Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci ostaje otvoreno do 19. studenog 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.

Opis predmeta nabave

Predmet nabave jesu licence za imenovane korisnike sustava Infor EAM (Enterprise Asset Management) u količini definiranoj troškovnikom.

Tehničke specifikacije

Predmet nabave jesu licence za imenovane korisnike sustava Infor EAM (Enterprise Asset Management) u količini definiranoj troškovnikom. Minimalne tražene funkcionalnosti sustava su:

 1. Formiranje i upravljanje registrom imovine

Registar imovine čini elektroničku bazu podataka sa zapisima jedinica imovine. Svakoj jedinici imovine pridružuje se neograničeni skup tehničkih, lokacijskih, imovinsko-pravnih i drugih vrsta relevantnih podataka potrebnih za opisivanje i jednoznačnu identifikaciju jedinice u registru. Zapise imovine mora biti moguće klasificirati prema vrsti, tipu, namjeni itd. radi olakšavanja pretraživanja, izvještavanja i slično. Sustav mora imati mogućnost automatskog izvoza podataka (minimalno MS Excel format). Nad registrom imovine mora se moći definirati prava pristupa krajnjim korisnicima sustava, ovisno o njihovoj poziciji unutar organizacijske strukture, definicije radnog mjesta, ulozi u pojedinom poslovnom procesu itd. Sustav mora omogućavati detaljniju raščlambu pojedinih kompleksnih jedinica imovine (objekti kulture, sporta, zdravstva, socijale, odgoja, obrazovanja, poduzetništva, samouprave i uprave; npr. složeni objekti tipa škola, vrtića, sportski objekti /stadioni, dvorane, bazeni/, kulturni objekti /muzeji, kazališta/) na detaljnije funkcionalne tehnološke cjeline kao što su dijelovi građevine, postrojenja, oprema itd.. Raščlamba ove vrste usmjerena je u pravilu prema identifikaciji dijelova građevine koji su predmet i objekt održavanja, kako bi se mogao definirati, planirati i pratiti program održavanja objekta itd. Sustav mora omogućavati prikaz lokacije objekata na servisima tipa Google Maps, a temeljem njihovih prostornih koordinata, a po mogućnosti i s drugim različitim geoinformacijskim sustavima (GIS). Sustav mora imati mogućnost ustrojavanja višeorganizacijski tako da može podržati registar cjelokupnog portfelja imovine (objekti, zemljišta), dok se pravima pristupa određuje primjerice da pojedini odjel gradske uprave može imati pristup cjelokupnom registru ili samo njegovom pojedinom segmentu, ovisno o nadležnosti. Sustav mora sadržavati i izvještaje (s mogućnošću prilagođavanja i/ili nadopunjavanja novim specifičnim izvještajima). Sustav mora podržavati formiranje centralnog repozitorija tehničke i druge elektroničke dokumentacije bitne za upravljanje pojedinom jedinicom imovine te njeno jednoznačno povezivanje uz njen zapis u registru. Tipično takva dokumentacija obuhvaća:

 • projekte izvedenog stanja, ateste, certifikate i drugu sličnu dokumentaciju objekata i ugrađene opreme,
 • dokumentaciju vezanu uz jamstva na nove objekte i ugrađenu opremu,
 • fotografije, video zapise i druge multimedijalne datoteke koje registriraju stanje vanjštine i unutrašnjosti objekata,
 • izvještaje o provedenim ispitivanjima, pregledima i sl. u dosadašnjem životnom vijeku,
 • ugovore i druge pravne dokumente, korespondenciju s najmoprimcima, zakupcima i sl.

Sustav mora omogućavati pridruživanje i rad sa svim vrstima dokumenata – tekstualni dokumenti (doc, pdf, xls ..), crteži u CAD formatu, slikovni dokumenti, video zapisi itd. Po potrebi, a u pogledu upravljanja dokumentacijom, sustav mora imati mogućnost povezivanja s aplikativnim rješenjima za upravljanje dokumentima (Document Management).

