Plan razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Plan razvoja grada Rijeke 2021-2027

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027. možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17) (u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se po prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela.

Godine 2020. ističe i važenje aktualnog strateškog dokumenta grada Rijeke – Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. 2020. godine. U navedenome periodu, a zahvaljujući provedbi spomenutog strateškog dokumenta, Rijeka je doživjela velike i brojne promjene te se profilirala kao pametan grad izvrstan za život i rad. Kako bi se Rijeka nastavila razvijati u tom smjeru, potrebno je izraditi novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj grada u narednom periodu uz viziju Grada do 2030. godine. Slijedom navedenog, Odlukom o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027., pokrenut je proces izrade dokumenta službenog naziva Plan razvoja Grada Rijeke 2021.-2027.

Poslove koordinacije izrade Plana razvoja obavljali su lokalni koordinator i Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao stručno tijelo. Za potrebe procesa izrade Plana imenovana je i radna skupina.

Proces izrade Plan razvoja Grada Rijeke 2021.-2027. godine protekao je u nekoliko ključnih etapa:

 1. izrada analize stanja i SWOT analize,
 2. prijedlog vizije i smjerova razvoja,
 3. razrada strateških ciljeva i mjera provedbe.

Temelj za izradu analize stanja i SWOT analize bio je dokument Izvješće o stanju u prostoru Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2018. godine koji je jednoglasno usvojen na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20. veljače 2020. godine, dok su temelj za osmišljavanje vizije, smjerova razvoja i strateških ciljeva bile interne radionice odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada te gradskih ustanova i partnera te četiri radionice strateškog planiranja na kojima su sudjelovali ključni dionici za razvoj grada iz privatnog i javnog sektora, a koje su moderirali vanjski ekspertni suradnici.

Tijek procesa:

 • siječanj – prosinac 2019. – održavanje internih radionica i sastanaka vezanih uz prikupljanje podataka za izradu Plana
 • svibnja 2020. – donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2021. – 2027. godine
 • kolovoz 2020. – početak izrade u suradnji s vanjskim stručnjacima (Apsolon strategija d.o.o.)
 • listopad 2020. – imenovanje radne skupine unutar Grada za potrebe izrade Plana i izrada analize stanja i SWOT analize
 • studeni 2020. – radionice strateškog planiranja i definiranje vizije i smjerova razvoja
 • prosinac 2020. – definiranje strateških ciljeva i mjera provedbe i dovršetak dokumenta.

Uvid u proces izrade Plana razvoja Grada Rijeka 2021.-2027. dostupan je na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Ovaj dokument jedan je od prvih lokalnih razvojnih planova usklađenih s novim višegodišnjim financijskim okvirom EU i Nacionalnom razvojnom strategijom. U potpunosti je usklađen sa sustavom strateškog planiranja RH, a cilj mu je pristupačno i sažeto široj javnosti predstaviti  viziju, ciljeve te mjere i aktivnosti razvoja. Ovim dokumentom Grad Rijeka dobio je kvalitetnu podlogu za strateški i cjelovit pristup razvoju grada kao cjeline. Plan će biti temelj za razvoj pojedinih sektorskih strategija i planova, kao i osnova za proračunsko planiranje, investicijsko planiranje i korištenje sredstava dostupnih iz EU fondova, uključujući sredstava namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima.

Analitička podloga

Osnovni podaci

Grad Rijeka smješten je u Primorsko-goranskoj županiji (NUTS II regija – Jadranska Hrvatska) i, kao glavni grad županije, predstavlja njezino središte. Jedno je od četiri temeljna razvojna središta pojedinih prostornih cjelina Republike Hrvatske zajedno sa Zagrebom, Splitom i Osijekom.

Uzevši navedeno u obzir može se zaključiti da Rijeka ima izrazito dobar prostorni položaj i cestovnu prometnu povezanost, no potrebna su dodatna ulaganju u željezničku, pomorsku i zračnu infrastrukturu.

Društvo

Grad Rijeka je po broju stanovnika treći najveći grad u Republici Hrvatskoj i središte Primorsko-goranske županije. Stanovništvo Grada Rijeke čini 43% ukupnog stanovništva Primorsko-goranske županije, a budući da prvi sljedeći grad po veličini, Opatija koja zauzima i veću površinu od Rijeke, ima tek oko 11.659 stanovnika, razvidna je koncentracija stanovništva u Rijeci. Prema posljednjim službenim podatcima Popisa stanovništva iz 2011. godine, Rijeka ima 128.624 stanovnika, a prema posljednjim službenim projekcijama za 2018. godinu u Gradu Rijeci živi 8% manje stanovnika u odnosu na 2011. godinu, što čini veći pad broja stanovnika u relativnom smislu u odnosu na cijelu Primorsko-goransku županije (-4%) i Republiku Hrvatsku (-5%).

Rijeka je središnje mjesto kulturnih događanja Primorsko-goranske županije, a s titulom Europske prijestolnice kulture postala je nacionalno, a uz irski grad Galway.i europsko kulturno središte 2020. godine Projektom Europske prijestolnice kulture Rijeka je nastavila proces redefiniranja vlastitog identiteta kao lučkoga grada u postindustrijskom dobu pri čemu je stavila naglasak na otvorenost i uključivost te poticanje različitosti kao ključnog generatora za daljnji razvoj grada. Rijeka je ujedno i sveučilišni grad te obrazovno središte zapadne Hrvatske s razvijenom društvenom infrastrukturom koja pruža uvjete za kvalitetan odgoj i obrazovanje i čini temelje kvalitetnog društvenog života i prosperitetnog životnog standarda. U Rijeci je, također, izrazito zastupljen sport i rekreacija, a provode se i brojni projekti usmjereni poticanju stanovništva na bavljenje sportom.

U skladu s navedenim nalazima može se zaključiti kako Grad Rijeka ima visoko razvijenu mrežu društvene infrastrukture, prvenstveno u vidu obrazovanja i visokoškolskog obrazovanja te razvojni potencijal u vidu kulturnih i kreativnih industrija kao dijela nasljedstva projekta Europske prijestolnice kulture 2020., koje mogu postati generator novih vrijednosti u društvu. Brojni Riječani aktivno se bave sportskim i rekreacijskim aktivnostima bilo kao amateri ili kao sportaši profesionalci, a ponude za navedeno ne nedostaje. Iz analize je vidljivo da se provode razni projekti, za sve dobne skupine, usmjereni poticanju bavljenja sportom i rekreacijskim aktivnostima.

Obzirom da se širenje mreže deinstitucionaliziranih socijalnih usluga na nacionalnoj razini promatra kao ključan element socijalne skrbi i uključivosti, temeljem podataka o pružateljima usluga zdravstvene i socijalne skrbi, s posebnim fokusom na usluge koje su u nadležnosti JLS-a, može se zaključiti kako je u Rijeci razvidan razvijen sustav s velikim brojem pružatelja usluga – institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika.
Grad Rijeka ima široki spektar usluga socijalne skrbi i pomoći za svoje građane koje nadilaze minimalne obveze propisane Zakonom, a Rijeka razvija široku lepezu mjera koje podižu socijalnu jednakost i standard socijalne uključivosti.

Gospodarstvo

Od poduzetnika koji posluju u pet najznačajnijih djelatnosti riječkoga gospodarstva, tijekom razdoblja 2010. – 2019. godine najbolje rezultate ostvarili su oni u Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. U promatranom razdoblju broj poduzetnika je povećan za 35%, ukupni prihodi za 71%, a broj zaposlenih za 26%. U istom razdoblju, broj poduzetnika u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane povećan je za 118%, prihodi za 105%, a broj zaposlenih za 59%. Veoma visoke stope rasta bilježi i djelatnost Umjetnost, zabava i rekreacija unutar koje je broj poduzetnika povećan za 87%, broj zaposlenih za 295%, a porast prihoda iznosi 405%. Ovaj podatak govori nam i o velikom doprinosu kreativnih industrija za gospodarstvo. Također, treba spomenuti da je broj poduzetnika u djelatnosti Informacije i komunikacije povećan za 30%, uz povećanje prihoda za 49%. Ovi posljednji podaci govore u prilog promjenama koje se događaju u strukturi riječkoga gospodarstva u posljednjih desetak godina i utjecaju strateškog opredjeljenja Grada da se gospodarstvo gradi na temeljima društva znanja i novih tehnologija te u smjeru destinacije urbanog turizma. Potrebno je i dalje nastaviti ulagati u razvoj spomenutog, no usporedno s navedenim, ne smije se dopustiti dodatni pad industrije koja i dalje generira veliki broj radnih mjesta te ostvaruje financijsku dobit. Ono što se također može je povezati sektor industrije sa sektorom znanosti i obrazovanja, a sa svrhom implementacije novih znanja i tehnologija i u ovom području. Takva suradnja rezultirat će povećanjem ekonomskih performansi djelatnosti industrije, a također i otvaranjem novih radnih mjesta te naposljetku otvaranjem novih mogućnosti za život i rad u Rijeci.

Nedvojbeno je da su u razdoblju 2010. – 2019. godine vidljive značajne promjene u strukturi zaposlenih i ostvarenim prihodima. Prerađivačka industrija druga je najznačajnija djelatnost u Rijeci nakon trgovine koja je u Hrvatskoj, kao i u drugim tranzicijskim zemljama, vodeća ili visoko zastupljena djelatnost. Prijevoz i skladištenje, kao djelatnosti tradicionalno vezane u riječku luku, prema broju zaposlenih i ostvarenim prihodima, predstavljaju treću najrazvijeniju skupinu djelatnosti riječkog gospodarstva. Pad prihoda i broja zaposlenih svakako su odraz nestabilnosti proizašlih iz diskontinuiteta u provedbi sustavne izgradnje riječkoga prometnoga pravca i razvoja logistike. Utjecaji ulaganja Države i Lučke uprave u razvoj sustava (Zagrebačka obala kao Deep Sea Terminal, izgradnja ceste D-403 i željezničke infrastrukture) te pojedinih koncesionara bit će vidljivi u sljedećem razvojnom razdoblju. Četvrtu najznačajniju sastavnicu riječkog gospodarstva čine Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, tj. brojni gospodarski subjekti orijentirani na primjenu i razvoj novih tehnologija te na europsko i globalno tržište.

Poslovna potporna infrastruktura obuhvaća poduzetničke potporne institucije, poslovne zone i mjere za poticanje i razvoj poslovanja, a odnosi se na industrijske i tehnološke parkove, poslovne inkubatore, centre izvrsnosti i druge oblike potpore razvoju poduzetništva. Grad Rijeka dugi niz godina ulaže napore i resurse kako bismo unaprijedili postojeće značajne kapacitete i razvili nove koji se odnose na infrastrukturu poslovne potpore.

Bitno je izdvojiti da je u lipnju 2020. godine objavljena lista 1000 gradova u svijetu po kvaliteti startup ekosustava, a na kojoj Rijeka konstantno napreduje. Na listi vodeće svjetske platforme za startup ekosustave StartupBlink za 2020. godinu Rijeka se podigla za 73 mjesta u odnosu na 2019. te se sada nalazi na 461. mjestu na svijetu, među 1000 gradova iz 100 zemalja na popisu, a poboljšanje u protekloj godini je najbolje među hrvatskim gradovima koji su se našli na listi. To su, uz Rijeku, Zagreb, Split, Zadar, Pula, Karlovac i Osijek.

Ovakve inicijative i projekti bitno doprinose razvoju grada u svim segmentima, a za pretpostaviti je da će kao posljedica biti generirana radna mjesta, porast broja poduzeća, porast ostalih gospodarskih performansi te porast ili barem zadržavanje broja stanovnika.

Razvoj turizma u Gradu Rijeci određen je mnogobrojnim faktorima od kojih su najvažniji prostorni smještaj i prometna povezanost. U blizini Rijeke je nekoliko tradicionalnih turističkih destinacija (Opatijska i Crikveničko-vinodolska rivijera te otoci Cres i Krk). Činjenice koje idu u prilog turizmu na području Grada su prometna povezanost, pregršt kulturno-povijesnih znamenitosti, luka pogodna za nautički turizam, infrastruktura i ponuda zdravstvenog, sportskog i vjerskog turizma. Uz navedeno, veliki je potencijal i za razvoj poslovnog te kongresnog turizma. Ranije je navedeno da je Rijeka središnje mjesto kulturnih događanja Primorsko-goranske županije, a nosi i titulu Europske prijestolnice kulture 2020. što je dodatno doprinijelo prepoznatljivosti Rijeke kao kulturnog središta i na nacionalnoj i europskoj razini. Povezanost turizma i kulture može se gledati kao simbiotički odnos jer jedno bez drugog obično ne ide te bi stoga titula EPK 2020. riječki turizam mogla dovesti na puno višu razinu. S druge strane, iznimno je bitno turistički brendirati Rijeku kao destinaciju urbanog turizma – grada za ugodni odmor (tzv. city break). Uz izazove u brendiranju kulturne, a posebice industrijske baštine, nedovoljno su poznate i činjenice da Rijeka ima veliki broj plaža s visokom razinom kvalitete mora te niz sadržaja u gradu i okolici za kvalitetan aktivni odmor. Rijeka i riječki prsten obrađeni su kao subdestinacija u okviru Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

Urbano okruženje

Urbano okruženje Grada Rijeke zbog svojih geografskih i socijalnih specifičnosti trpi opterećenja u području kakvoće zraka, kakvoće vode za piće, zbrinjavanja otpada, zbrinjavanja otpadnih voda, buke, nedostatka javnih prostora i zelenih površina te neravnomjerne urbanizacije. S ciljem ublažavanja utjecaja na okoliš nužno je stvoriti kvalitetan sustav upravljanja okolišnim pokazateljima.

