Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2024. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Zakon o sustavu civilne zaštite  određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

U tom smislu, navedenim zakonom određeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite jedinice lokalne samouprave s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje utvrđen je kao planski dokument u području civilne zaštite.

U svom sadržaju Godišnji plan razvoja, sukladno Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/21), detaljnije i konkretnije definira planirane aktivnosti, a posebno u dijelu planiranja materijalnih sredstava.

Godišnji plan razvoja predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz smjernica koji se transponiraju u konkretne mjere i aktivnosti s dinamikom njene realizacije za 2024. godinu s financijskom projekcijom za sljedeće tri godine.

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja za koje se usvajaju Smjernice, na godišnjoj se razini provode analize stanja sustava kojima se prati realizacija i usklađuju godišnji planovi razvoja sustava do isteka četverogodišnjeg razdoblja.

Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2023. godini

Zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Operativne snage civilne zaštite Grada Rijeke sastoje se od:

 • Stožera civilne zaštite Grada Rijeke,
 • Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke,
 • Dobrovoljnih vatrogasnih društava Sušak-Rijeka i Drenova,
 • Gradskog društva Crvenog križa Rijeka,
 • Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka,
 • Postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke,
 • Postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke,
 • Povjerenika civilne zaštite,
 • Službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke.

1. Stanje sustava civilne zaštite na području Grada Rijeke – operativne snage

Događaj koji je u 2023. godini izazvao najviše pažnje u sustavu civilne zaštite na području grada Rijeke svakako je izmještanje i neutralizacija neeksplodirane protubrodske mine u riječkoj luci.

Neutralizacija je provedena na lokaciji udaljenoj oko 8.300 metara od kopna, a mjesto neutralizacije bilo je osigurano plovilima u polumjeru od oko 7.000 metara. Građani su se izuzetno disciplinirano i odgovorno ponašali te su poštivali sve mjere, uključivo i mjere evakuacije, što je omogućilo da se akcija provede na najsigurniji način i u što kraćem roku. U Dvorani mladosti smješteno je 15 građana, a ostali su građani koristili alternativni smještaj po svojim vikendicama, kod prijatelja, rodbine, hotelskom smještaju i sl.

Epidemija bolesti COVID-19, uzrokovana korona virusom SARS-CoV-2, i u 2023. godini bila je ugroza koja je zahtijevala aktiviranje snaga izvan snaga kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost.

Dana 21. srpnja područje grada Rijeke zadesilo je olujno nevrijeme (pljuskovi s grmljavinom i olujni vjetar) koje je prouzročilo oštećenja krovova te padanje stabala na prometnice. Posebnost ove oluje je i pad dizalice u riječkoj luci te pad stabla na automobil u vožnji u Vukovarskoj ulici. Srećom, pad stabla na automobil u vožnji prošao je bez ozlijeđenih.

Dana 24. listopada došlo je obilne kiše koja je uzrokovala brojne probleme jer su poplavljeni pojedini podrumi kuća i poslovnih prostora, a promet se odvijao otežano i stvarali su se zastoji.

Dana 15. rujna izbio je veliki požar u reciklažnom dvorištu Pehlin u kojemu je zahvaćena površina oko 70×40 metara te visine 4 metra (oko 112.000 m3) naslaga raznog otpada koji je otežavao gašenje.

S početkom rata u Ukrajini dana 24. veljače 2022. stvorena je nova krizna situacija u kojoj su raseljene osobe iz Ukrajine počele dolaziti na područje Republike Hrvatske, a time i na područje grada Rijeke. Nažalost, rat u Ukrajini još uvijek nije zaustavljen te se broj raseljenih osoba iz Ukrajine na području grada Rijeke u 2023. godini i povećao – prema podacima Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, 31. prosinca 2022. na području grada Rijeke bilo je zbrinuto ukupno 503 ukrajinskih državljana, a 31. prosinca 2023. na području grada Rijeke zbrinuto je 642 ukrajinska državljana.

