Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2022. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15 i 118/18, 31/20 i 20/21) određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Nadalje, zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje utvrđen je kao planski dokument u području civilne zaštite.

U svom sadržaju Plan razvoja, sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine (Službene novine Grada Rijeke broj 12/21) detaljnije i konkretnije definira planirane aktivnosti, a posebno u planiranju materijalnih sredstava. Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Tijekom mandatnog razdoblja za koje se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite) usvajaju, na godišnjoj razini provode se analize stanja sustava civilne zaštite kojima se prati realizacija i usklađuju planovi razvoja sustava civilne zaštite za svaku godinu do kraja mandatnog razdoblja.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2021.

Zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Operativne snage zaštite i spašavanja Grada Rijeke sastoje se od:

 • Stožera civilne zaštite Grada Rijeke
 • Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke
 • Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak-Rijeka i Drenova
 • Gradskog društva Crvenog križa Rijeka
 • Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka
 • Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke
 • Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke
 • Povjerenika civilne zaštite
 • Službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke.

1. Stanje sustava civilne zaštite na području Grada Rijeke – operativne snage

Tijekom cijele 2021. godine na području grada Rijeke ugroza koja je zahtijevala aktiviranje snaga izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost jest epidemija bolesti COVID-19, uzrokovane korona virusom SARS-CoV-2.

Osim Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, u provođenju epidemioloških mjera na području grada Rijeke tijekom godine sudjelovali su i djelatnici komunalnog redarstva te osobito pripadnici postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke.

Od kraja srpnja 2020. do kraja veljače 2021. te ponovno u studenom i prosincu 2021. godine na 8. katu Prenoćišta Kantrida (bivši hotel za samce 3. maj, na adresi Bujska 10) uspostavljena je karantena za goste (turiste) s područja grada Rijeke koji moraju biti u samoizolaciji.

Nakon potresa koji je 29. prosinca 2020. godine pogodio područje Banije, u svrhu spašavanja ljudi i materijalnih dobara intervenirali su Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, dobrovoljnih vatrogasnih društava i Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka.

1.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke održao je u 2021. godini dvije sjednice, na kojima se bavio epidemiološkim mjerama te usvojio potrebne dokumente vezane uz civilnu zaštitu.

Na sjednici održanoj 16. lipnja 2021. sudjelovao je i novoizabrani gradonačelnik, a izviješteno je i kako je Stožer dan ranije od Riječke nadbiskupije dobio Medalju zahvalnosti svetoga Vida kao priznanje za doprinos u provođenju epidemioloških mjera u suzbijanju epidemije. Naglašeno je kako ovo priznanje nije upućeno samo Stožeru civilne zaštite Grada Rijeke, nego i svim operativnim snagama.

Gradonačelnik Grada Rijeke u srpnju je donio Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, budući da je posebnim podzakonskim propisom utvrđena obveza imenovanja članova Stožera nakon svakih lokalnih izbora u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost.

1.2. Postrojbe civilne zaštite i druge operativne snage civilne zaštite

1.2.1. Postrojbe civilne zaštite

Djelovanje pripadnika postrojbi civilne zaštite i u 2021. u najvećoj mjeri odredila je epidemiološka situacija na području Republike Hrvatske.

Pripadnici postrojbi civilne zaštite kontrolirali su nošenje zaštitnih maski u javnom prijevozu, nadzirali mjesta okupljanja većeg broja ljudi, provedbu epidemioloških mjera na kulturnim manifestacijama, povremeno pomagali i u provedbi cijepljenja u Centru Zamet te nadzoru korištenja EU digitalnih COVID potvrda na sjednicama Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Pripadnici postrojbi civilne zaštite tijekom 2021. godine sudjelovali su na dvama osposobljavanjima, stječući nova znanja i vještine.

