Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke

Porezi pexels

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 9. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče građana Rijeke – obveznika plaćanja godišnjeg poreza na dohodak, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23), kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, ukinut je prirez porezu na dohodak kao jedan od poreza koje su, temeljem dosadašnjih odredbi Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) mogle uvesti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine). Istoga dana donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23), kojim su, pored ostalog, slijedom navedenog ukidanja prireza porezu na dohodak ukinute i odredbe dosadašnjeg Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), kojima je bilo propisano da se porez na dohodak uvećava za iznos prireza porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak je vrijednosno značajan izvor prihoda jedinica lokalne samouprave, pri čemu su, sukladno dosadašnjim propisima jedinice lokalne samouprave odnosno gradovi i općine mogli samostalno odlučivati o njegovu uvođenju, kao i o visini stope prireza porezu na dohodak unutar zakonom propisanog raspona.

U tom smislu je, sukladno dosadašnjim zakonskim odredbama, još uvijek važećom Odlukom o porezima Grada Rijeke („Narodne novine„ broj 128/19, 138/21 i 150/22 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19, 14/21 i 14/22), kao jedan od gradskih poreza utvrđen upravo prirez porezu na dohodak, s propisanom stopom od 13%. S obzirom na ukidanje prireza porezu na dohodak i citiranu Odluku o porezima Grada Rijeke bit će potrebno odgovarajuće uskladiti s navedenim zakonskih izmjenama, što nije predmet ovoga materijala.

Kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio značajan gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) – dalje: Zakon, gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave.

Potrebno je napomenuti da su navedene zakonske izmjene donesene radi povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima, kakvu ima većina zemalja u svijetu, pri čemu će lokalne jedinice moći samostalno, svojim odlukama, upravljati visinom poreznih stopa za godišnje dohotke koje ostvaruju fizičke osobe, a što je u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Naime, prema navedenoj Povelji najmanje dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz poreza i naknada, stope kojih, u granicama utvrđenim Zakonom, određuju same lokalne jedinice.

Obrazloženje odluke

Člankom 19. a Zakona propisano je da visine poreznih stopa određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, pri čemu grad s više od 30.000 stanovnika (u koju kategoriju pripada i Rijeka) nižu stopu propisuje u granicama od 15% do 23% te višu stopu u granicama od 25% do 34,50%. Sukladno odredbi članka 38. stavka 2. navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Rijeka, dužne su navedenu odluku o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak donijeti i objaviti do kraja 2023. godine, pri čemu sama odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Pored ukidanja prireza porezu na dohodak, Zakonom su u odnosu na godišnje dohotke utvrđene i slijedeće promjene:
– povećan je iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura (povećanje za 5,5%) te su povećani iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu (povećanje u prosjeku za 27,7%) te invalidnost (povećanje u prosjeku za 19,5%),
– povećanje iznosa mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza (sada je niža stopa 20%) sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200,00 eura (povećanje za 5,5%), odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400,00 eura.

Citiranim promjenama smanjit će se porezno opterećenje i povećati neto primanja odnosno raspoloživi dohodak poreznih obveznika.
Međutim, navedenim izmjenama zakonskih propisa posljedično će se smanjiti prihodi od poreza i prireza na dohodak za Grad Rijeku koji sada čine 52% prihoda poslovanja. Naime, povećanje osobnih odbitaka izravno utječe na smanjenje porezne osnovice za obračun poreza na dohodak, no najveće smanjenje prihoda očekuje se zbog ukidanja prireza porezu na dohodak koji se u ovoj godini naplaćuje po stopi od 13%.

Procjena je da će zbog povećanja osobnih odbitaka i povećanja porezne osnovice na koju se primjenjuje niža stopa poreza na dohodak, od iduće godine prihodi od poreza na dohodak biti manji za cca 2,4 mil. eura, a da će zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, koji sada iznosi 13%, prihodi od poreza na dohodak biti manji za još 9,6 mil. eura, što ukupno dovodi do smanjenja poreznih prihoda za cca 12,0 mil. eura. Pritom je potrebno naglasiti da se radi o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja.

S obzirom na značajan gubitak poreznih prihoda, prvenstveno zbog ukidanja prireza porezu na dohodak, Zakonom je propisana mogućnost da jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propišu visinu poreznih stopa za godišnje dohotke u zakonskim granicama, ovisno o broju stanovnika, a kako bi na taj način zadržale razinu prihoda koja im je potrebna za obavljanje zadaća iz svoje nadležnosti sukladno propisima. Sukladno članku 19.a Zakona predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa (nižu i višu stopu), raspon kojih je utvrđen ovisno o veličini jedinice lokalne samouprave i koje su, u odnosu na važeće stope poreza na dohodak, uvećane za dosadašnji maksimalno mogući prirez, kako slijedi:

Broj stanovnika općine/grada Niža stopa poreza na dohodak u granicama Viša stopa poreza na dohodak u granicama
Općina 15% do 22% 25% do 33%
Grad s manje od 30.000 stanovnika 15% do 22,4% 25% do 33,6%
Grad s više od 30.000 stanovnika 15% do 23% 25% do 34,5%
Grad Zagreb 15% do 23,6% 25% do 35,4%

Pritom je postotak maksimalne niže i više stope poreza na dohodak Zakonom utvrđen na slijedeći način:
– Niža stopa poreza na dohodak = 20% + (20% x maksimalna stopa prireza),
– Viša stopa poreza na dohodak = 30% + (30% x maksimalna stopa prireza).