U nastavku godine provedene su tradicionalne aktivnosti postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke: osposobljavanje u svibnju i vježba s primjenom naučenog u listopadu.

Iako Planom djelovanja civilne zaštite nije predviđen dodatni angažman pripadnika civilne zaštite u slučaju ekstremnih vremenskih pojava izvan redovnih operativnih snaga, motiviranost pripadnika civilne zaštite Grada Rijeke vidljiva je i u njihovoj samomobilizaciji u pomoći u sanaciji štete nevremena 21. srpnja kada su uklanjali srušena stabla s prometnica na području mjesnog odbora Sveti Nikola.

Uobičajeni ritam održavanja dvaju aktivnosti postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke na godišnjoj razini nije bio dovoljan jednom dijelu pripadnika postrojbe za spašavanje iz ruševina, pa se, na njihov zahtjev, od 2022. godine provode dodatne radionice u svrhu daljnje edukacije.

Dvogodišnje aktiviranje postrojbi civilne zaštite na provedbi epidemioloških mjera pokazalo je dalekosežnost i opravdanost Odluke o određivanju naknade pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite donesene 2019. godine, kojom se pripadnicima postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke za sudjelovanje na vježbama i osposobljavanjima osigurala dnevna naknada u visini od 150,00 kuna neto (19,91 eura). Svakako je povoljna okolnost da je i Republika Hrvatska ove naknade oslobodila ostalih davanja (porez, zdravstveno i mirovinsko osiguranje).

Od osnivanja postrojbi civilne zaštite 2010. godine, stanje u kadrovskom smislu nije nikada bilo bolje što se tiče motiviranosti i osposobljenosti pripadnika civilne zaštite.

1.1. Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite Grada Rijeke održao je dvije sjednice u 2023. godini.

1.2. Postrojbe civilne zaštite i druge operativne snage civilne zaštite

1.2.1. Postrojbe civilne zaštite

Nakon što su prethodnih godina pripadnici postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke sudjelovali na provođenju epidemioloških mjera, očekivala se relativno mirna godina, bez značajnijih događanja.

Ipak, u mjesecu ožujku postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke angažirane su u akciji izmještanja i neutralizaciji protubrodske mine iz riječke luke. Uloga pripadnika civilne zaštite Grada Rijeke bila je u provođenju evakuacije građana iz tzv. „crvene zone“ – evakuacija je provedena zajednički s pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova u noći prije izmještanja i neutralizacije mine, 18. na 19. ožujka 2023

1.2.2. Opremanje skupnom opremom

Nakon što su u prethodnim godinama kupljeni seizmički detektor i kamera za traganje i komunikaciju 2 u 1 (poznatiji i pod nazivima vibrafon i vibraskop), bežični seizmički senzori, quad vozilo i višenamjenska prikolica za quad, agregat od 5kW, dviju velikih aluminijskih kutija sa sitnim zidarskim i tesarskim alatom za spašavanje iz ruševina, 30 sklopivih poljskih kreveta, aluminijskog paviljonskog šatora 3×4,5m sa stranicama, uljnog grijača (termogen) sa fleksibilnom cijevi (grijač šatora), klasične kutne brusilice, baterijske brusilice s brusnim pločama, u 2023. godini pristupilo se daljnjoj nabavi skupne opreme poput akumulatorskih kompleta alata na punjenje poput bušaćeg čekića, bušilice, stezača, recipročne pile, pile, brusilice, svjetiljke, uvrtača i punjača za svaku alatku, kao i kompleta sitnog građevinskog alata za spašavanje iz ruševina.

Za nabavu skupne opreme utrošeno je 4.970,88 eura.

Nakon preseljenja skupne opreme civilne zaštite u skladište koje se nalazi unutar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, oprema je stalno na raspolaganju odnosno moguće ju je koristiti 24 sata dnevno.

