Savjetovanje o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 4. studenog do 3. prosinca 2015. godine. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u ovom savjetovanju pozivaju se svi građani, a posebno vlasnici i korisnici ugostiteljskih objekata na području Grada Rijeke.

Uvod

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/0736/0720/0835/0829/0941/10, uređeni su radno vrijeme ugostiteljskih objekata, razdoblje u tijeku dana kada se zabranjuje usluživanje alkoholnih pića, te prostor i vanjski izgled ugostiteljskih objekata na području grada Rijeke.

Dosadašnjoj Odluci temelj za donošenje bile su odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 138/06152/0843/0988/1050/1280/1330/1489/14152/14  Dana 9. kolovoza 2015. godine stupio je na snagu novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim su jedinicama lokalne samouprave dane šire ovlasti u pogledu uređenja radnog vremena ugostiteljskih objekata, s ciljem da one, vodeći računa o potrebama gostiju, ali i građana, odrede drugačije radno vrijeme, od onog koje je propisano Zakonom kao minimalno.

Iz tog razloga Grad Rijeka pripremio je nacrt nove Odluke o radnom vremenu u gostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke, koji je i tema ovog Savjetovanja.

Obzirom je uređenje radnog vremena ugostiteljskih objekata od utjecaja i na turističku ponudu grada, Grad Rijeka je pribavio mišljenje Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Rijeke. To mišljenje, odnosno suglasnost možete pogledati ovdje.

Novine u odnosu na dosadašnju Odluku

Novom odlukom propisuje se povoljniji pravni okvir radnog vremena  pružanja ugostiteljskih usluga, s ciljem unapređenja ugostiteljske i turističke ponude grada Rijeke.

Tako je novom odlukom, u odnosu na dosadašnju, propisano nekoliko noviteta koji su pojašnjeni u nastavku i o kojima se posebno možete očitovati u ovom Savjetovanju, bilo popunjavanjem Obrasca  ili komentarima na dnu ovog teksta.

1) U članku 3. nove Odluke predlažu se sljedeće novine:

  • za ugostiteljske objekte iz skupine “Objekti jednostavnih usluga“, predlaže se mogućnost rada od 7.00 do 23.00 sata, odnosno do sata koji se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke smatra razdobljem završetka večeri. Prema navedenom Zakonu, noć počinje u 23.00 sata.
  • predlaže se da ugostiteljski objekti iz skupine “Catering objekti“ mogu raditi svaki dan od 0.00-24.00 sata, obzirom na prirodu usluga koje pružaju.

Sam zakonodavac je odredio radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine “Hoteli“, “Kampovi“, “Ostali objekti za smještaj“, te ugostiteljskih objekata iz skupine “Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću (tzv. „noćne vrste” : noćni klub, noćni bar, disco klub), Grad zato za ove objekte nema ovlasti određivanja drugačijeg radnog vremena od zakonom propisanog.

Zakonodavac je propisao minimalno radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani“ i  “Barovi“ (tzv. „dnevne vrste“). Grad za ove objekte nema ovlasti propisivanja kraćeg radnog vremena od zakonom propisanog, već ima mogućnost određivanja dužeg radnog vremena (vidjeti čl. 6., 9. i 11. Odluke i pripadajuće Obrazloženje), te mogućnost skraćenja radnog vremena pojedinog ugostiteljskog objekta (vidjeti čl. 8. Odluke i pripadajuće Obrazloženje).

Slijedom navedenog, prijedlog odluke u kontekstu ovih objekata samo slijedi zakonske odredbe. U tom smislu, Zakonom je propisano, pa u ovom prijedlogu Odluke proslijeđeno i navedeno kao zakonska obaveza da:

  •  ugostiteljski objekti iz skupine “Hoteli“, “Kampovi“ i “Ostali objekti za smještaj“ obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata,
  • ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet) mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata,
  • ugostiteljskih objekata iz skupine “Barovi“ (noćni klub, noćni bar, disco klub) koji ispunjavaju uvjete za rad noću, mogu isključivo u zatvorenom prostoru, raditi od 21.00 sat do 6.00 sati.

Nije korištena mogućnost određivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine “Restorani“ i “Barovi“ u trajanju od 0.00 do 24.00 sata, prema članku 9. stavku 6. Zakona, što se odnosi na radno vrijeme na lokacijama “izvan naseljenih područja jedinica lokalne samouprave“, jer na području grada Rijeke takvih lokacija nema.

2) U članku 4. predlažu se sljedeće novine:

Ugostiteljski objekti u zračnim lukama, na željezničkim kolodvorima, autobusnim kolodvorima te i ugostiteljski objekti koji posluju u postajama za opskrbu gorivom, mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze. Navedeno se predlaže iz razloga da se u navedenim objektima omogući kontinuirana opskrba ugostiteljskim uslugama, obzirom na prirodu tranzitnih usluga koje isti pružaju.

3) U članku 5. predlažu se sljedeće novine:

Objekti na OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), mogu raditi svaki dan u vremenu od 0.00 do 24.00 sata, dok objekti na OPG-u unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 24.00 sata. Ovo je predloženo iz razloga kako bi se radno vrijeme uskladilo s okvirom radnog vremena ostalih ugostiteljskih objekata, a vodeći računa o uslugama koje se unutar njih pružaju.

