Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, koji žele koristiti površine javne namjene i nekretnine radi postave privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod i pravne osnove

Odlukom o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja (“Službene novine Grada Rijeke broj 4/19, u daljnjem tekstu: važeća Odluka) uređeni su uvjeti i način korištenja i privremenog korištenja površina javne namjene, nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke te zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe, za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja.

Važeću Odluku donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14i 81/15 – pročišćeni tekst) i članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18).

Važeću Odluku potrebno je uskladiti sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, sa primjenom odnosno situacijama koje su se pojavile u praksi, a to se posebno odnosi na postupak reguliranja korištenja nekretnina i/ili pokretnina i utvrđivanje naknada za korištenje, te korištenje površine javne namjene za vrijeme božićnih blagdana.

S obzirom da je euro postala  službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj od dana 1. siječnja 2023. godine ovim se prijedlogom usklađuje visina naknade za korištenje površine javne namjene iskazane u kunama u iznose u eurima. Visina naknade za korištenje površine javne namjene u eurima iskazana je sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22, 88/22) i Odluci o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine“ br. 85/22) prema kojoj fiksni tečaj konverzije iznosi 1 euro = 7,53450 kuna i to sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97.

Obrazloženja po člancima

Uz članke 1. i 2. Ovom odredbom u važećoj odredbi članka 2. i članka 3. izmijenjeni su neki od naziva privremenih objekata te reklamnih predmeta. Navedeno se predlaže radi boljeg definiranja pojedinih pojmova, kao i radi usklađenja naziva sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, koji je u postupku donošenja. Tako se u članku 1. predlaže brisati montažni objekt kao privremeni objekt, dok se u članku 2. predlažu brisati reklamni predmeti – reklamna vitrina i reklamna ograda. Navedeno se predlaže iz razloga što su stručne službe prilikom izrade općeg akta kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata utvrdile mogućnost postave onih privremenih objekata čija površina ne prelazi 15 m2, na period do 5 godina, a što su u praksi samo kiosci do 15 m2, te pokretna naprava – uslužni objekt.  Također, brišu se štand i ograda kao privremeni objekti u smislu ove Odluke, budući da su općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata isti definirani kao pokretne naprave. Umjesto dosadašnjeg naziva privremenog objekta „predmeti za prikupljanje otpada“ predlaže se naziv „zajednički spremnik za komunalni otpad na površini javne namjene“ te se zasebno navodi “kabinet i kontejner za smještaj uređaja infrastrukture, mjernih postaja i javnih sanitarija”. Umjesto “objekti i predmeti na stajalištu javnog gradskog prijevoza” predlaže se naziv “objekt i predmet na stajalištu i ugibalištu javnog gradskog prijevoza” te umjesto „spomenik, spomen-ploča, skulptura i slični predmeti“ naziv „spomeničko, sakralno i umjetničko obilježje“. Naziv “oprema dječjeg igrališta” briše se.

Uz članak 3. predloženim stavkom 2. istoga članka utvrđeni su podaci koje će sadržavati akt kojim se utvrđuju lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa, a što je u odnosu na važeću Odluku izmijenjeno jer za pojedine lokacije za privremenu uporabu javne površine za postavu ugostiteljske terase nije utvrđena oznaka ugostiteljskog objekta, pa ukoliko više ugostiteljskih objekata gravitira prema navedenoj lokaciji, za istu se može raspisati natječaj.

Uz članak 4. Ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 7. stavka 5. usklađuju nazivi upravnih tijela u skladu sa Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22).

Uz članak. 5. Ovom odredbom predlaže se izmjena članka 8. stavka 4. podstavka 2. kojom se usklađuje iznos jamčevine za vremenski period korištenja iznad jedne godine sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Uz članke 6., 7. i 8. Ovim odredbama je izvršeno usklađenje naziva sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, a kako je navedeno  uz obrazloženje članka 1. ovog Prijedloga nacrta Odluke. Članci 14. i 19. mijenjaju se u cijelosti radi preglednosti i jednostavnosti u primjeni.

