Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine

Program za mlade 2023. - 2030.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina života, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade. Anketni upitnik dostupan je na ovom linku.

Uvod

Javne politike za mlade na razini zemalja članica Europske unije te na regionalnim i lokalnim razinama već su duži niz godina važan sastavni dio političkog diskursa, političkog djelovanja i planiranja ulaganja iz javnih prihoda, negdje s jasnijim zakonodavnim i strateškim okvirom, a negdje bez dostatnog okvira, što nedvojbeno predstavlja izazov u pripremi jednog krovnog dugoročnog strateškog dokumenta za mlade.

U kontekstu javnih politika u Hrvatskoj postoji tek Zakon o savjetima mladih (Narodne novine br. 41/14) kao jedini normativni akt gdje se spominje i definira pojam mladih i to kao dobne skupine kojoj pripadaju osobe od 15 do 30 godina, dok je Nacionalni program za mlade RH, kao strateški sektorski dokument, još uvijek u proceduri usvajanja.

Nacrt Programa za mlade Grada Rijeke od 2023. do 2030. godine u bitnom je usklađen je s postojećim nacrtom Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine te kompatibilan s Europskom poveljom o radu s mladima na lokalnoj razini i Europskom strategijom za mlade, kao i s Programom za mlade PGŽ 2021. – 2024., u čijoj je pripremi Grad Rijeka sudjelovao.

Program za mlade Grada Rijeke od 2023. do 2030. godine nastavlja se na Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine, kao i Plan razvoja grada Rijeke 2021. – 2027., koji je usmjeren i prema mladima, kao značajnoj društvenoj skupini u Rijeci. Rijeka je grad koji se može pohvaliti certifikatom „Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine, priznanjem koje se dodjeljuje gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Ovaj Program predstavlja krovni sektorski dokument koji se odnosi na dugoročno razdoblje od osam godina, uz planiranu reviziju dokumenta (s ciljem usklađivanja Programa sa stvarnim stanjem i potrebama) na polovici provedbenog razdoblja, točnije 2026. godine.

Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostaloga, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci.

U kontekstu prvih rezultata Popisa stanovništva 2021., koji pokazuju kako je broj stanovnika u Rijeci smanjen za 20 tisuća u samo 10 godina, Grad Rijeka usmjerio je dodatne resurse u poboljšanje statusa mladih i ispunjenje određenih uvjeta kako bi što veći broj mladih život gradio upravo u Rijeci.

Proces izrade Nacrta prijedloga Programa

Priprema Programa počela je krajem 2021. godine. U proces izrade bio je uključen veliki broj relevantnih dionika, od djelatnika Grada i predstavnika Primorsko-goranske županije, članova Savjeta mladih Grada Rijeke, različitih javnih institucija, civilnog i privatnog sektora, zainteresiranih građana, roditelja i, naravno, samih mladih kao ključnih dionika.

Tijekom prvog kvartala 2021. godine Mreža mladih Hrvatske provela je nacionalno anketno istraživanje GLE ŠTO Mladi Odlučuju Govore Utječu o potrebama mladih koje je uključivalo oko 205 mladih ispitanika s riječkog područja. Rezultati spomenutog istraživanja poslužili su kao temelj za analizu potreba mladih na području Rijeke i definiranje područja u razvojnim stupovima.

Također, a temeljem izvješća o provedbi Akcijskih planova Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. do 2022. gradskog Programa za mlade 2018. – 2022., napravljena je evaluacija koja je pokazala u kojim područjima i aktivnosti je bio najveći interes i odaziv mladih.

Dodatno, u pripremi su provedene tri fokus skupine koje su obuhvatile mlade različitih profila i dobnih skupina te preko deset radnih sastanaka koji su obuhvatili predstavnike udruga mladih i za mlade, predstavnike donositelja odluka i priznatih stručnjake iz svih područja unutar tri razvojna stupa.

Naime, formirane su ukupno tri radne skupine, za svaki definirani razvojni stup po jedna, u radu radnih skupina sudjelovali su i imenovani djelatnici Grada Rijeke.

