Nacrt prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Rijeci

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci se tiče svih građana, a pogotovo kupaca i trgovaca na tržnicama u Rijeci kojima upravlja Grad Rijeka. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj Nacrt Tržnog reda na tržnicama na malo možete poslati ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan u online formi u dnu ovog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Uvodne zakonske osnove i važeći Tržni red

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03. (pročišćeni tekst), 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04.,  178/04., 38/09., 79/09.,  49/11., 144/12., 147/14., 36/15) određuju se načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva te ostala pitanja vezana uz svrhovito obavljanje komunalnih djelatnosti.

Ovaj Zakon u komunalne djelatnosti, među ostalima, ubraja i djelatnost tržnica na malo, što podrazumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge trgovanja živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Odluka o komunalnom redu

U pogledu obavljanja komunalne djelatnosti tržnica na malo, valja napomenuti i to da se Odlukom o komunalnom redu  propisuje komunalni red na području Grada Rijeke i mjere za njegovo provođenje, a posebno u smislu uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja, odvoza i postupanja sa komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, protupravno postavljenih predmeta i sl. te kaznama za učinjene prekršaje.

Odredbom članka 53. Odluke o komunalnom redu propisano je da lokacije za obavljanje djelatnosti prodaje na otvorenim prostorima, među kojima su i tržnice na malo, kojima upravlja Grad Rijeka utvrđuje Gradsko vijeće Grada Rijeke i to prema Zakonu o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)  i drugim propisima o trgovini.

Nadalje je određeno da pravne i fizičke osobe mogu obavljati prodaju proizvoda na otvorenim prostorima također u skladu sa Zakonom o trgovini i ostalim propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine te u skladu sa tržnim redom.

I konačno, istom je odredbom utvrđeno i da tržni red donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Važeći Tržni red

Važeći Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2007. godine, a stupio je na snagu 1. kolovoza 2007. godine.

U međuvremenu se Tržni red nekoliko puta mijenjao odnosno dopunjavao i to:

Važećim Tržnim redom utvrđuju se uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci, i to na način da je njime uređeno poslovanje na tržnicama (što se smije prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim uvjetima), zatim su određena pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica te obveze tvrtke koja upravlja tržnicama.

Nova organizacija tržne djelatnosti u Rijeci

Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. donijelo Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke kojom je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. na neodređeno vrijeme, počevši od 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke.

Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o dio je gradskog holdinga Poslovni sustavi d.o.o.

Naime, Poslovni sustavi d.o.o. bave se strateškim razvojem i poslovnom podrškom te obavljaju potporne funkcije gradskih društava (KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i Energo d.o.o.), a TD Rijeka Plus d.o.o. kao sastavnica holdinga obavlja komercijalne djelatnosti na području Grada Rijeke.

Također, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2017. donijelo Odluku o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke kojom je izmijenjen članak 2. na način da je kao komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji utvrđena isključivo komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova, a ne više i djelatnost tržnica na malo kako je bilo predviđeno ranije u Odluci donesenoj 2011.

Donošenjem ovih odluka, o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo i o izmjenama odluke o djelatnostima na temelju ugovora o koncesiji, prihvaćen je novi koncept upravljanja prostorima za djelatnost tržnica na malo u gradu Rijeci i to kako bi se unaprijedilo dotadašnje stanje i ponudila dugoročno održiva rješenja koja uključuju i:

 • stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje tržne djelatnosti,
 • poboljšanje ponude građanima, kako u kvaliteti roba koje se nude tako i u kvaliteti prostora u kojima se odvija trgovanje,
 • poboljšanje uvjeta rada za prodavače na tržnici,
 • turističku i kulturnu valorizaciju tih prostora.

Strateški cilj zbog kojeg je odabran drugačiji koncept upravljanja prostorima za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo je povećanje konkurentnosti i održivosti navedene djelatnosti.

Društvo Rijeka plus d.o.o. je u međuvremenu preuzelo komunalnu djelatnost tržnice na malo i sada  upravlja gradskim tržnicama.

