Stalne mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI

Promet Pexels

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. studenog 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, kao i Aglomeracije HR RI, koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Za potrebe praćenja kvalitete zraka prema razinama onečišćenosti zraka, teritorij Republike Hrvatske klasificira se u pet zona i četiri aglomeracije sukladno Uredbi o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 1/14).

Grad Rijeka pripada Aglomeraciji HR RI. Aglomeracija HR RI obuhvaća područje Grada Rijeke, Grada Bakra, Grada Kastava, Grada Kraljevice, Grada Opatije, Općine Viškovo, Općine Čavle, Općine Jelenje, Općine Kostrena, Općine Klana, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Omišalj.

U Aglomeraciji HR RI koncentracija ozona mjeri se na Državnoj postaji Rijeka – 2 te Županijskim postajama Mlaka, Krasica – Bakar, Omišalj LNG i Kostrena – Paveki dok je mjerna postaja Opatija – Gorovo trenutno u obnovi i uskoro će započeti s radom.

Uvidom u Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka za period 2017. – 2023. godine te pregledom službenog Portala kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj, utvrđeno je da je na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka na području Aglomeracije Rijeka HR RI u gore navedenim godinama mjerenja došlo do prekoračenja razine ciljne vrijednosti za prizemni ozon (O3) kao i dugoročnog cilja za prizemni ozon.

Sukladno članku 54. stavku 2. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 127/19), propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da je prekoračena razina ciljne vrijednosti za prizemni ozon, odnosno, za koje je utvrđeno da su razine prizemnog ozona u zraku veće od dugoročnih ciljeva, ali ispod ili jednake ciljnim vrijednostima za prizemni ozon, donose mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona.

Ciljne vrijednosti za prizemni ozon i dugoročni cilj za prizemni ozon

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine“ broj 77/20), propisuje ciljnu vrijednost za prizemni ozon u zraku kao i vrijednosti za prag obavješćivanja i prag upozorenja za prizemni ozon.

Tablica 1. Ciljne vrijednosti za prizemni ozon

CILJ VRIJEME USREDNJAVANJA CILJNA VRIJEDNOST (8)
Zaštita zdravlja ljudi Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost 120 µg/m3 ne smije biti prekoračena više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine (10)
Zaštita vegetacije od svibnja do srpnja AOT40 (izračunato na temelju jednosatnih vrijednosti)

18 000 µg/m3h kao prosjek pet godina

 

Tablica 2. Dugoročni ciljevi za prizemni ozon

 

CILJ VRIJEME USREDNJAVANJA DUGOROČNI CILJ 
Zaštita
zdravlja ljudi
Najviša dnevna osmosatna srednja vrijednost u kalendarskoj godini 120 µg/m3
Zaštita
vegetacije
od svibnja do srpnja AOT40 (izračunato iz jednosatnih vrijednosti)

6 000 µg/m3h

Maksimalne dnevne osmosatne vrijednosti za prizemni ozon ne smiju prekoračiti ciljnu vrijednost (CV) od 120 µg/m3 više od 25 dana u kalendarskoj godini usrednjeno na tri godine (za ocjenu je potrebna minimalno jedna godina).

Propisani prag obavješćivanja za prizemni ozon: jednosatne vrijednosti ne smiju prekoračiti vrijednost od 180 µg/m3, a propisani prag upozorenja za prizemni ozon: jednosatne vrijednosti ne smiju prekoračiti vrijednost od 240 µg/m3.

O prizemnom ozonu

Prizemni (troposferski) ozon O3 jedan je od globalnih problema današnjice jer relativno duga postojanost u atmosferi omogućuje njegov prijenos na velike udaljenosti. Kao vrlo snažan oksidant štetno utječe na zdravlje i prirodne ekosustave. Prizemni ozon se ne emitira iz izvora već nastaje složenim fotokemijskim reakcijama u kojima sudjeluju njegovi prekursori: dušikovi oksidi (NOx), hlapivi organski spojevi (HOS), metan (CH4) i ugljikov monoksid (CO) te djeluje kao “sekundarni“ polutant. Ovi plinovi nastaju prirodnim putem, iz prirodnih izvora te kao posljedica ljudskih djelatnosti (promet, izgaranje goriva, proizvodni procesi i slično).

