Strategija razvoja Rijeke do 2020. godine – vizija i misija

Ova konzultacija ostaje otvorena do 26. kolovoza 2013. Nakon tog datuma više neće biti moguće sudjelovati u raspravi o viziji i misiji Strategije, a ova konzultacija bit će dostupna u arhivi.

Grad Rijeka u procesu je donošenja Strategije razvoja Rijeke do 2020. godine. O ovom dokumentu već je inicijalno proveden široki dijalog s građanima, predstavnicima Vlade RH i stručnjacima različitih profesija u projektu Razgovori o Rijeci 2020 koji su započeli u veljači 2013. Temeljem tih razgovora sastavljen je izborni program RI2020 koji je dobio povjerenje građana i kao takav pretače se u Strategiju razvoja Rijeke do 2020. godine.

U cilju stvaranja Nacrta Strategije u lipnju i srpnju 2013. održano je 13 radionica sa stručnom javnošću koje su okupile preko 190 osoba. Tekst Nacrta, koji je tim putem formiran, usvojen je na kolegiju gradonačelnika i ovdje dostupan kako bi se o njemu mogli očitovati u e-konzultaciji.

Pozivamo Vas da se ovim putem uključite u raspravu prvenstveno o viziji i misiji dokumenta Strategije razvoja Rijeke do 2020. te na taj način doprinesete njegovoj cjelovitosti. Dakako, komentirati možete i druge dijelove Nacrta, kao i ostale povezane sadržaje.

Usklađenost sa Strategijom Europe 2020

Nacrt Strategije razvoja Rijeke do 2020. usklađen je sa Strategijom Europa 2020 koja se odnosi na novu financijsku perspektivu EU (2014.-2020.). EU će uskoro donijeti nove direktive koje se odnose na provedbu Strategije Europa 2020, a i RH kao nova članica EU mora dovršiti ključne strateške i operativne programe iz svih sektora, te pripremiti dodatna pravila za njihovu provedbu.

Strategija Europa 2020 iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije tijekom idućeg desetljeća i počiva na tri međusobno povezana prioriteta koja se podupiru: pametan rast (čime se potiču znanje, inovacije, obrazovanje i digitalno društvo), održiv rast (čime će proizvodnja postati učinkovitija u iskorištavanju resursa i energetskih resursa uz istovremeno povećanje konkurentnosti), uključiv rast (koji se postiže povećanjem sudjelovanja na tržištu rada, stjecanjem novih vještina te borbom protiv siromaštva). Kako bi ostvarila svoje ciljeve, EU je donijela, povezano s njima, i niz značajnih inicijativa poput inicijativi: Unija inovacija, Mladi u pokretu, Industrijska politika za “zeleni rast”, Europska platforma protiv siromaštva i sl.

Ciljevi Strategije razvoja Rijeke do 2020.

Strategija razvoja grada Rijeke 2014.-2020. temelji se na europskim ciljevima i na ciljevima koje su putem Razgovora o Rijeci 2020 formirali građani, predstavnici Vlade i stručna javnost u razdoblju od veljače do svibnja 2013. Te je ciljeve u svoj izborni program ugradila Koalicija RI2020 koja je osvojila većinu u Gradskom vijeću Grada Rijeke. Oni su time postali obvezujući za gradonačelnika i samu koaliciju, te se izradom Strategije uvode u primjenu za cijeli sustav Grada (gradska uprava, komunalna i trgovačka društva i ustanove).

S obzirom na potrebu usklađenosti sa Strategijom Europa 2020 i s obzirom na specifičnosti Rijeke, njene snage, prednosti, ali i izazove s kojima se susreće, Strategija razvoja Rijeke do 2020. postavlja tri cilja:

 • Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca.
 • Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo.
 • Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Iako se vrijeme izrade i početka primjene ovog strateškog dokumenta poklapa s vremenom velikih neizvjesnosti uslijed ekonomske krize, novih politika Europske unije, daljnjih reformi sustava u RH itd, gradonačelnik Rijeke pokrenuo je ovaj proces strateškog planiranja upravo kako bi se na početku novog mandata primijenila europska praksa sukladna ciljevima EU.

Tko upravlja Strategijom?

Strategijom upravlja Radna grupa sastavljena od Pročelnika odjela i Voditelja ureda u gradskoj upravi Grada Rijeke, i oni su za realizaciju Strategije odgovorni gradonačelniku. Upravljanje Strategijom obavlja se prema planu upravljanja, što znači da Radna grupa mora redovito pratiti realizaciju i reagirati na eventualne probleme u realizaciji projekata, mjera itd. O realizaciji strategije gradonačelnik će redovito izvještavati Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo. A u ostvarenju pojedinačnih projekata sudjeluje i mnogo šira javnost – od Vlade RH, preko gospodarstvenika, akademske zajednice, sve do samih građana, pojedinačnih poduzetnika, javnih djelatnika, dakle, cjelokupna zajednica.

Strategija kao otvoreni dokument

Treba napomenuti da gradovi u Hrvatskoj u ovom trenutku još nemaju zakonsku obvezu izrade strateških razvojnih dokumenata, no Grad Rijeka još od 2003. godine primjenjuje procese strateškog planiranja, te je izradio, usvojio i proveo više strategija u različitim područjima pa s obzirom na to ima iskustava i znanja u izradi i provedbi strateških dokumenata. I buduća usklađenost riječke strategije s dokumentima na razini RH i EU značajno će pridonijeti financiranju od strane EU-fondova. No ne samo to, ucrtavanjem jasnog smjera razvoja koji obuhvaća sve segmente života grada, i postizanjem konsenzusa po tom pitanju na razini čitave zajednice, otvara se veliki potencijal suradnje i zajedničkog rada na ostvarivanju ciljeva. Takav pristup, koji je nužan u kontekstu velikih razvojnih projekata, jer oni nadilaze puku nadležnost Gradske uprave, u konačnici će rezultirati uspjehom.