Također, II. nacrt programa predstavljen je gradskim vijećnicima, a nakon što se prikupe mišljenja šire javnosti na ovom savjetovanju sa javnošću te razmotre svi pristigli komentari i prijedlozi, konačni prijedlog Programa za mlade bit će upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Kao i u provedbi Programa koji se odnosio na razdoblje 2018. – 2022., u Institucionalnim operativnim planovima (dosadašnjim Akcijskim planovima) na godišnjoj će razini biti prikazivana planirana financijska sredstva, kako iz gradskog proračuna, tako i iz drugih izvora.

Vizija, svrha i ciljevi programa

Svi uključeni dionici imali su za zadatak definirati idealnu sliku života mladih kojoj će ovaj strateški dokument doprinijeti te je predloženo da vizija Programa za mlade 2023. – 2030. glasi:

Mlade Riječanke i mladi Riječani koji su uključeni i osnaženi, ostvaruju svoji puni potencijal u stanju dobrobiti, djelujući kao (pro)aktivni građani na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostaloga, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci.

Programom su strateški definirani ciljevi i mjere koje će Grad Rijeka provoditi u suradnji s partnerima, i to kroz tri dugoročna razvojna stupa koji potom definiraju ciljeve i razrađuju mjere s ciljem doprinosa rješavanju problema i zadovoljenju potreba mladih na području Rijeke.

Razvojni stupovi definirani ovim Programom odnose se na sljedeća područja:

 1. razvojni stup: Obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih
 2. razvojni stup: Dobrobit i osamostaljivanje mladih
 3. razvojni stup: Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima

Dugoročni ciljevi definiranih stupova su slijedeći:

 1. Unaprijediti kvalitetu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja mladih
 2. Ojačati opće uvjete za dobrobit i osamostaljenje mladih
 3. Osigurati poticajnu atmosferu u gradu za mlade

Mjere i aktivnosti usmjereni ostvarivanju vizije i ciljeva

Temeljem elaboriranih analiza, rezultata i okvira, unutar razvojnih stupova definirano je 15 srednjoročnih ciljeva, koji se odnose na razdoblje do 2026. godine, kao i 80 mjera i pokazatelja učinaka mjera.

I. Dugoročni razvojni stup:

Obrazovanje

SREDNJOROČNI CILJ (1)

Unaprijediti dostupnost obrazovnih sadržaja i financijskih injekcija svim mladima, imajući u vidu sve oblike inkluzije

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Grad (su)financira formalne i neformalne obrazovne sadržaje usmjerene mladima Programi i projekti Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Građanski odgoj i obrazovanje

Moja Rijeka

Program “E-matematička učionica” za darovite mlade matematičare

Program “LIADO” – “Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca”

Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Stipendije za učenike srednjih škola i studente Provođenje sustava stipendiranja mladih u gradu Rijeci mladima

Nagrađivanje sportaša – uključuje stipendije sportaša i potpore perspektivnim sportašima

Dodjeljivanje Tehničko-sportske naknade

Sufinanciranje i suorganiziranje Sajma stipendija

SREDNJOROČNI CILJ (2)

Snažnije pružanje potpore visoko motiviranim mladim ljudima, osnaživanjem njihovih životnih vještina i obrazovnih kompetencija

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
 

Potpore studentima i učenicima

Podrška posebnim programima mladih selekcija

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

Grad dodjeljuje nagradu za školski uspjeh Nagrađivanje učenika i mentora za postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima

Nagrađivanje učenika i mentora OŠ i SŠ za postignute rezultate na Državnom prvenstvu školskih sportskih društava i Državnim domijadama

Nagrađivanje učenika i mentora OŠ i SŠ za postignute rezultate iz područja astronomije, informatike i mehatronike

Grad osigurava pomoć pri učenju Program „Školsko poslijepodne samo za mene“

RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama”

Osiguravanje Pomoćnika za učenike pripadnike romske nacionalne manjine

Grad pruža sustav podrške za NEET mlade Osiguravanje programa osposobljavanja, prekvalifikacije ili edukacije za osobe u NEET statusu
Grad potiče rad s nadarenim i visoko motiviranim mladim osobama Provođenje Javnog poziva za Javne potrebe u tehničkoj kulturi; Laboratorij znanja

Sufinanciranje manifestacije Festival znanosti

Građanski odgoj i obrazovanje Unaprjeđenje sustava provedbe GOO
Zdravstveni odgoj i obrazovanje Uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zainteresirane osnovne škole Grada Rijeke
Dom mladih u funkciji mladih Stavljanje na raspolaganje i upravljanje prostorija u Doma mladih za aktivnosti za mlade u određenim terminima
Srednjoškolski servis Doma mladih u funkciji istraživanja potreba mladih na tržištu rada  Dijeljenje informacija

Pružanje pravne podrške o radnim pravima srednjoškolaca

Grad potiče obrazovanje osoba koje rade s mladima za provedbu aktivnosti koje razvijaju kompetencije definirane Europskim okvirom digitalnih kompetencija s mladima.

