Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. ožujka 2015. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u savjetovanju pozivaju se svi građani, kao i stručna ili specifično zainteresirana javnost koju u ovom slučaju mogu činiti vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i ostale službe poput hitne pomoći, policije, gradskih komunalnih i trgovačkih društava itd., koje se po prirodi posla uključuju u planove zaštite od požara. Ovo Savjetovanje iznimno traje 10 dana, od 20. do 30.ožujka 2015. godine i provodi se prema članku 13. stavku 9. Zakona o zaštiti od požara.

Uvod

Briga o zaštiti od požara stara je koliko i gradovi, jer je riječ o stvarnoj opasnosti i o zajedničkom interesu svih stanovnika nekog grada. Povijest riječkog vatrogastva odnosno povijesni razvoj brige o zaštiti od požara možete pogledati ovdje.

Danas su jedinice lokalne samouprave, dužne provoditi mjere zaštite od požara koje su utvrđene Zakonom o zaštiti od požara, procjenama ugroženosti od požara i drugim aktima iz područja zaštite od požara.

Za područje jedinice lokalne samouprave obavezno se izrađuje se Procjena ugroženosti od požara i ta se procjena najmanje jednom u pet godina usklađuje s novonastalim uvjetima. Procjena ugroženosti predstavlja temelj za izradu Plana zaštite od požara u kojem se detaljno uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera u zaštiti od požara za područje jedinice lokalne samouprave.

Revidiranje procjene ugroženosti od požara i plana zaštite u Rijeci

Od posljednje Procjene ugroženosti od požara i donošenja Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke proteklo je pet godina, pa je nužno bilo pristupiti cjelovitoj reviziji navedenih dokumenata.

U tu je svrhu na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo Odluku o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Stručni tim održao je tijekom 2013. i 2014. godine više radnih sastanaka budući da je revidiranje zahtijevalo opsežno usklađivanje postojećih podataka s novonastalim uvjetima. Naime, u prethodnom razdoblju došlo je do promjene broja stanovnika, industrijskih i gospodarskih kapaciteta, promjene ili prestanka postojanja nekih pravnih osoba, a u isto vrijeme formirane su i neke nove te su planirani ili izvedeni različiti infrastrukturni zahvati i slično.

Revidiranje dokumenata dovršeno je u srpnju 2014. godine te su sukladno važećim propisima pribavljena pozitivna prethodna mišljenja, i to: Gradske vatrogasne zajednice Rijeka na dio procjene koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti na području grada te Policijske uprave primorsko-goranske – Sektora upravnih i inspekcijskih poslova, kojim je utvrđeno da je Grad Rijeka ispunio zakonsku obvezu usklađivanja Procjene s novonastalim uvjetima.

Što donosi novi plan zaštite od požara za područje Grada Rijeke

Prijedlog plana zaštite od požara za područje grada Rijeke izrađen je u suglasju s odredbama Pravilnika o planu zaštite od požara. Odredbama članaka 9. do 13. Pravilnika određen je sadržaj plana za područje grada, a koji mora sadržavati tekstualni i grafički dio.

U nastavku se po poglavljima daje obrazloženje tekstualnog dijela Prijedloga plana zaštite od požara za područje grada Rijeke kojim je utvrđen sustav organizacijskih i tehničkih mjera u području zaštite od požara i uređen način postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gašenja požara.

1. Temeljne odredbe

U člancima 1. i 2. utvrđeno je da je Plana zaštite od požara (opet link na prijedlog plana objavljen desno u PDF-u) za područje grada Rijeke temeljni normativni akt Grada Rijeke kojim je uređen sustav zaštite od požara na području grada Rijeke te je navedeno da se Plan sastoji od nepromjenjivoga dijela razrađenog u tekstu i promjenjivoga dijela koji je razrađen u Servisnim tablicama koje nisu predmet javne objave.

Nadalje, ovaj dio Plana je podijeljen na šest cjelina u kojima se podrobnije uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te se utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata iz područja zaštite od požara.

U 1. dijelu (članci 3. – 6.) utvrđen je potreban broj vatrogasaca za gašenje požara u operativnim formacijama vatrogasnih postrojbi te je razrađena osnovna taktika gašenja požara odabranog modela.

U 2. dijelu (članci 7. – 11.) određen je broj, veličina, smještaj, ustroj i zadaće vatrogasnih postrojbi koje djeluju na području grada, i to redom: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dobrovoljna vatrogasna društva Sušak – Rijeka i Drenova te vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.

3. dio (članci 12. – 34.) sadržajno je najopsežniji dio Temeljnih odredbi i općenito predloženog Plana, koji podrobno razrađuje:

– način i sustav dojave – obavješćivanja o požaru;

– sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara;

– sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi sa sjedištem na području grada u akcije gašenja požara na području drugih gradova ili općina;

– sustav subordinacije i zapovijedanja u akcijama gašenja većih požara;

– način pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara;

– uključivanje komunalnih i trgovačkih društava u akciju gašenja požara;

– uključivanje službe za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara;

– uključivanje službi ili trgovačkih društava te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara;

– način zamjene vatrogasnih postrojbi s novim postrojbama na gašenju požara;

– način uključivanja postrojbi civilne zaštite i Hrvatske vojske u akciju gašenja požara;

– slučajeve kada se i koji gradski čelnici upoznaju s nastalim požarom;

– slučajeve kada se u akciju gašenja požara pozivaju odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan područja grada te

– način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.