Uz članak 9. Ovom odredbom iza GLAVE II. dodaje se GLAVA II.a sa člancima 19.a do 19.c kojima se predlaže zasebno uređenje korištenja površine javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana. Naime, riječ je o manifestaciji koja je od velikog značaja za Grad i građane, ali i za turističku ponudu Grada, obuhvaća velik broj događanja te se stoga smatra da je potrebno posebno regulirati odredbe vezane uz ovu manifestaciju.

Člankom 19.a predložene odluke propisuje se obveza provođenja javnog natječaja za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga. Predlaže se da svake godine gradonačelnik Grada Rijeke imenuje posebno povjerenstvo, koje ima sedam članova i isti broj zamjenika. Članovi Povjerenstva su dva člana iz Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, te po jedan član iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu sport i mlade, Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte i Turističke zajednice Grada Rijeke. Na navedeni način rad Povjerenstva podrazumijeva rad stručnih osoba iz različitih upravnih tijela i Turističke zajednice Grada Rijeke koji temeljem iskustva uvažavajući trenutne trendove predlažu lokacije s mjestima, vrijeme održavanja manifestacije, najmanji i najveći broj privremenih objekata koje se mogu postaviti na pojedinoj lokaciji, površinu privremenog objekta, namjenu privremenog objekta, smjernice za izgled privremenog objekta, kriterije i ostale uvjete koji vrijede za tu godinu. Naime, s obzirom na promjene trendova kod održavanja manifestacija kriteriji se mogu od godine do godine razlikovati, a što je predloženim načinom predviđeno. Istovremeno, predviđeni sastav članova Povjerenstva podrazumijeva da u njegovom radu sudjeluju stručne osobe iz različitih područja koje će moći sveobuhvatno sagledati sve relevantne okolnosti.

Člankom 19.b predloženo je da Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva donosi tekst natječaja kojim određuje lokacije s mjestima, vrijeme održavanja manifestacije, najmanji i najveći broj privremenih objekata koje se mogu postaviti na pojedinoj lokaciji, površinu privremenog objekta, namjenu privremenog objekta, smjernice za izgled privremenog objekta, kriterije i ostale uvjete koji vrijede za tu godinu.

Predloženo navedenom odredbom utvrditi što tekst natječaja naročito sadrži, a to su:

 • odredbe koje se odnose na pravnu sposobnost ponuditelja:
 1. naznaku tko može podnijeti ponudu (fizička osoba obrtnik, pravna osoba ili zajednica ponuditelja) uz obvezu podnošenja osnovnih podataka o ponuditelju odnosno vodećem članu i svim članovima zajednice ponuditelja;
 2. presliku rješenja iz sudskoga registra za pravne osobe, odnosno obrtnog registra za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,  za ponuditelja i za sve članove zajednice ponuditelja;
 3. naznaku da ako ponudu podnosi zajednica ponuditelja, da ponuda obvezno sadrži naznaku vodećeg člana zajednice koji odgovara u cijelosti za preuzete obveze i s kojim se sklapa ugovor, naznaku lokacije s mjestima, površinu lokacije s mjestima i površinu mjesta za svakoga pojedinoga člana te namjenu (ugostiteljstvo, prigodna prodaja i slično) za svakoga člana; te ekonomska sposobnost;
 • odredba koja se odnosi na ekonomsku sposobnost ponuditelja:
 1. naznaku obveze podnošenja potvrde porezne uprave o nepostojanju nepodmirenih dospjelih poreznih obveza, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja ili da je podmirenje duga ogovarajuće regulirano za ponuditelja i za sve članove zajednice ponuditelja;
 • posebni kriteriji pod rednim brojem 11. i 12., koji osiguravaju potrebne informacije o ponudi temeljem kojih stručne službe odnosno Povjerenstvo, koje ocjenjuju vizualni identitet predložene postave u okviru manifestacije, mogu vrednovati, a to su:
 1. naznaku obveze podnošenja opisa cjelokupnog koncepta programa lokacije (vizualizacija i prezentacija programa i uređenja / prigodnog ukrašavanja lokacije) u pisanom obliku u boji i/ili pohranjeno na uređaju za digitalnu pohranu podataka (primjerice CD-u, USB-u);
 2. naznaku obveze podnošenja troškovnika (projekcija troškova i očekivanih prihoda);
 • ostale odredbe natječaja su suštinski isti u odnosu na ostale natječaje Grada, a to su:
 1. početni iznos naknade za korištenje po m2 korištenja, za pojedinu lokaciju. Obračunska površina podrazumijeva površinu privremenog objekta sa pripadajućim sadržajem (ugostiteljska terasa, šank, izložbeno-prodajni prostor);
 2. vrijeme trajanja korištenja;
 3. odredbu koja se ponuda smatra najboljom ponudom, a sukladno uvjetima i kriterijima koji će se utvrditi zaključkom iz članka 19.a stavka 7. Prijedloga odluke;
 4. naznaku da je ponuditelj dužan postaviti privremene objekte sukladno uvjetima i kriterijima iz članka 19.a stavak 7. ovog Prijedloga odluke;
 5. naznaku da je ponuditelj dužan imati postavljene privremene objekte i obavljati u njima djelatnost za cijelo vrijeme trajanja manifestacije;
 6. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda;
 7. roka za podnošenje ponuda na natječaj;
 8. iznos jamčevine koju treba položiti svaki ponuditelj, kao i podatke o računu u korist kojeg se uplaćuje jamčevina. Iznos jamčevine utvrđuje se u iznosu od 20% ukupnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene prema površini najvećeg broja privremenih objekata za pojedinu lokaciju;
 9. odredbu da je ponuditelj dužan snositi troškove nabave i postavljanja privremenih objekata, troškove električne energije, čišćenja, priključaka na odgovarajuću infrastrukturu, po potrebi zaštitara i druge troškove;
 10. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:
 • kojemu je Grad u posljednje tri godine do dana objave natječaja otkazao ugovor o korištenju ili privremenom korištenju,
 • koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.
 1. naznaku da će se nepravodobne i nepotpune ponude odbaciti, a ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbiti;
 2. naznaku da povjerenstvo iz članka 19.a ima ovlast, u točno određenom roku koji mora biti jednak u odnosu na sve ponuditelje, tražiti naknadnu nadopunu i/ili pojašnjenje zaprimljenih ponuda s manjim nedostacima koji nisu od utjecaja na sadržaj bitan u odnosu na ocjenjivanje ponude te naznaku da će se ponuda ponuditelja koji u zadanom roku izvrši traženu nadopunu odnosno pojašnjenje smatrati potpunom;
 3. druge uvjete i napomene sukladno uvjetima i kriterijima iz članka 19.a stavak 7., a koji su određeni zaključkom iz stavka 1.

Člankom 19.c predložene odredbe utvrđeno je koja se ponuda smatra najpovoljnijom, da odluku o odabiru donosi Gradonačelnik, a koji će u ime Grada i sklopiti ugovor o davanju na korištenje. Ujedno je utvrđeno da se na sva ostala pitanja vezana za korištenje površina javne namjene za organiziranje manifestacija povodom božićnih blagdana koja nisu uređenja člancima 19.a do 19.c na odgovarajući način primjenjuju odredbe Odluke kojima se uređuje postupak natječaja za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada.

Uz članak 10. ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 20. u:

 • stavku 2. točki 1. i 2. produžuje period privremenog korištenja površine javne namjene sa sedam dana unutar jednog mjeseca na deset dana unutar jednog mjeseca. Naime, stručne službe iz iskustva prijašnjeg razdoblja su utvrdile je period od deset dana tijekom jednog mjeseca optimalno vrijeme za korištenje površine javne namjene za održavanje pojedine manifestacije. U praksi je utvrđeno da određeni broj korisnika podnosi zahtjeve kojima predlaže dulji period privremenog korištenja površine javne namjene. Budući da je priroda ovakve vrste korištenja površina javne namjene privremena, rok svakako mora biti privremenog i ograničenog karaktera, međutim produživanjem perioda u odnosu na važeću Odluku izlazi se u susret korisnicima. Period od deset dana tako podrazumijeva mogućnost privremenog korištenja u razdoblju koji obuhvaća dva vikenda, što su ujedno dani kada se očekuje najveća posjećenost različitih manifestacija;
 • stavku 2. točki 3. radi ujednačenog kriterija koji je primjenjiv za sve ugostiteljske terase, predloženo je da se privremeno korištenje površine javne namjene odobri za postavu ugostiteljske terase na rok do jedne godine, neovisno o tome je li riječ o otvorenoj ili zatvorenoj terasi;
 • stavku 4. kojim je regulirano privremeno korištenje površine javne namjene u slučaju kada privremeni korisnik ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini dodana je i ugostiteljska djelatnost kao jedan od sadržaja koji se pružaju prilikom organiziranja manifestacija. Ujedno je dodatno predloženo da koliko se prema postavljenom zahtjevu ne može utvrditi koje upravno tijelo je nadležno, očitovanje će dati Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, što se i trenutno u praksi primjenjuje.