 

Osiguravanje osposobljavanja osoba koje rade s mladima i nastavnika srednjih škola za provedbu aktivnosti razvoja digitalnih kompetencija

Osiguravanje uvjeta za izradu mobilnog digitalnog alata za mlade kroz koji stječu digitalne kompetencije

Osiguravanje provedbe aktivnosti i održavanje prostora sufinancirano sredstvima Grada Rijeke

Grad osigurava uvjete za provedbu edukacija iz područja medijske pismenosti i kritičkog mišljenja mladih. Osiguravanje provedbe edukacija iz područja medijske pismenosti i kritičkog razmišljanja mladih namijenjenih osobama koje rade s mladima i nastavnicima

Osiguravanje izrade audiovizualnih sadržaja u suradnji s lokalnom zajednicom, uključujući i roditelje, s ciljem promocije medijske pismenosti među mladima.

Grad potiče popularizaciju STEM-a među djecom i mladima Provođenje aktivnosti za sustavnu i kontinuiranu popularizaciju STEM-a

Provođenje programa razvoja znanja i vještina iz STEM područja za mlade

Održavanje programa u STEM laboratoriju za mlade

Organiziranje STEM piknika za mlade

Grad potiče razvoj naprednih digitalnih vještina kod djece i mladih Provođenje programa za darovite mlade iz područja informatike i programiranja
Grad osigurava provedbu  programa online savjetovališta za zapošljavanje Osiguravanje uvjeta za provedbu online savjetovališta za zapošljavanje

Osiguravanje podrške pri traženju posla ili izrade životopisa putem online savjetovališta za zapošljavanje.

Održanje radionica za ispunjavanje Europass-a i EU životopisa.

I. Dugoročni razvojni stup:

(Samo)zapošljavanje

SREDNJOROČNI CILJ (3)

Stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva kroz poticanje poduzetnika i organizacija čime se omogućuje otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Grad osigurava podršku poduzetništvu, inovacijama i zaposlenosti Financijska podrška poduzetnika i inovatora

Projekti podrške poduzetništvu i zapošljavanju

Grad potiče razvoj poduzetničke infrastrukture Razvoj poduzetničkih inkubatora

Razvoj Startup inkubatora Rijeka

Razvoj co-working prostora

SREDNJOROČNI CILJ (4)

Utjecaj na razvoj kompetencija mladih u svrsi poboljšanja njihove zapošljivosti, (samo)zapošljavanja i općenito jačanja njihovog društveno-ekonomskog potencijala.

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Grad stvara preduvjete za poticanje razvoja poslovnih kompetencija Razvoj poduzetničkih kompetencija djece

Razvoj poslovnih i poduzetničkih kompetencija mladih

Grad potiče promociju (samo)zapošljavanja mladih Medijska promocija aktivnosti mladih/za mlade u području poduzetništva i zapošljavanja

Promotivni i informativni događaji

II. Dugoročni razvojni stup: Dobrobit mladih

SREDNJOROČNI CILJ (1)

Doprinijeti povećanju kvalitete života mladih u društvu

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Grad pruža podršku savjetovalištu za reproduktivno zdravlje mladih Osiguravanje usluga zdravstvenog odgoja

Osiguravanje usluga liječnika školske medicine

Osiguravanje usluga psihologa

Osiguravanje usluga ginekologa

Centri za mlade- savjetovališta otvorenih vrata

Grad osigurava potporu za provedbu usluga psihološkog savjetovanja za mlade (SSC) Osiguravanje uvjeta za provedbu individualnog i grupnog savjetovanja
Grad djeluje u smjeru podizanja svijesti i destigmatizacija vezane za mentalno zdravlje mladih Podizanje svijesti i destigmatizacija vezana za mentalno zdravlje mladih (portal Grada Rijeke svejeok!)
Grad potiče zdrave stilove života (npr. prevencijski programi za sprečavanje ovisničkih ponašanja, kratki lanci opskrbe lokalnih proizvoda) Promocija zdravih stilova života
Grad pruža potporu za obrazovanje socijalno ugroženim mladim osobama Grad pruža novčanu potporu za obrazovanje socijalno ugroženim mladim osobama
Grad osigurava uvjete za veću mobilnosti mladih osoba s invaliditetom Financiranje prijevoza osoba s invaliditetom
Grad pruža potporu realizaciji projekata psihosocijalne zaštite koji uključuju mlade Sufinanciranje projekta GDCK