U svrhu potreba civilne zaštite u 2023. godini utrošeno je 9.666,98 eura, čime je obuhvaćena nabava osobne i skupne opreme, realizacija osposobljavanja i vježbe.

1.2.3. Povjerenici civilne zaštite

Sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke je na temelju prijedloga vijeća mjesnih odbora i tadašnjeg Područnog ureda Državne uprave za zaštitu i spašavanje (sadašnji Područni ured civilne zaštite Rijeka Ravnateljstva civilne zaštite) dana 5. studenog 2012. godine imenovao 42 povjerenika civilne zaštite za 29 mjesnih odbora.

1.2.4. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

Tijekom 2023. godine Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka provelo je trinaest edukacija za ukupno 80 polaznika.

Održan je niz demonstracija i vježbi.

1.2.5. Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka

Tijekom 2023. godine HGSS-Stanica Rijeka odradila je 92 akcije spašavanja te je spašeno 112 osoba. Od tih 92 akcija spašavanja, 61 akcija spašavanja bile su intervencije „na poziv“ sa spašenih 76 osoba, 10 akcija spašavanja na dežurstvima tijekom kojih je spašeno 15 osoba te 21 akciju spašavanja i pružanja prve pomoći na skijalištu Platak tijekom kojih je spašena 21 osoba.

Potrebno je istaknuti kako su u dva navrata članovi HGSS-Stanice Rijeka sudjelovali u međunarodnim spasilačkim misijama:

 • nakon potresa u Turskoj, u sastavu Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske sudjelovala su dva potražna tima (vodič+pas) od 06. – 17 veljače;
 • akcija speleospašavanja iz jame Morca na zaravni Taurus u Turskoj od 04. – 14. rujna.

1.3. Vatrogastvo

Vatrogasne postrojbe na području grada Rijeke osim gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, kontinuirano u okviru svojih nadležnosti provode i preventivne mjere zaštite od požara s ciljem smanjenja broja požara i nesreća odnosno ublažavanja njihovih posljedica.

Na području grada Rijeke djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova, kao i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu Luke Rijeka d.d. i 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka. Sve navedene postrojbe udružene su u Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka.

U Postrojbi je tijekom 2023. bilo zaposleno 140 osoba na vatrogasnim poslovima i dvije djelatnice na administrativnim poslovima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je u 2023. godini izvršila ukupno 1.875 intervencija.

Od tog broja na području grada Rijeke izvršeno je 1.589 intervencija, a u gradovima i općinama „riječkog prstena“ izvršeno je 286 intervencija.

Ukupni broj intervencija veći je za 3,1% u odnosu na 2022. godinu.

Povećanje broja intervencija odnosi se na veći broj tehničkih intervencija, uklanjanje zapreka u prometu, poplava te drugih tehničkih intervencija uzrokovanih vremenskim neprilikama u srpnju.

Na otvorenom prostoru ukupno je bilo 171 intervencija požara raslinja, ukupna opožarena površina na otvorenom prostoru je 19,3 ha, odnosno 0,112 ha po intervenciji.

U Postrojbi se kontinuirano provodi osposobljavanje i uvježbavanje.

Tijekom 2023. od opreme nabavljeni su izolacijski aparati i boce, ljestve i komunikacijska oprema. Kontinuirano je nabavljana osobna, radna i zaštitna obuća, odjeća i oprema te potrebna sredstva za gašenje. U Vatrogasnom operativnom centru instalirana je oprema za prijem signala s video kamera za nadzor šuma.

Nadalje, kontinuirano se provodi priključivanje objekata na sustav automatske dojave požara – u 2023. godini sustavu je priključeno 5 novih objekata čime je do sada na sustav automatske dojave požara do sada ukupno priključeno 45 objekata.

1.4. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke čine temelj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu civilne zaštite, imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite.

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke definirane su pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite i spašavanja (civilne zaštite) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke. S pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite potpisuje se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Od pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, Grad Rijeka je potpisao Ugovor o financiranju programskih aktivnosti s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Rijeka.

Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz Programa aktivnosti u 2023. godini.

Grad Rijeka je sa strukovnom udrugom Radio mreža za opasnost iz Rijeke potpisao Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća temeljem kojega je u 2017. godini uspostavljen potporni komunikacijski centar u slučaju pada ostalih načina komunikacije (fiksna i mobilna telefonija).

1.5. Ostale službe i pravne osobe koje se bave zaštitom i spašavanjem (ostale gotove snage)

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke definirane su, osim pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne zaštite).

U pravne osobe kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost spadaju one pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. usluge prijevoza, smještaja, prehrane i sl.) te udruge građana (izviđači, radioamateri i dr.).

Tijekom 2023. godine nije bilo potrebe za angažiranjem ovih pravnih osoba u sustavu civilne zaštite te za njih nisu izdvajana proračunska sredstva, osim za Pilotski klub Krila Kvarnera. Primarna zadaća izviđanja Pilotskog kluba Krila Kvarnera je uočavanje pojave požara na području nadziranja (Aerodrom Grobnik-Klana-Kastav-Preluk-obalni pojas-Kostrena–Omišalj-Šmrika-Zlobin-Čavle-Aerodrom Grobnik, odnosno granična područja sa susjednim općinama).

2. Ostale aktivnosti u sustavu civilne zaštite

2.1. Skloništa

Iako od 2015. godine više ne postoji zakonska podloga za održavanjem skloništa, Grad Rijeka ipak je ulagao proračunska sredstva u održavanje skloništa te se o tome u svim Analizama sustava civilne zaštite detaljno izvještavalo. Iz Ravnateljstva civilne zaštite dolazile su najave novog Zakona o sustavu civilne zaštite u čiji bi se sadržaj vratila i skloništa, ali do kraja 2023. godine izmjena nije bilo.

Iz Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu izdvojeno je 4.490,84 eura u svrhu tekućeg održavanja skloništa, investicijskog održavanja skloništa i troškova električne energije.

2.2. Zahtjevi civilne zaštite u prostornim planovima

U postojećim prostornim planovima Grada Rijeke implementirane su mjere civilne zaštite.

2.3. Edukacija građana

Tijekom 2023. godine edukacija građana u području sustava civilne zaštite provođena je u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i operativnih snaga s područja grada Rijeke

2.4. Edukacija djece u osnovnim školama

U posljednjih desetak godina u osnovnim školama na području grada Rijeke uz asistenciju djelatnika Grada Rijeke provodile su se vježbe evakuacije školske djece i zaposlenika osnovnih škola uslijed požarne opasnosti.

3. Zaključak

Za 2023. godinu se može reći kako je bila bogata događajima u sustavu civilne zaštite.

Nakon što je prethodnih godina sustav civilne zaštite bio opterećen provođenjem epidemioloških mjera, proglašenje završetka epidemije 11. svibnja relaksiralo je cijeli sustav i pozitivno utjecalo na psihološki učinak kod građana kod koji se osjećao veliki psihološki zamor.

Ipak, na području grada Rijeke događaj koji je obilježio cijelu godinu jest izmještanje i neutralizacija protubrodske mine iz riječke luke. Tom prilikom iz centra grada evakuirano je oko 500 građana (velika većina je samoevakuirano), a u cijeloj akciji sudjelovalo je oko 300 osoba raznih službi i pravnih osoba. Iako je kod dijela javnosti akcija izmještanja i neutralizacije protubrodske mine doživljavana kao neka vrsta pretjerivanja s aspekta sigurnosti, primaran je bio aspekt sigurnosti za sve sudionike akcije, kao i za građane. Može se izraziti veliko zadovoljstvo razinom organizacije i odgovornosti svih sudionika akcije izmještanja i neutralizacije protubrodske mine.