Ono je tržnu djelatnost organiziralo kao samostalnu službu, svi zaposlenici prijašnjeg koncesionara, društva Tržnice Rijeka d.o.o., njih ukupno 17, preuzeti su u gradska društva Rijeka plus d.o.o. i društvo Poslovni sustavi d.o.o.

Rijeka plus d.o.o. je trgovcima koji su imali zaključene ugovore o zakupu prodajnih mjesta na tržnicama do dana 17. srpnja 2017. omogućilo produljenje ugovora po postojećim uvjetima i cijeni iz ugovora za razdoblje do najkasnije 1. lipnja 2018. godine. Velika većina zakupnika prihvatila je navedeno te je zaključila nove ugovore.

Također, Rijeka plus d.o.o. je osiguralo da ne bude poremećaja u funkcioniranju tržnica te da se zadovolje svi zakonski uvjeti za poslovanje.

Zaključen je ugovor s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koje će na tržnicama implementirati revidirani HACCP program te se vodi računa o zdravstveno-sanitarnim uvjetima.

Također se osobita pažnja posvećuje novom vizualnom identitetu tržnica, a pokrenuta je i nabavka nove opreme i prodajnih mjesta kako bi se zakupnicima odnosno trgovcima omogućilo bolje uvjete za poslovanje i rad.

Razlozi predlaganja novog Tržnog reda

Jedan od razloga zbog kojih se predlaže donijeti novi Tržni red na tržnicama na malo u Rijeci proizlazi iz činjenice da su posljednje izmjene i dopune Tržnog reda donesene „davne“ 2010. godine. Također, potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine situacije pojavljuje se i u svjetlu opisanog novog koncepta upravljanja prostorima tržnica na malo u Rijeci.

A isto tako, i sami zakupci odnosno trgovci te predstavnici Mjesnog odbora Luka imali su određene prijedloge i sugestije vezane uz činjenicu da se djelatnost tržnica na malo organizira po novom konceptu.

Tako je, primjerice od prijedloga predstavnika zakupnika na tržnici u Nacrt Tržnog reda uvršten prijedlog da, uz prethodnu suglasnost društva Rijeka plus d.o.o., trgovac može prodajno mjesto dati trećoj osobi na korištenje. Također, uvršten je prijedlog o mogućnosti prodaje suvenira na tržnici. Dužna pažnja posvetit će se i prijedlozima Mjesnog odbora Luka da se učinkovitije čiste ulice i postavi više koševa za smeće na lokaciji tržnice. A generalni prijedlog u smislu sugestije da bi Grad Rijeka trebao omogućiti nabavljanje nove opreme na određeni je način već u realizaciji budući da Grad Rijeka i Rijeka plus d.o.o. rade na osmišljavanju novog vizualnog identiteta Centralne tržnice te su u tijeku postupci nabave za nove drvene stolove i kioske, a uskoro se planira i nabava druge novije opreme kojom će se osigurati prepoznatljivost Centralne tržnice. Upotreba tih predmeta, primjerice upotreba suncobrana, biti će obvezna kako bi se postigao ujednačen izgled i doprinijelo jasnoći vizualnog identiteta tržnice. Valja reći i da je bilo različitih prijedloga vezanih uz raspored prodajnih mjesta na Centralnoj tržnici. Raspored je utvrđen u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Rijeci i nakon postavljanja pratit će se razvoj lokacije Centralne tržnice.

Što je novo u novom prijedlogu Tržnog reda

Predloženi Tržni red na tržnicama na malo u Rijeci se kao dokument sastoji od sljedećih glava:

 • Opće odredbe,
 • Predmet prodaje na tržnici,
 • Pravo prodaje na tržnici,
 • Vrijeme obavljanja djelatnosti na tržnici,
 • Uvjeti za obavljanje prodaje na tržnici,
 • Zdravstvene, sanitarne i tehničke mjere,
 • Prijelazne i završne odredbe.

Detaljniji prikaz pojedinih odredbi kroz članke nalazi se u Obrazloženju i u sljedećem odlomku ovog Savjetovanja.  Ovdje navodimo najbitnije novitete u predloženom Tržnom redu.

Uvrštenje TD Rijeka plus d.o.o. u Tržni red

Utvrđeno je da je Odlukom o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke povjereno trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine.