Ovako dugo aktiviranje postrojbi civilne zaštite pokazalo je dalekosežnost i opravdanost Odluke o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite donesene 2019. godine kojom se pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje na vježbama i osposobljavanjima osigurala dnevna naknada u visini od 150,00 kuna neto. Svakako je povoljna okolnost da je i Republika Hrvatska ove naknade oslobodila ostalih davanja (porez, zdravstveno i mirovinsko osiguranje).

U svrhu naknada za pripadnike civilne zaštite (provođenje epidemioloških mjera tijekom cijele godine, osposobljavanje i vježba u listopadu) u 2021. godini isplaćeno je 148.500,00 kuna. Za realizaciju osposobljavanja i vježbe postrojbi civilne zaštite utrošeno je 1.725,00 kuna za troškove prijevoza te 4.959,00 kuna za troškove marendi. U 2021. godini utrošeno je 16.407,50 kuna u svrhu nabave dijela osobne opreme (odore) za pripadnike civilne zaštite.

Valja istaknuti da je Postrojba za spašavanje iz ruševina u 2021. godini dobila još jednog bitnog člana svoje formacije – potražnog psa iz Kluba belgijskih ovčara Istrian iz Pule. Potražni je pas u fazi školovanja, iako kod pasa takve vrste školovanje traje praktički tijekom cijelog životnog vijeka. Vodič i vlasnik psa pripadnik je postrojbe za spašavanje iz ruševina.

S obzirom da je došlo do određenog smanjenja broja pripadnika i pripadnica postrojbi civilne zaštite (visoka starosna dob, zdravstveni i poslovni problemi, odlazak na rad u inozemstvo i dr.), početkom prosinca objavljen je javni poziv građanima na priključivanje postrojbama civilne zaštite. Pozivu se odazvalo 33 građana, što se može smatrati vrlo dobrim odazivom.

S očekivanim završetkom epidemije, a kako je navedeno u prethodnim analizama stanja sustava civilne zaštite, pripadnici civilne zaštite priključit će se timu za spašavanje iz ruševina i timu za logistiku, okosnicu kojih timova čine za za to osposobljeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

1.2.2.     Opremanje skupnom opremom

Nakon što su u prethodnim godinama kupljeni seizmički detektor i kamera za traganje i komunikaciju 2 u 1 (poznatiji i pod nazivima vibrafon i vibraskop), bežični seizmički senzori, quad vozilo i višenamjenska prikolica za quad, u 2021. godini pristupilo se daljnjoj nabavi skupne opreme poput agregata od 5kW, dviju velikih aluminijskih kutija sa sitnim zidarskim i tesarskim alatom za spašavanje iz ruševina, ali i za ostale vrste intervencija te 30 sklopivih poljskih kreveta za potrebe interventnih službi, ali i zbrinjavanja građana. Za nabavu skupne opreme utrošeno je 37.164,68 kuna.

Nakon preseljenja skupne opreme civilne zaštite u skladište koje se nalazi unutar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, oprema civilne zaštite stalno je na raspolaganju odnosno moguće ju je koristiti 24 sata dnevno.

Dio skupne opreme korišten je od strane Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u svrhu spašavanja ljudi i materijalnih dobara nakon potresa na području Banije, što je dokaz ispravnosti dosadašnjeg načina nabave i skladištenja skupne opreme.

U svrhu potreba civilne zaštite u 2021. godini utrošeno je 208.756,18 kune, čime je obuhvaćena nabava osobne i skupne opreme, realizacija osposobljavanja i vježbe, kao i provođenje epidemioloških mjera od strane pripadnika civilne zaštite.

1.2.3.     Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke je na temelju prijedloga vijeća mjesnih odbora i tadašnjeg Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje (sadašnji Područni ured civilne zaštite Rijeka Ravnateljstva civilne zaštite) dana 5. studenoga 2012. godine imenovao 42 povjerenika civilne zaštite za 29 mjesnih odbora.