Što se tiče ostalih događaja, ratu u Ukrajini, kojemu se, nažalost, ne vidi skori završetak, stvara veliki broj raseljenih osoba od kojih je jedan dio stigao i u Hrvatsku, odnosno u Rijeku, a broj raseljenih osoba iz Ukrajine se i povećava. Povoljna je okolnost što se raseljene osobe brzo integriraju u društvo te je za očekivati kako će jedan dio raseljenih osoba iz Ukrajine i nakon završetka rata trajno ostati u Rijeci. Nepoznanica je što bi se moglo desiti širenjem ratnog sukoba na teritoriji Ukrajine, odnosno dolaskom tolikog broja raseljenih osoba za koje se ne bi mogao pronaći odgovarajući smještaj.

I u protekloj je godini ponovo potvrđena važnost postrojbi civilne zaštite jer su pripadnici civilne zaštite, iako volonteri, i u akciji izmještanja i neutralizacije protubrodske mine vrlo uspješno odradili vrlo važan posao provođenja evakuacije građana.

Iako se ponovo može iskazati prilično zadovoljstvo odrađenim poslom pripadnika civilne zaštite Grada Rijeke, veliki problem i dalje predstavlja izrazita neupućenost stanovništva u sustav civilne zaštite i njegovu važnost, i to posebno osoba mlađih od 45 godina. Navedeno tumačimo kao posljedicu desetljećima neadekvatnog odnosa cijelog društva prema sustavu civilne zaštite, a posebno njenog zanemarivanja u sustavu obrazovanja.        Posljedica zanemarivanja sustava civilne zaštite svakako je i smanjena zainteresiranost građana na priključivanje postrojbama civilne zaštite.

Veći interes prema sustavu civilne zaštite u društvu se javlja kod kriznih situacija, ali i jako brzo opada budući da su to teme koje brzo zasićuju medije, a za razvijanje učinkovitog sustava civilne zaštite potrebna su velika financijska sredstva, ali i dulje vremensko razdoblje.

Grad Rijeka je i u 2023. godini aktivno sudjelovao u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa – udruge osnovane radi lakšeg organiziranja, umrežavanja i koordinacije aktivnosti gradova i županija s ciljem smanjenja rizika od nastanka katastrofa i izgradnju funkcionalnog sustava civilne zaštite, putem koje se provode i redovite edukacije za predstavnike članova Platforme.

Nakon što je u 2021. godini potpisan Sporazum o suradnji Platforme s Državnim hidrometeorološkim zavodom, u 2022. godini potpisan Sporazum o suradnji Platforme i Hrvatske vatrogasne zajednice, u 2023. godini potpisan je Sporazum o suradnji Platforme s Veleučilištem Velika Gorica u provedbi domaćih i međunarodnih projekata od obostranog interesa iz područja razvoja i unapređenja sustava civilne zaštite.

Ova Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2023. godini prethodno je usvojena na 4. sjednici Stožera civilne zaštite Grada Rijeke održanoj 27. ožujka 2024. godine.

Nadalje, Godišnja analiza sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2023. godini relevantna je za izradu Nacrta prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskih učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan aktivnosti za 2024. godinu

U nacrtu prijedloga Godišnjeg plana aktivnosti za 2024. godinu stoji kako je potrebno:

 1. Donijeti plan vježbi civilne zaštite;
 2. Imenovati koordinatore na lokacijama;
 3. Nastaviti s javnim pozivima građanima na dragovoljno uključivanje u postrojbe civilne zaštite grada Rijeke;
 4. Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke;
 5. Provesti osposobljavanje novih članova Stožera civilne zaštite prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite;
 6. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina na području grada Rijeke i tima za spašavanje iz ruševina;
 7. Provoditi zajedničko osposobljavanje i uvježbavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene na području grada Rijeke i tima za logistiku;
 8. Donijeti novu Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke;
 9. Dostavljati izvode iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
 10. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost (Pilotski klub Krila Kvarnera, Klub belgijskih ovčara Istrian);
 11. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
 12. Imenovati nove povjerenike civilne zaštite po mjesnim odborima;
 13. Nastaviti aktivno sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.
 14. U suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Područni ured Rijeka, provoditi aktivnosti na edukaciji građana o sustavu civilne zaštite (predavanja učenicima i studentima te građanima, objave na web stranicama).

