje utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno, tj. ponuditelj je dužan za sve podugovaratelje dokazati nepostojanje obveznih osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

Ukoliko naručitelj utvrdi da postoji obvezna osnova za isključenje podugovaratelja, zatražit će od ponuditelja zamjenu toga podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 (pet) dana, uz obvezu dostave dokaza o nepostojanju osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije u odnosu na novoga podugovaratelja.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati nepostojanje ostalih osnova za isključenje iz točke 3.2. ove Dokumentacije.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama te ovom Dokumentacijom.

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje  tu sposobnost

Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti. Kao dokaz ponuditelj mora dostaviti:

izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice ponuditelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.

U slučaju korištenja podugovaratelja, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti utvrđuje se za sve podugovaratelje pojedinačno.

U slučaju da se ponuditelj, u smislu članka 275. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, oslanja na sposobnost određenog gospodarskog subjekta, obvezan je za toga gospodarskog subjekta dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti iz točke 4.1. ove Dokumentacije.

4.2. Ekonomska i financijska sposobnost i njihove minimalne razine te dokumenti kojima se dokazuje ta sposobnost

Svaki ponuditelj mora dostaviti dokaze jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti obuhvaćenih predmetom nabave.

U tu svrhu ponuditelji moraju dostaviti:

 • Dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti predočiti dokument o financijskoj sposobnosti koji je naručitelj tražio, on može dokazati ekonomsku ili financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Naručitelj prikladnim smatra primjerice: izjavu osiguratelja (vlastita izjava osiguratelja) ili reosiguratelja (vlastita izjava reosiguratelja) o svojoj financijskoj snazi s minimalnim rejtingom potrebnim za osiguranje navedenih rizika, ugovor ponuditelja i osiguratelja za pokriće navedenih rizika, potvrdu o takvom sklopljenom ugovoru.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

4.3. Tehnička i stručna sposobnost ponuditelja i njihove minimalne razine te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

Ponuditelj u svrhu dokazivanja svoje tehničke sposobnosti dostavlja:

4.3.1. Popis glavnih usluga pruženih u 2017. godini i tijekom 3 (tri) godine koje prethode godini u kojoj je započeo postupak (2014., 2015. i 2016.).

Popis ugovora sadrži ili mu se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izršenju usluga i ishodu najvažnijih usluga. Navedena potvrda sadrži: predmet ugovora, vrijednost usluga, datum, mjesto izvršenja usluga, naziv druge ugovorne strane i navod o urednom izvršenju i ishodu najvažnijih usluga.

Dokaz (popis glavnih usluga) ponuditelj dostavlja na svom obrascu ili obrascu naručitelja (PRILOG B), a prilažu mu se potvrde sa navedenim sadržajem.

Ponuditelj je sposoban ako iz dostavljenog popisa ugovora o izvršenim uslugama popraćenog potvrdama druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju za najvažnije usluge slijedi:

da je, u razdoblju za koji daje popis, sklopio i uredno izvršio najmanje 1 (jedan) ugovor čiji je predmet isti ili sličan te razmjeran predmetu ove nabave. Ista ili slična usluga dokazuje se putem potvrde za 1 (jedan) ili više ugovora iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj uredno izvršio predmetne usluge.

U smislu dokazivanja uvjeta razmjernosti predmetu nabave, traži se da vrijednost 1 (jednog) ili više ugovora ukupno iznosi najmanje 9.641.600,00 (devetmilijunašestočetrdesetjednatisućatisućašesto) kn bez PDV-a.

4.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga i/ili njegova rukovodećeg osoblja,

Ponuditelj u svrhu dokazivanja okolnosti iz točke 4.3.2. ove dokumentacije dostavlja:

Izjavu ponuditelja kojom dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje predmetnih usluga i to:

 • za odgovornu osobu za provedbu DDD mjera (doktor medicine ili diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije)
 • za ekipu izvršitelja minimalno 2 (dva) voditelja terenske ekipe (sanitarni inženjer ili najmanje sanitarni tehničar s odgovarajućim iskustvom) te dodatnih minimalno 10 (deset) sanitarnih tehničara.

Izjavi ponuditelja se prilaže popis osobe/a voditelja izvršenja usluga i osoba koje provode usluge koje su predmet nabave, uz navod funkcije, obrazovnih i stručnih kvalifikacija istih (Prilog C).

 • Obrazac (Prilog C) čini sastavni dio ove Dokumentacije.

Obveza ponuditelja je za sve gore navedene osobe (odgovorna osoba/e i  izvršitelji) dostaviti dokaz da imaju položen tečaj za rad s kemikalijama sukladno zakonskoj odredbi, Zakona o kemikalijama (“Narodne novine” broj 18/2013) i Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (“Narodne novine” broj 99/2013) kao i program obvezne »Trajne edukacije za izvoditelje obveznih DDD mjera« sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 35/07) i Odluci ministra zdravstva o donošenju Programa edukacije za izvoditelje obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Klasa: 543-04/06-03/8, Ur. br. 534-08-01/10-07-2 od 8. svibnja 2007. godine.