Zbog visoko razvijene industrije koja je sastavni dio užeg gradskog područja, sustav mjerenja i praćenja kvalitete zraka u Gradu Rijeci je vrlo razvijen. Sastoji se od čak šest mjernih postaja na području Grada na kojima se vrši mjerenje koncentracije onečišćujućih tvari.

Klimatske prilike i mikroklimatski uvjeti važan su dio analitičke osnove svih razina prostornog planiranja, kao i upravljanja obalnim područjem. Specifična problematika klimatskih promjena i njihovih utjecaja na prostorni razvoj trenutno nije precizno prepoznata u zakonodavstvu prostornog uređenja iako postoje brojne dobre prakse kao i zakonom propisani uvjeti planiranja prostora koji doprinose ublažavanju negativnih utjecaja klimatskih promjena. Usvajanje problematike prilagodbe klimatskim promjenama zahtijeva svojevrsnu prilagodbu prostorno planerske struke na specifičan tip problema kakav one predstavljaju, a prije svega u smislu neizvjesnosti klimatskih scenarija kao i nepouzdanosti procjena te dugoročnosti njihovih utjecaja.

Analiza je obuhvatila sustav vodoopskrbe i odvodnje, prikupljanja komunalnog otpada, elektroenergetsku infrastrukturu, opskrbu plinom i toplinsku energiju te infrastrukturu za mobilnost i internetsku povezanost.

Razvoj Grada Rijeke kroz povijest uvelike je bio uvjetovan povoljnim geografskim položajem. Zbog specifičnosti položaja Grad Rijeka je izrazito dobro povezan s važnijim prometnim pravcima, a zahvaljujući tome se nalazi i u sklopu transeuropske prometne mreže (Trans – European Network – Transport, TEN-T) europskih prometnih i infrastrukturnih kapaciteta (željeznica, cesta, zračnih luka, morskih i riječnih luka te unutarnjih plovnih putova).

Cestovna mreža Rijeke je prilično razgranata te možemo zaključiti kako je Grad kvalitetno pokriven prometnom infrastrukturom.

Na području grada Rijeke javni prijevoz obavlja Komunalno društvo (KD) Autotrolej d.o.o. Rijeka. KD Autotrolej d.o.o. Rijeka zajedničko je društvo Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika, i devet susjednih gradova i općina.

Uz vrlo razvijenu prometnu infrastrukturu za motorna vozila primjetno je zaostajanje i nedostatak biciklističke infrastrukture.

Željeznička povezanost Rijeke s ostatkom Hrvatske je značajna ne samo iz lokalnog i regionalnog aspekta već i nacionalnog te međunarodnog. Rijeka igra važnu ulogu u prijevozu putnika te, još važnije, roba iz riječke luke do drugih destinacija.

Željezničke pruge izrazito su profilirane u funkciji luke odnosno terminala smještenih na području Grada Rijeke i njegovom užem gravitacijskom području, o čemu svjedoče broj prevezenih putnika i prekrcaj robe. Broj putnika je 2018. godine iznosio čak 120.097 čime je zaustavljen opadajući trend iz prethodnih godina, a ista situacija je i s količinom pretovarene robe. Tvrtka Luka Rijeka d.d. prevozi oko 60% robe željeznicom, dok tvrtka Jadranska vrata d.d., usmjerena na pretovar kontejnera, svega 30%. U drugoj polovici 2018. završena je rekonstrukcija kolodvora Rijeka-Brajdica s ciljem povećanja kapaciteta za prihvat i otpremu intermodalnih vlakova te usklađivanja tehnološkog procesa rada kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Jadranska vrata d.d. Dodatni poticaj od vitalnog značaja za uvelike zanemarenu željezničku infrastrukturu je i izgradnja drugoga kolosijeka na dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani i istovremenom rekonstrukcijom postojećeg kolosijeka. Ukupna duljina pružne dionice Škrljevo – Rijeka – Šapjane je 40,8 km, od čega je duljina dionice Škrljevo – Rijeka – Jurdani 27,494 km, a radovi na kolosjeku se protežu na duljini 29,02 km, jer se obuhvaća krivina i tunel Baudine ispred kolodvora Škrljevo. Time će se, osim podizanja trenutno nezadovoljavajućeg kapaciteta pruge, u cijelosti denivelirati sve pješačke i kolne komunikacije koje postojeća pruga presijeca, koje zbog toga predstavljaju trajnu prijetnju sigurnosti odvijanja prometa. Nadalje, puka činjenica da je Rijeka povezana s važnijim prometnim sredstvima putem željeznice nije dovoljna s obzirom na nisku brzinu prometa prugom (pogotovo dionica Rijeka-Zagreb) te u tom pravcu treba usmjeriti i daljnja ulaganja u području željeznice.

Zbog geografskog smještaja pomorski promet predstavlja sastavnu okosnicu razvoja Grada Rijeke, a riječka luka je za velik dio putničkog i teretnog prometa ulazna točka u RH i Europsku uniju (zbog spoja s TEN-T prometnim koridorima).

S obzirom da Grad Rijeka zbog svoje geografske pozicije ima značajan prometni potencijal, za daljnji razvoj kapaciteta turizma, ali i gospodarstva na području Grada nužno je promijeniti karakter ZL Rijeka iz zračne luke sezonskog karaktera u cjelogodišnju zračnu luku. Uvođenjem cjelogodišnjih linija prema novim inozemnim destinacijama Rijeka ima priliku ojačati svoj karakter mjesta koje prometom povezuje i važnog prometnog sjecišta.

Usporedbom podataka vidljivo je da je, prema korištenju širokopojasnog interneta Rijeka iznad prosjeka Republike Hrvatske, posebice u pristupu ultra-brzom (≥ 100 MBit/s) internetu (RH 6,94% – Rijeka 12,63%). Usprkos tome, i Republika Hrvatska te sam grad Rijeka još uvijek zaostaju za EU prosjekom te je potrebno poboljšanje kako brzina interneta, tako i kvalitete i pokrivenosti mrežom širokopojasne infrastrukture.

Projekt besplatnog bežičnog pristupa Internetu Grada Rijeke tehnološki se temelji na izgrađenoj gradskoj svjetlovodnoj mreži. Sve pristupne točke ostvaruju elektroničku komunikaciju s centralnim bežičnim sustavom smještenim u elektroničkom komunikacijskom čvorištu Grada Rijeke.

Upravljanje razvojem Grada Rijeke dužnost je gradske uprave na čelu s gradonačelnikom i dvama zamjenicima. Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17), sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem temelji se na načelima točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, održivosti, partnerstva i transparentnosti dok se akti strateškog planiranja koji djeluju kao instrumenti izrađuju i provode u skladu s istim.

Osnovne razvojne pretpostavke

Razvoj Rijeke u novom desetljeću promišljamo polazeći od pojednostavljenog “modela krafne”, tj. tzv. “Doughnut economy[1]. “Model krafne” metaforički postavlja razvoj gospodarstva između unutarnjeg prstena koji određuje minimum potreban za dobar život, a proizlazi iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja – od hrane i čiste vode do određenog nivoa smještaja, sanitarne zaštite, energije, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti i prihoda, te vanjske okoline krafne koji predstavlja ekološki strop koji su odredili znanstvenici, i koji predstavlja planetarne granice sustava preko kojih ljudska vrsta ne bi smjela prijeći, a sa svrhom očuvanja klime, tla, oceana, ozonskog omotača i biološke raznolikosti.

Oblikovanje razvoja grada u granicama između ekološkog stropa i osnovnih potreba pojedinca primijenjen je kao smjer kroz koji su sagledani osnovni globalni izazovi razvoju grada. Iz analize stanja razvidni su sljedeći ključni pokretački izazovi na globalnoj razini s kojima se Rijeka susreće:

 • Demografske promjene koje zahvaćaju cijelu Europu. Rijeka se suočava s depopulacijom i starenjem stanovništva, kao i cijela Hrvatska. No, u tom izazovu vidljiva je prilika u privlačenju radno aktivnog, visokoobrazovanog stanovništva iz drugih dijelova Hrvatske i šire. Za Rijeku to znači da mora biti još bolje mjesto za život, kako polazeći od povoljnog geografskog položaja, tako i zahvaljujući izvrsnim gradskim uslugama, kulturi, obrazovanju, zdravlju i stanovanju.
 • Digitalizacija i globalizacija za Rijeku su značile izraziti pad velikih industrija iz 19. i 20. stoljeća, industrija koje su bile temelj ne samo riječkoga gospodarskog života, nego i temelj cjelokupnog grada. Rijeka, međutim, već u proteklom desetljeću pokazuje da zna biti grad za post-industrijsko doba te da zna koristiti svoje nasljeđe na kreativan način. Upravo se u kreativnim i tehnološki inovativnim industrijama vidi budućnost našeg grada.
 • Klimatske promjene i nužnost održivog upravljanja resursima imperativ su s kojim se suočava cijeli svijet, ali za Rijeku su posebno značajne zbog njezinog položaja na obali, lučkog karaktera grada, kao i izrazito ograničenog prostora kao jednog od ključnih polazišta razvoja. Rijeka je već počela promišljati svoj prostorni i društveni razvoj polazeći od cirkularnog gospodarenja, ponovne namjene postojećih prostora i odgovornog korištenja onoga čime raspolaže. U datim uvjetima, rad na osuvremenjavanju komunalnih usluga i razvoju zelene infrastrukture u Rijeci doprinijet će ne samo boljem stanju okoliša, nego i kvaliteti života i privlačnosti grada za život.

[1] Kate Raworth.: Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, 2017, Random House

Nova vizija i strateški ciljevi

Nova vizija grada Rijeke glasi:

Rijeka 2030. – pametan, otvoren i otporan grad

Osnovna načela razvoja Grada čine temelj nove vizije te predstavljaju polazišnu osnovu gradske uprave u nastojanju da Rijeka u nadolazećem periodu održi poziciju pametnog grada te ju dodatno ojača, a usporedno svoj razvoj temelji na otvorenosti prema zajednici i otpornosti grada prema klimatskim, gospodarskim, demografskim i ostalim izazovima s kojima će se u budućem periodu susresti.

Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030: Grad raznolikosti, u kojem visoka kvaliteta života proizlazi iz  suradnje pametne gradske uprave i angažiranih stanovnika
Specifični ciljevi 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva
1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život
1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine

 

Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.: Sveučilišni grad za novo doba, gdje napredne tehnologije i kreativna industrija obogaćuju industrijsko nasljeđe
Specifični ciljevi 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobi novih industrija(H)
2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija (H)
2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu (H)

 

Strateški cilj 3. Povezati Rijeku 2030.: Multimodalno prometno čvorište s održivim i učinkovitim prometnim sustavom
Specifični ciljevi 3.1. Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom
3.2. Čist, učinkovit i pristupačan javni prijevoz u gradu (H)
3.3. Razvoj urbanog prometnog sustava i mobilnost (H)
3.4. Razvoj ICT infrastrukture u gradu(H)

 

Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.: Pametan, zelen i čist grad prilagođen potrebama svih građana
Specifični ciljevi 4.1.Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga (H)
4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana
4.3.  Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan s cijelom regijom

Mjere i aktivnosti usmjereni ostvarenju vizije

Mjere vezane uz Strateški cilj 1. Živjeti u Rijeci 2030.