Kroz cijeli tekst Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci odredbe koje su se tijekom važenja Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo odnosile na Korisnika koncesije odnosno trgovačko društvo TRŽNICE RIJEKA d.o.o, odgovarajuće su definirane u odnosu na trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o.

Davanje prodajnog mjesta na korištenje trgovcu

Na detaljan su način uređeni mogući slučajevi davanja prodajnog mjesta na korištenje trgovcu:

 • prodajno mjesto, u pravilu, trgovcu se daje na korištenje na temelju pisanog ugovora o zakupu na temelju provedenog javnog natječaja, pri čemu uvjete i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnicama određuje Uprava trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. posebnim aktom, uz suglasnost Nadzornog odbora toga društva
 • prodajno mjesto trgovcu se daje na korištenje na temelju usmenog dogovora kada se radi o jednodnevnom korištenju prodajnog mjesta, pri čemu je dokaz da je zaključen usmeni dogovor potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta
 • prodajno mjesto može se trgovcu na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 31 dan u jednoj kalendarskoj godini
 • prodajna mjesta mogu se rezervirati za prigodnu prodaju te za posebne slučajeve prodaje, za razdoblje do 15 dana u jednoj kalendarskoj godini (božićni i novogodišnji blagdani, valentinovo, 8. mart, uskrs, 1. studenoga – Svi sveti, prigodna prodaja cvijeća i druge prigodne prodaje), pri čemu je dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta potvrda o plaćenoj rezervaciji

Podzakup, zajednička uporaba i davanje na korištenje prodajnog mjesta

Definirano je da trgovac može prodajno mjesto odnosno poslovni, skladišni ili drugi prostor koji koristi u obavljanju svoje djelatnosti dati u podzakup ili ustupiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na privremenu, povremenu, stalnu ili zajedničku uporabu, isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.,

Predloženo je da ako trgovac na prodajno mjesto koje koristi ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugome trgovcu.

Cjenik

Definirano je da se visina zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta, kao i visina naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje Cjenikom koji donosi Uprava trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Nadzor nad pridržavanjem odredbi Tržnog reda i komunalnog reda

Utvrđena je obveza trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. da prati rad i ponašanje trgovaca na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, da upozorava trgovce ako se ne pridržavaju odredbi Tržnog reda na tržnicama na malo na području Grada Rijeke te da poduzima druge odgovarajuće mjere, kao i da surađuje s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada Rijeke.

Iskaznice i odjeća radnika TD Rijeka plus d.o.o.

Utvrđena je obveza trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. da odredi izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje to društvo provodi na tržnici,

Obveze trgovaca

Obveze trgovaca uglavnom su preuzete iz važećeg Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci te se sada pobliže određuje da je trgovac dužan robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi, zatim da trgovac ne smije postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto, kao i da je trgovac dužan na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti svoj naziv sukladno uputi trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Produljenje ugovora

Utvrđeno je da će trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o. trgovcima koji su u vrijeme kada je to društvo preuzelo ovu komunalnu djelatnost imali sklopljene ugovore o zakupu s ranijim koncesionarom Tržnice Rijeka d.o.o omogućiti produljenje ugovora na rok najdulje do dana 1. lipnja 2018. godine.

Objava Tržnog reda

Utvrđeno je da predloženi Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, a po njegovom donošenju i stupanju na snagu trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o. dužno ga je objaviti na svojim internetskim stranicama.

Detaljniji prikaz pojedinih odredbi kroz članke

Nacrt prijedloga Tržnog reda, kao i važeći Tržni red, ima VII glava, kako slijedi:

 • glava I. Opće odredbe,
 • glava II. Predmet prodaje na tržnici,
 • glava III. Pravo prodaje na tržnici,
 • glava IV. Vrijeme obavljanja djelatnosti na tržnici,
 • glava V. Uvjeti za obavljanje prodaje na tržnici,
 • glava VI. Zdravstvene, sanitarne i tehničke mjere,
 • glava VII. Prijelazne i završne odredbe.

Opće odredbe

Uz članak 1.  (članci 1. i 3. važećeg Tržnog reda). Odredbe članaka 1. i 3. važećeg Tržnog reda objedinjene su u članak 1. Nacrta predloženog Tržnog reda.