4.3.3. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo kojim uređajima i kojom tehničkom opremom gospodarski subjekt raspolaže u svrhu izvršenja ugovora iz koje je razvidno da isti ispunjava uvjete u pogledu:

– minimalno 7 (sedam) radnih vozila (Prilog D)  od čega:

 1. a) 2 (dva) opremljena sa ULV raspršivačem velikog kapaciteta (minimalno 500 litara),
 2. b) 5 (pet) vozila za prijevoz djelatnika, opreme i materijala (vozila sa pripadajućom ADR-om).

Obrazac izjave (Prilog D) čini sastavni dio ove Dokumentacije.

Ponuditelj se obvezuje na minimalno potreban broj raspoloživih stručnih osoba, potrebne opreme i vozila i organizaciju rada koja će omogućiti stručnu, kvalitetnu, nesmetanu, kontinuiranu i u realnim rokovima provedenu primjenu obveznih preventivnih mjera i intervencija na području teritorijalne nadležnosti Naručitelja, a sve kako bi Naručitelj nesmetano proveo svoje poslovne procese.

Ponuditelj se može, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju, ponuditelj mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima Zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova Zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih gospodarskih subjekata.

Ukoliko se sposobnost iz točke 4.2. i 4.3.  dokazuju putem podugovaratelja, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti tražene dokaze sposobnosti iz tih točaka za podugovaratelja.

6.5. Ostali uvjeti

Svaki ponuditelj mora dokazati da ispunjava uvjete za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem tekstu: DDD), na način da je dužan dostaviti sljedeće:

6.5.1. Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljenje obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost izdano od Ministarstva zdravlja sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne novine“ 35/07), donesenim na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14 – RUSRH):

– odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Vrlo otrovno (T+).
– odobrenje za obavljanje obvezatne DDD mjere koje uključuje uporabu kemikalija sa znakom Otrovno (T), Štetno (Xn), Nadražujuće (Xi), Nagrizajuće (C) i druge opasne kemikalije.

6.5.2. Rješenje Ministarstva kulture kojim se dopušta Ponuditelju obavljanje poslova na zaštiti kulturnih dobara sukladno čl. 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“  69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i to za održavanje kulturnog dobra u smislu provođenja mjera dezinsekcije-fumigacije na kulturnom dobru.

Ponuditelj se obvezuje imati navedeno Rješenje Ministarstva kulture kako bi imao dopuštenje da usluge koje su predmet ove nabave obavlja i na kulturnom dobru, sukladno zakonu o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara („Narodne novine“  69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) i Pravilniku o uvjetima za fizičke osobe i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 74/03 i 44/10).

Kriteriji za odabir ponude

5.7. Kriterij odabira ponude:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se na temelju sljedećih kriterija:

 • Cijena ponude bez PDV-a
 • Specifično iskustvo nominiranih stručnjaka

Obzirom na specifičnost predmetne usluge Naručitelj je odlučio da će kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude biti prethodno iskustvo nominiranih stručnjaka, a za kvalitetno i uspješno izvršenje ugovora.

Svaki od navedenih kriterija ocjenjuje se zasebno sukladno niže navedenim kriterijima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukopan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koja svaka ponuda može ostvariti brojem svih bodova po oba kriterija je 100 (sto).

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su 2 (dvije) ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Ukupnu vrijednost ponude naručitelj definira kao odnos kvalitativnog (tehničkog) dijela-specifičnog iskustva ključnih stručnjaka i financijskog dijela ponude.

ODNOS FINANCIJSKOG I KVALITATIVNIH (TEHNIČKIH) DIJELOVA PONUDE

Kriterij:                                                                                                Težinski omjeri:

Financijski (f) dio ponude                                                                         90%

Kvalitativni dio- specifično iskustvo nominiranih stručnjaka (Q)                    10%

5.7.1. Financijski dio ponude-cijena ponude

Ovim kriterijem se ocjenjuje cijena ponude gospodarskog subjekta. Maksimalan broj bodova koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 90 (devedeset) bodova (%).

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

F=f * Cmin/Cj * 100

Pri čemu je:

– Cj – cijena „j“-te ponude (bez PDV-a)

– f = 90% težina financijskog dijela ponude

– Cmin – cijena ponude s najnižom ponuđenom cijenom(bez PDV-a)

– F – broj bodova koje po financijskom kriteriju ostvari svaka ponuda

Broj bodova pojedine ponude pom kriteriju cijene, dobiven po gore navedenoj formuli, utvrđuje se kao cijeli broj (uz zaokruživanje na dva decimalna mjesta).

5.7.2.

Ovim kriterijem se ocjenjuje prethodno iskustvo nominiranih stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu ugovora o javnoj nabavi usluga. Maksimalan broj bodova (%) koji svaka ponuda može ostvariti u okviru ovog kriterija je 10 (deset).

Ocjenjuje se specifično iskustvo nominiranih stručnjaka koji zadovoljavaju minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti utvrđene u točki  4.3.2. Dokumentacije.