Specifični cilj 1.1. Obrazovanje u funkciji kvalitete života i jačanja gospodarstva

Rijeka 2030. grad je u kojem znanje i tržište ostvaruju značajna partnerstva, a obrazovni sektor je horizontalno povezan i koordiniran. Obrazovanje u Rijeci 2030. otvoreno je svima i privlači sve veći broj studenata iz Hrvatske i inozemstva koji se profesionalno ostvaruju u Rijeci i u njoj ostaju živjeti kao visokoobrazovani članovi zajednice. Obrazovne institucije u Rijeci prepoznate su po inoviranju sustava naobrazbe i pristupa učenju, a integralno upravljanje obrazovanjem u Rijeci ključan je element uspjeha stavljanja obrazovanja u funkciju kvalitete života šire zajednice.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        postotak djece vrtićke dobi u Gradu Rijeci koja pohađa redovite vrtićke programe te postotak obuhvaćenih jasličkim programom
●        broj upisanih na doktorske studije pri Sveučilištu u Rijeci
●        udio visokoobrazovanog stanovništva

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Gradska platforma za integralni pristup obrazovanju i razvoju
  Uz projekte i programe kojima se osigurava ravnopravan pristup obrazovanju u društvu i podizanje kvalitete obrazovanja te njegova sinergija s potrebama na tržištu, nužno je kontinuirano razvijati horizontalni moment u razvoju obrazovanju koji kao preduvjet uspješnosti pozicioniranja Rijeke kao grada prilika podrazumijeva preuzimanje snažne uloge gradske uprave u koordinaciji različitih aktera obrazovnog sektora i obrazovanja s gospodarstvom. Na tom tragu, Grad Rijeka će uspostaviti model savjetodavnog procesa koji će uključivati različite instance predstavnika obrazovnog sektora, gradske uprave i organizacija civilnog društva koje djeluju u obrazovnom sustavu na svim razinama u Rijeci kako bi potaknula daljnja umrežavanja programa odgoja i obrazovanja i mogućnosti za prilagođavanje tržištu rada i strateškim odrednicama gospodarskog sektora. Navedeno podrazumijeva uspostavu programa podrške, umrežavanja, zajedničkih projekata i komunikacijskih kanala pod vodstvom gradskog Odjela za odgoj i školstvo.Pritom će jedan od ključnih zajedničkih ciljeva aktera obrazovanja biti zajedničko nastupanje aktera u obrazovanju i gospodarstvu,  odnosno brendiranje Rijeke mogućnosti za profesionalni razvoj odnosno grada u kojem je osobni i profesionalni razvoj  od vrtićke dobi do prvog zapošljavanja promišljen interdisciplinarno i strateški za svakoga člana zajednice.
 • Obrazovni programi i aktivnosti usmjereni promicanju uključivosti i aktivnog građanstva
  Grad Rijeka će nastaviti provoditi programe i projekte koji doprinose umanjivanju socioekonomskih i drugih razlika među učenicima te jačaju i pripremaju učenike za uspješan život i sudjelovanje u demokratskim procesima u odrasloj dobi.  Važno obilježje riječkog odgovornog pristupa odgoju i obrazovanju ogleda se i u omogućavanju jednakosti šansi odnosno ravnopravnom pristupu sustavu te posljedično i njihovom uspjehu i zadovoljstvu. Glavni cilj pristupa odgoju i obrazovanju jest doprinos ostvarenju vizije razvoja informiranog, aktivnog, odgovornog, tolerantnog društva u kojem sreća i uspjeh nisu predeterminirani socioekonomskim, obiteljskim, razvojnim, etničkim ili sličnim faktorom. Ostvarenje te vizije dugoročan je proces koji započinje uvođenjem učenja o važnoj ulozi učenika i građana u zajednici, o pravima, ali i odgovornostima koje imaju građanke i građani u demokratskom građanskom društvu, o vrijednosti tolerancije, ljubaznosti, poštovanja prema sebi i drugima te preuzimanja aktivne uloge u zagovaranju ljudskih prava. Programi i projekti  koji su već započeli, kao što su Građanski odgoj i obrazovanje, program “Moja Rijeka”, kao i programi namijenjeni djeci slabijeg socioekonomskog statusa, učenike s razvojnim teškoćama ili učenike romske nacionalne manjine (“Školsko prijepodne samo za mene”, “Podrška učenicama i učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine”, osiguravanje pomoćnika u nastavi kroz projekt „RInkluzija-Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ itd), nastavit će se i proširiti u opsegu u novom razdoblju, a novi se razvijati s istim ciljevima.
 • Predškolski odgoj i obrazovanje kao temelj obrazovnog sustava
  Kvalitetan pristup predškolskom obrazovanju i skrbi za djecu od iznimne je važnosti u razvojnom i obrazovnom smislu, i predstavlja temelj obrazovnog sustava.  Međutim, dostupnost predškolske skrbi za djecu važan je element kvalitetnog života za mlade obitelji i preduvjet uključivanja obaju roditelja na tržište rada. Iako je Rijeka vrlo visoko pozicionirana u odnosu na dostupnost predškolskog obrazovanja te je svoju ponudu uskladila s pedagoškim standardom, želja je Grada dodatno dići dostupnost, osobito u jasličkoj dobi. Grad će u nadolazećem periodu nastaviti s izgradnjom novih objekata kako bi se proširio obuhvat predškolskog odgoja i skrbi, osobito u jasličkom uzrastu, uzimajući pritom u obzir sve prostorne i ekološke preduvjete fizičkog razvoja grada te namjeru ravnomjernog razvoja kvartova ili susjedstava.
 • Stipendiranje studenata i učenika
  Rijeka će nastaviti i proširiti svoj program stipendiranja učenika i studenata, kako prema socijalnim kriterijima, tako i podupirući darovite učenike i studente te  osobito stipendirajući studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
 • Suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na razvoju visokoobrazovnih programa
  Grad će, prema modelu koji se već primjenjuje u odnosu na Sporazum o suradnji na pokretanju studija Logopedija i Logopedskog centra, u koordinaciji sa Sveučilištem u Rijeci identificirati te financijski poduprijeti studije kojima se promiče kvaliteta obrazovanja na svim razinama, kvalitete života, te potrebe razvoja riječkoga gospodarstva identificirane kroz druge ciljeve ovoga Plana i kroz suradnju s partnerima iz gospodarstva.
 • Grad za djecu i mlade
  Grad Rijeka nastavit će promicati kvalitetu slobodnog vremena djece i mladih, njihovu zdravstvenu i socijalnu zaštitu, uključivanje u procese donošenja odluka, kao i poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih.  U prvome dijelu programskoga razdoblja nastavit će se provedba još uvijek aktualnoga “Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.”, koji se uspješno provodi i koji obuhvaća mjere iz područja: obrazovanja i cjeloživotnog učenja mladih, poticanja na  zapošljavanje i poduzetništvo, socijalne i zdravstvene zaštite mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, (kroz rad Savjeta mladih i druge inicijative), poticanje kulture mladih i za mlade te niz inicijativa u području sporta, tehničke kulture i slobodnog vremena usmjerenih potrebama kvalitetnoga, aktivnoga i zdravoga  života mladih. Kompleks Benčić i Dječja kuća zamišljeni kao epicentar ”dječje” kulture u Rijeci afirmiraju sinergistički i multidisciplinarni pristup, potičući sudjelovanje djece u kulturi i svakodnevici grada ne samo na lokaciji Dječje kuće, nego i u nizu drugih susjedstava u gradu.

Specifični cilj 1.2. Zdrav, aktivan i socijalno osjetljiv grad privlačan za život

Rijeka 2030. prepoznata je kao grad aktivnih građana koji kontinuirano ulaže u demografsku obnovu, zdravstvene navike i usluge svoje zajednice i posredstvom novih tehnologija ažurno prati potrebe najugroženijih u društvu pozicionirajući se na taj način kao mjesto koje prepoznaje potrebe svakoga stanovnika te posebno ulaže u osjetljive skupine društva pružajući na taj način sigurnost i stabilnost životnog standarda i mogućnosti za prosperitetan razvoj. Građani Rijeke 2030. podižu standard svijesti o zdravom načinu života i uključivom društvu u kojem svaki stanovnik ima važnu ulogu za očuvanje ekosustava zajednice i zajedničkog napretka.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        udio proračuna (nenamjenski prihod) namijenjen socijalnoj skrbi za siromašne i socijalno isključene građane
●        udio zakonski ostvarenih socijalnih prava u ukupnom broju ostvarenih prava temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke
●        broj dostupnih programa i projekata namijenjenih prevenciji bolesti i promociji tjelesnog i mentalnog zdravlja
●        postotak građana koji se bave sportom i rekreacijom u Gradu Rijeci

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Podrška svim generacijama građana
  Grad Rijeka će u idućem razdoblju posvetiti punu pozornost svojim mladim, ali i najstarijim sugrađanima. Analize pokazuju da u Rijeci nedostaje malih stanova za prodaju na tržištu, cijene nekretnina su stabilno visoke, a istodobno su mladi primorani na visoke cijene najma stanova u privatnom sektoru. Sve navedeno uzrokuje iseljavanje mladih iz Rijeke, posebno u okolicu gdje su jeftinije nekretnine, pa će se stoga izraditi poseban program poticanja stanogradnje za najam. Također, sve dužu životnu dob u Rijeci treba pratiti i odgovarajuća infrastruktura uz odgovarajuće programe. Grad Rijeka, u suradnji s udrugama, organizira niz programa za osobe treće životne dobi. No, ostaje problem nedostatka kapaciteta u domovima za starije, pa je u tom dijelu moguće raditi na poticanju izgradnje novih smještajnih kapaciteta po pristupačnim cijenama za korisnike.Nadalje, Grad će provoditi mjere demografske politike, a u cilju zadržavanja postojećih i privlačenja novih stanovnika. Spomenute mjere odnose se na financijsku pomoć obiteljima pri rođenju djeteta, stipendiranje učenika i studenata, subvencioniranje i sufinanciranje vrtića, udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce, prijevoza učenicima i studentima, prehrane za djecu u osnovnim školama i ostalog – ovisno o potrebama.
 • Poticanje programa socijalne sigurnosti građana i Rijeka kao zdravi grad
  Grad Rijeka nastavit će razvijati sustav socijalne skrbi koji podrazumijeva veći broj socijalnih prava i oblika pomoći i veće iznose pomoći za znatno veći broj socijalno ugroženih skupina nego što je to propisano zakonima. Kontinuirano će pratiti podatke o novim kategorijama građana koje bi potencijalno mogle postati socijalno ugrožene, kao i podatke o socijalnim problemima i potrebama siromašnih i/ili socijalno isključenih građana, kako bi se na njih moglo pravovremeno i primjereno odgovoriti. Grad Rijeka stoga će modernizirati sustav pružanja socijalne skrbi uz pomoć suvremene informatičke tehnologije kako bi se socijalna skrb pružala učinkovitije. U skladu s rezultatima dugoročnih istraživanja o oboljevanju i smrtnosti stanovništva, prioritet će imati programi usmjereni na prevenciju kroničnih masovnih bolesti, ozljeda i invaliditeta, ovisnosti i zaraznih bolesti te programi palijativne skrbi. Ti će se prioriteti eventualno mijenjati ovisno o kretanju spomenutih pokazatelja kako bi građani Rijeke i nadalje imali viši standard zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja primjeren njihovim potrebama. Ključni prioriteti Rijeke kao zdravog grada odnosit će se na potporu obiteljima i mladima za rani razvoj, zdravo starenje, cjelovitu skrb o mentalnom zdravlju, unapređenje kulture življenja, čuvanje javnog prostora te zaštitu okoliša i otvorenost prema potrebama osoba s invaliditetom. Kontinuirano sudjelovanje i rad u mreži Zdravih gradova omogućit će Rijeci stalni okvir za napredovanje u narednom razdoblju.
 • Cjelovit i uključiv pristup razvoju sporta
  U razdoblju 2021.-2027. godine, Grad Rijeka u suradnji s Riječkim sportskim savezom i gradskom tvrtkom Rijeka sport d.o.o., nastojat će pozitivno utjecati na razvoj svih dijelova sporta. Razvojem postojećih i pokretanjem novih sportskih programa koji imaju posredni utjecaj na zdravlje građana. Korištenjem postojeće i stvaranjem nove sportske infrastrukture te iniciranjem gradskih površina kao aktivnih zona, unaprijedit će se kultura sporta i rekreacije te stvoriti uvjeti za ostvarivanje maksimalnih sportskih dostignuća. Sinergijom svih sportskih programa, sportskih udruga i institucija, sportske infrastrukture Grad Rijeka će stjecati sportsku prepoznatljivost na državnoj i međunarodnoj razini. Kao takav, Grad Rijeka bit će mjesto koje sportskim i rekreativnim odnosom i mogućnostima prema svojim građanima postaje poželjno mjesto za življenje svih  generacija. Time se sportska i rekreativna slika Grada Rijeke idealno uklapa u sadržaj imena „Luka različitosti“. Kako bi u razvoju i korištenju sportske infrastrukture bila što učinkovitija, a vodeći se načelima kružnog gospodarenja prostorom, pod vodstvom Rijeka sport d.o.o., grad će razviti plan održivog razvoja i upravljanja sportskom infrastrukturom koji će omogućiti maksimalno korištenje postojećih objekata po modelu dijeljenog vremena i ukazati na nužna ulaganja u energetsku učinkovitost i sportsku namjenu postojeće infrastrukture.