Uz članak 2. Ovom se odredbom predlaže utvrditi da je Odlukom o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17), obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke povjereno trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme, bez naknade, počevši od dana 17. srpnja 2017. godine.

Odluka da se upravljanje tržnicama povjeri Društvu, bez naknade, donesena je uzimajući u obzir činjenicu da se procjenjuje da će Društvo u lokacije tržnica i kupnju nove opreme izvršiti veća ulaganja (iznos do 20 milijuna kuna). Procjene lokacija tržnice Zamet i tržnice Donja Vežica su u tijeku, nakon čega se planira razmotriti kupnja navedenih lokacija od trgovačkog društva ANA d.o.o. Nabava nove opreme, drvenih stolova i postolja te novih prodajnih metalnih kioska je u tijeku.

Uz članak 3. (članak 2. važećeg Tržnog reda). U postojeću odredbu važećeg Tržnog reda uvodi se stavak 1. kojim se pobliže definira tržnica na malo kao otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor u kojem se obavlja promet roba i usluga. Dodasašnji stavak 1. koji određuje da se Tržni red primjenjuje na Centralnoj tržnici i tržnici Brajda, postaje stavak 2., a dodaje se stavak 3. koji određuje da je Društvo dužno vršiti tekuće održavanje objekata i prostora na tržnicama, zatim stavak 4. koji određuje da Društvo može organizirati i druge tržnice na drugim za to prikladnim prostorima u Gradu Rijeci ako ih za te namjene odredi i odobri nadležno tijelo Grada Rijeke te stavak 5. koji određuje da se u tom slučaju odredbe Tržnog reda odnose i na te tržnice.

Predmet prodaje na tržnici

Uz članke 4. i 5. (članci 4. i 5. važećeg Tržnog reda). Odredbama je određeno koji se proizvodi mogu prodavati na tržnici te su, u bitnome, ostale neizmijenjene.

Uz članak 6. Uvodi se odredba koja određuje da je Društvo dužno organizirati prodaju certificiranih poljoprivrednih proizvoda koji se mogu prodavati na svim vanjskim dijelovima tržnica gdje je dozvoljena prodaja prehrambenih proizvoda te da navedena prodajna mjesta moraju biti posebno obilježena.

Uz članak 7. (članak 6. važećeg Tržnog reda). Odredba je ostala sadržajno neizmijenjena. Izraz „Korisnik koncesije“ zamijenjen je izrazom „Društvo“.

Pravo prodaje na tržnici

Uz članak 8. (članci 7. i 8. važećeg Tržnog reda). Odredba članka 7. važećeg Tržnog reda nije sadržajno mijenjana. Odredba članka 8. važećeg Tržnog reda dodana je kao stavak 2. članka 8. Nacrta prijedloga Tržnog reda te je samo nomotehnički mijenjana.

Vrijeme obavljanja djelatnosti na tržnici

Uz članke 9. i 10. (članci 9. i 9a. važećeg Tržnog reda). Odredbe su sadržajno ostale neizmijenjene. Izmjena je samo u nomotehničkom smislu.

Uz članak 11. (članak 18. važećeg Tržnog reda). Odredba članka 18. važećeg Tržnog reda nije sadržajno mijenjana. Odredbom se propisuje da je trgovac dužan pola sata prije isteka radnog vremena započeti pripreme radi napuštanja prodajnog mjesta te da je najkasnije pola sata nakon isteka radnog vremena dužan vratiti u skladište preuzeta tehnička sredstva i uređaje, pohraniti neprodanu robu, očistiti prodajno mjesto i napustiti prostor tržnice.

Uvjeti za obavljanje prodaje na tržnici

Uz članak 12. (članak 10. važećeg Tržnog reda). Odredba članka 10. stavka 1. važećeg Tržnog reda, u bitnome, ostala je neizmijenjena. Odredba članka 10. stavka 2. važećeg Tržnog reda izmijenjena je u dijelu u kojem je izraz „Korisnik koncesije“ zamijenjen izrazom „Društvo“.