Financijski učinci Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

Red.

broj

 

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
2024. 2025. 2026.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
1. 1. Stožer civilne zaštite 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Opremanje Stožera osobnom opremom 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Opremanje Stožera skupnom opremom 0,00 0,00 0,00
1.2. Postrojbe civilne zaštite 20.500,00 20.500,00 20.500,00
1.2.1. Osposobljavanje, vježbe civilne zaštite 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1.2.2. Naknade pripadnicima CZ za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.2.3. Opremanje postrojbi CZ osobnom opremom 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1.2.4. Opremanje postrojbi CZ skupnom opremom 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1.2.5. Povjerenici civilne zaštite (osposobljavanje) 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 20.500,00 20.500,00 20.500,00
2. VATROGASTVO
2.1. Javna vatrogasna postrojba 1.681.690,00 1.813.100,00 1.813.600,00
2.1.1. Financiranje Javne vatrogasne postrojbe iz Proračuna Grada Rijeke 1.681.690,00 1.813.100,00 1.813.600,00
2.2. Gradska Vatrogasna zajednica 624.200,00 624.200,00 624.200,00
UKUPNO 2.305.890,00 2.437.300,00 2.437.800,00
3. SKLONIŠTA
3.1. Tekuće održavanje 9.000,00 9.000,00 9.000,00
3.1.1. Troškovi električne energije 4.500,00 4.500,00 4.500,00
3.1.2. Tekuće održavanje (popravci brava, nova vrata, servisiranje protuudarnih vrata) 4.500,00 4.500,00 4.500,00
UKUPNO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
4. UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
4.1. Udruge građana kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4.1.1. HGSS – Stanica Rijeka1 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4.2. Ostale udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite 13.050,00 13.050,00 13.050,00
4.2.1. Pilotski klub Krila Kvarnera 11.050,00 11.050,00 11.050,00
4.2.2. Savez izviđača Rijeka2 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Radio mreža za opasnost3 0,00 0,00 0,00
4.2.4. Klub belgijskih ovčara Istrian (potražni psi) 2.000,00 2.000,00 2.000,00
UKUPNO 46.050,00 46.050,00 46.050,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ

DJELATNOSTI:

  Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, komunalna i trgovačka društva za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu.
5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka4 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 2.381.440,00 2.512.850,00 2.513.350,00

1) HGSS Stanica Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 5.072,47 eura godišnje.

2) Savez izviđača Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 2.616,32 eura godišnje. U prijašnjim je godinama od strane Grada Rijeke nabavljana oprema (šatori, kamp-ležajevi) ukupne vrijednosti 6.169,63 eura koja je dana na korištenje Savezu izviđača Rijeka i koja je s vremenom amortizirana.

3) Radio mreža za opasnost – za potrebe potpornog komunikacijskog centra omogućeno je korištenje prostora Grada Rijeke bez naknade te je u prethodnim godinama nabavljena radio-oprema vrijednosti 4.358,26 eura koju koristi Radio mreža za opasnost.

4) Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka se u svrhu zaštite i spašavanja u 2023. godini financiralo s proračunskih pozicija Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života u iznosu od 9.953,00 eura, a koristilo je bez naknade i dva skloništa osnovne zaštite čija bi vrijednost zakupa iznosila 3.791,00 eura godišnje.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka.

Proučite Analizu stanja civilne zaštite za 2023. i Plan razvoja za 2024. Cjeloviti dokumenti dostupni su u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci?

Biste li u Plan razvoja civilne zaštite za 2024. uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. lipnja 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Naziv akta/dokumenta: Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
Početak savjetovanja: 20. svibnja 2024.
Završetak savjetovanja: 19. lipnja 2024.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. lipnja 2024.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.