Savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 5. studenog do 4. prosinca 2015. godine. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u savjetovanju pozivaju se svi građani, poglavito oni koji su u okviru svojih djelatnostima korisnici javnih površina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke.

Uvod

Korištenje i privremeno korištenje  javnih površina i drugih nekretnina  u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta uređeno je Odlukom o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije” broj 51/13.

Privremeni objekti, u smislu ove Odluke, su: kiosk, montažni objekt, pokretna naprava,  ugostiteljska terasa, štand, ograda.

Reklamni predmeti su: transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamni logo, reklamna tenda, reklamni ormarić, reklamna vitrina,  reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta,  reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

Oglasni predmeti su: oglasni pano, oglasni stup, oglasni ormarić.

Važeću Odluku donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, a ovdje donosimo pročišćeni tekst tog Zakona.

Važeću gradsku Odluku sada je potrebno uskladiti kako s novim propisima kojima se uređuje trgovina i ugostiteljstvo, tako i s primjenom, odnosno sa situacijama koje su se pojavile u praksi. Ovo se posebno odnosi na postupak reguliranja privremenog korištenja nekretnina i/ili pokretnina te  utvrđivanje naknada za privremeno korištenje.

Novine u odnosu na dosadašnju Odluku

Nacrtom prijedloga nove Odluke propisuju se izmjene u vezi davanja na korištenje i privremeno korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta, te privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke, s ciljem unapređenja i bolje prilagodbe situacijama koje su se pojavile u praksi

Tako je Nacrtom prijedloga Odluke, u odnosu na dosadašnju Odluku propisano sljedeće:

1) U članku 1. utvrđuje se da Odluka uređuje davanje na korištenje i privremeno korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta, te privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke. U odnosu na važeću Odluku izmjena se odnosi na reguliranje davanja na korištenje i privremeno korištenje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke, što važećom Odlukom nije bilo uređeno.

2) U članku 2.  u odnosu na važeću Odluku dodani su štand i ograda u vlasništvu Grada Rijeke kao privremeni objekti koji će se postavljati sukladno odredbama Odluke. To je dodano jer se u praksi pokazalo da postoji potreba korisnika javne površine za korištenjem navedenih predmeta.

3) U članku 3. su određeni reklamni predmeti i oglasni predmeti koji će se  postavljati, odnosno dati na korištenje sukladno odredbama ovoga Prijedloga odluke.

4) U članku 4. utvrđeno je da će se sadržaj privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta, lokacije, zone, uvjeti i postupak za njihovo postavljanje i oblikovanje  te lokacije i uvjeti za prodaju izvan prodavaonica, sukladno propisima o trgovini i za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u privremenom objektu, sukladno propisima o ugostiteljstvu, odrediti posebnom aktima kojima se uređuju uvjeti za postavljanje predmeta i privremenih objekata.

U odnosu na važeću Odluku, dodani su posebni propisi temeljem kojih se utvrđuju lokacije za prodaju izvan prodavaonica, kao i za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u privremenom objektu. Naime, Zakonom o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08116/0876/09114/1168/1330/14, je utvrđeno da se prodaja robe na javno-prometnim površinama  na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja, može obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi Gradsko vijeće, te da se pokretna prodaja, može obavljati samo uz uvjete propisane odlukom Gradskog vijeća grada na čijem području se pokretna prodaja obavlja.

Istim propisom je utvrđeno da će Gradsko vijeće propisati vanjski izgled prodajnog objekta vodeći računa o lokalnim i ambijentalnim značajkama.

Nadalje, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15) utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, dakle Gradsko vijeće, određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama, te da može propisati vanjski izgled navedenih ugostiteljskih objekata vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

Ujedno su u Zakonu utvrđeni i podaci koje će sadržavati akti kojima se utvrđuju lokacije za postavljanje ugostiteljskih terasa, a što je u odnosu na važeću Odluku izmijenjeno jer za pojedine lokacije za privremenu uporabu javne površine za postavu ugostiteljske terase nije utvrđena oznaka ugostiteljskog objekta, pa ukoliko više ugostiteljskih objekata gravitira prema navedenoj lokaciji, za istu se može raspisati natječaj.