Specifični cilj 1.3. Prijestolnica kulture i nakon 2020. godine

Rijeka 2030. identitetsko je nasljeđe projekta “Luke različitosti” i ideja koje su postale integralni dio zajednice i generirale nove vrijednosti za društveno-ekonomski razvoj grada i okolice. Kultura u Rijeci 2030. prepoznaje se po snažnom djelovanju lokalnih aktera i međunarodnom umrežavanju koji doprinosi prepoznatljivosti Rijeke i Republike Hrvatske izvan granica. Kultura u Rijeci 2030. preuzima ulogu snažnog aktera koji promišlja budućnost, preispitujući prošlost i sadašnjost te u snažnoj sinergiji institucionalnog i izvaninstitucionalnog sektora svakodnevno pruža prilike za nove uvide, prostore za razgovor i razmjenu ideja te čini esencijalnu vrijednost za život svakog građanina. Kulturni programi u Rijeci 2030. su uključivi i participativni, a kultura postaje sastavni dio obrazovanja i gospodarstva, prvenstveno u kulturnom poduzetništvu i kulturnom turizmu.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        broj kulturnih događanja u gradskim ustanovama
●        broj posjetitelja kulturnih događanja
●        broj građana uključenih u volontiranje pri gradskim kulturnim ustanovama
●        iznos proračuna izdvojen za oganizaciju kulturnih događanja

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je uključiti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Kompleks Benčić kao “dnevni boravak” Grada
  Izrazito važan dio nasljeđa Europske prijestolnice kulture revitalizacija kompleksa Benčić, koji obuhvaća Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Gradsku knjižnicu Rijeka i Dječju kuću, osmišljen je kao središte kulturnog života grada. Dok je prethodno razdoblje bilo obilježeno graditeljskim i infrastrukturnim zahvatima, novo će biti obilježeno počecima provođenja programa. Zadatak grada i organizacija kulture koje upravljaju kompleksom je osigurati programsku i sadržajnu osnovu da taj cijeli kvart postane i ostane vitalno kulturno i društveno središte koje privlači građane i koje generira kulturne i društvene sadržaje za niz drugih objekata u drugim dijelovima grada.
 • Obala i Delta kao prostor oživljene baštine
  Obnovljeni Brod Galeb, hala Exportdrva, buduće uređenje Metropolisa i drugi sadržaji na obali i prostoru Delte dio su koncepta otvaranja Rijeke prema moru i povratka industrijske baštine turističkim, poduzetničkim i društvenim sadržajima. Galeb ostaje privezan u riječkoj luci i bogatim će se sadržajima uklopiti u kulturno-umjetnička strujanja u gradu istovremeno predstavljajući turističku atrakciju i oživljavajući i interpretirajući riječku povijest općenito, značaj brodova, mora i brodogradnje u njoj i povezujući ju s geografskim i povijesnim kontekstom industrijskoga grada na moru. Hala Exportdrva ostaje imperativni prostor za kulturna i zabavna događanja u gradu, doprinoseći oživljavanju tog dijela grada. Zadaća Grada u novom desetljeću jest osigurati kontinuirano jačanje relevantnih kulturnih i turističkih sadržaja u već uređenim objektima, kao i daljnje proširenje javnog prostora (potencijal kompleksa Metropolis) s funkcijom vrednovanja industrijske baštine kao komplementarnim potencijalom postojećim objektima.
 • Kultura blizu građanima
  Kao nasljedstvo projekta Luke različitosti Grad Rijeka nastavit će primjenjivati načela sudioničkog upravljanja u kulturi tako što će moć odlučivanja o određenom dijelu sredstava koji se alocira programima u kulturi dijeliti s građanima. Temeljem unaprijed definiranih kriterija odabir najboljih i Rijeci najpotrebnijih ideja nastavit će se birati kroz rad Vijeća građana i na taj način će Rijeka dodatno doprinositi participativnosti i uključivosti u svome razvoju. Građani će pregledavati i ocjenjivati pojedinačne projekte pristigle putem određenoga natječaja za što će biti prethodno educirani. Na taj način, osim što se potiču alati participativne demokracije, kao dio nasljeđa “Luke različitosti”, veći broj građana dolazi u kontakt s kulturnom produkcijom čime se doprinosi i razvoju publike i potencijalno, razvoju novih kulturnih programa i ideja.
 • Urbana aglomeracija Rijeke kao područje cjelovite kulturne ponude i povezivanje u kulturi
  Razvoj grada u velikoj je mjeri okrenut gradskoj okolici. Površina grada od 44 km² je premala, što uvelike utječe na kulturni razvoj. Taj problem potječe iz 1993. godine, kada je zbog novog teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske Rijeka izgubila 90% svoje površine i brojne infrastrukturne resurse koje je razvijala više od 50 godina. Problem administrativne rascjepkanosti zamijetila je i Europska komisija, koja ističe važnost utjecaja koji gradovi imaju na razvoj. U skladu sa svojom strategijom Europska komisija zahtijeva da se urbane aglomeracije i formalno uspostave. Kako bi doskočila poteškoćama teritorijalnog ustroja, Hrvatska je taj zahtjev uvrstila u svoje zakonodavstvo, a Rijeka je prvi grad koji ga je 7. listopada 2015. i službeno proveo. Urbana aglomeracija Rijeka sastoji se od 10 članica ( 4 grada i 6 općina ), a proteže se na površini od više od 414 km²  i ima 190 000 stanovnika. Rijeka je, kao središte aglomeracije, izradila razvojnu strategiju koja služi kao osnova za identificiranje projekata koji se mogu financirati iz europskih strukturnih i investicijskih ( ESI ) fondova – Integrirana teritorijalna ulaganja. Drugim riječima, život, razvoj i poslovanje Rijeke ne prestaju na administrativnim granicama grada. Rijeka se širi, stvarajući jasnu funkcionalnu cjelinu, poslovno okruženje, način življenja i kulturni identitet. Rijeka je kontinuirano urbano područje na 50 km obale i zaleđa Riječkoga zaljeva, neusporedivo mjesto za život, mjesto za Ri:2030.

Specifični cilj 1.4. Suradnja pametne uprave i angažiranih stanovnika

Građani Rijeke 2030. su povezaniji, informiraniji i aktivniji te kontinuirano podižu standard tolerancije u društvu u Rijeci i šire. Aktivno građanstvo razvijeni je koncept grada Rijeka čiju vrijednost prepoznaju svi stanovnici koji svojim djelovanjem doprinose upravljanju javnim resursima, a dodatnim razvojem sudioničkih procesa, građani su izravno uključeni u odlučivanje o određenom dijelu javnih sredstava i druga pitanja od javnog interesa. Cilj je gradske uprave 2030. da u suradnji s građanima osigurava visoku kvalitetu života u Rijeci u kontekstu društvenih usluga i infrastrukture te razvoja društva općenito. Rijeka će stoga kontinuirano poticati rast i razvoj civilnog društva i unaprjeđivati kanale za interakciju građana i gradske uprave posredstvom novih tehnologija.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        udio proračuna o kojem se odlučuje participativno
●        broj projekata Riječkog programa lokalnog partnerstva
●        broj sudionika Riječkog programa lokalnog partnerstva
●        broj korisnika elektroničkih usluga Grada Rijeke (prema korisnicima NIAS-a ili logina na riječkim stranicama)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Centar dijeljenih ICT-usluga Grada Rijeke i razvoj e-usluga za građane
  Grad Rijeka želi razviti jedinstveni sustav u kojem će biti objedinjena računalna oprema i programska rješenja, povezana podatkovna infrastruktura, kao i definirani poslovni procesi i protokoli unutar i između svih gradskih upravnih tijela, agencija, ustanova i društava u gradskom vlasništvu. Takvo povezivanje i podatkovno i procesno standardiziranje preduvjet su uspješnog razvoja pametnih digitalnih usluga za građane. Razvoj gradskog centra dijeljenih usluga teći će paralelno i u koordinaciju s relevantnim projektima na nacionalnoj razini (Uspostava centra dijeljenih usluga Ministarstva uprave RH, Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH i drugi.) Cilj je omogućiti tehnološko, procesno i podatkovno povezivanje kao pretpostavku učinkovitog upravljanja i kvalitetnih digitalnih usluga.Temeljem takvog internog procesa, grad će u skladu s tehnološkim i komunikacijskim standardima razvijati niz maksimalno automatiziranih e-usluga za građane te je namjera omogućiti građanima potpuno digitalnu interakciju s gradskom upravom s maksimalnom razinom automatiziranosti i jedinstvenim unosom podataka (“once only principle”) do 2030. Daljnji razvoj novih procesa  i interakcija s građanom vodit će se principom “digitalno kao prva opcija” (“digital by default”), dakle sve će se usluge razvijati prvenstveno u digitalnom obliku.
 • RiHUB i SmartRI: poticanje digitalne kulture, kreativnog, angažiranog i inovativnog društva
  RiHub će i po završetku godine Europske prijestolnice kulture nastaviti s nizom programa i radionica koji promiču građansku participativnost -i uključivanje građana u urbanu transformaciju. U suradnji s udrugom Smart RI, kao i drugim vanjskim akterima, provodit će se programi informiranja i obrazovanja građana o kreativnim i inovativnim pristupima primjeni digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu i životu grada, u održivom upravljanju resursima i inovativnim pristupima održivom i zdravom životnom stilu. U duhu naglaska na životu u susjedstvima, kako bi se približio pojedinim dijelovima grada, program će se proširiti na prostore ogranaka Gradske knjižnice i druge dostupne javne prostore u pojedinim dijelovima grada, tj. susjedstvima.
 • Unaprjeđenje Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP)
  Riječki program lokalnog partnerstva je program koji niz godina omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji i drugo) i kao takav, kao prepoznati primjer dobre prakse na europskoj razini, nastavit će se u nadolazećem razdoblju.Unaprjeđenje Riječkoga programa lokalnog partnerstva odnosi se na širenje suodlučivačkog procesa u odnosu na postojeće stanje. Do 2030. odlučivanje o prijedlozima građana otvorit će se širem građanstvu, čime bi se dodatno potaknulo daljnje uključivanje većeg broja građana u predlaganje akcija i projekata odnosno dodatno potaknula kultura sudjelovanja i legitimitet gradskih projekata. Sam program moguće je u skladu s mogućnostima i proširiti tematski te omogućiti participaciju digitalnim putem i platformom za glasovanje o projektima.

Mjere vezane uz Strateški cilj 2. Raditi u Rijeci 2030.

Specifični cilj 2.1. Konkurentno gospodarstvo i luka u dobu novih industrija

Rijeka 2030. grad je razvijenog i poticajnog poslovnog okruženja koji razvoj temelji na konkurentnom poduzetništvu, razvijenoj poduzetničkoj potpornoj infrastrukturi te luci kao temeljnoj poluzi u razvoju grada. Gradska uprava Grada Rijeke radi na poboljšanju poduzetničke klime, unapređenju poduzetničke infrastrukture, digitalizaciji proizvoda i usluga, organizaciji specijaliziranih edukativnih aktivnosti namijenjenih građanima i poduzetnicima te osmišljavanju modela suradnje između Grada i riječke luke. Provode se projekti usmjereni međusektorskoj suradnji i povezanosti, pružanju podrške malom i srednjem poduzetništvu, unapređenju gradskih usluga te implementaciji pametnih rješenja za poduzetnike na širem riječkom području.