Uz članak 13. (članak 11. važećeg Tržnog reda). Odredba stavka 1. preuzeta je iz članka 11. važećeg Tržnog reda te su iz odredbe brisane riječi „… koji čini sastavni dio ugovora o koncesiji“. Odredba propisuje da se prodaja namirnica i drugih proizvoda može se obavljati samo u objektima i na otvorenom prostoru kako je utvrđeno Planom prodajnih prostora. Odredba stavka 2. preuzeta je iz članka 11. stavka 2. važećeg Tržnog reda te je ostala neizmijenjena. Dodana je odredba stavka 3. kojom se određuje da Plan prodajnih prostora donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke. Također je dodana odredba stavka 4. koja propisuje da Plan prodajnih prostora sadrži sheme objekata i prostora na kojima se obavlja komunalna djelatnost tržnice na malo te su njime određeni raspored i namjena prodajnih mjesta i ostalih prostora.

Uz članak 14. (članak 12. važećeg Tržnog reda). Odredbi se dodaje stavak 2. koji određuje da nije dozvoljena prodaja robe na tlu ili na drugom prostoru koji nije predviđen za tu svrhu.

Uz članak 15. (članak 15. važećeg Tržnog reda). Odredbama stavaka 1., 2. i 3. preuzimaju se raniji stavci 1., 2. i 3. članka 15. važećeg Tržnog reda te se izraz „korisnik koncesije“ mijenja izrazom „Društvo“. Dodana je odredba stavka 4. koji propisuje da tehnička sredstva i uređaje Društvo trgovcima na korištenje daje, u pravilu, samo na jedan dan uz obvezu plaćanja Cjenikom određenih naknada i da je naknade za korištenje tehničkih sredstava i uređaja trgovac dužan platiti odmah prilikom preuzimanja istih u posjed. Također je dodana odredba stavka 5. kojom se određuje da je korisnik koji izgubi, ošteti ili zadrži iznajmljeno tehničko sredstvo odnosno uređaj, dužan štetu odmah nadoknaditi.

Uz članak 16. (članak 13. važećeg Tržnog reda). Odredba stavka 1. propisuje da Društvo daje trgovcu prodajno mjesto na korištenje na temelju pisanog ugovora o zakupu, što je preuzeto iz važećeg Tržnog reda. Međutim, predložena odredba nadalje propisuje i da se prodajno mjesto dodjeljuje u zakup na temeljem provedenog javnog natječaja. Uvjete i postupak javnog natječaja za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnicama određuje Uprava Društva posebnim aktom, uz suglasnost Nadzornog odbora Društva. Odredba stavka 3. određuje da Društvo daje trgovcu prodajno mjesto na korištenje na temelju usmenog dogovora kada se radi o jednodnevnom zakupu prodajnog mjesta te da je dokaz da je zaključen usmeni dogovor potvrda o plaćenoj jednodnevnoj naknadi za korištenje prodajnog mjesta. Dodaje se odredba stavka 4. koja propisuje da Društvo, iznimno od stavaka 1. i 3. predložene odredbe može trgovcu na njegov obrazloženi pisani zahtjev dati na korištenje prodajno mjesto na temelju pisanog ugovora o privremenom korištenju, bez prethodnog provođenja natječaja, na razdoblje do najviše 31 dan u jednoj kalendarskoj godini. Dodaje se odredba stavka 5. koja propisuje da se, iznimno od odredbi stavaka 1., 3. i 4. predložene odredbe, prodajna mjesta mogu rezervirati za prigodnu prodaju te za posebne slučajeve prodaje, za razdoblje do 15 dana u jednoj kalendarskoj godini (božićni i novogodišnji blagdani, valentinovo, 8. mart, uskrs, 1. studenoga – Svi sveti, prigodna prodaja cvijeća i druge prigodne prodaje), pri čemu se utvrđuje da je dokaz da je izvršena rezervacija prodajnog mjesta potvrda o plaćenoj rezervaciji.

Stavkom 5. ove odredbe predlaže se utvrditi da trgovac može prodajno mjesto koje koristi na temelju odredbi ovoga članka odnosno poslovni, skladišni ili drugi prostor koji koristi u obavljanju svoje djelatnosti dati u podzakup ili ustupiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na privremenu, povremenu, stalnu ili zajedničku uporabu, isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Društva.

