Odluka o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno strukovnih udruga uslužnih djelatnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod i pravne osnove

Obveza Gradskog vijeća da određuje lokacije za kioske i pokretne naprave određena je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21) člankom 14. stavkom 1. u kojem se navodi da „predstavničko tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na javnim površinama“. Također je i Zakonom o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23) člankom 10. stavkom 3. određeno da se „prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja, može obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo grada ili općine“.

Ovim prijedlogom Odluke, određuju se lokacije kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke

Sadržaj pojmova kiosaka i pokretnih naprava, opći i posebni uvjeti za njihovo postavljanje, izgled i dimenzije određeni su Pravilnikom o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke. Lokacije kiosaka i pokretnih naprava na kojima se pružaju prethodno opisane djelatnost podložne su čestim promjenama ovisno o zahtjevima poduzetnika koji te djelatnosti pružaju. Opisana podjela normiranja predmetnog sadržaja u dva akta, iako su međusobno usko vezani, proizlazi upravo iz činjenice da se lokacije kiosaka i pokretnih naprava često mijenjaju stoga će se izmjene lokacija donositi na jednostavniji način, izmjenom Odluke, a ne Pravilnika u kojemu su određeni temeljni pojmovi i uvjeti.

Prilozi uz Odluku

Sukladno navedenim zakonskim obvezama, predmetna Odluka sadrži priloge koji se sastoje od grafičkih prikaza – karata na kojima su označene lokacije kiosaka i pokretnih naprava na površini javne namjene.

Prilog I. sastoji se od Tablice I. i Karte I.. Tablicom I. opisno su određene lokacija kiosaka i montažnih objekata putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica te ugostiteljska djelatnost, površina objekta, površina zakupa, zona u kojoj se objekt nalazi, namjena, odnosno, djelatnost koja se obavlja u objektu te tip objekta. Kartom I. su određene i grafički prikazane točne lokacije na površini javne namjene kiosaka i pokretnih naprava, a u kazalu su navedene djelatnosti koje na istima obavljaju.

Prilog II. na isti način kao i Prilog I. određuje lokacije pokretnih naprava na kojima se obavlja stalna prodaja. Sastoji se od Tablice II. kojom su opisno određene lokacije pokretnih naprava na kojima se obavlja stalna prodaja, površina zakupa, namjena, odnosno, djelatnost koja se obavlja putem objekta i tip pokretnog objekta te Karte II. kojom su određene i grafički prikazane točne lokacije pokretnih naprava na površini javne namjene i kazala u kojem su navedene djelatnosti koje se na istima obavljaju.

Prilog III. sadrži Kartu III. kojom su određene lokacije za održavanje javnih manifestacija u sklopu kojih se može obavljati prigodna prodaja.

Prilog IV. sadrži Kartu IV. kojom su određene točne lokacije za postavu štandova namijenjenih za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća.

Uz Prilog I.

 Tablica I.

Tablicom I. predlaže se utvrditi lokacija kiosaka i montažnih objekata putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost, površina objekta, površina zakupa, zona u kojoj se nalaze, namjena i tip objekta.

Karta I.

Kartom I. predlaže se grafički prikazati točne geografske lokacije kiosaka i montažnih objekata putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost te putem kazala označiti točne djelatnosti koja se obavljaju u svakom prikazanom kiosku i montažnom objektu.

Uz Prilog II.

 Tablica II.

Tablicom II. predlaže se utvrditi lokacija pokretnih naprava na kojima se obavlja stalna prodaja, površina zakupa, namjena i tip objekta.

Karta II.

Kartom II. predlaže se grafički prikazati točne geografske lokacije pokretnih naprava na kojima se obavlja stalna prodaja te putem kazala označiti točne djelatnosti koja se obavljaju u svakom prikazanoj pokretnoj napravi.

Uz Prilog III.

 Karta III.

Ovom Kartom III. predlaže se utvrditi točne lokacije za održavanje javnih manifestacija.

  Uz Prilog IV.

 Karta IV.

Ovom Kartom IV. predlaže se utvrditi točne lokacije za postavu štandova namijenjenih za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća.

 

Lokacije kiosaka i manifestacija

Trenutno važećim Pravilnikom o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata lokacije za postavu kiosaka, montažnih objekata i pokretnih naprava određene su Planom lokacija kojega donosi Gradonačelnik. Lokacije za postavu štandova namijenjenih za prigodnu prodaju cvijeća i svijeća odobravaju se temeljem Suglasnosti Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata, a lokacije za održavanje javnih manifestacija nisu bile određene.