Donošenje ovakvog strateškog dokumenta je proces, a naglasak u tom procesu stavlja se na partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora, te na suradnju svih sudionika. Štoviše, svrha je procesa strateškog planiranja da se u direktnom razgovoru, otvorenoj diskusiji i putem radionica, ostvari partnerstvo koje mora rezultirati posvećenosti ciljevima, prioritetima i mjerama koje su zajednički utvrđene.

Drugim riječima, Strategija je “živi dokument” pa će i nakon njezina donošenja radna grupa kontinuirano motriti provođenje ciljeva, a i cjelokupna javnost bit će pozvana da kontinuirano sudjeluje u poboljšavanju i dopunjavanju Strategije. To znači da je Strategija, i nakon donošenja, partnerski proces u kojem se periodično moraju održavati konzultacije sa svim relevantnim društvenim i gospodarskim subjektima kako bi se utvrdilo koliko se promijenilo stanje u okruženju, postoje li novi izazovi, ostvaruju li se uspješno ciljevi ili je potrebno mijenjati određene mjere i prioritete.

Strategija u tom smislu sagledava bližu i daljnju prošlost, zrcali stvarnost onakvom kakva ona jest, ali u njoj se vidi i jasno ucrtava budućnost Rijeke.

Kako možete sudjelovati u kreiranju Strategije razvoja Rijeke?

O viziji, misiji te konkretnim ciljevima i projektima javnost je, kako je rečeno, već raspravljala tijekom veljače, ožujka i travnja 2013. Dodatno, u kontekstu kreiranja teksta nacrta Strategije održano je tijekom lipnja i srpnja ove godine i 13 radionica uz sudjelovanje više od 190 osoba. Tijekom trajanja ove e-konzultacije, održat će se i radionica s gospodarstvenicima u vidu rasprave sa stručnom javnošću te će razgovor i zaključci tog susreta gradonačelnika s gospodarstvenicima biti vrijedan doprinos izradi konačnog teksta Strategije. A u okviru same e-konzultacije provjeravamo formulaciju vizije i misije kao sastavnih dijelova dokumenta Strategije razvoja Rijeke do 2020.

Dakle, dobro došle su Vaše sugestije i komentari na čitav tekst nacrta Strategije, a poglavito na formulacije vizije i misije. Po završetku e-konzultacije obradit će se svi pristigli komentari i prijedlozi te će zasigurno veći dio konstruktivnih prijedloga biti ugrađen u Strategiju razvoja Rijeke 2014-2020. Gotov dokument Strategije bit će poslan na usvajanje Gradskom vijeću Grada Rijeke u rujnu 2013.

Što je vizija, a što misija?

VIZIJA je usmjerena na opisivanje grada kakav bi trebao biti 2020. godine.

MISIJA objašnjava zašto neki oblik organizacije postoji i što mu je temeljna svrha. U ovom slučaju misli se na grad kao organizaciju, kao urbanu sredinu u najširem smislu riječi.

I vizija i misija u strateškim se dokumentima formuliraju u kratkim izričajima. Često sadrže tek jednu rečenicu, katkad i nekoliko rečenica, ali su uvijek sažete i u malo riječi nastoje obuhvatiti što jasniji opis ili objašnjenje.

Prijedlog formulacije vizije:

Rijeka je otvoreni grad konkurentnoga gospodarstva i kvalitetnog života.

Pitanja za poticaj:

 • Je li u navedenoj rečenici sadržana slika Rijeke 2020?
 • Što po Vašem mišljenju obuhvaća pojam otvorenog grada? Podrazumijeva li formulacija “otvoreni grad” multietnički i multikulturalni grad s atributom i europskog grada?
 • Kojim pojmom biste vi, u slučaju Rijeke, obuhvatili luku, restrukturirani 3. maj, transfer tehnologija sa Sveučilišta, nove planove o znanstveno tehnološkim parkovima? Podrazumijeva li pojam “konkurentno gospodarstvo” sve navedeno?
 • Obuhvaća li pojam “kvalitetan život” potrebe svih građana, svih generacija? Ili kojim boljim pojmom obuhvatiti čitavu zajednicu?
 • Kako biste Vi, s obzirom na čitav nacrt Strategije, formulirali viziju?

 

Prijedlog formulacije misije:

Rijeka je posvećena razvoju na temeljima zajedništva i jedinstva različitosti.

Pitanja za poticaj:

 • Slažete li se s tezom da je zajedništvo temelj razvoja Rijeke? Što sve, po Vašem mišljenju, ulazi u pojam “zajedništva”?
 • Koliko smo kao građani Rijeke svjesni da nas povezuje “jedinstvo različitosti”, a koliko nas po tome više prepoznaju drugi, oni koji ne žive u Rijeci?
 • Slažete li se s time da je Rijeka kroz povijest nastajala objedinjavanjem različitosti?
 • Jesu li nas različitosti obogatile? Ističu li one same po sebi našu proeuropsku orijentaciju, otvorenost prema novome, prema prilikama i izazovima?
 • Kako biste Vi, s obzirom na čitav nacrt Strategije, formulirali misiju?

 Comments are closed.