Odluka o porezima Grada Rijeke

Kasica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice fizičkih i pravnih osoba obveznika plaćanja gradskih poreza, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe

Na temelju odredbi članka 20. dosadašnjeg Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22), bilo je propisano da jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) mogu uvesti slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Pritom, temeljem odredbe članka 42. navedenog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje visinu i nadležno tijelo naplate „lokalnih“ poreza.

Sukladno tome, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o porezima Grada Rijeke („Narodne novine„ broj 128/19, 138/21 i 150/22 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19, 14/21 i 14/22) – u daljnjem tekstu: Odluka o porezima Grada Rijeke, kojom su utvrđeni gradski porezi te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Rijeci, sukladno do sada važećim propisima.

Navedenom Odlukom o porezima Grada Rijeke propisano je da Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) pripadaju slijedeći porezi:

 • prirez porezu na dohodak po stopi od 13% (maksimalna zakonska stopa je 15%),
 • porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima po stopi od 1,5% (maksimalna zakonska stopa je 3%),
 • porez na kuće za odmor koji se godišnje plaća u iznosu od 1,99 eura po metru kvadratnom korisne površine (što je maksimalni zakonski iznos).

Kako bi se omogućilo povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima i smanjila ovisnost gradova i općina o prijenosima sredstava od države, Hrvatski sabor je dana 28. rujna 2023. godine donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23).

Obrazloženje odluke

S obzirom na to da su se porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, na temelju dosadašnjih zakonskih odredbi u pravilu utvrđivali i plaćali istovremeno, kako bi se porezni sustav pojednostavio na način da se ova dva javna davanja, koja se ubiru zajedno, ujedine u jedno davanje, navedenim Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima ukinut je prirez porezu na dohodak, dok je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak omogućeno jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa godišnjeg poreza na dohodak, kako bi, bez obzira na ukidanje prireza porezu na dohodak, zadržale visinu potrebnih prihoda za ostvarivanje svojih zadaća i nadležnosti, s primjenom od iduće godine.

Budući da je navedenim zakonskim izmjenama, pored ostalog, ukinut prirez porezu na dohodak, sukladno odredbama članka 11. stavaka 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima Grad Rijeka je, kao jedinica lokalne samouprave, dužan do 15. prosinca 2023. godine važeću Odluku o porezima Grada Rijeke na odgovarajući način uskladiti s navedenim zakonskim izmjenama, odnosno iz iste brisati dosadašnje odredbe o prirezu porezu na dohodak, s početkom važenja od 1. siječnja 2024. godine. Ovo usklađenje moguće je provesti izmjenom važeće Odluke ili donošenjem nove odluke, pri čemu dosadašnja odnosno još uvijek važeća Odluka o porezima Grada Rijeke ostaje na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Nadalje, u cilju povećanja autonomije lokalnih vlasti i smanjenja ovisnosti jedinica lokalne samouprave o prijenosima središnje države, kako je već naprijed spomenuto, člankom 8. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima proširen je raspon u kojem su jedinice lokalne samouprave ovlaštene samostalno propisivati visinu poreza na kuće za odmor po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor, tako da mogući raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor sada iznosi od 0,60 do 5,00 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura po metru kvadratnom korisne površine). Slijedom toga, a s obzirom da se dosadašnji zakonski raspon za utvrđivanje visine poreza na kuće za odmor nije mijenjao od 2001. godine, ovim materijalom predlaže se povećanje iznosa poreza na kuće za odmor na 5,00 eura po metru kvadratnom korisne površine kuće za odmor te bi u tom smislu bilo potrebno u važećoj Odluci o porezima Grada Rijeke izmijeniti odredbu o visini poreza na kuće za odmor kako je predloženo.

Također, Odluku o porezima Grada Rijeke potrebno je uskladiti i s izmjenom unutarnjeg ustroja Grada odnosno novim nazivom upravnog tijela nadležnog za poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate gradskih poreza – Upravni odjel za financije.

Slijedom navedenog, s obzirom da je važeća Odluka o porezima Grada Rijeke, koja je donesena 2019. godine, do sada imala već dvije izmjene i to 2021. i 2022. godine, cijenimo da je, iz praktičnih razloga, osnovano umjesto nove (treće) izmjene odluke donijeti potpuno novu odluku o porezima Grada Rijeke. Novom cjelovitom odlukom obuhvatile bi se sve relevantne izmjene i dopune propisa, a ista bi, sukladno propisima, stupila na snagu s 1. siječnja 2024. godine, čime bi ujedno prestala važiti dosadašnja Odluka o porezima Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je na drugačiji način potrebno pristupiti utvrđivanju visine gradskih poreza?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o porezima Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za financije
Početak savjetovanja: 9. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 8. studenog 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.