Isplativost ovakvih ulaganja očituje se kroz povećanje broja poduzetnika i njihove dobiti kao i kroz smanjenje broja nezaposlenih na području grada te povećanje prometa ostvarenog u riječkoj luci.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        broj poduzetnika
●        neto dobit poduzetnika
●        stopa nezaposlenosti na području grada Rijeke
●        promet u riječkoj luci (teret u TEU/godišnje)
●        udio prometnog sektora u riječkom gospodarstvu (u % ukupnih prihoda riječkih poduzetnika/podaci FINA-e/godišnje)
●        udio sektora prerađivačke industrije u riječkom gospodarstvu (u % ukupnih prihoda riječkih poduzetnika/podaci FINA-e/godišnje)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Razvoj poduzetničke infrastrukture
  Obzirom da u gradu nedostaje temeljne infrastrukture za poduzetnike, radit će se na njenom unaprjeđenju, a što je već započeto razvojem poduzetničke zone Bodulovo koja se nalazi na zapadnom dijelu grada. Zbog neodgovarajućeg adekvatnog terena na kojem se nalazio dio zone, odrađen je čitav niz aktivnosti: od otkupa dijela zemljišta, izgradnje pregradne brane kojom su Hrvatske vode riješile problem oborinskih voda do nasipavanja terena kojim su dobiveni novi platoi, odnosno povećana iskoristivost područja zone. Danas se područje zone proteže na nešto malo manje od 5 hektara površine. Na 11 građevinskih čestica ukupno iskoristive površine 22.999m², a koje će biti ponuđene na prodaju poduzetnicima raznih djelatnosti, planira se izgradnja građevina poslovne namjene. Za izgradnju komunalne infrastrukture koja je preduvjet za stavljanje Zone u funkciju dobivena su sredstva Europske unije.Nadalje, kao potpora poduzetnicima, na lokaciji u užem području grada, planira se projekt kojim će se omogućiti korištenje novih poslovnih kapaciteta po principu otvorenih prostora (“open space”). Poduzetnicima će se omogućiti fleksibilnost u izboru površine poslovnog prostora, zadovoljiti potreba za korištenjem infrastrukturno opremljenog (bez dodatnih ulaganja za uređenje te u komunikacijsku i komunalnu infrastrukturu) i pristupačnog poslovnog centra kroz preuređenje te opremanje jedne od zapuštenih “industrijskih” zgrada u centru grada. Svrha projekta je podrška poduzetnicima te nadogradnja postojećih kapaciteta poduzetničke infrastrukture Grada Rijeke.
 • Programi gradske uprave za poduzetništvo novog doba
  U okviru projekta Podizanje konkurentnosti riječkog poduzetništva kroz poboljšanje poduzetničke klime, unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture i digitalizaciju planira se niz aktivnosti s ciljem unapređenja poslovnog okruženja, komunikacije gradske uprave te uvođenja novih gradskih usluga i specijaliziranih edukacija, namijenjenih građanima i poduzetnicima.Integrirani projekti usmjereni su unaprjeđenju međusektorske suradnje, pružanju sveobuhvatne podrške rastu MSP-a te optimizaciji sustava informiranja i komunikacije s poduzetnicima, proširenje, poboljšanje i digitalizaciju gradskih usluga prema poslovnim i privatnim korisnicima, kao i na stvaranje i implementaciju pametnih rješenja za građane i poduzetnike na širem riječkom području. Projektima će se nastojati uspostaviti poticajni uvjeti za rast i razvoj lokalne ekonomije (posebice industrija s proizvodima/uslugama visoke dodane vrijednosti) te lakša i bolja dostupnost javnih servisa i usluga u funkciji učinkovitog poslovanja i življenja. Kako bi se povećala informiranost poduzetnika, interakcija i komunikacija s javnom upravom te ojačala potpora rastu i razvoju poduzeća, planira se otvaranje i opremanje poduzetničkog informativnog centra, pokretanje informativnog portala za poduzetnike te postavljanje interaktivnih terminala za poduzetnike u informativne i servisne svrhe na ključnim lokacijama u nadležnosti Grada Rijeke.U svrhu unaprjeđenja digitalnih usluga usmjerenih poduzetnicima planira se uspostava centra za digitalnu transformaciju, uspostava digitalne komunikacije sa pravnim osobama u okruženju, digitalizacija poslovnih procesa prema pravnim osobama, uspostava jedinstvenog kontakt centra za poslovne korisnike korištenjem umjetne inteligencije, automatizacija procesa akvizicije podataka na području grada iz nestrukturiranih i strukturiranih izvora, prilagodba infrastrukture komunalnih poduzeća za predaju i primanje podataka, uvođenje naprednih analitičkih metoda baziranih na umjetnoj inteligenciji, organizacija edukacija u domeni 3D modeliranja.
 • Rijeka kao lučki grad
  Rijeka je kao lučki grad suočena sa velikim izazovima održivosti te upravljanja lukom gledajući logistiku, trgovinu i politiku pružanja javne infrastrukture. Grad je aktivan član AIVP-a, Globalne mreže lučkih gradova kao međunarodne udruge koja promiče partnerstvo javnog i privatnog sektora u razvoju lučkih gradova, s ciljem razmjene iskustava razvoja luka u urbanom području. U razdoblju do 2030. godine u procesu strateškog planiranja AIVP-a aktivno je sudjelovao i Grad Rijeka. Jedan od temeljnih ciljeva AIVP-a je promicanje zelenog i digitalnog razvoja gradova-luka čemu teži i grad Rijeka.Kao i u svim lučkim gradovima, tako i u Rijeci, postoji stalna potreba usklađivanja razvojnih planova grada i luke. Navedeno podrazumijeva stalnu komunikaciju na svim razinama uz potrebu uvažavanja poslovnih interesa, ali i interesa građana. Slijedom navedenog, provodit će se zajednički projekti gospodarskih subjekata u pomorskom sektoru, industriji i uslužnom sektoru te lokalne i regionalne vlasti, uz potporu pravnih i financijskih instrumenata usklađenih sektorskih politika EU-a. Grad će pružati podršku projektima razvoja lučke infrastrukture te uspostaviti javne politike u svrhu privlačenja investicija u razvoj luke.Planira se uspostava triple helix modela navedenih dionika, a prvenstveno u području logistike i osiguravanja tržišta rada usporedno s čim će se težiti na promicanju zelenog, održivog te digitalnog razvoja. Radit će se i na integriranom pristupu promocije Rijeke kao grada-luke, iskorištavanju mogućnosti za prometnu povezanost, integraciji luke u život Rijeke kao lučkog grada te uključivanju Luke i Grada u procese strateškog planiranja.Postoji i velika potreba za poboljšanjem institucionalnih odnosa između Luke i Grada što se može unaprijediti osnivanjem partnerstva sa svrhom integracije Luke i Grada, u skladu s dobrim praksama europskih luka gdje već djeluju slična partnerstva sastavljena od lokalnih, regionalnih i lučkih vlasti.

Specifični cilj 2.2. Inovativna Rijeka: poticanje istraživanja i na znanju temeljenih industrija

Rijeka 2030. grad je suvremenih industrija, kreativnih, tehnološki inovativnih i zelenih, koji raspolaže velikim brojem visokoobrazovanih kadrova, koristi i unapređuje postojeće resurse, potiče razvoj i uvođenje novih tehnologija te interoperabilnosti u razvoju grada. Razvoj se temelji na održivom gospodarstvu te osiguravanju kvalitetnih i poticajnih sadržaja proizašlih kroz kreativne industrije. Kroz povezivanje gospodarstva, Sveučilišta i Gradske uprave potiču se inovacije i znanstveno istraživanje. Razvoj suvremene poslovne infrastrukture usmjeren je korisnicima novih tehnološki naprednih rješenja kojima će se omogućiti korištenje suvremeno dizajniranih tzv. “open-space” prostora u potpunosti opremljenih ICT infrastrukturom uz mogućnost fleksibilnog unutrašnjeg uređenja ovisno o potrebama.

Razvojem i unapređenjem obrazovnih programa usmjerenih potrebama gospodarstva riječko sveučilište ojačalo je svoju poziciju na listama najboljih svjetskih i europskih sveučilišta. Ulaganjem u inovacije i uvođenjem digitalnih tehnologija povećao se broj poduzetnika iz ICT i KKI područja te je porastao broj zaposlenih u područjima Informacije i komunikacije i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Osigurana je dodatna poduzetnička potporna infrastruktura, a popunjenost je preko 80%.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        udio gradskog proračuna izdvojenog za poduzetničke programe
●        udio zaposlenih u područjima J i M po NKD-u
●        kvadratura poduzetničke potporne infrastrukture
●        broj korisnika PPI
●        udio broja poduzetnika ICT i KKI industrija u ukupnom broju poduzetnika

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Razvoj gradske mreže inkubatora s naglaskom na kreativne tehnologije i IT industriju
  Kako bi grad Rijeka 2030. godine bio grad suvremenih, tehnološki inovativnih, zelenih i kreativnih industrija, bitno je poduzetničku potpornu infrastrukturu te mjere i programe prilagoditi potrebama tržišta. Slijedom navedenog, provest će se projekt Energane koji će obuhvaćati rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Energane, bivše riječke tvornice papira, u Startup inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju. Planira se urediti preko 2.700 m2 korisnog prostora zgrade koji će biti na raspolaganju poduzetnicima zajedno sa najsuvremenijom specijaliziranom opremom, edukativnim programima, mrežom mentora te ostalim programskim aktivnostima u cilju jačanja njihovog inovacijskog potencijala. Pružat će se podrška korisnicima u tri glavna tematska područja: umjetna inteligencija (AI) i Internet stvari (Internet of Things – IoT), razvoj računalnih igara te foto i video produkcija. Energana će primarno biti namijenjena poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u fazi rasta iz područja IT i kreativnih industrija, kojima će, kroz integrirane aktivnosti, pružati podršku u razvoju novih proizvoda i usluga, umrežavanju, internacionalizaciji i traženju izvora financiranja. Budući prostor inkubatora Energana imat će 24 uredska prostora, odnosno inkubacijske jedinice za poduzetnike, učionice, sobe za razgovor i sale za sastanke, multifunkcionalnu dvoranu, coworking prostor te druge funkcionalne i logističke sadržaje neophodne za učinkovit rad i ugodan boravak korisnika u inkubatoru.Namjera je da se Energana pozicionira kao inovacijski hub koji će okupljati i povezati poduzetnike, startup-ove i stručnjake iz navedenih industrijskih područja, kao i ostale dionike ekosustava (znanstvene, razvojne i visokoškolske institucije, studente, ustanove s područja kulture i obrazovanja, umjetnike, učenike srednjih škola), čime se stvaraju praktični preduvjeti za unapređenje transfera znanja, vještina i tehnologija.Uspostavit će se program edukacija usmjeren na rast i internacionalizaciju poslovanja poduzetnika koji će imati aktivnosti poput pružanja potpore i osnaživanja poduzetnika u fazi rasta i razvoja. Kroz edukacije će se raditi na povećanju specifičnih znanja i vještina, izradi programa potpore prema specifičnim zahtjevima gospodarskih subjekata, a pružat će se i mentorstvo od strane domaćih i stranih stručnjaka, stvaranje mreže mentora i povezivanje sa srodnim poduzećima.
 • Regionalni Smart City Hub: grad u kojem tehnologija oživljava
  Nastavljajući na aktualni CEKOM projekt, Smart Ri će graditi svoje kapacitete i projektne aktivnosti usmjerene na suradnju sa javnim istraživačkim sektorom, prvenstveno Sveučilištem u Rijeci, ali i drugim javnim istraživačkim institucijama i s inovativnim kompanijama afirmirajući se kao živi laboratorij za primjenu inovativnih tehnoloških rješenja. Smart RI i druga tijela grada u tom smislu fokusirat će svoj razvoj EU financiranih projekata, ali i inicijative u suradnji s gospodarstvom i obrazovnom zajednicom.Cilj je osigurati da inovativne tvrtke testiraju svoja rješenja u Rijeci, koja je među prvim gradovima koje onda usvajaju i implementiraju nova rješenja u upravljanju gradom i gradskom infrastrukturom. Smart RI će promicat takav koncept i u inicijativama za privlačenje investitora, kroz suradnju sa Startup inkubatorom, RRA Porin i ostalim relevantnim PPI-jevima na širem gradskom području, te u poticanju razvoja visokoobrazovnih sadržaja kroz redovite kontakte i suradnju sa Sveučilištem u Rijeci. Konačno, Smart RI će i dalje biti usmjerena na suradnju s drugim europskim i svjetskim gradovima u programima inovativnog urbanog razvoja, kao što su Urban Agenda i njezin Akcijski plan za Digitalno partnerstvo, inicijative Urbacta i drugi.
 • Quadruple Helix: Pametna specijalizacija – Zdravstvo
  Model četverostruke spirale, nazvan Quadruple Helix, naglašava interakciju sveučilišta, industrije, vlasti i javnog okoliša u ekonomiji znanja. Grad će poticati osnivanje lokalnog partnerstva u svrhu pametne specijalizacije u području zdravstva. Potrebno je ulagati u razvoj visokoobrazovanih kadrova, prilagođavajući obrazovne institucije sukladno potrebama gospodarstva, a pri tome staviti naglasak na zdravstvo, farmaceutiku, ICT i turizam, omogućiti interdisciplinarno povezivanje dionika – industrije, civilnog sektora, znanosti i obrazovanja i turizma (npr. farmaceutska industrija,  udruge usmjerene zdravlju, obrazovni smjer farmaceutike, zdravstveni turizam i korištenje velikih skupova podataka i poslovne inteligencije), te razvijati specijalizirane poslovne zone. Želi se stvoriti jedinstvenu uslugu i doživljaj temeljen na zdravstvenim potrebama građana, posjetitelja i pacijenata. Ovakva, pametna specijalizacija je pilot-projekt usmjeren jačanju obrazovanja, gospodarstva i civilnog društva te se, ovisno o njezinoj uspješnosti, planiraju dodatne specijalizacije iz drugih područja.

  Pametna specijalizacija - Zdravstvo

  Pametna specijalizacija – Zdravstvo

 • Sveučilište kao jedan od pokretača razvoja grada
  Grad Rijeka je 2030. titulu grada znanja stekao i izrazitom suradnjom sa Sveučilištem u Rijeci. Osim s upravom, ostvarena je suradnja i s gospodarskim sektorom. Sveučilište će se nastaviti razvijati kao sveučilište kojemu je student u središtu, koje omogućava personalizirane puteve obrazovanja, koje stvara uvjete za otvorenu, međunarodnu i interdisciplinarnu znanost, koje radi na dobrobit gospodarstva i zajednice, omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakoga pojedinca te koje potiče građansku odgovornost i odlučivanje temeljeno na znanosti. Osim navedenog, razvijat će se novi studijski programi u skladu s potrebama tržišta rada te tako, prije svega, riječkim poduzetnicima  osigurati kvalitetan i dostupan visoko obrazovani kadar. Sveučilište u Rijeci radit će na provedbi  više ključnih projekata za grad Rijeku, kao što su dovršenje izgradnje kampusa, povećanje kapaciteta studentskog smještaja, izgradnja i opremanje Centra za transplantacijska medicinska istraživanja, izgradnja i opremanje Instituta za fizičku aktivnost, sportsku medicinu i zdravlje, izgradnja i opremanje inkubatora usmjerenog razvoju novih znanja i tehnologija i suradnje s gospodarstvom, posebno u IT području te na pametnoj specijalizaciji grada Rijeke.