Ovom Odlukom zadržavaju se Planom lokacija prethodno određene lokacije kiosaka, montažnih objekata i pokretnih naprava te preuzimaju lokacije određene za prigodnu prodaju i prodaju cvijeća i svijeća. Lokacije za održavanje manifestacija u sklopu kojih se može obavljati prigodna prodaja bilo je potrebno odrediti obzirom da spomenuti Zakon o trgovini nalaže da se takva prodaja može obavljati samo na mjestima koja odredi predstavničko tijelo.

Obzirom da je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o trgovini određeno da prethodno navedene lokacije mora odrediti predstavničko tijelo, odnosno, Gradsko vijeće grada Rijeke, bilo je potrebno izraditi predmetnu Odluku.

U prijelaznim i završnim odredbama predlaže se da svi korisnici postojećih kiosaka uz koje su postavljene rashladne vitrine moraju rashladne vitrine smjestiti unutar kiosaka u roku od dvije godine o dana stupanja na snagu ove Odluke.

Također se predlaže da se privremeni montažni objekti postavljeni sukladno Pravilniku o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/07 i 54/08) moraju ukloniti najkasnije do 31. prosinca 2026. godine. Ova odredba odnosi se na sve privremene objekte čija površina prelazi 15,00 m2.

Obrazloženje odluke po člancima

Uz članak 1.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da se predloženom Odlukom određuju lokacije kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke.

Također se predlaže utvrditi da je sadržaj pojmova kiosci i pokretne naprave, uvjeti za njihovo postavljanje i zone u kojima se postavljaju određen općim aktom Grada Rijeke kojim se određuju uvjeti i postupak za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke.

Uz članak 2.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da se lokacije kiosaka i montažnih objekata putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost određuju Prilogom I. koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se sastoji od Tablice I. i grafičkog prikaza – Karta I.

Uz članak 3.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev određivanje lokacije kioska te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet.

Uz članak 4.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da se trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica može se obavljati kao stalna i prigodna prodaja te da se lokacije pokretnih naprava na kojima se obavlja stalna prodaja određuju Prilogom II. koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se sastoji od Tablice II. i grafičkog prikaza – Karta II.

Uz članak 5.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da se za vrijeme održavanja javnih manifestacija može obavljati prodaja prehrambenih proizvoda, napitaka i neprehrambenih proizvoda te da su lokacije za održavanje javnih manifestacija određene Prilogom III. koji je sastavni dio ove Odluke i koji sadrži grafički prikaz – Karta III.

Uz članak 6.

Ovom odredbom predlažu se utvrditi lokacije za prodaju cvijeća i svijeća na štandovima, a koje su određene Prilogom IV. koji sadrži grafički prikaz – Karta IV. i sastavni je dio ove Odluke.

Uz članak 7.

Ovim odredbama predlažu se utvrditi prilozi koje je potrebno priložiti uz zahtjev određivanje lokacije pokretnih naprava te da se navedeni zahtjev podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet.

Uz članak 8.

Ovim odredbama predlaže se utvrditi da su korisnici postojećih kiosaka uz koje su postavljene rashladne vitrine dužni u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Odluke rashladne vitrine smjestiti, odnosno, integrirati u kioske na način da se iste više ne nalaze izvan kiosaka.

Uz članak 9.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da se privremeni montažni objekti postavljeni sukladno Pravilniku o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/07 i 54/08) moraju ukloniti najkasnije do 31. prosinca 2026. godine.

Uz članak 10.

Ovom odredbom predlaže se utvrditi da ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite nacrt Odluke o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja. Proučite i priloge koji su sastavni dio ovog dokumenta.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom na kvalitetan način utvrđene lokacije kiosaka i ugostiteljska djelatnost na površinama javne namjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke

Naziv akta / dokumenta: Odluka o lokacijama kiosaka i pokretnih naprava putem kojih se obavlja trgovina na malo izvan prodavaonica i tržnica i ugostiteljska djelatnost na površini javne namjene na području grada Rijeke

Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

Početak savjetovanja: 4. kolovoz 2023.

Završetak savjetovanja: 3. rujan 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.