Uz članak 11. Ovom  odredbom se u važećoj odredbi članka 23. stavku 2. usklađuje naziv upravnog tijela sa Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22).

Uz članak 12. Ovom odredbom  se u važećoj odredbi članka 25. u stavku 1. predlaže usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22). Nadalje, izostavljen je naziv privremenih objekata „montažni objekt i pokretna naprava – pokretna radnja (osim u slučaju pokretne prodaje)“ radi usklađenja sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata koji je u postupku donošenja, te su stručne službe prilikom izrade navedenog općeg akta ocijenile da za navedenim privremenim objektima nema potrebe na području grada Rijeke. U kategoriju naplate „kiosk“ dodana pokretna naprava – uslužni objekt, te se ista odnosi samo na one uslužne naprave za koju se sklapa ugovor o korištenju na period do 5 godina, odnosno kao i za kiosk.

Potrebno je napomenuti da se iznosi naknade koji su regulirani ovom odredbom odnose na:

 • mjesečnu naknadu po m2 za kioske te pokretnu napravu-uslužni objekt, za koje je period korištenja do 5 godina, korištenje je regulirano ugovorom, a koji se sklapa po provedenom javnom natječaju,
 • dnevnu naknadu po m2 za pokretnu napravu – uslužni objekt (sezonski), štand i slično, te pokretnu napravu – naprava za zabavu, zabavni park za koji je period korištenja ispod jedne godine, korištenje je regulirano ugovorom, a koji se sklapa po provedenom javnom natječaju.

U stavku 2. je izvršeno usklađenje naziva sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata, a kako je navedeno  uz obrazloženje članka 1. ovog Prijedloga nacrta Odluke.

U stavku 3. se predlaže usklađenje početnog iznosa naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje privremenih objekata sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Uz članak 13. Ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 26. u stavku 1. predlaže usklađenje početnih iznosa naknade za korištenje površine javne namjene i nekretnine u vlasništvu Grada za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22). Nadalje su izostavljeni naziv reklamnih predmeta „reklamna ograda i reklamna vitrina“ radi usklađenja sa općim aktom kojim se određuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata. U naravi se za reklamne (jumbo) panoe, reklamne ormariće, reklamne uređaje, reklamne vitrine i reklamne stupove, sklapaju ugovori o korištenju na period do 5 godina po provedenom natječaju, a temeljem važećeg Plana lokacija reklamnih predmeta, dok se za preostale vrste reklamnih predmeta sklapaju ugovori temeljem zahtjeva za privremeno korištenje i to najviše za transparent te reklamni pano manjeg formata– takozvani sandwich pano.

Uz članak 14. Ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 28. stavak 1. predlaže usklađenje visine naknade za privremeno korištenje površine javne namjene za postavljanje ugostiteljske terase sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Uz članak 15. Ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 29. i to stavku 1. podstavku 1. uvodi naplata u slučaju članka 30. a koja odredba je predložena kao regulacija nove kategorije u slučaju kada trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o.  organizira manifestacije i sajmove autohtonih proizvoda.

U stavku 1. podstavku 3. važeće odredbe osim što je u slučaju prezentacije proizvoda predloženo usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22), dodane su nove kategorije u slučaju naplate za organizaciju manifestacija kojima se ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini i ugostiteljstvu, kao i za snimanje, obzirom na sve učestalije upite za snimanje raznih sadržaja na području grada Rijeke.