5) U članku 5. određuje se (sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima) da se nekretnine za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta, kao i privremeni objekti, reklamni i oglasni predmeti daju na korištenje putem javnog natječaja.

U odnosu na važeću Odluku ovom je odredbom uveden i način raspolaganja pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke.

6) U člancima 6. – 19. predlaže se sljedeće:

U navedenim odredbama uređen je postupak zasnivanja korištenja: imenovanje i stalni sastav povjerenstva za provedbu natječaja, imenovanje dodatnih članova povjerenstva, objava javnog natječaja, davanje na korištenje nekretnine i/ili pokretnine, zatim postupak i uvjeti sklapanja te otkaza i raskida ugovora o korištenju.

Članak 6. stavci 1., 2. i 3. u sadržajnom smislu ostaju neizmijenjeni u odnosu na važeću Odluku. U članku 6. stavcima 5. i 6. utvrđen je stalni sastav povjerenstva, kao i mogućnost da Gradonačelnik imenuje dodatne članove povjerenstva za određeni natječaj.

Člankom 7. stavkom 1. utvrđeno je da tekst natječaja utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela izrađen na temelju pisanih obrazloženih uputa upravnog tijela koje je nadležno za predmet natječaja.

Člankom 7. stavkom 2. utvrđeno je da se postupak i uvjeti natječaja objavljuju na web stranicama Grada Rijeke te se ističu na oglasnoj ploči, dok se u dnevnom tisku objavljuje obavijest o objavi javnog natječaja. Ovime bi se, odnosu na važeću Odluku kojom je regulirano da se postupak i uvjeti javnog natječaja objavljuju u dnevnom tisku, znatno smanjili troškovi objave.

Istim člankom utvrđeno je što tekst natječaja mora sadržavati i, u odnosu na važeću Odluku, to je također detaljnije regulirano. Istim člankom dodano je da tekst natječaja mora sadržavati odredbu da se na lokaciji nalazi privremeni objekt uz odredbu o pravu prvenstva, ukoliko je primjenjivo.

Također, definirani su i slučajevi u kojima ponuditelj ne može sudjelovati na natječaju i to:

 • ponuditelj kojemu je Grad u posljednje tri godine do dana objave natječaja otkazao ugovor korištenju ili privremenom korištenju,
 • ponuditelj koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

Usporedbe radi, u trenutno važećoj Odluci regulirano je bilo da na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj  koji:

 • ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora sklopljenog temeljem odredbi važeće Odluke,
 • koji je već bio utvrđen najpovoljnijim ponuditeljem za lokaciju koja je predmet natječaja, ali nije sklopio ugovor o davanju na korištenje ili je sklopio ugovor i isti raskinuo prije ugovorenog roka,
 • koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu.

Člankom 7. stavkom 4. regulirano je na koji način se utvrđuje jamčevina, što važećom Odlukom nije propisano, i to na način kako slijedi:

 • za vremenski period korištenja do jedne godine umnoškom trostrukog početnog iznosa naknade za korištenje po m2 i površine koja se daje na korištenje,
 • za vremenski period korištenja iznad jedne godine u iznosu od 10% početnog godišnjeg iznosa naknade za korištenje, ali ne manje od 1.000,00 (slovima: tisuću) kuna.

U članku 8. u odnosu na važeću Odluku, izmjena je nomotehničke naravi.

Članci 9., 10. i 11. u odnosu na važeću Odluku sadržajno su neizmijenjeni (u trenutno važećoj Odluci to su članci 11., 12. i 13.).

Članak 12. regulira elemente koje ugovor o davanju na korištenje osobito sadrži, te je u odnosu na važeću Odluku dopunjen točkama koje se odnose na odredbe kojima je regulirano:

 • mogućnost izmjene i/ili dopune ugovorene djelatnosti za vrijeme trajanja ugovora, kada se na korištenje daje nekretnina za postavljanje kioska i montažnog objekta,
 • obveza plaćanja naknade za korištenje u 50% većem iznosu od ugovorene u slučaju dopune djelatnosti za vrijeme trajanja ugovora
 • primopredaja nekretnine i/ili pokretnine prilikom davanja na korištenje i nakon isteka korištenja,
 • da je korisnik u slučaju prestanka ugovora dužan plaćati ugovorenu naknadu do primopredaje nekretnine i/ili pokretnine Gradu.