 1. Podrška procesima gradnje i održavanja objekata

Održavanje objekata je jedna od najvažnijih funkcija upravljanja imovinom i obuhvaća ključnu fazu eksploatacije životnog vijeka objekta. S obzirom da jedinica lokalne uprave posjeduje i/ili upravlja znatnim brojem građevinskih objekata njihovo održavanje je ključni proces koji je naročito bitan kod objekata javne namjene koji su kompleksne građevine s instaliranim / ugrađenim značajnim brojem različitih tehničkih (pod)sustava, ovisno o vrsti i namjeni objekta. Održavanje građevina utvrđeno je i zakonskom regulativom. Konkretno, propisani su uvjeti za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, kao i način ispunjavanja i dokumentiranja ovih zahtjeva i svojstava. Odredbe zakonskih dokumenata utvrđuju obveze izrade planova održavanja, kao i praćenja stanja objekata. Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na zgradama u pravilu se ugovara temeljem javne nabave s gospodarskim subjektima specijaliziranim za provedbu ovih djelatnosti. U skladu s potrebama sustav mora osigurati:

 • upravljanje plansko – preventivnim održavanjem objekata s pripadajućim tehničkim sustavima temeljem programa održavanja koji proizlaze iz zakonskih obveza, preporuka proizvođača opreme itd. – servisi, ispitivanja itd.
 • upravljanje korektivnim održavanjem – evidencija hitnih intervencija, kvarova i zahtjeva za provedbu unaprijed neplaniranih aktivnosti, praćenje njihovog otklanjanja
 • upravljanje rekonstrukcijama/preinakama, dogradnjama na objektima;
 • podrška pravovremenom planiranju, izradi specifikacija (troškovnika) za ugovaranje usluga i radova, praćenje i analiza realizacije ugovora s izvođačima usluga i radova do tehničke razine;
 • praćenje izvršenja kao i naknadna analiza podataka proizašlih iz održavanja objekata (planiranje, izvršenje, tehnički kontroling i analiza realizacije izvora financiranja)
 • izvještavanje i analize prema različitim kriterijima, konfiguracija specifičnih ključnih indikatora vezanih uz područje upravljanja nekretninama;
 • evidencija i pohrana tehničke i ostale dokumentacije koja se generira u životnom vijeku objekata

Kako bi se zaokružile sve komponente integriranog upravljanja fizičkom imovinom sustav mora imati mogućnost sistemske integracije s poslovnim informacijskim sustavima (Riznica) i to predvidivo na području usklađivanja registara relevantnih matičnih podataka, upravljanja nabavom i ostalih financijsko – računovodstvenih procesa.

 1. Podrška procesima pravnih i imovinskih poslova

U domeni pravnih i imovinskih poslova koji se obavljaju u javnoj upravi funkcionalnostima  sustava upravljanja imovinom podržava se i podiže na višu razinu upravljanje procesima povezanim uz utvrđivanje stanja, praćenje i upravljanje imovinsko – pravnim odnosima nekretnina. Sistemskom integracijom raspoloživih evidencija, izvora podataka i aplikacija unutar javne uprave kroz unificirano korisničko sučelje dohvaćaju se alfanumerički atributni podaci relevantni za određenje imovinsko – pravnog statusa pojedine nekretnine. Integracijom s geoinformacijskim sustavom (GIS) provodi se poveznica s prostornim podacima i vizualiziraju podaci pohranjeni u bazi podataka, tj. registru imovine. Kroz predmetni sustav nužno je omogućiti integrirano rješenje namijenjeno podršci upravljanja imovinsko-pravnim odnosima i to minimalno u sljedećoj kategoriji podataka:

 • vlasništvo objekta
 • posjedništvo objekta
 • podaci o etažiranju objekata
 • mogućnost dohvata različite vrste dokumenata vezanih uz objekt iz repozitorija dokumenata

U okviru ovog segmenta sustava također je nužno omogućiti integraciju funkcionalnost izrada i arhiviranja ugovora, obrazaca i popratne dokumentacije vezane uz najam / zakup stambenih i poslovnih prostora, sve u elektroničkom formatu, a čime se iskoračuje od papirnatih prema digitalnim evidencijama.