Sufinanciranje projekata za osobe s invaliditetom

Sufinanciranje projekata za ostale socijalno osjetljive skupine

SREDNJOROČNI CILJ (2):

Stvarati poticajno okruženje za osamostaljivanje mladih

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Lista stanova za mlade Grada Rijeke
Analiza  postojeće Liste  prioriteta i najmoprimaca Utvrđenje potrebe stambenog zbrinjavanja osoba mlađih od 30 godina i potrebe za formiranjem posebne Liste za mlade
Izmjena Odluke o najmu stanova Nova glava u Odluci o najmu stanova koja uređuje postupak, uvjete i mjerila za formiranje Liste za mlade i objava Odluke u službenom glasilu Grada Rijeke
Objava javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam Iskaz interesa mladih za smještaj u gradskom stanu
Obrada prijava i zaprimljene dokumentacije Formiranje lista stanova za mlade
Pokretanje postupka preuzimanja u posjed stanova od najmoprimaca koji krše ugovore Provođenje postupaka radi  preuzimanja u  posjed stanova  od najmoprimaca koji krše ugovore
Procjena stanja
raspoloživih stanova, potrebnih radova i ulaganja
Izrada Troškovnika i planova adaptacije raspoloživih stanova u cilju  dovođenja istih u stanje pogodno za stanovanje i najam
Poduzimanje radova radi dovođenja stanova u stanje pogodno za stanovanje i dodjela stanova u najam Dodjela stanova u najam mladim korisnicima

Sklapanje ugovora o najmu

Provođenje mjere pod nazivom Doprinos grada Rijeke poboljšanju studentskog standarda Sufinanciranje javnog prijevoza redovitih studenata Sveučilišta u Rijeci
Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa temeljem čl. 23. Odluke o komunalnom doprinosu fizičkih osoba koje grade ili kupuju stambeni objekt, kojim rješavaju svoje stambeno pitanje  Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za mlade koji grade ili kupuju stambeni objekt, kojim rješavaju svoje stambeno pitanje

III. Dugoročni razvojni stup: Poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima

SREDNJOROČNI CILJ (1)

Informiranje i uključivanje mladih u osmišljavanje i konzumiranje sadržaja kulturnih događanja

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Preoblikovanje portala MojaRijeka u Portal za mlade – Informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja i kreiranju istih  Formiranje medijskog kanala za distribuciju informacija mladima, za educiranje i istraživanje potreba mladih

Osmišljavanje informativne-digitalne  prezentacije o djelovanju i radu Savjeta mladih GR

SREDNJOROČNI CILJ (2)

Studentska praksa 2023. – 2027.

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere  
 

Ojačati kompetencije studenata prilikom uključivanja na tržište rada

 

 

 Osnaživanje mladih za aktivno su(djelovanje u lokalnoj zajednici)

 

Usmjeravanje studenata prema usvajanju odgovarajućih znanja i vještina, upotpuniti teorijsko znanje studenata s praktičnim, omogućiti pripremu prijave projekata kroz iskustvo rada u struci, razvijanje osjećaja profesionalne odgovornosti i etike te kvalitetnije uključivanje studenata u budući profesionalni rad

Provođenje natječaja za organizacije civilnog društva mladih i za mlade

Pružanje podrške u provedbi projekata mladih i za mlade  (primjer dobre prakse Projekt AKCIJA ZA 5!)

Aktivno uključivanje Savjeta mladih GR u provedbu i praćenje provedbe strateških dokumenata GR za mlade ( Program i Institucionalni operativni planovi provedbe

Uključivanje mladih u manifestacije Grada Rijeke (Riječke mažoretkinje Grada Rijeke)

Promocija i poticanje volontiranja u lokalnoj zajednici  (Obilježavanje Međunarodnog dana volontera)

 

SREDNJOROČNI CILJ (3)

Javne potrebe u kulturi – Programi za mlade

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Omogućavanje jednostavnijeg pristupa sredstvima javnog financiranja mladima od 15 do 30 godina  starosti.