 Specifični cilj 2.3. Grad održivih i inovativnih rješenja u turizmu

Rijeka je 2030. turistička destinacija kojoj turističke performanse ne ovise o sezoni te čija se ponuda temelji na prirodnim i kulturnim resursima unaprijeđenim inovativnim rješenjima i digitalnim tehnologijama. Prometnula se iz tranzitne destinacije u destinaciju koja je turistu osnovni motiv za dolazak. Dinamični razvoj turizma povećao je privlačnost i uspostavio reputaciju Rijeke kao pametne turističke destinacije koja olakšava pristup turističkim sadržajima, uslugama, prostorima i iskustvima putem alata temeljenih na ICT-u. Rijeka je grad zdravog socijalnog i kulturnog okruženja koji primjenjuje inovativna, inteligentna rješenja i potiče razvoj poduzetničkog poslovanja i sektorsku povezanost. Ulaganja u digitalne alate, proizvode i usluge, jednake mogućnosti i pristup za sve, održivi razvoj lokalnog područja te podrška kreativnim industrijama, lokalnim resursima i nasljeđu, posljedično su dovela do kandidature za titulu SmartTourismCapital EU. U periodu od deset godina broj noćenja i prosječna duljina boravka turista povećani su za 50%.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        Rijeka je do 2030. kandidat za SmartTourismCapital EU
●        broj noćenja u smještajnim objektima registriranim na području grada Rijeke
●        prosječna duljina boravka turista u Rijeci
●        broj programa za edukaciju djelatnika u turizmu (godišnje)

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Inovacije i održivost u turizmu
  Rijeka i njen prsten imaju sve što treba vrhunskoj turističkoj regiji: bogatu kulturnu ponudu, dinamični zabavni život, prekrasne plaže, romantične srednjovjekovne gradove te kontrapunkt ritma urbanog središta i mira starih gradića. U potrazi za pravom mjerom dinamičnih događanja, ugodnog ambijenta i lijepe prirode u okruženju, riječko je područje bez svake dvojbe ostvarilo idealan spoj. Turisti u Riječkoj regiji mogu uživati u boravku na moru, prekrasnoj prirodi, ali provoditi večeri i uz brojna kulturna i zabavna događanja. Uz niz projekata koji se temelje na ICT-u, cilj je razviti održivi turizam uz sustavnu podršku putem ICT-a, ali i putem projekata i programa usmjerenih na očuvanje okoliša. Uz niz projekata digitalizacije postojećih sustava te uvođenja novih, poput sustava za ticketing za područje cijele destinacije te kreiranja nove platforme za okupljanje i prodaju turističkih proizvoda, ali i putem projekata i programa usmjerenih na očuvanje okoliša, cilj je razvijati održivi turizam te dodatno unaprijediti turističku ponudu grada.
 • Brendiranje destinacije
  S obzirom na sve veću dominaciju medicinskog/zdravstvenog turizma u uslužnom gospodarstvu te na resurse Rijeke u ovome području, potrebno je strateški planirati i ulagati u jedinstveni turistički brend Rijeke kao destinacije zdravlja i zdravstvenog turizma, što je nastavak quadruple helix projekta.Prvi korak u razvoju brenda je utvrditi najznačajnije resurse kojima destinacija raspolaže, a zatim trendove koji utječu na razvoj destinacije. Nadalje, potrebno je napraviti analizu ključnih dionika, turističkih performansi, komunikacije i marketinškog praćenja, konkurenata, kupaca i iskustava. Temeljem prikupljenih podataka izradit će se prijedlog imidža destinacije, odnosno vizija te novi vizualni i verbalni identitet. Brend će se integrirati u društvenu, ekonomsku, turističku i političku sferu te komunicirati prema ciljanim skupinama. Stvorit će se novi vizualni identitet, fotografije i video – materijali s posebnostima Rijeke, održavat će se online predstavljanje grada putem mrežne stranice. Radit će se na povezivanju svih dionika u stvaranju jedinstvene, objedinjene turističke ponude
 • Turističko odredište bogato sadržajem
  Ostvarit će se kvalitetnija suradnja s turističkim posrednicima u svrhu osmišljavanja novih turističkih sadržaja te poticanja prodaje u samome odredištu. Osim posrednika, potrebno je uključiti ostale turističke subjekte (činitelje turističke ponude) sa svrhom povećanja ponude te jačanjem promocije Rijeke kao turističke destinacije. Također, turističke subjekte potrebno je povezati s projektima kulturnih/kreativnih industrija. U konačnici, potrebno je razviti nove sadržaje, obnoviti i vrednovati kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu, razvijati poduzetničke inicijative, osmisliti kvalitetnu, sustavnu promociju te sustavno jačati konkurentske prednosti Rijeke kao turističke destinacije kako bi se privukli novi turisti, produžilo vrijeme boravka turista te povećala potrošnja u Gradu Slijedom navedenog, razvijat će se kongresni, manifestacijski (sajmovi), kulturni (filmska industrija), zdravstveni, nautički i kruzing turizam.

Mjere vezane uz Strateški cilj 3. Povezati Rijeku 2030.

Specifični cilj 3.1. Rijeka povezana sa svijetom i svojom okolicom

Rijeku 2030 vidimo kao vodeće regionalno prometno čvorište. Iskorištavanje geoprometnog položaja značajna je prilika Rijeke i u nadolazećem razdoblju te se mogu iskoristiti u ostvarivanju cilja. Dakako, puko postojanje različitih specifičnih oblika transporta u Rijeci, (prisutnost luke, povezanost vlakom, autobusom te blizina zračne luke), samo po sebi nije dovoljno, već je stalnim ulaganjima u rekonstrukciju i proširenje kapaciteta nužno sustavno unaprjeđivati vlastitu konkurentnost. S obzirom da će količina dnevnih migracija između Rijeke i okolice, prema predviđanjima, samo rasti, nužno je provesti analize koje će utvrditi smjerove u kojima se može provesti poboljšanje infrastrukture javnoga prijevoza te broja linija, kao i uspostavljanje kvalitetnije prateće infrastrukture (primjerice, izgradnja parkirališta na najprometnijim željezničkim ili autobusnim stanicama radi olakšavanja korištenja javnog prijevoza). Isplativost navedenih ulaganja očitovat će se povećanjem ukupnog broja putnika korisnika specifičnih oblika prometa između Rijeke i EU te Rijeke i ostatka Hrvatske uz povećanje broja linija vlakova, autobusa kao i brodskih te zračnih linija između Rijeke te EU i ostatka Hrvatske do 2030. godine.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        broj linija vlakova iz Rijeke za EU i RH
●        broj autobusnih linija iz Rijeke za EU i RH
●        broj zračnih linija iz Rijeke za EU i RH

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Promoviranje Riječkoga prometnog pravca u zemlji i inozemstvu
  Riječki prometni pravac dio je europskih prometnih koridora Vb, a željeznicom i autocestom Rijeka ostvaruje poveznicu s koridorom X. Na globalnoj razini Rijeka može biti poveznica Dalekog istoka sa Središnjom Europom zbog toga što je bliže preko Sueskog kanala doći do Rijeke (u odnosu na sjevernoeuropske luke).Riječki prometni pravac obuhvaća čitav niz projekata koji čine potrebne investicije u lučku infrastrukturu, ulaganja u nedostajuću cestovnu infrastrukturu, ulaganja u željezničku infrastrukturu, turističku infrastrukturu na dijelu luke koji se prenamjenjuje u javno-komercijalni prostor, potrebna ulaganja u Zračnu luku Rijeka, ulaganja u poslovno-logističke zone te ulaganja u gradske i regionalne prometne projekte u prometnu infrastrukturu.Stoga je bitno promovirati Riječki prometni pravac pred poslovnim ljudima u Hrvatskoj i inozemstvu te s tim u vezi razviti suvremene oblike promocije.

Specifični cilj 3.2. Čisti, učinkoviti i pristupačni javni prijevoz

 Čisti, učinkoviti i pristupačni javni prijevoz bit će od velike važnosti za Rijeku u budućem periodu. Kako bi se taj specifični cilj ostvario, nužno je osiguravanje ekoloških i modernih prijevoznih sredstava javnog prijevoza, prije svega autobusa s ciljem poticanja građana na korištenje javnoga prijevoza. Korištenje pametnih tehnologija za upravljanje prometom za poboljšanje protočnosti prometa te poboljšanje fleksibilnosti i dostupnosti javnoga prijevoza pomoći će u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Osim ulaganja u obnovu i osuvremenjivanje postojećeg voznog parka, proaktivno djelovanje Grada analizom postojećih prometnih pravaca i stvaranje novih, optimalnih prometnih pravaca za linije javnoga prijevoza pomoći će u provedbi specifičnog cilja da Rijeka 2030. bude grad s ekološkim i učinkovitim javnim prijevozom.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        broj korisnika javnog gradskog prijevoza

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Opremanje sustava javnoga gradskoga prijevoza
  Javni gradski prijevoz, kojeg obavlja KD Autotrolej, mora predstavljati okosnicu urbanog prometa u Gradu Rijeci i na području Urbane aglomeracije Rijeka. Uz nabavku novih autobusa na ekološki održiva goriva, bitno je jačati i kampanju za privlačenje putnika. S tim u vezi posebno je bitno razviti i sustav informacija za putnike na autobusnim postajama, a navedeni sustav mora pokazivati informacije o dolasku autobusa u realnom vremenu. Uz navedeno iznimno je bitno osigurati i protočnost autobusa kroz središte Rijeke, a što se omogućava sustavom pametnih semafora i izgradnje pametnih raskrižja.
 • Digitalizacija sustava javnog gradskog prijevoza
  Napredni informacijsko-komunikacijski sustav razvit će se u suradnji s partnerskim tvrtkama i organizacijama u okviru projekta CEKOM-a za pametne gradove, a poslužit će i kao podrška odlučivanju te u samom upravljanju urbanom mobilnošću. Riječ je o razvoju platforme koja će, koristeći najnovije tehnologije i dosad nekorištene izvore podataka, na jednom mjestu objediniti sve resurse bitne za uvid u potrebne informacije vezane za mobilnost korisnika, s posebnim naglaskom na ekološku komponentu i poticanje alternativnih oblika prometovanja.Nadalje, koncept bi trebao omogućiti efikasnije korištenje javno-privatne infrastrukture, resursa i imovine na području prometa s ciljem zaštite okoliša, povećanja sigurnosti te postizanja održivosti prometnog sustava na području urbanoga područja.Jedan od elemenata platforme je poticanje korisnika na korištenje javnoga gradskoga prijevoza i razvoj korisničke aplikacije. Korištenjem dostupnih otvorenih podataka zbog poboljšanja korisničkog iskustva tijekom putovanja javnim gradskim prijevozom, omogućit će se novo digitalno iskustvo te će se pokazati otvorenost i prilagodljivost korisnicima. Neke od mogućnosti koje će se biti dostupne putem aplikacije su: kupnja karte za javni gradski prijevoz putem aplikacije, produživanje trajanja postojećih mjesečnih i godišnjih karata, prikaz voznih redova te lokacije i vremena dolaska autobusa u stvarnom vremenu  uz korištenje svih prednosti city kartice.

Specifični cilj 3.3. Razvoj urbanoga prometnoga sustava i mobilnost

Rijeka će 2030. dostići viziju grada s visoko razvijenim prometnim sustavom te aktivnim i mobilnim stanovništvom. Postojeće izazove specifičnih prostornih i geomorfoloških ograničenja te visoku motoriziranost stanovništva nužno je premostiti daljnjim ulaganjima u postojeći sustav javnoga gradskoga i prigradskoga prijevoza te ulaganjima u prateću infrastrukturu (parkirališta, garaže). Pored toga, razvijanjem nove infrastrukture orijentirane alternativnim oblicima prijevoza i budućim trendovima (bike sharing sustav, punionice za električna vozila i vozila na vodik) na području čitavoga grada stvorit će se suvremeni i učinkoviti prometni sustav s većim brojem korisnika javnoga gradskoga prijevoza i alternativnih oblika prijevoza.