 1. Praćenje tehničkih i financijsko – troškovnih parametara poslovnih procesa putem sustava izvještavanja i analize te ključnih pokazatelja (indikatora) uspješnosti procesa (KPI) upravljanja imovinom i održavanja nekretnina

Sustav mora posjedovati ugrađen standardni skup osnovnih izvještaja koji prema različitim kriterijima prikazuju podatke koji se generiraju u pojedinim podsustavima. Mogu se izdvojiti tipični izvještaji o troškovnim komponentama koji uključuju:

 • sveukupne troškove na razini objekta kao cjeline ili organizacijske jedinice u određenom vremenskom periodu, s raščlambom na troškovne komponente,
 • analitički troškovni i tehnički izvještaji po jedinici imovine.

Korisnicima mora biti omogućena konfiguracija i ispis raznih vrsta standardnih izvještaja po svim modulima (prikaz/skrivanje pojedinih polja, sortiranje podataka ..). Izvještaji se generiraju u PDF formatu te  ih je nakon kreiranja moguće ispisati, spremiti ili poslati e-mailom. Standardna funkcionalnost sustava je također izvoz podataka filtriranih za potrebe izvještavanja minimalno u MS Excel formatu. Za potrebe praćenja realizacija projekata sustav mora imati mogućnost preddefiniranja i prilagodbe ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), u ovisnosti o djelatnosti i poslovnim procesima korisnika s opcijom kreiranja različitih i specifičnih indikatora za pojedine razine korisnika sustava unutar organizacije (primjerice za rukovodstvo), kao i jedinstvenih indikatora na razini cijele organizacije vezanih uz područje upravljanja nekretninama.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u Troškovniku kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj Troškovnika. Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti sve tražene uvjete iz opisa predmeta nabave te iz detaljne specifikacije navedene u Troškovnicima.

Za sve stavke troškovnika u kojima se traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi ”ili jednakovrijedno” traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Osnove za isključenje:

3.1.1. Sukladno odredbi članka 251. ZJN, javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave utvrdi da:

– Je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 1. a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 1. f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

– Je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.1.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Odredbe o „samokorigiranju“:

Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje može javnom naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje. Takav gospodarski subjekt obvezan je u ESPD obrascu  Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama opisati poduzete mjere vezano uz „samokorigiranje“.

Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:

 1. plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene kaznenim djelom ili propustom;
 2. aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom ili propustom;
 3. odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.

U cilju dokazivanja gore navedenih poduzetih mjera, Ponuditelj u ponudi dostavlja dokaze o mjerama koje je poduzeo. Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt, ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili propusta i dostavljene dokaze ponuditelja.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere primjerene.

Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja mogućnosti dostavljanja dokaza o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje, sve do isteka roka zabrane u državi u kojoj je presuda na snazi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima (npr. kaznena evidencija) sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom , javni naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje obvezne osnove za isključenje iz  točke 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi:

 • izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ako se u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin, ne izdaju gore navedeni dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti obuhvaćene točkom 3.1.1. ove Dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Sukladno članku 221. stavku 2. ZJN odredba točke 3.1.1. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

3.1.2. Sukladno odredbi članka 252. naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
 2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz podtočke 3.1.2., i to :

 1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga, ili
 2. drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave
 3. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a. i b. ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz ove podtočke 3.1.2., oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje iz točke 3.1.2. Dokumentacije o nabavi Naručitelj će prihvatiti Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, kojim kao ažuriranim popratnim dokumentom dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Sukladno članku 221. stavku 1. ZJN odredba točke 3.1.2. odnosi se i na podugovaratelje, koji u ponudi dostavljaju ispunjeni ESPD obrazac.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Odredbe točke 3.1.1. i 3.1.2. odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja

 • Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

3.2.1. Sukladno odredbi članka 254. stavka 1. točke 2., 3., 7., 8. i 9. ZJN, Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako:

– je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima,

– može dokazati odgovarajućim sredstvima da je gospodarski subjekt kriv za teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,

– gospodarski subjekt pokaže značajne  ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o janvoj nabavi ili prethodnog ugovora o koncesiji čija je posljedica bila prijevremeni raskid tog ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija,

– je gospodarski subjekt kriv za ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica pri dostavljanju podataka potrebnih za provjeru odsutnosti osnova za isključenje ili za ispunjenje kriterija za odabir gospodarskog subjekta, ako je prikrio takve informacije ili nije u stanju priložiti popratne dokumente u skladu sa pododjeljkom 1. odjeljkom C poglavlja 4 ZJN ESPD)

– je gospodarski subjekt pokušao na nepropisan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja, doći do povjerljivih podataka koji bi mu mogli omogućiti nepoštenu prednost u postupku nabave ili je iz nemara dostavio pogrešnu informaciju koja može imati materijalni utjecaj na odluke koje se tiču isključenja, odabira gospodarskog subjekta ili dodjele ugovora.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti (iz ove točke 3.2.1.), gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni obrazac ESPD i to:

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) i to za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz postupka javne nabave je dvije godine od dana dotičnog događaja.

Odredba ove točke odnosi se i na podugovaratelje.

Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.

Odredbe ove točke odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.

Naručitelj zadržava pravo da sukladno članku 254. stavak 2. odustane od isključenja gospodarskog subjekta u slučaju iz članka 254. stavka 1. točke 2. ako utvrdi da će taj gospodarski subjekt biti sposoban izvršiti ugovor o javnoj nabavi, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna prava i mjere za nastavak poslovanja.

Ponuditelj u postupku javne nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, te tehničku i stručnu sposobnost, sve su skladu s odredbama ZJN, Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te ovom dokumentacijom za nadmetanje.

Uvjeti sposobnosti:

 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Naručitelj određuje uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti vezani su uz predmet nabave i razmjerni su predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Gospodarski subjekt mora u ponudi dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

U slučaju zajednice ponuditelja, navedene okolnosti utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno te svaki član zajednice u ponudi dostavlja  ispunjeni ESPD obrazac.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke 4 .1.1. dostavi ažuriran popratni dokument: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

4.1.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da je registriran za izvršenje predmeta nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja i podugovaratelja traženu sposobnost obvezni su pojedinačno dokazati članovi zajednice ponuditelja i podugovaratelji

 • Tehnička i stručna sposobnost

4.2.1. Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godina koje prethode toj godini (2017.- 2014.) uredno izvršio isti ili sličan predmet nabave, što znači isporuku licenci i pružanje usluge aplikativne podrške, pružanje usluge implementacije i pripadajućih usluga vezanih uz primjenu predmetne aplikativne podrške te isporuke predmetnih licenci, u vrijednosti jednakoj ili većoj od 700.000,00 kn.

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 1a).

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument. Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvanom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. U ovom postupku ažurirani popratni dokumentom smatra se:

popis glavnih isporuka robe izvršenih u godini u kojoj je započeo posutpak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis sadržava vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane.

 Obrazloženje traženih uvjeta sposobnosti:

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva na projektima istim ili sličnim predmetu nabave najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave čime Naručitelj osigurava kvalitetnog partnera na projektu Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke.

4.2.2. Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe imati na raspolaganju najmanje:

 1. Jednog (1) stručnjaka za konfiguraciju sustava (EAM Ssystem Configuration);
 2. Jednog (1) stručnjaka za implementaciju sustava (EAM Essential Implementation);
 3. Jednog (1) stručnjaka za održavanje i podršku (Maintenance & Support).

Za potrebe utvrđivanja navedene tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 6) obrazovne i stručne kvalifikacije a) gdje navodi ime i prezime navedenih stručnjaka.