U 4. i 5. dijelu (članak 35. i 36.) naznačene su pravne osobe odnosno objekti i lokaliteti u / na kojima postoji povećana opasnost za nastajanje i širenje požara i u kojima je nužno posvetiti posebnu pažnju u području zaštite od požara. Također, ovdje su navedena i šumska područja na kojima postoji povećana opasnost od požara te su navedene građevine u kojima su sadržane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari.

6. dio (članak 37.) govori o spremnosti vatrogasnih postrojbi koje su prema predloženom Planu predviđene za uključivanje u akciju gašenja požara.

2. Popis osoba odgovornih za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama

 U suglasju s Pravilnikom o planu zaštite od požara, u ovom poglavlju utvrđeno je da se popis odgovornih osoba za provedbu planova zaštite od požara u pravnim osobama nalazi u Prilogu – Servisne tablice koji se ne objavljuje javno.

3. Planovi pravnih osoba za objekte razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara

Sastavni dio ovoga Plana su i planovi pravnih osoba za objekte koji su odgovarajućim rješenjima Policijske uprave primorsko-goranske razvrstani u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara i ti planovi također nisu predmet javne objave. U članku 39. naznačeni su objekti koji su razvrstani u navedene kategorije ugroženosti.

4. Zaštita šuma od požara

Članci 40. – 44. odnose se na zaštitu šuma od požara te je naznačeno da na području grada nema šumskih površina koje su razvrstane u I. stupanj ugroženosti i navedene su mjere koje je potrebno provoditi na šumskim površinama II. stupnja ugroženosti. U ovom dijelu sadržana je i odredba o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u razdoblju velike i vrlo velike opasnosti od nastanka i širenja šumskih požara te obveze Hrvatskih šuma – Šumarije Rijeka u području zaštite od požara.

5. Akcidenti

Članak 45. razrađuje operativni plan za akcidentne situacije autocisterni sa zapaljivim tekućinama ili plinovima.

Članak 46. odnosi se na postupak intervencije u akcidentnim situacijama, a članci 47. i 48. uređuju postupak uklanjanja vozila s prometnice odnosno nadležnost za osposobljavanje prometnica za normaliziranje prometa u takvim situacijama.

6. Prijelazne i završne odredbe

Prijelaznim i završnim odredbama propisano je da Servisne tablice čine sastavni dio Plana i nisu predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke” te je određeno da danom stupanja na snagu ovoga Plana prestaje važiti raniji Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke.

Zaključno je člankom 50. određeno da Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

Grafički dio plana zaštite od požara

Grafički dio plana izrađen je sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara te odredbama tekstualnog dijela plana, u jednom primjerku. grafički dio također nije predmet javne objave i pohranjen je u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.

Informacije radi, Grafički dio Plana, sukladno članku 11. Pravilnika o planu zaštite od požara, sadrži prikaz prometnica s ucrtanim vatrogasnim pristupima građevinama i drugim nekretninama i prostorima I. i II. kategorije ugroženosti od požara, prikaz sustava za opskrbu vodom za gašenje požara s identifikacijskim podacima, prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoda s ucrtanim i obilježenim glavnim ventilima, pregled broja, veličine i smještaja (lokacije) vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava, pregled građevina u kojima su sadržane radioaktivne i eksplozivne tvari te građevina odnosno mjesta s većim količinama zapaljivih, otrovnih i drugih opasnih tvari, prikaz područja djelovanja i područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, legendu uporabljenih simbola i oznaka.

Grafički dio plana grada sadrži i pregledne karte šuma na kojima se prikazuju područja šuma po stupnjevima ugroženosti od požara, prometnice i šumski putovi prohodni za vatrogasna vozila, putovi i staze prohodne za vatrogasce i ostale gasitelje, crpilišta za vatrogasna vozila i crpilice, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara, mjesta smještaja motriteljsko-dojavnih postaja, šumski presjeci i prirodne prepreke za sprječavanje prijenosa požara, elektroenergetske trase vodova i mjesta smještaja opreme i mehanizacije za gašenje šumskih požara.

Vaš doprinos u donošenju plana

Iako pojedini dijelovi Plana zaštite od požara nisu predmet javne objave i to upravo zbog predostrožnosti i povećanja sigurnosti građana u okviru ove problematike, pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim komentarima ili prijedlozima za eventualne dopune i izmjene predloženog Plana.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču Plana zaštite od požara za područje Grada Rijeke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog prijedloga Plana i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Plana zaštite od požara koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 30. ožujka 2015.

0 comments