Prirodni ciklus nastanka i razgradnje ozona i njegovih prethodnika može biti jače ili slabije izražen, ovisno o intenzitetu sunčevog zračenja. S obzirom na to da O3 nastaje fotokemijskim reakcijama, prekomjerno onečišćenje O3 povezano je s ljetnom sezonom kada je insolacija najjača. Što su temperature zraka više i što su vrućine dugotrajnije to je veća vjerojatnost pojave epizodnih stanja O3.

Treba razlikovati prizemni troposferski ozon, od stratosferskog ozona koji se nalazi u atmosferi i štiti Zemlju od štetnog sunčevog zračenja. Važnost stratosferskog ozona za život na Zemlji očitava se u činjenici da ozon apsorbira gotovo svo UV zračenje valnih duljina u rasponu 240 do 290 nm i čak 77% zračenja valnih duljina od 280-320 nm (UV-B zračenja). U tom dijelu spektra Sunčevog zračenja, osim ozona, ni jedan od preostalih sastojaka atmosfere ne apsorbira zračenje. Za razliku od stratosferskog ozona, prizemni je ozon nepoželjan. Zbog svojih snažnih oksidativnih svojstava na zemljinoj površini, ozon snažno reagira s drugim molekulama, pa tako oksidira gotovo sve metale te razgrađuje nezasićene organske spojeve i boje. Štetnost prizemnog ozona očituje se i u uništavanju prinosa usjeva i šuma kod biljaka dok kod ljudi izaziva iritaciju očne sluznice, grla, nosa i dišnih puteva.

Prijedlog stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI

Cilj Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom je definirati okvir i plan djelovanja za učinkovito upravljanje kvalitetom zraka u cilju postizanja razine onečišćenja zraka ispod ciljnih vrijednosti za prizemni ozon na području grada Rijeke, odnosno, Aglomeracije HR RI. Ciljna vrijednost je razina onečišćenosti određena s ciljem izbjegavanja, sprječavanja ili umanjivanja štetnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini, koju treba, ako je to moguće, dostići u zadanom razdoblju.

U Prijedlogu Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju HR RI daje se prijedlog stalnih mjera, rokova provedbe i dionika na provedbi mjera.

Stalne mjere su klasificirane prema slijedećim grupama i detaljno su obrađene u Prilogu I Prijedloga odluke.:

M1 – Informiranje i edukacija javnosti

MJERA ROK PROVEDBE DIONICI
1. Obavješćivanje građana o pojavi i prestanku prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja za prizemni ozon (O3)/Donošenje protokola o postupanju u slučaju prekoračenja praga obavješćivanja i/ili praga upozorenja Prioritetno, stalno Aglomeracija HR RI – Gradonačelnici/Načelnici, NZZJZ, DHMZ, Pročelnica UO za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, Područni ured civilne zaštite Rijeka, PGŽ -UO za prostorno uređenje, graditeljstvo  i zaštitu okoliša
2. Edukacija javnosti – senzibilizacija o problematici kvalitete zraka i prizemnog ozona (brošure, letci, web objave…) Prioritetno, stalno Aglomeracija  HR RI, PGŽ, NZZJZ
3. Edukacija građana i promicanje pravilnog korištenja ložišta na biomasu Prioritetno, stalno Aglomeracija HR RI, PGŽ, NZZJZ, dimnjačari
4. Edukacija građana o energetskoj učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije Prioritetno, stalno Aglomeracija HR RI, PGŽ, NZZJZ, FZOEU, MINGOR, TD Energo d.o.o.
5. Edukacija građana o postupanju i preporukama za zaštitu od vrućina Prioritetno, stalno Aglomeracija HR RI, PGŽ, NZZJZ
6. Izvještavanje javnosti o kvaliteti zraka Prioritetno, stalno NZZJZ, Aglomeracija  HR RI, PGŽ, Domovi zdravlja