1.2.4.     Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Tijekom 2021. godine Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka provelo je četiri edukacije vezane uz osnovni postupak oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora te osposobljavanje odgojno obrazovnih radnika za pružanje prve pomoći učenicima sa zdravstvenim teškoćama.

S obzirom na epidemiju, većina aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Rijeka i u 2021. godini bile su usmjerene na suzbijanje posljedica bolesti te su pružane usluge pripreme prostora za karantenu u Prenoćištu Kantrida.

Za potrebe organiziranog cijepljenja građana, a kao pomoć Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, volonteri i zaposlenici redovito su dežurali u Centru Zamet.

Odmah nakon razornog potresa krajem prosinca 2020. godine na Baniji, u 2021. godini organizirano je prikupljanje humanitarne pomoći, evidentiranjem osoba koje su nakon potresa odselile i pronašle svoj smještaj na području Rijeke, a predstavnici Crvenog križa sudjelovali su u radu interventnih timova.

1.2.5.     Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka

Unatoč epidemiji, tijekom 2021. godine HGSS – Stanica Rijeka izvršila je najveći broj akcija spašavanja unatrag 12 godina. U 100 akcija spašavanja u 2021. godini (u 2020. godini 36 akcija spašavanja) je kroz sve intervencije ukupno spašeno 119 osoba (u 2020. godini 41 osoba).Razlog je sve veće zanimanje posjetitelja za ovu destinaciju, ali i trend okretanja građana češćem boravku i aktivnostima u prirodi, kao i organiziranju većeg broja pustolovnih utrka koje zahtijevaju i dodatna dežurstva članova HGSS-a.

1.3. Vatrogastvo

Na području grada Rijeke djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova, kao i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu Luke Rijeka d.d., 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka i Prosigur usluge d.o.o. Sve navedene postrojbe udružene su u Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je u 2021. godini izvršila ukupno 1.346 intervencija.

Od tog broja na području grada Rijeke izvršeno je 1.073 intervencije, a u gradovima i općinama „riječkog prstena“ izvršeno je 273 intervencije.

Uz ove intervencije, Postrojba je, po zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, intervenirala na uklanjanju posljedica potresa u Petrinji.

Ukupni broj intervencija veći je za 8,7% u odnosu na 2020. godinu, a za 1,5% veći je u odnosu na 2019. godinu.

Na otvorenom prostoru ukupno je bilo 154 intervencija požara raslinja, ukupna opožarena površina na otvorenom prostoru je 136 ha, odnosno 0,88 ha po intervenciji.

Na području grada Rijeke bilo je ukupno je bilo 306 požara, a obavljeno je i 705 tehničkih intervencija (od kojih je 312 osiguranja hitnih helikopterskih letova) te 62 ostale intervencije (izvidi, intervencija bez učešća ili lažne dojave).

Nije bilo većeg broja intervencija uzrokovanih jakim vjetrovima ili obilnim oborinama, niti požara na otvorenom prostoru. Na intervencijama nije bilo težih ozljeđivanja vatrogasaca.

Temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika za davanje pomoći kod tehničkih intervencija i uklanjanja posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je istog dana uputila je opremu i vatrogasce na područje grada Petrinji, gdje su se zadržali do 31. siječnja.

Početkom ljetne požarne sezone izvršene su obaveze proizašle iz Programa Vlade Republike Hrvatske u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara.

U Postrojbi se kontinuirano provodi osposobljavanje i uvježbavanje. Zbog epidemije smanjen je opseg i broj vježbi u drugim pravnim osobama u kojima je povećana opasnost za nastanak i širenje požara, a također su smanjene aktivnosti na prezentaciji vatrogasne djelatnosti po riječkim osnovnim školama i vrtićima.

Tijekom 2021. godine postrojba je nabavila novo kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca, od Ministarstva unutarnjih poslova dobivena je na korištenje nova autocisterna s opremom te je nabavljena i druga oprema.