Stavkom 5. ove odredbe predlaže se utvrditi da ako trgovac  na prodajno mjesto koje koristi na temelju odredbi ovoga članka ne dođe najkasnije sat i pol od početka vremena za obavljanje djelatnosti na tržnici, prodajno mjesto za taj dan može se dati na korištenje drugome trgovcu.

Uz članak 17. (članak 14. važećeg Tržnog reda). Odredba je sadržajno ostala neizmijenjena. Izmjena je samo u nomotehničkom smislu.

Uz članak 18. (članci 16. i 17. važećeg Tržnog reda). Odredbom stavka 1. određuje se da se visina zakupnine, naknade i rezervacije za korištenje prodajnih mjesta iz članka 16. predloženog Tržnog reda, kao i visina naknade za korištenje prostora skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje Cjenikom koji donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Rijeke.

Predložen je stavak 2. kojim se određuje da se visina iznosa zakupnine utvrđena Cjenikom smatra početnom cijenom u postupku natječaja iz članka 16. stavka 2. predloženog Tržnog reda.

Stavkom 3. ove odredbe predlaže se utvrditi da cijena zakupa prodajnog mjesta za prodaju proizvoda iz članka 6. predloženog Tržnog reda može iznositi najviše 50% cijene utvrđene Cjenikom. Predložena odredba jedna je od odredbi Ugovora o koncesiji koji je prestao važiti dana 16. srpnja 2017. godine.

Stavak 4. određuje da je osim zakupnine i naknada iz stavka 1. trgovac dužan platiti i druge pripadajuće troškove u svezi s korištenjem prodajnog mjesta te proporcionalni dio zajedničkih troškova vezanih za obavljanje prometa robe na tržnici (struja, voda, sakupljanje i odvoz otpada i ostali troškovi).

Uz članke 19. i 20. (članci 19. i 20. važećeg Tržnog reda). Odredbe članaka 19. i 20. važećeg Tržnog reda ne mijenjaju se sadržajno već samo nomotehnički.

Uz članak 22. (članak 28. važećeg Tržnog reda). Odredba ostaje sadržajno ista. Mijenja se samo nomotehnički.

Uz članak 23. (članak 22. važećeg Tržnog reda). Odredba u pretežitom dijelu ostaje sadržajno neizmijenjena. U stavku 1. izraz „korisnik koncesije“ zamjenjuje se izrazom „Društvo“. Mijenja se odredba stavka 1. točke 3. koja sada određuje da je Društvo dužno osigurati da se, najkasnije četiri sata poslije isteka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, prostor tržnice očisti i opere. Mijenja se odredba stavka 1. točke 4. koja sada određuje da je Društvo dužno osigurati da se postavi dovoljan broj odgovarajućih posuda za skupljanje svih vrsta otpada, osigurati prostor za smještaj posuda te osigurati da se s otpadom postupa sukladno propisima za pojedinu vrstu otpada. Mijenja se odredba stavka 1. točke 10. koja sada propisuje da je Društvo dužno pratiti rad i ponašanje trgovaca na tržnici od početka vremena određenog za dostavu robe do završetka vremena obavljanja djelatnosti tržnica na malo, upozoravati trgovce ako se ne pridržavaju odredbi Tržnog reda te poduzimati druge odgovarajuće mjere.

U odredbu je uvedena točka 12. koja određuje obvezu Društva da surađuje s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke na kontinuiranoj provedbi mjera i radnji komunalnog reda sukladno aktima Grada Rijeke, kao i točka 13. koja utvrđuje obvezu Društva da odredi izgled i oblik službene iskaznice i službene odjeće radnika Društva koji su zaduženi za naplaćivanje jednodnevnog korištenja prodajnih mjesta i ostale aktivnosti koje Društvo provodi na tržnici. Dosadašnja točka 12. time postaje točka 14.