Naručitelj može prije donošenja odluke od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, radi dokazivanja sposobnosti iz ove podtočke dostavi ažuriran popratni dokument. Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvanom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u. U ovom postupku ažurirani popratni dokumentom smatra se:

Izjava s popisom stručnjaka osposobljenih za konfiguraciju, implementaciju i održavanje softvera proizvođača Infor kojima raspolaže za izvršenje predmeta nabave. Nadalje, kao dokaz tražene stručne sposobnosti uz izjavu će ponuditelj za svakog navedenog stručnjaka priložiti certifikat. Naručitelj zadržava pravo da provjeri certifikat kod njegovog izdavatelja.

Obrazloženje uvjeta:

Naručitelj zahtjeva ispunjenje navednih uvjeta kao dokaz da ponuditelj raspolaže odgovarajućim kapacitetima osposobljenih stručnjaka koji posjeduju specifična znanja načina funkcioniranja softvera iz predmeta nabave, što se dokazuje zahtjevanim certifikatima izdanim od njegovog originalnog proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika u RH. Prema procjeni Naručitelja, raspoloživost i mogućnost angažmana adekvatnog broja stručnjaka predstavlja jamstvo posjedovanja minimalno neophodnih osposobljenih stručnih kapaciteta koji čine temeljni preduvjet za kvalitetno i pravovremeno izvršenje predmeta nabave.

Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata:

Gospodarski subjekt se može u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz ove Dokumentacije osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog ondosa. U tom slučaju mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvšrenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu (npr. ugovor o poslovnoj suradnji, izjava osobe koja će biti na raspolaganju ili sl.).

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta obvezan je u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostaviti zasebnu europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava podatke o isupnjavanju kriterija za odabir.

Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda prema metodologiji koja je određena u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj će odabrati jednu najpovoljniju ponudu za predmet nabave.

U ocjenjivanju će se koristiti relativni model ocjene ponude na način da se odredi relativni značaj pojedinog kriterija za odabir, nakon čega se relativni značaj pojedinog kriterija formulom preračunava u ostvarni broj bodova.

Kriteriji za odabir ponude su:

 • Cijena ponude bez PDV-a – težinski faktor/ponder 70 – financijski kriteriji
 • Iskustvo stručnjaka – težinski faktor/ponder 30 – nefinancijski; tehnički kriteriji
Kriteriji Maksimalni relativni

značaj

Cijena ponude 70 %
Iskustvo stručnjaka 30 %
100%

Ukupna ocjena ponude sastoji se od zbroja ocjene financijskog i nefinancijskog dijela ponude. U skladu s kriterijima i načinom bodovanja, utvrditi će se ukupna ocjena svake ponude te će se izvršiti rangiranje ponuditelja.

Ukupna ocjena ponude (E) izračunava se prema slijedećoj formuli:

E=F+T

F=Ocjena ponude prema financijskom kriteriju

T= Ocjena ponude prema nefinancijskom – tehničkom kriteriju

 • Ocjena ponude prema financijskom kriteriju

Ocjena ponude prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

F= (Fmin /Fx ) x 70

gdje je:

F – ukupna ocjena ponude x za financijske kriterije

Fx – cijena ponude koja se ocjenjuje

Fmin – najniža ponuda između svih valjanih ponuda

70 – težinski faktor financijskog kriterija (70 %)

Maksimalna ocjena (F) koju ponuditelj može ostvariti prema ovom kriteriju je 70.