 

PROGRAMI MLADIH – intelektualne i osobne usluge i tekuće donacije u novcu

Poziv za predlaganje Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – Programi za mlade
 
Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Prostor koji će mladi slobodno koristiti za formalna i neformalna druženja i prakse te za koji će skupa s GKRI kreirati sadržaje Platforma za ustupanje mladima na slobodno korištenje i prilika da ta skupina ima vlastiti prostor za sve vrste potreba, s jednim od osnovnih ciljeva da što veći broj svojih usluga nude korisnicima besplatno

 

SREDNJOROČNI CILJ (5)

Uspostavljanje suradnje sa Školom za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci te Centrom za rehabilitaciju Rijeka – Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju i radnu okupaciju osoba s poremećajem iz spektra autizma

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
 

Osigurati mladim umjetnicima (učenicima i studentima) prostor u kojem mogu izlagati i predstaviti svoj rad(ove), osmisliti koncept kao i sam postav izložbe

 

Korisnicima CZR Rijeka omogućiti prostor u kojem će izlagati i prezentirati svoje radove koji su produkti rehabilitacijskih radionica unutar Centra

Suradnja sa ŠPUR-om I APURI-om, organizacija izložbi u izlozima gradske uprave na Korzu 16

 

Suradnja sa Odjelom za psihosocijalnu rehabilitaciju i radnu okupaciju osoba s poremećajem iz spektra autizma pri Centru za rehabilitaciju Rijeka

SREDNJOROČNI CILJ (6)

Uključiti mlade u programe kulture te poticati njihovo sudjelovanje kroz osmišljavanje, organizaciju i provedbu filmskog programa.

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Uključivanje mladih u programe kulture te poticanje njihovog sudjelovanja kroz osmišljavanje, organizaciju i provedbu filmskog programa Suradnja Art kina, Prve riječke hrvatske gimnazije i  Gimnazije Andrije Mohorovičića

 

 

SREDNJOROČNI CILJ (7)

Gradska knjižnica Rijeka i volonteri GKRI-a organiziraju aktivnosti za mlade čitateljskih klubova

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Uključivanje mladih u aktivnosti unutar čitateljskih klubova GKR Aktivnosti za mlade unutar čitateljskih klubova, GKR i volonteri
SREDNJOROČNI CILJ (8)

Održanje radionica za zainteresirane mlade korisnike na temu “Moj prvi projekt” usmjereno na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih te pružanje mentorske podrške

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Povećanje broja prijava na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih  Održavanje radionica za zainteresirane mlade korisnike na temu “Moj prvi projekt” usmjereno na Poziv Programa javnih potreba u kulturi u području mladih te pružanje mentorske podrške pri prijavi svog prvog projekata
SREDNJOROČNI CILJ (9)

Osiguravanje adekvatnog prostora u centru grada namijenjen mladima za organizaciju i realizaciju programa. Izraditi Odluku o dodjeljivanju prostora kojima upravlja Odjel za kulturu, raspisati natječaj za upravljanje prostorima Omladinski Kulturni Centar Palach (OKC) i Filodrammatica, predati prostore OKC Palach i Filodrammatica na upravljanje

Kriteriji ili prioriteti provedbe Mjere
Adekvatan prostor u centru grada dan na upravljanje i korištenje udrugama i mladima za organizaciju i realizaciju svojih programa, projekata, predavanja, radionica, konferencija, događanja  Izraditi Pravilnik o dodjeljivanju prostora kojima upravlja Odjel za kulturu

Raspisati natječaj za upravljanje prostorima Omladinski Kulturni Centar Palach (OKC) i Filodrammatica

Predati prostore OKC Palach i Filodrammatica na upravljanje

SREDNJOROČNI CILJ (10)

Uspostaviti dugoročni sustav zagovaranja politika za mlade u Gradu Rijeci- AmbasadoRI mladihLobbying for youth work

Kriteriji ili prioriteti provedbe

Mjere

Savjetovanje o imenovanju koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženog za koordinaciju rada sustava zagovaranja

 

Formiranje radnog tima- AmbasadoRI mladih

 

 

 