Uz članak 24. (članak 23. važećeg Tržnog reda). Ovom se odredbom određuju dužnosti trgovca. U točki 1. samo se pobliže određuje da je trgovac dužan robu prodavati samo na prodajnom mjestu koje koristi. U točki 2. određuje se da trgovac ne smije postavljati naprave kojima bi se proširio ili povećao kapacitet prodajnog mjesta, natkrilo prodajno mjesto ili na drugi način izmijenilo ili modificiralo prodajno mjesto. Točke od 3. do 8. ostaju sadržajno neizmijenjene. U točki 9. određeno je da je trgovac dužan na prodajnom mjestu vidljivo i čitko istaknuti svoj naziv sukladno uputi Društva. Točka 10. ostaje sadržajno neizmijenjena.

Uz članak 25. (članak 24. važećeg Tržnog reda). Odredba ostaje sadržajno neizmijenjena.

Zdravstvene sanitarne i tehničke mjere

Uz članak 26. (članak 25. važećeg Tržnog reda). Stavkom 1. odredbe se propisuje da se na tržnicama mogu prodavati samo zdravstveno ispravni i za ljudsku upotrebu neškodljivi proizvodi. Dodan je stavak 2. koji određuje da se svježe voće i povrće, sve vrste ukiseljenog povrća, meso i mesne prerađevine, ribe, rakovi i školjke, pasterizirano ili sterilizirano mlijeko u izvornom pakiranju, mliječne prerađevine, med, proizvodi od tijesta i svi drugi prehrambeni proizvodi moraju prodavati, čuvati i skladištiti na način kojim se osigurava čuvanje njihove kakvoće i higijenske ispravnosti. Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i u sadržajnom smislu ostaje neizmijenjen.

Uz članak 27. (članak 26. važećeg Tržnog reda). Odredba sadržajno ostaje neizmijenjena.

Uz članak 28. (članak 27. važećeg Tržnog reda). Odredba sadržajno ostaje neizmijenjena.

Prijelazne i završne odredbe

Uz članak 29. Ovom odredbom predlaže se utvrditi da će se Društvo trgovcima koji su u vrijeme kada je komunalnu djelatnost preuzelo Društvo imali sklopljene ugovore o zakupu s ranijim koncesionarom TRŽNICE RIJEKA d.o.o omogućiti produljenje tih ugovora na rok najdulje do dana 1. lipnja 2018. godine.

Uz članak 30. (članak 29. važećeg Tržnog reda). Odredba se mijenja na način da se izraz „korisnik koncesije“ mijenja izrazom „Društvo“ te se predlaže objava tržnog reda na internetskoj stranici Društva.

Uz članak 31. (članak 30. važećeg Tržnog reda). Ovom odredbom utvrđeno je da stupanjem na snagu predloženoga Tržnog reda prestaje važiti Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj broj 28/07, 44/09, 16/10 i 41/10), kao i da predloženi Tržni red stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo vas da se uključite u Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci.

Tržni red kao specifičan propis može biti zanimljiv za sve građane. Pogotovo se tiče kupaca i trgovaca na tržnicama u Rijeci, ali i stanovnika koji žive u blizini lokacija tržnica.

Upoznajte se kroz tekst Savjetovanja s novom organizacijom tržne djelatnosti u Rijeci, pročitajte Nacrt Tržnog reda i uključite se u njegovu izradu svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama.

Smatrate li da su predložene odredbe Tržnog reda u skladu s Vašim očekivanjima koja imate kao korisnik tržnice, bilo kao kupac bilo kao trgovac?

Biste li neke segmente tržne djelatnosti u Rijeci drugačije propisali i kako? S kojim ciljem?

Što kao korisnici tržnice smatrate posebno važnim i bitnim u smislu da se treba propisati Tržnim redom?

Možete komentirati sve članke Tržnog reda uključivo i one koji nisu mijenjani u odnosu na prethodni dokument. Biste li neke članke drugačije napisali i kako?

Svoje prijedloge vezane uz ovaj Nacrt Tržnog reda možete poslati ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju dostupan u online formi ili ih možete upisati u polje za komentiranje u dnu stranice Savjetovanja.

Nakon 8. prosinca 2017., neće više biti moguće sudjelovati u ovom Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Temeljem pristiglih prijedloga i primjedbi kreirat će se Prijedlog Tržnog reda koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
Naziv akta / dokumenta: Tržni red na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 8. studenoga 2017.
Završetak savjetovanja: 8. prosinca 2017.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.