Obavljani su i obilasci vatrogasnih pristupa. Stanje vatrogasnih pristupa na spomenutim lokacijama nije bilo zadovoljavajuće, stoga su predložene mjere za poboljšanje, odnosno osiguranje vatrogasnih pristupa do visokih stambenih objekata. Na problematičnim lokacijama postavljena je prometna signalizacija s ciljem upozoravanja građana i omogućavanja pristupa vatrogasnih vozila do mjesta intervencije.

1.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke čine temelj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite.

Pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite i spašavanja (civilne zaštite) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite potpisuje se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Od pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, Grad Rijeka je potpisao Ugovor o financiranju programskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Rijeka.

Grad Rijeka je sa strukovnom udrugom Radio mreža za opasnost iz Rijeke potpisao Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća temeljem kojega je u 2017. godini uspostavljen potporni komunikacijski centar u slučaju pada ostalih načina komunikacije (fiksna i mobilna telefonija). Izmeu ostalih aktivnosti, u 2021. godini je u Omišlju na otoku Krku instaliran još jedan repetitor, koji će, uz ostala dva repetitora, osigurati bolju radio komunikaciju.

1.5. Ostale službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem (ostale gotove snage)

U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.) te udruge građana (izviđači, radioamateri i dr.).

Tijekom 2021. godine nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite te za njih nisu izdvajana proračunska sredstva, osim za Pilotski klub “Krila Kvarnera”. Primarna zadaća izviđanja Pilotskog “Krila Kvarnera” je uočavanje pojave požara, ali su se također nadzirala onečišćenja mora kvarnerskog akvatorija. Za 2021. godinu može se ocijeniti da je, s aspekta zrakoplovnog nadziranja požara i drugih akcidentnih situacija, bila povoljnija u odnosu na prethodne godine.

2. Ostale aktivnosti u sustavu civilne zaštite

2.1. Skloništa

Iz Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu izdvojeno je 38.055,79 kuna u svrhu tekućeg održavanja skloništa, investicijskog održavanja skloništa i troškova električne energije. U 2021. godini bilo je nekoliko nasilnih ulazaka u kućna i blokovska skloništa.

U jednom su skloništu provalnici ostavili gomilu smeća i išarali grafitima zidove – na čišćenje skloništa utrošeno je 2.043,79 kuna.

U Rijeci, pod upravljanjem Grada Rijeke postoji 57 kućnih i blokovskih skloništa s kapacitetom od 8.593 osoba, što je 7,91% od ukupnog stanovništva grada Rijeke (108.622 stanovnika prema neslužbenim rezultatima popisa stanovništva u 2021. godini).

Na području grada postoji i 56 javnih tunelskih skloništa pod upravljanjem Grada Rijeke s kapacitetom od 11.333 osoba, što je 10,43% od ukupnog stanovništva grada Rijeke.

Treba naglasiti da su javna tunelska skloništa izgrađena prije i za vrijeme Drugoga svjetskog rata i ne mogu se svojom opremom usporediti sa skloništima osnovne zaštite.

Dio za to pogodnih skloništa nalazi se u zakupu te se i sredstva iz te osnove koriste za njihovo održavanje.

Za provođenje mjere sklanjanja stanovništva moguće je koristiti i postojeće tunele (npr. ukupna duljina 6 tunela na autocesti A7 je 2.748 metara, tunel Pećine na cesti D-404 duljine 1.342 m s tunelskim priključcima 611m), podzemne garaže (npr. Zagrad B), utvrde na brdu Katarina i na Drenovi (utvrde Dorčići i Veli vrh koje su na upravljanju Ministarstva obrane).

2.2. Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima

U postojećim prostornim planovima Grada Rijeke implementirane su mjere civilne zaštite.

2.3. Edukacija građana

Tijekom 2021. godine nije provođena posebna edukacija građana u području sustava civilne zaštite.

2.4. Edukacija djece u osnovnim školama

Zbog održavanja online nastave i općenito provođenja epidemioloških mjera takve vježbe trenutno su obustavljene.