M2 – Mjere usmjerene na smanjenje emisija iz prometa

MJERA ROK PROVEDBE DIONICI
1. Širenje i unaprjeđivanje biciklističke infrastrukture Dugoročno Aglomeracija HR RI, KD Autotrolej d.o.o.
2. Razvijanje infrastrukture za alternativna goriva Dugoročno Aglomeracija HR RI, TD Rijeka plus d.o.o., HEP d.d., TD Energo d.o.o., individualni korisnici
3. Planiranje modernizacije javnog gradskog prijevoza nabavom vozila, odnosno raspisivanje koncesije za javni prijevoz na području grada, na alternativna goriva (električna energija, vodik) Dugoročno Aglomeracija HR RI, KD Autotrolej d.o.o., TD Energo d.o.o.
4. Nabava vozila u vlasništvu JLS-a i trgovačkih društava kojima je osnivač JLS primjenom kriterija „zelene nabave“ i tehnička poboljšanja postojećih vozila  Stalno Aglomeracija HR RI, KD Autotrolej d.o.o., TD Energo d.o.o., KD Čistoća d.o.o., KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., TD Rijeka plus d.o.o., KD Kozala d.o.o.
5. Planiranje uvođenja Inteligentnog Transportnog Sustava (ITS) Dugoročno Aglomeracija HR RI, informatičke tvrtke, TD Rijeka plus d.o.o.
6. Provođenje mjera za smanjenje emisije hlapivih organskih spojeva (HOS) u industrijskim postrojenjima u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadržavaju hlapive organske spojeve, te iz uređaja za skladištenje i pretakanje motornih goriva na benzinskim postajama i terminalima Stalno Benzinske postaje i terminali, Aglomeracija HR RI, INA, d.d., druge industrijske tvrtke
7. Ozelenjivanje pojaseva uz prometnice Stalno Aglomeracija HR RI, KD Čistoća d.o.o.
8. Postavljanje nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog prijevoza  

Stalno

Aglomeracija HR RI, KD Autotrolej d.o.o.
9. Osigurati protočnost cesta Stalno Aglomeracija HR RI, TD Rijeka plus d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.
10. U suradnji s tijelima nadležnim za pripadajuće luke poticati ugradnju priključaka za opskrbu električnom energijom brodova u mirovanju i pri pretovaru tereta Dugoročno Lučka uprava Rijeka, Aglomeracija HR RI, MINGOR, PGŽ – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze
11. U suradnji s tijelima nadležnim za pripadajuće luke poticati primjenu mjera za smanjenje emisija iz plovila koja koriste luku (uplovljavanje, čekanje na privez, ponašanje prilikom boravka/stajanja) Srednjoročno MINGOR, PGŽ – Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Lučka uprava Rijeka, Aglomeracija HR RI
12. Obavezno smanjivanje brzine kretanja automobila u području u kojem je došlo do prekoračenja razine koncentracije ozona  

Prema potrebi

 

MUPRCZ i MUP Postaja prometne policije Rijeka

13. Ograničenje ili zabrana korištenja motornih vozila u području u kojem je došlo do prekoračenja dozvoljenih koncentracija ozona, izuzimajući: javni prijevoz i taksi vozila, invalidska vozila, službena vozila policije, vojske, željeznice i pošte, vozila za opskrbu građana osnovnim potrepštinama, vozila vatrogasne službe, prve pomoći, prijevoz bolesnika i liječnika i lijekova i sl Prema potrebi MUPRCZ i MUP Postaja prometne policije Rijeka

M3 – Mjere iz područja prostornog planiranja i uređenja

MJERA ROK PROVEDBE DIONICI
1. Provođenje mjera povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije u sektoru zgradarstva i javne rasvjete Stalno Aglomeracija HR RI, TD Energo d.o.o., FZOEU, MINGOR
2 .Mapiranje građevina u vlasništvu JLS-a u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija Dugoročno Aglomeracija HR RI, TD Smart Ri d.o.o,
3. Izrada studije i strategije razvoja zelene infrastrukture Prioritetno Aglomeracija HR RI, izrađivači dokumentacije

M4 – Mjere iz poljoprivrede

MJERA ROK PROVEDBE DIONICI
Planiranje razvoja urbanih šuma Dugoročno Aglomeracija HR RI

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom prijedloga Odluke kvalitetno osmišljene mjere za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 10. studenog 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o:  Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI

Naziv akta / dokumenta: Odluka o donošenju stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI

Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju  i europske projekte te Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Početak savjetovanja: 10. listopad 2023.
Završetak savjetovanja: 10. studeni 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. studenog 2023.

  4 komentara

  1. […] stranicama E-konzultacija Grada Rijeke otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o donošenju […]

  2. […] Donošenje Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za koncentraciju prizemnog ozona jedna je od Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI. Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI do 10. studenog se nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. […]

  3. […] Donošenje Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za koncentraciju prizemnog ozona jedna je od Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI. Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI do 10. studenog se nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. […]

  4. […] Donošenje Protokola o postupanju u slučaju prekoračenja pragova upozorenja i praga obavješćivanja za koncentraciju prizemnog ozona jedna je od Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI. Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka HR RI do 10. studenog se nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.