Relevantno stručno iskustvo za poimence predložene stručnjake koji će biti angažirani na izvršenju ugovora koje se koristi u postupku bodovanja sukladno kriterijima za odabir ponude dokazuje se:

preslikom radne knjižice za razdoblje rada koja su se vodila u radnoj knjižici (od 01. srpnja 2013. godine papirnata radna knjižica se više ne koristi), a nakon tog datuma, radi dokazivanja radnog iskustva u nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ishoditi elektronički zapis o podacima iz radnog odnosa temeljem Pravilnika o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa („Narodne novine“ broj 32/15) i preslika Ugovora o radu, iz čega mora biti razvidno da svaki pojedini stručnjak posjeduje specifično radno iskustvo za izvršenje predmeta ugovora. Podatke u ispravama o specifičnom iskustvu ponuditelj i ključni stručnujaci daju pod kaznenom i materijalnom odgovornošću. Naručitelj ima pravo provjeriti istinitost navoda.

Ponuditelj čijim djelatnicima se evidencija radnog iskustva ne vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili se ista vodi pri matičnim institucija u državi poslovng nastana, dužan je dostaviti ekvivalent traženom dokazu, uz presliku Ugovora o radu

Za ocjenu specifičnog iskustva nominiranih stručnjaka naručitelj je utvrdio osobno radno iskustvo u struci kako slijedi:

 1. Za odgovornu osobu za provedbu DDD mjera (doktor medicine ili diplomirani sanitarni inženjer ili diplomirani inženjer biologije ili profesor biologije): 10 (deset) godina relevantnog stručnog iskustva potrebnog za izvršenje predmeta ugovora
 2. Od dodatnih 10 (deset) sanitarnih tehničara, za minimalno njih 5 (pet): 7 (sedam) godina relevantnog stručnog iskustva potrebnog za izvršenje predmeta ugovora

Broj bodova za specifično iskustvo, a obzirom na gore navedeno, dodjeljuje se skupno (za „a)“ i „b)“) na način:

 • Q = 0 (nula) bodova (%) za slučaj A), B), C):

A)

 1. a) 0 – 9 godina
 2. b) 0 – 6 godina;

B)

 1. a) 10 i više godina
 2. b) 0 – 6 godina;

C)

 1. a) 0 – 9 godina
 2. b) 7 i više godina.
 • Q = 10 (deset) bodova za:
 1. a) 10 i više godina
 2. b) 7 i više godina

Za svaku ponudu će se utvrditi broj bodova (Q) za specifično iskustvo po navedenom kriteriju na temelju načina dodjeljivanja bodova prethodno određenog.

5.7.3. Način izračuna ekonomski najpovoljnije ponude

Ukupna vrijednost ponude

Svaki od kriterija (cijena ponude, specifično iskustvo nominiranih stručnjaka) ocjenjuje se zasebno sukladno unaprijed navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost za svaki od kriterija (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice). Maksimalan broj bodova koji ponuda može ostvariti je 100 (sto) bodova (%).

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda ponuditelja koja, uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kao i ispunjavanje ostalih uvjeta iz ove Dokumentacije o nabavi, ostvari najveći broj bodova (zbrojem bodova po oba kriterija).

Ukupna cijena ponude izračunava se po slijedećoj formuli:

E= F+ Q

U slučaju da 2 (dvije) ili više ponuda ostvare isti broj bodova, bit će odabrana ponuda s nižom  cijenom.

U slučaju da 2 (dvije) ili više ponuda ostvare isti broj bodova i nude istu cijenu za predmet nabave bit će odabrana ponuda koja je ranije zaprimljena u EOJN RH.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Prijedlog Okvirnog sporazuma iz predmetne Dokumentacije predstavlja prijedlog općih uvjeta  budućeg  Okvirnog  sporazuma  koji  će biti  sklopljen  s  odabranim  Ponuditeljem. Potpisanom Izjavom (Prilog F) Ponuditelj prihvaća zadane uvjete sporazuma, koji će biti sklopljen u zakonskom roku, ukoliko ponuda Ponuditelja bude odabrana.

Svi ostali uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima utvrdit će se u okvirnom sporazumu i ugovorima o javnoj nabavi usluge.

Okvirni sporazum će biti sačinjen sukladno uvjetima iz ove Dokumentacije i ponude odabranog Ponuditelja, a zaključit će se nakon isteka roka mirovanja, a koji sukladno članku 306. stavka 1. Zakona iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave Odluke o odabiru.

Odabrani ponuditelj (ugovaratelj) sklapa ugovor o javnoj nabavi usluga sukladno ovoj Dokumentaciji i to najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Sukladno članku 315. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi  tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave primjenjujući odredbe članaka 316., 317., 318., 319. i 320. Zakona o javnoj nabavi ovisno o naravi izmjene ugovora.

Izmjena ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja smatrat će se značajnom ako njome ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a u svakom slučaju ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

 1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotnog postupka nabave, dopustili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena,
 2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist ugoivaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom,
 3. izmjenom se značajno povećava opseg ugovora,
 4. ako novi ugovaratelj zamijeni onoga kojem je prvotno naručitelj dodijelio ugovor, osim u slučaju iz članka 318. Zakona o javnoj nabavi.

Troškovnik

Objavljen je u u prilozima Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.