3. Zaključak

Godina 2021. bila je obilježena nastavkom epidemije bolesti COVID-19 koja je započela u ožujku 2020. godine.

U borbu protiv te zdravstvene ugroze uključeni su gotovo svi dijelovi zdravstvenoga sustava, no iznimno je bitno da se i građani pridržavaju propisanih  epidemioloških mjera i tako što je moguće više smanjuju lokalni prijenos zaraze.

Epidemiološke mjere su tijekom 2021. godine postale sastavni dio života naših građana. Ipak, u većem dijelu godine, odnosno od travnja do studenoga, na snazi su bile manje stroge epidemiološke mjere u odnosu na 2020. godinu.

Osobito su ublažene mjere zabrane javnih okupljanja i okupljanja na kojima je prisutno više od određenog broja osoba na jednom mjestu za osobe koje posjeduju EU digitalne COVID potvrde, koje su uvedene u srpnju. Zbog ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije, od 15. studenoga 2021. do kraja godine, COVID potvrde postale su obvezne za korisnike i zaposlenike javnih i državnih službi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkih društava i ustanova.

Mjera obveznog nošenja maski za lice u zatvorenim prostorima i javnom prijevozu bila je u primjeni tijekom cijele godine, ali su održavanje nastave, održavanje sportskih manifestacija, rad ugostiteljskih objekata bili znatno manje ograničeni nego u prvoj godini epidemije, a rjeđe se provodila i mjera rada od kuće.

Tijekom cijele godine na snazi su bile i brojne druge epidemiološke mjere i preporuke sa svojim specifičnostima.

U protekloj je godini ponovo potvrđena važnost postrojbi civilne zaštite jer su pripadnici civilne zaštite, iako volonteri, u dosta slučajeva vrlo uspješno odrađivali „ničije poslove“ koji su se pojavljivali u provođenju epidemioloških mjera.

Iako se može iskazati prilično zadovoljstvo odrađenim poslom pripadnika civilne zaštite Grada Rijeke, veliki problem i dalje predstavlja izrazita neupućenost stanovništva u sustav civilne zaštite i njegovu važnost, i to posebno osoba mlađih od 45 godina.  Navedeno tumačimo kao posljedicu desetljećima neadekvatnog odnosa društva prema civilnoj zaštiti, a posebno njenog zanemarivanja u sustavu obrazovanja.

Grad Rijeka je i u 2021. godini aktivno sudjelovao u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti gradova i županija s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava civilne zaštite, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članova Platforme.

U srpnju je u Zagrebu održan sastanak s predstavnicima Ravnateljstva civilne zaštite na temu prijedloga novoga Zakona o sustavu civilne zaštite.

Na sastanku su predstavnici Platforme izložili svoje brojne primjedbe na prijedlog Zakona.

Donošenje Zakona prvotno je najavljeno do kraja godine,  ali je naknadno zbog brojnih primjedbi subjekata unutar sustava civilne zaštite odgođeno za 2022. godinu.

U rujnu je u Vinkovcima održana Izborna skupština Platforme na kojoj je za predsjednika ponovo izabran predstavnik Grada Rijeke.

Krajem studenoga je u Zagrebu potpisan Sporazum o suradnji Platforme i Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji se temelji na razmjeni informacija i statistike kako bi se unaprijedio sustav korištenja klimatoloških podataka i vremenske prognoze za potrebe sustava civilne zaštite.