Poticanjem alternativnih oblika prijevoza kao što su bike sharing sustav ili car sharing sustavi ostvarit će se pozitivan učinak na okoliš smanjenjem emisija stakleničkih plinova, ali i smanjenjem gustoće cestovnog prometa. Pozitivan učinak uvođenja alternativnih oblika prijevoza ogledat će se i u kvalitetnijem odvijanju javnoga gradskoga prometa. Prikupljanjem setova podataka u stvarnome vremenu omogućit će se kvalitetnija analiza stanja u prometu i bolja usluga javnog gradskog prijevoza građanima.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        ukupna duljina označenih biciklističkih trasa
●        udio proračuna namijenjen unapređenju prometa
●        broj korisnika gradskih električnih bicikala

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Projekt urbane i prometne revitalizacije centra grada
  Projekt urbane i prometne revitalizacije centra grada usmjeren je na reorganizaciju prometnih tokova unutar najužega gradskoga središta od Mrtvog kanala do trga Žabice odvojenim vođenjem vozila javnoga prijevoza potezom ulica Fiumara-Jelačićev trg-Scarpina-Adamićeva-Trg Žabica (dvosmjerno)  te odvojenog vođenja (dvosmjerno) automobila i drugih vozila potezom ulica Fiumara-Ulica Ivana Zajca-Riva-Trg Žabica. Odvajanjem javnog prijevoza u zaseban koridor omogućuje se proširenje pješačke zone unutar gradskog središta budući da navedeni potez ulica predstavlja paralelu ulicama pješačke zone (Korzo-Starčevićeva), te izrazito povećanje razine usluge javnoga prijevoza kojim on postaje privlačniji i učinkovitiji brzinom i protočnošću.Opisanim odvajanjem bitno se, također, umanjuje negativni učinak prometa na stanovnike, korisnike poslovnih sadržaja i građevine (pod zaštitom), jer se izrazito smanjuje količina polutanata, buke i vibracija, budući da značajan dio vozila javnoga prijevoza kao pogonsko gorivo koristi plin, a umanjuje se i negativni učinak drugih motornih vozila budući da potez ulica Ivana Zajca-Riva predstavlja široke i dobro provjetravane ulice. Provedba projekta pretpostavlja izvedbu građevinsko-prometnih zahvata rekonstrukcije Jelačićevog trga, trga Žabica te ulica Fiumara i, djelomično, Riva, kao i izmjenom horizontalne i vertikalne signalizacije. Rekonstrukcijom Jelačićevog trga višetruko će se povećati javna površina tj. površina namijenjena pješacima i odvijanju javnih događanja, a sličan učinak bit će postignut i rekonstrukcijom Trga Žabica s kojega će biti uklonjen postojeći međugradski kolodvor te tako povećana javna površina koja će svojim uređenjem značajno pridonijeti podizanju kvalitete javnog i urbanog prostora nad kojim se nalazi crkva Gospe Lurdske, jedna od graditeljskih znamenitosti najužeg središta.Opremljenost javnog prostora kamerama ugrađenima na pozicijama rasvjete ulica i trgova ili neovisno od njih, izravno će pridonijeti kontroli i povećanju stupnja sigurnosti javnih površina. Proširenje pješačke zone bilo izravnim putem tj. povećanjem površine postojećih trgova i ulica ili neizravnim putem, tj. vođenjem isključivo linija javnoga prijevoza izravno doprinosi podizanju posjećenosti i atraktivnosti poslovnih prostora, odnosno njihovom sadržajnom unaprjeđenju, a time i ekonomiji grada. Jednako tako, prenamjena dijela ulica za organizaciju javnoga prijevoza otvara prostor i za biciklistički prijevoz čime se i taj oblik prijevoza posebno afirmira.
 • Razvoj inovativnih prometnih rješenja
  Projektom Smart City CEKOM, u suradnji između Rijeka Prometa i niza komercijalnih i stručnih partnera radit će se na razvoju platforme za upravljanje mrežama javno dostupnih parkirališta i punionica te na razvoju i testiranju sustava e-Znakova i sustava e-Raskrižja gradskoga prometnoga centra Rijeke koji bi se također povezali u buduću platformu. Time će se senzorski povezati i usmjeriti podaci o automobilskom pješačkom prometu u gradu i staviti na raspolaganje putnicima i upravi. Cilj je u konačnici pojačati sigurnost, efikasnost, kontrolu i pristupačnost prometa. Olakšati korištenje čistih oblika prometa i omogućiti pametnije planiranje i upravljanje njegovim daljnjim razvojem.

Specifični cilj 3.4. Razvoj ICT infrastrukture

Kako bi se Rijeka uopće gospodarski i društveno razvijala, a osobito u nastojanju ostvarenja cilja – središta za razvoj i primjenu pametnih rješenja u upravljanju gradom i poticanja tehnološki napredne industrije i usluge, kvalitetna IKT infrastruktura ključna je pretpostavka.

U odnosu na tehnološke ciljeve i brzinu i vrstu fiksnih ili mobilnih mreža kojima će se Rijeka koristiti kao osnovnom telekomunikacijskom infrastrukturom,  desetogodišnje planiranje predug je period za postavljanje konkretnih ciljeva. Naime, brzina tehnološkog napretka iznimno je visoka i moguće je očekivati da će sadašnji tehnološki cilj 5G zamijeniti 6G ili viši standard. Grad će, u granicama svojih mogućnosti, dakle u suradnji s telekomunikacijskim operaterima, kao svoj prioritet imati razvoj fiksne i mobilne mreže prema najvišim standardima, budući da oni predstavljaju ključni preduvjet u razvoju grada kao Smart City Huba, kao i u gospodarskom i društvenom razvoju općenito.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        postotak pokrivenosti (kućanstva) fiksnog širokopojasnog pristupa internetu brzinom 100 Mbit/s i više
●        postotak korištenja (kućanstva) fiksnog širokopojasnog pristupa internetu brzinom 100 Mbit/s i više
●        postotak pokrivenosti (lokacije Grada Rijeke) fiksnog širokopojasnog pristupa internetu brzinom 1 Gbit/s i više

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Razvoj komunikacijske infrastrukture
  Grad Rijeka će u okviru svojih nadležnosti poticati privatne investitore da u skladu sa zakonskom regulativom koriste svu raspoloživu postojeću infrastrukturu kao što su telekomunikacijske cijevi, energetski, telekomunikacijski i stupovi javne rasvjete kako bi smanjili troškove i vrijeme potrebno za  izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Grad će utjecati na stvaranje pogodne investicijske klime za izgradnju infrastrukture po modelu otvorenih aktivnih fiksnih pristupnih mreža koje će svim pružateljima usluga omogućiti pristup krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima.Projekti razvoja pete generacije mobilnih komunikacijskih mreža (5G) u Rijeci predstavljaju investicije privatnog sektora u infrastrukturu od koje se očekuje komercijalna isplativost. 5G sigurno jest prilika za ubrzani gospodarski rast Rijeke i Hrvatske.U Rijeci je moguća gradnja baznih postaja i pripadajućih prihvata za implementaciju 5G tehnologije uz poštivanje svih zakonskih i pod zakonskih akata Republike Hrvatske pri čemu Grad Rijeka, u okvirima nadležnosti jedinice lokalne samouprave, ne postavlja dodatne restriktivne uvjete mimo onih definiranih zakonima. Rijeka je već danas jako dobro pokrivena signalom 4G mobilnog pristupa internetu, a postoje najave komercijalnih operatora da će i 5G infrastruktura biti dostupna na cijelom području Rijeke vrlo skoro.Zbog navedenog se u upravi Grada Rijeke smatra da treba dodatno ulagati napore u poticanje i razvoj fiksne optičke infrastrukture koja za Rijeku ima niz prednosti u odnosu na mobilnu. Grad Rijeka će nastaviti s projektom izgradnje vlastite elektroničke komunikacijske infrastrukture s ciljem povezivanja svih lokacija od interesa za Grad, komunalna i trgovačka društva i ustanove u jedinstvenu elektroničku komunikacijsku mrežu visoke propusnosti s najboljim odnosom cijene korištenja  i kvalitete usluge.

Mjere vezane uz Strateški cilj 4. Sačuvati Rijeku 2030.

Specifični cilj 4.1. Grad pametnih i kvalitetnih komunalnih usluga

Rijeka 2030. je grad izvrsnih komunalnih usluga koje osiguravaju ravnotežu kvalitete života građana i troškova života u gradu te očuvanja okoliša. Grad je u potpunosti umrežen u moderan i čist sustav vodoopskrbe i odvodnje s 99,9% priključaka na vodovod, 90% priključenosti na sustav odvodnje, dok ostalih 10% kućanstava koja su na izdvojenim povišenim predjelima ima na druge ekološki prihvatljive načine riješen problem odvodnje. Grad ima sustav odvojenog prikupljanja otpada s potpuno ukopanim spremnicima i na ekološki prihvatljiv način gospodari svim vrstama otpada. Stanovništvo je educirano i na odgovoran i svjestan način primjenjuje u svakodnevnom životu načela cirkularne ekonomije pa se smanjuje ukupna količina proizvedenog otpada.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        postotak gubitka vode u vodoopskrbnoj mreži
●        postotak stanovništva priključenog na sustav pročišćavanja otpadnih voda
●        postotak ukupno odvojeno prikupljenog otpada na području grada po glavi stanovnika (plastika, papir, bio otpad, staklo, metal, glomazni otpad)
●        postotak građana priključenih na plinsku mrežu
●        objedinjeno održavanje vozila komunalnog sustava

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
  Integrirani pristup gospodarenju vodom u gradu preduvjet je odgovornosti Grada prema građanima i okolišu. Karakteristično za cijelu Hrvatsku, Rijeka ima vrlo visok stupanj priključenosti stanovništva na vodoopskrbnu mrežu, ali puno slabiji na sustav odvodnje. Dobro razvijen sustav vodno-komunalne infrastrukture podrazumijeva, uz kvalitetnu opskrbu vodom, smanjenje gubitaka u sustavu i odgovarajuće pročišćavanje. Vodno-komunalna infrastruktura predstavlja značajan dio investicijskog portfelja svakoga grada i Rijeka će se također, korištenjem EU i vlastitih sredstava, usredotočiti na ulaganja u sustav vodovoda i odvodnje.U narednom periodu očekuje se  izgradnja uređaja drugoga stupnja pročišćavanja otpadnih voda na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica uz radove na 100 kilometara javne vodoopskrbe u Rijeci i Kastvu te općinama Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.U Gradu Rijeci, a posebno zbog nedostatka prostornih resursa, javlja se snažna potreba za inovativnim rješenjima za gospodarenje otpadom. Novim rješenjima uz korištenje ICT-tehnologije povećala bi se kvaliteta sustava gospodarenja otpadom, korištenje obnovljivih izvora energije, smanjili troškovi uz manje negativnog utjecaja na okoliš.
 • Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva
  Grad Rijeka ima potrebu za modernizacijom vrelovoda i unaprjeđenjem postojeće toplane kako bi se smanjili gubici topline i time ostvarile značajne uštede energije. Slijedom navedenog, provest će se projekt racionalizacije i nastavka investiranja u sustav toplinarstva radi ostvarenja dodatnih ušteda i unaprjeđenja usluga. Osim tehničkog poboljšanja sustava, aktivno će se raditi na poboljšanju zakonodavne osnove koja definira odnose u toplinarstvu.Projektom je predviđena obnova, rekonstrukcija i nadogradnja 7 od postojećih 11 sustava toplinarstva koji imaju distributivnu mrežu tako što će spajanjem 3 sustava na istoku grada stvoriti jedinstveni sustav toplinarstva Istok, zatim spajanjem 3 sustava na zapadu stvoriti također jedinstveni sustav toplinarstva Zapad te dodatno rekonstruirati jedan sustav zasebno na zapadu grada. Ukupno će se obnoviti i rekonstruirati 10,4km distributivne mreže te dograditi tri proizvodna pogona (toplane) kako bi za proizvodnju koristile visokoučinkovitu kogeneraciju uz manji postotak obnovljivih izvora energije. U narednom razdoblju 2021. – 2027. predviđaju se ulaganja u sustav toplinarstva Rijeke kako bi se dodatno povećala energetska učinkovitost sustava uz povećanje udjela obnovljivih izvora energije te povećanje kvalitete usluge grijanja prema svim korisnicima.
 • Razvoj pametnog sustava gospodarenja otpadom
  Cilj je Grada Rijeke minimizirati količine neupotrebljivog otpada i razviti sustav gospodarenja otpadom koji će na odgovarajući način odvajati otpad, promicati recikliranje, ali i poticati građane i poslovni sektor na stil života i poslovanja kojim se minimizira proizvodnja otpada.Zbog nedostatka prostornih resursa u Gradu Rijeci izražena je snažna potreba za inovativnim rješenjima za gospodarenje otpadom. Novim rješenjima uz korištenje ICT-tehnologije povećala bi se kvaliteta sustava gospodarenja otpadom, korištenje obnovljivih izvora energije te smanjili troškovi uz manje negativnog utjecaja na okoliš.S ciljem unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom te povećanja količine reciklabilnog otpada izrađen je Projekt izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada koje će se graditi u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva draga. Projektom sortirnice nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom čime će se omogućiti proces u kojem će se dio korisnog otpada razvrstavati, selektirati, očistiti od nepoželjnih segmenata te ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina. Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog otpada koji ulazi u postrojenje. U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala.
 • Plan za energetski i klimatski održivu Rijeku
  Rijeka je 2020. pripremila Akcijski plan za energetski i klimatski održiv razvitak (tzv. SECAP) za razdoblje do 2030., koji će bit temelj za niz trogodišnjih i godišnjih Akcijskih planova energetske učinkovitosti koje je obavezna izrađivati i provoditi po nacionalnim propisima. SECAP je krovni dokument koji donosi 24 mjere energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena. Mjere ublažavanja provedene do 2030. godine rezultirat će smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 47,32 % u odnosu na referentnu godinu 2008.Pored već započete integralne energetske obnove javnog, stambenog i komercijalnog sektora planira se pojačano uvođenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije, zamjena postojećih sustava grijanja na fosilna goriva s obnovljivim izvorima, povećanje učinkovitosti daljinskog grijanja i niz netehničkih mjera edukacija i promocije. U sektoru prometa predviđene su mjere elektrifikacije javnog i privatnog prometa, korištenje biogoriva i poticanje nemotoriziranog prometa. Javna rasvjeta, iako doprinosi najmanje u ukupnim emisijama CO2, kroz predviđenu daljnju modernizaciju znatno će se smanjiti neizravne emisije uslijed potrošnje električne energije. U sklopu SECAP-a Grada Rijeke izrađena je i Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena koja na osnovi postojećih dokumenata i studija te budućih scenarija daje sliku najranjivijih sektora i najvećih rizika. Rezultati su pokazali najveću ranjivost za sektor obalnog pojasa, a najveći rizik od prijetnji poplava u sektoru vodoopskrbe. Prema tim smjernicama odabrano je i 16 mjera prilagodbe na klimatske promjene, od kojih su ključne: Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Primorsko-goranske županije; Jačanje otpornosti obalne vodno-komunalne infrastrukture i priobalnih vodnih resursa; Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukture zaštite od štetnog djelovanja voda;  Razvoj „zelene i plave infrastrukture“; Umrežavanje i nadogradnja sustava monitoringa indikatora u okolišu povezanih s klimatskim promjenama.