U Članku 13. u odnosu na važeću Odluku izmjena je nomotehničke naravi.

Članak 14. je u odnosu na važeću Odluku sadržajno neizmijenjen (u trenutno važećoj Odluci to je članak 17.).

Člankom 15. regulirano je kada prestaje ugovor o davanju na korištenje, te je u odnosu na važeću Odluku dodan u točki 4. i način prestanka ugovora sporazumom Grada i korisnika o raskidu ugovora.

Člankom 16. u odnosu na važeću Odluku dodatno je regulirana mogućnost povlačenja otkaza ugovora o davanju na korištenje na temelju odluke Gradonačelnika, u kojem slučaju će Grad i korisnik nekretnine i/ili pokretnine svoje međusobne odnose urediti dodatkom ugovoru o korištenju.

U Članku 17. u odnosu na važeću Odluku izmjena je nomotehničke naravi

Članak 18. uređuje ustupanje prava i obveza ugovora o davanju na korištenje za postavljanje kioska ili montažnog objekta osobi koja je stekla u vlasništvo navedeni privremeni objekt, a u odnosu na važeću Odluku izmijenjen je na način da ne postoji više ograničenje trajanja ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa na najmanje godinu dana, te je njime utvrđeno da će se ustupanje ugovora o davanju na korištenje dozvoliti pod uvjetom :

 1. da se u kiosku ili montažnom objektu nastavlja obavljati djelatnost iz ugovora o davanju na korištenje;
 2. da je dosadašnji korisnik podmirio sav dug prema Gradu s osnova ugovora o davanju na korištenje koji se ustupa, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga;
 3. novi korisnik nema nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada novi korisnik istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga novoga korisnik;
 4. da je kiosk ili montažni objekt postavljen sukladno uvjetima iz ugovora o davanju na korištenje.

7) U člancima 19. – 20. predlaže se sljedeće:

U ovim odredbama uređeno je privremeno korištenje nekretnine i pokretnine kao iznimka provođenju javnog natječaja.

Člankom 19. stavkom 2. utvrđeni su slučajevi u kojima se može odobriti privremeno korištenje nekretnine.

Člankom 19. stavkom 3. uređeno je da će za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ne ostvaruje prihod, privremeno korištenje odobriti Odjel gradske uprave za komunalni sustav na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu, dok je stavkom 4. utvrđena iznimka od stavka 3., odnosno ukoliko korisnik ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini. U tom slučaju privremeno korištenje odobrava Gradonačelnik na temelju obrazloženog pisanog prijedloga upravnog tijela koje je nadležno prema postavljenom zahtjevu.

Članak 19. stavci 5. i 6. uređuju da će se u slučaju privremenog korištenja nekretnine i pokretnine s korisnikom sklopiti ugovor, te se utvrđuju rokovi na koje se ugovor sklapa u odnosu na slučajeve iz stavka 2.

Članak 19. stavak 7. uređuje da se privremeno korištenje pokretnine može odobriti na način i pod uvjetima utvrđenim odlukom (pojedinačnim aktom) Gradonačelnika, dok u važećoj Odluci to nije bilo regulirano. Isto se odnosi na potrebe korisnika za korištenje ogradica i štandova koji su u vlasništvu Grada Rijeke, a posebnim zaključkom će se urediti uvjeti za korištenje istih, visina naknade, polog i troškovi prijevoza.

Člankom 20. uređeno je pod kojim uvjetima se neće odobriti podnositelju zahtjeva privremeno korištenje, na način da se privremeno korištenje neće odobriti podnositelju zahtjeva koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je s Gradom regulirao plaćanje duga te osim kada podnositelj zahtjeva istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga podnositelja zahtjeva.

8) U člancima 21. do 26. predlaže se sljedeće:

Članak 21. u odnosu na važeću Odluku sadržajno je neizmijenjen (to je članak 22. trenutno važeće Odluke).