Plan aktivnosti za 2022. godinu

U nacrtu prijedloga Godišnjeg plana aktivnosti za 2022. godinu stoji kako je potrebno:

 1. Nastaviti provoditi epidemiološke mjere na suzbijanju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane korona virusom SARS-CoV-2;
 2. Donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 3. Donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke u skladu sa Smjernicama za izradu procjena od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije;
 4. Imenovati koordinatore na lokacijama;
 5. Nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
 6. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke;
 7. Provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite Grada Rijeke prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
 8. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 9. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 10. Nastaviti s postupkom dostavljanja izvoda iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 11. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klub “Krila Kvarnera”);
 12. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 13. Nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

Financijski učinci Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

Red.

broj

 

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
2022. 2023. 2024.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
1. 1. Stožer civilne zaštite 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Opremanje Stožera osobnom opremom 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Opremanje Stožera skupnom opremom 0,00 0,00 0,00
1.2. Postrojbe civilne zaštite 120.000,00 90.000,00 90.000,00
1.2.1. Osposobljavanje, vježbe civilne zaštite 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.2.2. Naknade pripadnicima za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite 50.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.3. Opremanje postrojbi CZ osobnom opremom 20.000,00 15.000,00 15.000,00
1.2.4. Opremanje postrojbi CZ skupnom opremom 40.000,00 30.000,00 30.000,00
1.2.5. Povjerenici civilne zaštite (osposobljavanje) 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 120.000,00 90.000,00 90.000,00
2. VATROGASTVO
2.1. Javna vatrogasna postrojba 5.381.700,00 5.510.000,00 6.975.000,00
2.1.1. Financiranje Javne vatrogasne postrojbe iz Proračuna Grada Rijeke 5.381.700,00 5.510.000,00 6.975.000,00
2.2. Gradska Vatrogasna zajednica 3.747.000,00 3.747.000,00 3.747.000,00
UKUPNO 9.128.700,00 9.257.000,00 10.722.000,00
3. SKLONIŠTA
3.1. Tekuće održavanje 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3.1.1. Troškovi električne energije 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.1.2. Tekuće održavanje (popravci brava, nova vrata, servisiranje protuudarnih vrata) 20.000,00 20.000,00 20.000,00
UKUPNO 40.000,00 40.000,00 40.000,00
4. UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
4.1. Udruge građana kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4.1.1. HGSS – Stanica Rijeka 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4.2. Ostale udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite 90.000,00 90.000,00 90.000,00
4.2.1. Pilotski klub “Krila Kvarnera” 80.000,00 80.000,00 80.000,00
4.2.2. Savez izviđača Rijeka 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Radio mreža za opasnost 0,00 0,00 0,00
4.2.4. Klub belgijskih ovčara Istrian (potražni psi) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
UKUPNO 290.000,00 290.000,00 290.000,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ

DJELATNOSTI:

  Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, komunalna i trgovačka društva za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu.
5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 11.606.900,00 11.420.000,00 11.519.000,00

Napomene:

1) HGSS Stanica Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 38.218,50 kn godišnje.

2) Savez izviđača Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 19.712,70 kn godišnje. U prijašnjim je godinama od strane Grada Rijeke nabavljana oprema (šatori, kamp-ležajevii) ukupne vrijednosti 46.485,06 kn koja je dana na korištenje Savezu izviđača Rijeka i koja je s vremenom amortizirana.

3) Radio mreža za opasnost – za potrebe potpornog komunikacijskog centra omogućeno je korištenje prostora Grada Rijeke bez naknade te je nabavljena radio-oprema vrijednosti 32.837,28 kn koju koristi Radio mreža za opasnost.

4) Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka se u svrhu zaštite i spašavanja u 2021. godini financiralo s proračunskih pozicija Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u iznosu od 83.000,00 kuna, a koristilo je bez naknade i 2 skloništa osnovne zaštite čija bi vrijednost zakupa iznosila 28.563,30 kn godišnje.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Proučite Analizu stanja civilne zaštite za 2021. Plan razvoja za 2022. Cjeloviti dokumenti dostupni su u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci?

Biste li u Plan razvoja civilne zaštite za 2022. uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Naziv akta/dokumenta: Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Nositelj izrade akta/dokumenta:Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Početak savjetovanja: 26. travnja 2022.
Završetak savjetovanja: 26. svibnja 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Poziv ostaje otvoren do 26. svibnja 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.