Kontinuirano osnaživanje dionika za snažno zagovaranje

 

 

Poziv čelnicima za akciju (Call for action)

Savjetovanje s pročelnicima vezano za doneseni zaključak Gradonačelnika o imenovanju koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženoga za izradu i koordinaciju rada na Programu razvoja za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.- 2030.  i produljenje istoga za provedbu PzM i zagovaranja politika za mlade

Savjetovanje s čelnicima Grada o definiranim prijedlozima pročelnika

Donošenje zaključka Gradonačelnika s imenovanim koordinacijskim timom Grada Rijeke zaduženim za koordinaciju rada sustava zagovaranja- AmbasadoRI mladih

Osnivanje trajne radne skupine vanjskih zagovaratelja politika za mlade (institucije i organizacije koje su članice radnih skupina za pripremu strateškog dokumenta Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030.)

Organizacija edukacije na temu zagovaranja politika za mlade u Gradu Rijeci za sve uključene dionike

Kava s čelnicima na temu zagovaranja potreba detektiranih u radu koordinacijskog tima Grada Rijeke i trajne radne skupine sa konkretnim zaključkom i akcijama koje će uslijediti.

Provedba Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Savjeta mladih gradova Rijeke, Opatije i Križevaca Provedba aktivnosti s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini

Kontinuirano zastupanje/predstavljanje mladih u procese donošenja odluka

Iskoraci Programa za mlade 2023.- 2023.

 • Fond za mlade Grada Rijeke – Grad Rijeka je u cilju zadovoljavanja financijskih pretpostavki za provedbu ovog Programa uspostavio tzv. Fond za mlade
 • Zdravstveni odgoj i obrazovanje – uvođenje Zdravstvenog odgoja i obrazovanja u zainteresirane osnovne škole Grada Rijeke
 • Online savjetovalište za zapošljavanje – Osiguravanje podrške pri traženju posla ili izrade životopisa putem online savjetovališta za zapošljavanje.
 • Stambeno zbrinjavanje mladih  Lista stanova za mlade – Utvrđenje potrebe stambenog zbrinjavanja osoba mlađih od 30 godina i potrebe za formiranjem posebne Liste za mlade
 • Odjel za mlade Gradske knjižnice Rijeka – Osnivanje Odjela za mlade pri Gradskoj knjižnici Rijeka, kao prostora koji će mladi slobodno koristiti za formalna i neformalna druženja i prakse te za koji će zajedno s Gradskom knjižnicom kreirati sadržaje
 • Portal za mlade – Preoblikovanje portala MojaRijeka u Portal za mlade – Informiranost i participacija mladih oko kulturnih i drugih sadržaja i kreiranju istih
 • Dom mladih otvara se mladima – Stavljanje na raspolaganje i upravljanje prostorija u DM za aktivnosti za mlade u određenim terminima
 • AmbasadorRI mladih – Osnivanje koordinacijskog tima Grada Rijeke zaduženog za koordinaciju rada sustava zagovaranja
 • Sporazum o suradnji i uključivanju mladih s Filozofskim fakultetom Rijeka – Studentska praksa sa snažnim mentorskim programom

Financijska sredstva predviđena za provedbu Programa – Fond za mlade

Grad Rijeka je u cilju zadovoljavanja financijskih pretpostavki za provedbu ovog Programa uspostavio tzv. Fond za mlade Grada Rijeke koji čini sastavni dio budućih Institucionalnih operativnih planova s nadležnostima svih Odjela gradske uprave uključenih u pripremu i provedbu Programa.

Fond prikazuje proračunska sredstva osigurana za mlade na godišnjoj razini, trenutno iskazana za 2021./2022. godinu, a koja se smatraju minimalnom polazišnom točkom za financijska ulaganja u mlade iz proračuna Grada Rijeke.

U promatranom periodu izdvojena sredstva za mlade iz gradskog proračuna iznose 9.841.468,02 kuna.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su kvalitetno prepoznate potrebe mladih u Rijeci?

Slažete li se prijedlozima ključnih mjera i aktivnosti s ciljem zadovoljavanja potreba mladih u Rijeci?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade. Anketni upirnik dostupan je na ovom linku.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine
Naziv akta/dokumenta: Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za odgoj i školstvo
Početak savjetovanja: 26. listopada 2022.
Završetak savjetovanja: 26. studenoga 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.