Članak 22. stavak 2. izmijenjen je u nomotehničkom smislu (to je članak 23. stavak 1. i 2. trenutno važeće Odluke).

U članku 22. stavci 3. i 4. izmijenjeni su u odnosu na važeću Odluku na način da je u stavku 3. utvrđen početni iznos naknade za korištenje nekretnine u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih događanja, po zonama, te je u odnosu na važeću Odluku taj iznos povećan.

Tako je važećom Odlukom (članak 23. stavak 3.) utvrđen početni iznos naknade za korištenje nekretnine u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija i slično te za promidžbu političkih stranaka po m2 koji iznosi:

Prijedlogom Odluke, odnosno člankom 22. stavak 3. utvrđen je početni iznos naknade za korištenje nekretnine za postavljanje privremenih objekata u svrhu održavanja blagdanskih, prigodnih ili javnih događanja po m2 koji iznosi:

ZONA Dnevno
1 2 3 4 5
20,00 7,50 6,00 5,00 5,00 kuna/m2 (najmanje 2m2)

Grad Rijeka ima specifične prostorne uvjete zbog čega postoji najveći interes za strogi centar Grada, a što je evidentno iz sve većeg broja zahtjeva za razna događanja. Interes je dodatno potaknut nižim naknadama koje se nisu mijenjale dugi niz godina. U ostalim gradovima naknade su znatno veće.

Povećanjem naknade doći će do uravnoteženja  na način da svi potencijalni korisnici budu jednako zastupljeni.

U predloženom članku 22. stavku 1. te članku 23. stavcima 1. i 2. početni iznosi naknade za korištenje nekretnine za postavljanje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta te početni iznos naknade za korištenje reklamnih predmeta i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke, u odnosu na važeću Odluku (članak 24.) su korigirani i to na način da se predlaže korekcija cijena sukladno matematičkim pravilima zaokruživanja na cijele brojeve (bez decimala), radi jednostavnijeg izračuna.

U članku 24. u odnosu na važeću Odluku (članak 25) izmjena je nomotehničke naravi.

U članku 25.  u odnosu na važeću Odluku (članak 26.) dodan je stavak 4. kojim je regulirana naknada ukoliko se na ugostiteljskoj terasi održava manifestacija (koncert, proslava i slično) za koju je naplaćuje ulaz i to na način da je korisnik nekretnine u obvezi, pored naknade za privremeno korištenje nekretnine za postavljanje ugostiteljske terase, platiti i naknadu iz članka 22. stavka 3. po danu korištenja.

Člankom 26. je utvrđena visina naknade za privremeno korištenje nekretnine u slučajevima iz članka 19. te je odredba u odnosu na važeću Odluku izmijenjena na sljedeći način:

 • Stavkom 1. podstavkom 1. za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ne ostvaruje prihod, u visini početnog iznosa naknade za korištenje nekretnine iz članka 22. stavka 3. i članka 23. stavka 1.
 • Određena je visina naknade za privremeno korištenje javne površine za promidžbu i aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata u visini 50% početnog iznosa naknade za korištenje nekretnine iz članka 22. stavka 3. Za izračun površine za korištenje nekretnine za promidžbu i aktivnosti političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata, uzima se površina prema zahtjevu za korištenje nekretnine (pozornica, bina i slično). U odnosu na važeću Odluku (članak 23. stavak 3.) naknada je izmijenjena u cilju bolje informiranosti i poticanja razvoja političke kulture građana te omogućavanja jednakosti svih političkih stranaka, koalicijskih lista i nezavisnih kandidata neovisno o financijskom stanju.
 • Stavkom 1. podstavkom 3. utvrđena je naknada za korištenje nekretnine u slučajevima iz članka 19. stavak 2. i to za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za promidžbu i aktivnosti slične naravi te u svrhu prezentacije proizvoda, snimanja reklamnih spotova, filmova i slično, te za postavljanje privremenih objekata, reklamnih predmeta i oglasnih predmeta za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih događanja sportske, kulturne, tehničke, političke, aktivističke, humanitarne, ekološke, odgojno – obrazovne i slične prirode u kojima privremeni korisnik nekretnine ostvaruje prihod sukladno propisima o trgovini, koja iznosi:
ZONA Dnevno
1 2 3 4 5
25,00 20,00 15,00 10,00 10,00 kuna/m2 (najmanje 2m2)