Specifični cilj 4.2. Zeleni grad na moru: prostor u službi građana

U svojem prostornom razvoju Rijeka će u sljedećih 10 godina biti usmjerena na odgovor potrebama građana za kvalitetnim i ugodnim životom u zajednici s jedne, a očuvanjem okoliša i prevencijom klimatskih promjena s druge strane. Rijeka je u prostornom razvoju ograničena svojim specifičnim geografskim položajem pa ju fizičke okolnosti potiču da se osobito odgovorno ponaša prema svojim prostornim resursima.

Stoga je Rijeka predana osnovnim smjernicama zelenog razvoja, koji će osigurati da unutar i oko svojeg područja grad harmonično živi s okolišem, prevenirajući tako i ublažavajući učinke klimatskih promjena.

Rijeku u 2030 vidimo kao grad s puno zelene infrastrukture koja ublažava i prevenira učinke klimatskih promjena i čini ga ugodnijim mjestom za život, kao primjer primorskog i industrijskog grada koji je uspješno priveo svoje neiskorištene prostore novoj javnoj ili gospodarskoj namjeni. Rijeka 2030. je grad otvoren prema moru u kojem je nekadašnji industrijski prostor između mora i jezgre revitaliziran i otvoren za građane, turiste i male tvrtke. Ima visoko razvijeni duh zajednice i visoku kvalitetu života u kvartovima s kojima se ljudi identificiraju, u kojima bez potrebe za korištenjem prijevoza imaju pristup javnim i komercijalnim sadržajima, zelenilu i drugim oblicima javnog života, što ih potiče na lokalne akcije, povezivanje i sudjelovanje i podiže atraktivnost Rijeke za život. Grad raspolaže prostorom koristeći i revitalizirajući postojeće objekte i industrijsku i kulturnu baštinu, koja je vraćena u život.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        površina parkova, igrališta i odmorišta
●        kvaliteta zraka
●        površina uređenih plaža
●        dužina uređenih šetnica uz more

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Zelena infrastruktura
  Zelena infrastruktura je kao alat za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti. Drugim riječima, to je mreža prirodnih, poluprirodnih područja i zelenih prostora koja pruža usluge ekosustava, pri čemu se potiče dobrobit ljudi i kvaliteta života. Prostorno, grad je usmjeren uspostavi kontinuiteta zelenih površina povezivanjem kompaktnih zelenih površina izvan građevnog područja s površinama i potezima urbanog zelenila. Prije svega, pritom se radi o obujmu i kvaliteti zelenih površina u gradu, ali i obalnog pojasa uz more i rijeku Rječinu. Kvaliteta zraka, mora i rijeke su temeljne odrednice stanja u prostoru, a mjerenja se mogu ubrzati i izravno javno obznaniti putem primjene novih tehnoloških rješenja (senzori i drugo). Sve navedeno se treba povezati s javnim akcijama jačanja ekološke svijesti građana i turista u Gradu Rijeci.
 • Rijeka na moru i na Rječini
  Jedan od važnih prostornih razvojnih ciljeva, a time i razvojnih smjernica Grada jest afirmirati njegovu obalnu prirodu i prostor uz morsku i riječnu obalu. Stoga je i jedan od ciljeva Generalnog urbanističkog plana, koji će predstavljati značajan fokus, aktivirati morski pojas i vodeni ambijent grada uspostavljanjem kanjona, Rječine-Delta i očuvanjem Delte kao pretežito slobodne površine za javne gradske potrebe (i dio zelenog pojasa), kao i privođenjem dijelova obale društvenoj namjeni te povezivanje sa zapadnim dijelom urbane aglomeracije u cjeloviti obalni pojas (uključujući pješačke zone s društvenim, rekreativnim i komercijalnim sadržajima, uređenjem obalnih šetnica i plaža).
 • Grad povezanih susjedstava
  Koncept 15 minutnog susjedstva koje danas promoviraju globalne metropole jedna je od polaznih točaka u razvoju Rijeke i ugrađen je u GUP, a povezan je kako s idejom korištenja postojećih infrastrukturnih i prostornih uvjeta, bez daljnje ekspanzije (intenzifikacija umjesto ekspanzije), tako i s idejom jačanja lokalne zajednice, solidarnosti i uključivosti i kvalitete života na ugodnom i za život i rad prilagođenom prostoru. Kako u samom prostornom planiranju tako i u poticajima za razvoj malih poduzetnika i obrtnika, planiranju i razvoju javnih usluga (vrtića, škola, parkova, knjižnica), te aktivnosti razvoja malih građanskih laboratorija koje promovira RiHUB, grad će se usmjeriti na poticanje zajedničkih rješenja za život u zajednici i jačanje povezanosti malih lokalnih zajednica kao elementa kvalitete života u gradu.

Specifični cilj 4.3. Grad kružnog gospodarenja resursima, povezan sa cijelom regijom

Rijeka se želi razvijati kao održivi i otporni grad koji veliki dio resursa osigurava iz okolice i koji u korištenju, prostornih, energetskih i prehrambenih resursa generira sam ili oslanjajući se na ono čime raspolaže ili što može ponovno upotrijebiti. Grad se ne želi širiti nauštrb okoliša i zelenih površina, nego usmjeriti prostorni razvoj na obnovu i revitalizaciju postojećih urbanih područja, a imajući na umu energetsku učinkovitost i načela kružnog gospodarstva.

Kako u odnosu na svoje povijesno nasljeđe, tako i u odnosu na ljudske resurse za budućnost, u odnosu na opskrbu, rekreativne sadržaje, domaću hranu, grad je orijentiran na prostor Urbane aglomeracije pa i cijele Primorsko-goranske županije čije je prirodno središte. Stoga se kvalitetno povezivanje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave smatra preduvjetom uspješnog razvoja grada.

Održivi razvoj i razvoj grada otpornog na udarce koje može primiti u globalnim krizama u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti uprave i stanovnika da maksimalno iskoriste sve postojeće resurse, reciklirajući, popravljajući, obnavljajući ih uz uvjet da ono što ne mogu proizvesti i pronaći, pronalaze u što bližoj okolici uz što manje utroška energenata i sa što manjim zagađenjem okoliša. To je u skladu i sa smjernicama razvoja Rijeke kao zdravoga grada, kao i Rijeke kao zelenoga grada.

KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
●        postotak zelene javne nabave u javnoj nabavi grada i gradskih ustanova i tvrtki
●        broj OPG-a na gradskim tržnicama
●        broj i vrijednost zajedničkih projekata s drugim JLS-ima iz urbane aglomeracije

Kako bi se osiguralo ostvarenje opisanog cilja, potrebno je pokrenuti sljedeće mjere, aktivnosti i projekte:

 • Kružno gospodarenje prostorom: ponovna upotreba postojećih prostornih resursa
  Jedan od ciljeva prostornog razvoja Rijeke  u uvjetima izrazito reducirane prostorne osnove jest reafirmirati ukupno gradsko područje, tj. površine zahvaćene procesom urbanizacije kao i neurbanizirane površine, kao prostor identiteta grada. U tom smislu, umjesto ekološki opterećujućeg i prostorno zapravo nemogućeg širenja, grad će se usmjeriti na obnovu, prenamjenu i ponovno korištenje zgrada koje su izvan namjene, daljnju energetsku obnovu zgrada u javnom vlasništvu, kao i promicanje ekonomskih i gospodarskih modela za uspješnije upravljanje i višestruke namjene i korištenja postojećih zgrada. Pritom će se osloniti na svoje već provedene projekte kao što su revitalizacije brownfield lokacija urbane aglomeracije Rijeka, kao i na smjernice postavljene u nacionalnom Programu kružnoga gospodarenja prostorom i zgradama. Grad će na tim temeljima pripremiti Plan urbane regeneracije kao plan kružnoga gospodarenja građevinama i prostorom u kojem će se identificirati pravni, prostorni, financijski i ekonomski uvjeti obnove zgrada koje se ne koriste i koje je moguće uvesti u društvenu ili poslovnu namjenu.
 • Grad koji kupuje zeleno: Zelena javna nabava
  Jedan od ključnih instrumenata kojima gradske uprave i tvrtke izravno mogu utjecati na tržište potičući ekološki prihvatljive proizvode, svakako je zelena javna nabava, koja je kao instrument promovirana i poticana na nacionalnoj i europskoj razini. Ona podrazumijeva davanje prednosti ekološki proizvedenim proizvodima, proizvodima u čijoj su proizvodnji i transportu smanjeni negativni učinci na okoliš, uključujući time i lokalne proizvode za čiji transport i skladištenje je iskorišteno manje energenata ai u okoliš emitirano manje CO2. Djelatnici u gradu i gradskim institucijama educirani su za provedbu zelene nabave, a grad želi kroz nadolazeće razdoblje osposobiti i obvezati i proračunske korisnike, osobito škole, na nabavu ekološki prihvatljivih lokalnih namirnica. Očekuje se postupno povećanje udjela zelenih nabava u ukupnim nabavama grada i proračunskih korisnika, počevši sa samom gradskom upravom, potom sa školama, a zatim i ostalim korisnicima.
 • Građani koji kupuju zeleno: program lokalnih eko-tržnica
  Rijeka plus pripremit će program lokalnih eko-tržnica, koji podrazumijeva revitalizaciju Brajde kao eko-tržnice i mjesta promocije lokalne proizvodnje, ali i izdvajanje dijelova ostalih tržnica za Eko-kutke u kojima će biti posebno promovirani i po posebnim uvjetima pristupiti OPG-ovi s područja županije i proizvodi lokalnog karaktera. Također, cilj je da se obnove i paviljoni tržnice na svim lokalititema, a posebno na centralnoj tržnici (čiji paviljoni predstavljaju i veliku turističku atrakciju).
 • Urbana aglomeracija Rijeka
  Ustrojavanje Urbane aglomeracije Rijeka, koje je proizašlo iz modela financiranja integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj bitan je preduvjet daljnjem  razvoju Grada u skladu i suradnji s njegovom okolicom. Grad je u resursnom i kulturno-povijesnom smislu izrazito vezan uz svoje zaleđe koje s njim tvori prirodnu cjelinu i upravo je dobra suradnja i zajednički projekti koji se provode na području urbane aglomeracije osnova za promišljanje razvoja grada i u budućnosti. Grad se priprema za novu generaciju programa financiranih kao integrirana teritorijalna ulaganja za urbane aglomeracije, a u novom se razdoblju očekuje proširenje prostornog obuhvata aglomeracije, kao i jači naglasak na zajedničkim, velikim strateškim projektima u području prometa, zaštite okoliša i promocije kulturne baštine te jačanje poduzetništva.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani Rijeke.

Proučite nacrt prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su kvalitetno prepoznati izazovi i potrebe, odnosno vizija i prilike za razvoj Rijeke u narednom periodu?

Slažete li se s prijedlogom ključnih projekata i aktivnosti za postizanje željenog smjera razvoja?

Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta nacrta prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027. možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje na dnu stranice.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2021. godine i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021.-2027.
Naziv akta / dokumenta: Plan razvoja grada Rijeke 2021.-2027.
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Početak savjetovanja: 19. siječnja 2021.
Završetak savjetovanja: 18. veljače 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani Rijeke. Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2021. godine i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.