 •  Ocjena ponude prema nefinancijskom – tehničkom kriteriju

Imajući u vidu složenost sustava iz predmeta nabave u kontekstu obuhvata poslovnih procesa koje sustav podržava, sistemske integracije s durugim aplikativnim rješenjima Naručitelja te broja krajnjih korisnika sustava, Naručitelj ocjenjuje da je prethodno relevantno profesionalno iskustvo nominiranih stručnjaka iz točke 4.2.2. DoN-a u izvršenju premeta nabave na projektima slične složenosti adekvatan tehnički kriterij koji je potrebno uvrstiti  model vrednovanja ponuda, kako slijedi:

 1. Iskustvo stručnjaka 4.2.2. – 1 na projektima instalacije, konfiguracije, prilagodbe i parametrizacije kod implementacije, nadogradnje i održavanja Infor EAM sustava za podršku poslovima održavanja i upravljanja imoivnim temeljenim na Oracle bazi podataka (koja je standard naručitelja) što je sastvni dio izvršenja predmeta nabave;
 2. Iskustvo stručnjaka 4.2.2. – 2 u svojstvu poslovnog konzltanta na projektima implementacije, nadogradnje i održavanja Infor EAM sustava za podrštu poslovima održavanja i upravljanja imovinom, što je sastavni dio izvršenja predmeta nabave,
 3. Iskustvo stručnjaka 4.2.2 – 3 u održavanju i podršci korisnicima Infor EAM sustava za podršku poslovima održavanja i upravljanja imovinom, što je sastavni dio premeta nabave.

Iskustvo stručnjaka se dokazuje životopisima koji moraju biti priloženi kao sastavni dio ponude. Životopis mora sadržavati jasne navode profesionalnog isksutva, uključujući popis relevantnih projekata na kojima je stručnjak bio angažiran (godina početka i završetka angažmana). Za svaki projekt iz životopisa potrebno je navesti podatak o kontakt osobi referentnog naručitelja – korisnika projekta (ime i prezime, pozicija, e-mail, broj telefona).

Naručitelj zadržava pravo provjere podataka kod navedenih kontakt osoba.

Životopis mora biti vlastoručno potpisan uz izjavu da potpisnik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje istinitost navoda iz životopisa.

Razmjerna vrijednost nefinancijskih – tehničkih kriterija za ocjenu ponud (T) izračunava se prema sljedećoj tablici:

 

Red.br.

 

Kriterij

Vrijednost

Bodovi

1. Iskustvo stručnjaka 4.2.2. – 1 na projektima instalacije, konfiguracije, prilagodbe i parametrizacije kod implementacije, nadogradnje i održavanja Infor EAM sustava za podršku poslovima održavanja i upravljanja imovinom temeljenim na Oracle bazi podataka (n=godina iskustva)

n<5

0

5≤n<10

5

n≥10

10

2. Iskustvo stručnjaka 4.2.2. – 2 u svojstvu poslovnog konzultanta na projektima implementacije, nadogradnje i održavanja Infor EAM sustava za podršku poslovima održavanja i upravljanja imovinom (n=godina iskustva)  

n<5

 

0

 

5≤n<10

 

5

 

n≥10

 

10

3. Iskustvo stručnjaka 4.2.2. – 3 u održavanju i podršci korisnicima Infor EAM sustava za podršku poslovima održavanja i upravljanja imovinom (n=godina iskustva)  

n<5

 

0

 

5≤n<10

 

5

 

n≥10

 

10

 

Maksimalno ukupno bodova (T max )

 

30

Ocjena ponude prema nefinancijskom – tehničkom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli:

T= (T1x + T2x + T3x /Tmax )x30

gdje je

T – ukupni bodovi ponude x za nefinancijske – tehničke kriterije

T1x – bodovi ponude x prema ocjeni kriterija 1

T2x – bodovi ponude x prema ocjeni kriterija 2

T3x – bodovi ponude x prema ocjeni kriterija 3

Tmax – bodovi najviše ocijenjene ponude od svih valjanih ponuda

30 – težinski faktor nefinancijskog – tehničkog kriterija (30 %)

Maksimalna ocjena (T) koju ponuditelj može ostvariti prema ovom kriteriju je 30.

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, naručitelj će, sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

Posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Ugovorne strane sklapaju ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku u roku do 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Ugovor o javnoj nabavi  mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom te ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Troškovnik

Nalazi se u prilogu ovog Savjetovanja

Obrazac za sudjelovanje:

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.