Važećom Odlukom, člankom 22. stavkom 4. utvrđen je početni iznos naknade za korištenje nekretnine u svrhu prezentacije proizvoda, snimanje reklamnih spotova, filmova i slično po m2 i to:

Iznos naknade u članku 26. stavku 1. podstavku 3. se predlaže smanjiti u odnosu na važeću Odluku. Naime, praktičnom primjenom citiranog članka 22. stavka 4. važeće Odluke uočeno je da podnositelji zahtjeva za korištenje nekretnine u većoj površini (npr. prezentacija vozila) odustaju od svojih zahtjeva nakon što im se utvrdi naknade za korištenje pa su stručne službe Odjela gradske uprave za komunalni sustav, nakon izvršene analize, cijene koje se sada predlažu ocijenile primjerenim, a uzimajući u obzir da Grad naplaćuje ukupnu tlocrtnu površinu  na kojoj se određena aktivnost odvija, uključujući i manipulativni prostor.

9) U članku 27 uređeno je privremeno korištenje nekretnine i/ili pokretnine bez naknade u svrhu održavanja aktivnosti sportske, kulturne, tehničke, humanitarne, ekološke, odgojno-obrazovne i slične prirode koje u su pod  pokroviteljstvom ili od značaja za Grad. U odnosu na važeću Odluku, predlaže se utvrditi da za održavanje navedenih akcija, upravno tijelo koje je nadležno sukladno postavljenom zahtjevu dostavi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obrazloženi pisani prijedlog, te da će se sa korisnikom sklopiti ugovor. Stavkom 4. Prijedloga odluke uređeno je da se za privremeno korištenje u svrhu održavanja utvrđenih aktivnosti u organizaciji Grada Rijeke ne sklapa ugovor.

10) U članku 28. u odnosu na važeću Odluku izmjena je nomotehničke naravi.

11) U člancima 29. do 33. predlaže se sljedeće:

U članku 29. utvrđena je pravna sudbina ugovora sklopljenih po odredbama važeće Odluke koja se stupanjem na snagu Odluke po ovome Prijedlogu stavlja izvan snage.

Člankom 30. određeno je da će se postupci započeti po odredbama važeće Odluke dovršiti prema odredbama ovog Prijedloga odluke.

Člankom 31. određeno je da danom stupanja na snagu predložene Odluke prestaje važiti važeća Odluka.

Člankom 32. predlaže se odrediti da akti doneseni na temelju Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/06 u uredbama 144. i 145 , a potom i 20/08 i 6/10) ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja akata iz članka 4. Prijedloga odluke, a da će se akti iz članka 4. Prijedloga odluke donijeti u roku od tri mjeseci od dana njezina stupanja na snagu.

Nadalje, člankom 33. Prijedloga odluke utvrđeno je da se predložena odluka objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke “, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2016. godine.

Poptuno obrazloženje prijedloga nacrta  nove Odluke možete pročitati ovdje.

Popis ulica za postavljanje ugostiteljskih terasa po zonama pročitajte ovdje.


Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanje@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Jeste li upoznati s dosadašnjim odredbama o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke?

Jeste li i sami u svojstvu fizičke ili pravne osobe dosada bili korisnik javnih površina ili  drugih nekretnina  u vlasništvu Grada Rijeke tako da ste na njima postavljali privremene objekte, reklamne ili oglasne predmete?

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje potvrdan, da li smatrate da ovdje predložene izmjene predstavljaju unapređenje? Također, kakva su vaša opća ili specifična iskustva na dotičnom polju? Kakva su u tom smislu vaša iskustva u radu s gradskom upravom? Da li biste predložili neke izmjene ili dopune?

Bez obzira na vaš angažman na ovom području, smatrate li da Grad Rijeka prikladno gospodari onim javnim površinama koje su u njegovom vlasništvu, a u smislu reklamnih i oglasnih djelatnosti, postavljanja štandova za posebne prigode i slično? Imate li u tom pogledu specifične sugestije?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke  koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno od 5. studenog do 3. prosinca 2015.

 

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.