Slijedom navedenog, Grad Rijeka može svojom odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak nižu poreznu stopu odrediti u rasponu od 15% do 23% te višu poreznu stopu u rasponu od 25% do 34,5%, a ovisno o procjeni kojom bi se poreznom stopom nadoknadio u cijelosti ili djelomično gubitak poreznih prihoda. Navedeno znači, primjerice, da ukoliko bi se sadašnja niža stopa od 20% uvećala za postojeći prirez od 13%, ista bi mogla iznositi 22,6%, dok bi viša stopa od sadašnjih 30% uvećana za prirez od 13% mogla iznositi 33,9%.

Sukladno programu Gradonačelnika za mandatno razdoblje, Grad Rijeka je u protekle dvije godine, u cilju poreznog rasterećenja građana, smanjio stopu prireza porezu na dohodak s prvotnih 15% na 13%. S obzirom da je u 2024. godini stopa prireza trebala biti 12%, ovim materijalom predlaže se, sukladno navedenom članku 19.a Zakona, da se za porezne obveznike na području grada Rijeke donose odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak kojom bi se utvrdila niža stopa poreza na dohodak u visini od 22,4% i viša stopa poreza na dohodak u visini od 33,6%, što je izračunato na slijedeći način:

Izračun stopa poreza na dohodak na području Grada Rijeke:
20% + (20% x 12%) = 22,4% Niža stopa poreza na dohodak
30% + (30% x 12%) = 33,6% Viša stopa poreza na dohodak

Dakle, ukidanjem prireza porezu na dohodak i povećanjem iznosa osobnog odbitka poreznim obveznicima će se smanjiti porezna obveza, ali će navedeno utjecati na značajno smanjenje poreznih prihoda Grada za iznos od 12,0 mil. eura.

Potrebno je posebno naglasiti da, prema procjenama, predloženom nižom stopom poreza na dohodak od 22,4% i višom stopom od 33,6% Grad ipak neće moći u cijelosti nadoknaditi procijenjeni gubitak prihoda od poreza na dohodak i dosadašnjeg prireza porezu na dohodak u iznosu od 12,0 mil. eura. Procjena je da će i dalje nedostajati cca 4,6 mil. eura, što bi eventualno moglo biti nadomješteno većom naplatom poreza na dohodak zbog daljnjeg povećanja plaća zaposlenih uslijed inflatornih pritisaka. Naime, prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), prihod od poreza na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između općina odnosno gradova i županija. Konkretno, trenutno od ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na području grada Rijeke, Gradu Rijeci pripada udio od 76,9% naplaćenog poreza, a Primorsko-goranskoj županiji 23,1% naplaćenog poreza. Pritom naplaćeni prirez porezu na dohodak u cijelosti pripada Gradu Rijeci jer se radi o lokalnom porezu. Međutim, ukoliko Grad Rijeka uvede nove stope poreza na dohodak, nižu stopu od 22,4% (što je ekvivalent stope od 20% uvećane za prirez od 12%) i višu stopu od 33,6% (što je ekvivalent stope od 30% uvećane za prirez od 12%), navedeni prihod od poreza na dohodak će se i dalje dijeliti između Grada i Primorsko-goranske županije u prethodno navedenim omjerima, s obzirom da se Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“ broj 114/23) ne mijenjaju udjeli u raspodjeli poreza na dohodak. Stoga je i ta činjenica razlog zašto neće biti moguće u cijelosti nadoknaditi gubitak poreznih prihoda.

Slijedom iznesenog, u nastavku se daje primjer procjene učinka navedenih izmjena na obračun plaće zaposlene osobe u gradu Rijeci koja ima dvoje uzdržavane djece.

Za izračun je korišten podatak DZS – za mjesečnu bruto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja je za mjesec lipanj 2023. iznosila 1.590,00 eura.

Zaposlena osoba u Rijeci s dvoje uzdržavane djece Mjesečni obračun plaće u 2023. Mjesečni obračun plaće u 2024.
stopa Iznos stopa iznos
Mjesečna bruto plaća u eurima 1.590,00 1.590,00
Doprinosi za MO (I i II stup) 20% 318,00 20% 318,00
Dohodak 1.272,00 1.272,00
Osobni odbitak   1.094,98   1.232,00
Porezna osnovica 177,02 40,00
Porez na dohodak 20% 35,40 22,4% 8,96
Prirez porezu na dohodak 13% 4,60
Ukupno porez i prirez   40,01   8,96
Neto plaća   1.231,99   1.263,04
Razlika – povećanje neto plaće       31,05

Razvidno je da će se poreznom obvezniku s bruto plaćom od 1.590 eura, koji uz osnovni osobni odbitak koristi i olakšicu za dvoje uzdržavane djece, povećati neto plaća na mjesečnoj razini za 31,05 eura odnosno da će se na godišnjoj razini povećati za 372,60 eura.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je na drugačiji način potrebno pristupiti utvrđivanju visine poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. studenog 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za financije
Početak savjetovanja: 10. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 9. studenog 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 9. studenog 2023.

  Jedan komentar

  1. […] Split od iduće godine tek neznatno podiže stope po kojima se oporezuje dohodak pa će niža iznositi 21,5 posto, a viša 32,25 posto. U Osijeku porez na dohodak neće rasti, iako se ukida prirez od 13 posto, dok Rijeka gubitak sredstava od prireza (koji je iznosio 13 posto, a od iduće godine je trebao biti 12 posto) namjera nadoknaditi povećanjem niže stope poreza na dohodak na 22,4 posto i više stope na 33,6 posto (1, 2). […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.