Predloženi iznosi naknada za korištenje površine javne namjene za održavanje manifestacije, kao i iznosi naknada za snimanja raznih sadržaja  utvrđeni su temeljem analize i usporedbe sa naknadama za iste namjene odabranih gradova u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Pula, Karlovac, Opatija, Kastav). Iznosi predloženih naknada u pravilu određeni su na razini prosječnih cijena odabranih gradova te imaju pozitivan financijski učinak na prihodovnu stranu proračuna.

 

ZAGREB SPLIT PULA KARLOVAC OPATIJA  

KASTAV        

 

Naknada za manifestacije (ugostiteljstvo i trgovina) prosječno dnevno  €/m2 4,65 € 2,09 € 2,65 € 2,66 € 2,99 € 3 €/m2
Naknada za snimanje televizijskog sadržaja prosječno dnevno  €/m2 132 € 300 € 266 € 0,66 €/m2 400 € 1 €/m2
Naknada za snimanje reklamnog i propagandnog  sadržaja    €/dnevno 663 € 2.000 € 530 € 660 € 1.000 €/dnevno

 

U stavku 1. točki 6. važeće odredbe predloženo je usklađenje visine naknade za prodaju robe i/ili usluga iz pokretne naprave (pokretna prodaja) sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Uz članak 16. Ovom odredbom se u važećoj odredbi članka 30. u stavku 2. kojim je regulirano  privremeno korištenje površine javne namjene u svrhu održavanja aktivnosti sportske, kulturne, tehničke, humanitarne, ekološke, odgojno-obrazovne i slične prihode koje su pod pokroviteljstvom ili od značaja za Grad, ne plaća se naknada  predloženo je da ukoliko se prema postavljenom zahtjevu ne može utvrditi koje upravno tijelo je nadležno, očitovanje će dati Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu, zbog slučajeva koji su se pojavljivali u praksi.

Uz članak 17. Ovom odredbom dodaje se novi članak 30.a kojima se predlaže zasebno uređenje privremenog korištenja površine javne namjene kada je organizator sajmova autohtonih proizvoda trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o.

Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o u vlasništvu je Grada Rijeke i osnovano je sa ciljem obavljanja tržišne djelatnosti na području grada koje su vezane za osnovnu djelatnost. Osnovna djelatnost društva je obavljanje komunalne djelatnosti tržnica na malo te organiziranje i naplata parkiranja na području grada Rijeke.

Obzirom na činjenicu da je društvu Rijeka plus d.o.o. Odlukom Grada povjereno obavljanje djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke te da navedeno društvo raspolaže opremom, predlaže se organiziranje manifestacije i autohtonih sajmova (sajmovi cvijeća, sezonskog voća i povrća, eko tržnica, jelki i sl.) pod određenim uvjetima povjeriti navedenom društvu.

Stavkom 2. i 3. predloženo je da ukoliko je manifestacije / sajam pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad ne plaća se naknada, a što će Gradonačelnik utvrditi odlukom. Naime, kako navedeno društvo ujedno obavlja i djelatnost tržnice, ovakvim načinom održavanja sajmova na riječkim trgovima i kvartovima, smatramo da će i naknada prema krajnjim korisnicima biti niža, a  izgled  sajma ujednačeniji te bi se u još većoj mjeri promovirali autohtoni i eko proizvodi.

Stavkom 4. utvrđuje da ukoliko manifestacija i/ili sajam nije pod pokroviteljstvom ili od značaja za  Grad, odobrava Odjel na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu za privremeno korištenje, a ukoliko se prema postavljenom zahtjevu ne može utvrditi koje upravno tijelo je nadležno, očitovanje će dati Upravni odjel za poslove gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.

Uz članak 18. propisuje se stupanje na snagu predložene Odluke.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je Prijedlogom Odluke kvalitetno propisano korištenje javnih površina za opisane namjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

Naziv akta / dokumenta: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za komunalni sustav i promet

Početak savjetovanja: 4. kolovoz 2023.

Završetak savjetovanja: 3. rujan 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.