4) U članku 6. propisani su izuzeci od pravila sadržanih u članku 3:

Naime, ugostiteljski objekti iz skupine “Restorani“ i “Barovi“ (tzv. “dnevne vrste”) koji posluju u području kojeg se prema mišljenju Turističke zajednice grada Rijeke ocjenjuje najznačajnijim s aspekta turističke ponude grada mogu petkom, subotom i dane uoči blagdana (propisanih posebnim propisom), raditi u vremenu od 6.00 do 3.00 sata, a ostale dane u vremenu od 6.00 do 2.00 sata. Ugostitelj koji radi u tako određenom radnom vremenu, mora provesti mjere zaštite od buke noću, sukladno posebnim propisima.

5) U članku 7. predlaže se da terase mogu raditi u vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt.

6) U članku 8. predlažu se sljedeće novine:

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može po službenoj dužnosti rješenjem, za pojedine ugostiteljske objekte skratiti radno vrijeme najduže za dva sata, u skladu s kriterijima propisanim Odlukom predstavničkog tijela.

Riječ je o objektima iz skupine  “Restorani“ i “Barovi“ koji mogu raditi od 6.00 do 24.00 sata sukladno općem pravilu o radnom vremenu iz Odluke, a kojima se može skratiti radno vrijeme najduže do 22.00 sata, te objektima iz skupine  “Restorani“ i “Barovi“ koji posluju u određenim područjima do 2.00, odnosno do 3.00 sata, a kojima se može skratiti radno vrijeme do 24.00 sata, odnosno do 1.00 sat.

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta može se skratiti uz uvjet da je donesena pravomoćna odluka zbog narušavanja javnog reda i mira i/ili nepridržavanja propisanoga radnog vremena i/ili zbog neprovođenja mjera za zaštitu od buke.

Nadalje se predlaže da se ispunjenje navedenog uvjeta ispituje u razdoblju od godine dana koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za skraćenjem te da se navedena mjera skraćenja izriče u trajanju od 12 mjeseci.

7) U članku 9. predlažu se sljedeće novine.

Kako  izvršno tijelo može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine “Restorani“ i “Barovi“, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava, predlaže se da Gradonačelnik, na zahtjev ugostitelja, a na prijedlog Odjela gradske uprave za poduzetništvo, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme pojedinim ugostiteljskim objektima povodom organiziranja prigodnih proslava, uz uvjet da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena, odnosno da nije pokrenut postupak kojim se razmatra donošenje takve mjere.

Odredbom je propisano da se u postupku pribavlja mišljenje mjesnog odbora na čijem području posluje ugostitelj, s ciljem (posrednog) uključenja građana u donošenje odluka od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad.

U odnosu na postojeće uređenje, predlaže se skratiti rok u kojem su ugostitelji dužni podnijeti zahtjev za određivanje drugačijeg radnog vremena, s 30 na 15 dana prije dana održavanja prigodne proslave, taj rok je iz prakse ocijenjen dovoljnim za pribavljanje očitovanja Vijeća mjesnih odbora i donošenje rješenja.

8) U članku 10. predlažu se sljedeće novine:

Zakon propisuje da ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično), izvan svog ugostiteljskog objekta pružati ugostiteljske usluge privremenog karaktera, za koje je potrebno ishodovati odobrenje jedinice lokalne samouprave. Navedeno odobrenje izdaje se temeljem općih akata kojima se uređuje korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata.

Kako sadržaj navedenih odobrenja ne uključuje i pitanje radnog vremena u kojem se pružaju ugostiteljske usluge, predlaže se da se navedene ugostiteljske usluge mogu pružati u vremenu od 7.00 do 23.00 sata.

9) U članku 11. predlažu se sljedeće novine:

Za vrijeme održavanja manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i slično predlaže se da se propiše da Gradonačelnik može odrediti da se ugostiteljske usluge pružaju u dužem radnom vremenu od vremena propisanog Odlukom, a najduže do 6.00 sati i to kada je riječ o događajima koji se održavaju pod pokroviteljstvom ili uz potporu za provedbu programa od strane Grada Rijeke i/ili Turističke zajednice grada Rijeke, odnosno drugim događanjima od značaja za Grad, u cilju pružanja dodatne usluge korisnicima i zadovoljavanja povećane potrebe za ugostiteljskim uslugama za trajanja takvih manifestacija i događanja.

Detaljno Obrazloženje teksta odredbi Nacrta prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke možete pročitati u priloženom dokumentu ovdje.


Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da u izradi nove Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanje@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Neka od poticajnih pitanja za sudjelovanje u ovom Savjetovanju donosimo ovdje:

Da li ste upoznati s dosadašnjim odredbama o radnom vremenu  ugostiteljskih objekata na području Grada Rijeke?

Jeste li i sami vlasnik nekog ugostiteljskog objekta?

Mislite li da je radno vrijeme ugostiteljskih objekata do sada bilo neprikladno u smislu da je bilo prekratko, predugo ili neprilagođeno posebnim gradskim manifestacijama, sajmovima i sl.?

Smatrate li da je novo rješenje mogućnosti proširenja ugostiteljske ponude u vremenu trajanja posebnih manifestacija, sajmova i sl. poticajno?

Smatrate li da su odredbe o skraćenju radnog vremena u slučajevima narušavanja reda i mira prikladne i efikasne?

U kojem smislu nove i fleksibilnije odredbe mogu pogodovati kako vlasnicima, tako i korisnicima ugostiteljskih objekata, ali i cjelokupnoj turističkoj ponudi Rijeke?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno od 4. studenog do 3. prosinca 2015.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.