Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. listopada 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice roditelji djece rane i predškolske dobi te dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane za Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobio uređeni su odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97107/0794/13, 98/19 i 57/22). Člankom 20. Zakona regulirana je prednost pri upisu djece u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dok način ostvarivanja prednosti utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Grad Rijeka osnivač je triju dječjih vrtića: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak. Način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka utvrđen je sljedećim aktima Gradskog vijeća: Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13), Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) – u daljnjem tekstu: Odluke o načinu ostvarivanja prednosti. Sve su Odluke o načinu ostvarivanja prednosti identične u svojem sadržaju.

Razlozi za predlaganje donošenja nove odluke

Dana 31. svibnja stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 57/22) koji je donio brojne novine u sustav odgoja i obrazovanja. U kontekstu ovog materijala, najznačajnija izmjena odnosi se na članak 20. kojim se ostvarivanje prvenstva pri upisu regulira na značajno drugačiji način. Materijalom se dalje predlažu dodatne izmjene postojećih rješenja odnosno izvjesne poboljšice za koje je putem dugogodišnje prakse provedbe Odluka o načinu ostvarivanja prednosti utvrđeno da bi doprinijele racionalnosti provedbe upisa djece u dječje vrtiće.

Vodeći se interesom preglednosti za roditelje-korisnike usluga dječjih vrtića, a zbog velikog broja intervencija u vidu izmjena i dopuna važećih Odluka o načinu ostvarivanja prednosti, te sukladno metodološko-nomotehničkim pravilima izrade propisa, utvrđena je svrhovitost izrade novog cjelovitog teksta jedinstvene Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka) koju će u svom radu primjenjivati Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak.

Najznačajnije izmjene koje se predlažu novom Odlukom

Prednost pri upisu djece u dječji vrtić u situaciji nedostatnih kapaciteta za upis sve prijavljene djece ostvaruje se prema kriterijima utvrđenim zakonom kojim se uređuje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja. Izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju proširen je dosadašnji krug kategorija djece koja ostvaruju prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u slučaju nedostatnih kapaciteta dječjeg vrtića. Sljedeći zakonske odredbe, prvenstvo pri upisu ostvaruju u prvom redu djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života.

Nakon što ova djeca ostvare upis u vrtić, zakon utvrđuje daljnje kategorije reda prvenstva, i to: djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruje dijete koje ima prebivalište na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji. Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Rijeke, izjednačava se u prednosti pri upisu s djetetom iz prvotno navedene kategorije ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište odnosno ustanova socijalne skrbi sjedište ili podružnicu na području Rijeke.

Nadalje se predlaže usuglašavanje Odluke s postojećim odlukama o mjerilima za naplatu usluga gradskih vrtića, kojom su strani državljani s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj a koji žive na području grada Rijeke u pogledu sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni programa dječjeg vrtića izjednačeni s roditeljima-korisnicima usluga koji su hrvatski državljani te imaju prebivalište na području grada Rijeke. Slijedom hrvatskog članstva u Europskoj uniji i prihvaćanjem ideje o slobodi nastana, veće mobilnosti građanstva te fleksibilizacije tržišta rada u pogledu zapošljavanja stranih državljana, smatramo potrebnim pružiti strancima koji se dosele u naš grad jednake mogućnosti skrbi o svojoj obitelji kao i našim državljanima. Također smatramo značajnim dugoročno omogućiti roditeljima djece predškolske dobi sa statusom azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom sa područja grada Rijeke, upis u dječji vrtić pod jednakim uvjetima kao i ostalim kategorijama stranaca čime će se ovoj djeci omogućiti integracija u društvo te prilika za rast, razvoj i ispunjenje svojih potencijala u podržavajućem okruženju.

Obrazloženje odredbi predložene Odluke

Obrazloženje odredbi predložene Odluke

U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim člancima predložene Odluke:

Članak 1.

Ovim se člankom utvrđuje kao predmet Odluke način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grada Rijeka, a radi se o vrtićima Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak.

Članak 2.

Člankom 3. stavkom 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisana je organizacija i provedba predškolskog odgoja za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Sukladno članku 3. stavku 4. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/0890/10) dječji vrtić samostalno razvija svoj odgojno-obrazovni program. Budući da dječji vrtići Grada Rijeke u programe odgoja i obrazovanja upisuju djecu od godine dana starosti do polaska u osnovnu školu, smatramo bitnim istaknuti navedeno zbog boljeg razumijevanja roditelja, uz ostavljanje prostora za moguću buduću organizaciju odgojno-obrazovnih skupina i za djecu od šest mjeseci starosti, kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

Članak 3.

Ovim se člankom propisuje prednost pri upisu u dječji vrtić temeljem kriterija prebivališta. Naime, prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruje dijete koje ima prebivalište na području grada Rijeke zajedno s oba roditelja odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji. Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Rijeke, izjednačava se u prednosti pri upisu s djetetom iz prvotno navedene kategorije ukoliko skrbnik ili udomitelj ima prebivalište odnosno ustanova socijalne skrbi sjedište ili podružnicu na području Rijeke.

Nadalje se predlaže usuglašavanje Odluke s Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21), Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 15/21) i Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 15/21), u daljnjem tekstu: Odluke o mjerilima za naplatu usluga. Naime, člankom 7. stavkom 2. podstavkom 2. Odluka o mjerilima za naplatu usluga strani su državljani s odobrenim najmanje privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj a koji žive na području grada Rijeke u pogledu sudjelovanja u punoj mjesečnoj cijeni programa dječjeg vrtića izjednačeni s roditeljima-korisnicima usluga koji su hrvatski državljani te imaju prebivalište na području grada Rijeke. Predlaže se stoga ovo rješenje jednako primijeniti u slučajevima utvrđivanja prvenstva pri upisu u dječji vrtić.

Obrazlažemo prijedlog činjenicom da Europski gospodarski prostor okuplja države članice Europske unije i tri države EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norvešku) na unutarnjem tržištu koje je uređeno istim osnovnim pravilima. Cilj je tih pravila omogućiti da se roba, usluge, kapital i osobe slobodno kreću EGP-om u otvorenom i konkurentnom okružju. Slijedom hrvatskog članstva u Europskoj uniji i prihvaćanjem ideje o slobodi nastana, veće mobilnosti građanstva te fleksibilizacije tržišta rada u pogledu zapošljavanja stranih državljana, smatramo potrebnim pružiti strancima koji se dosele u naš grad jednake mogućnosti skrbi o svojoj obitelji kao i našim državljanima. Također smatramo značajnim dugoročno omogućiti roditeljima djece predškolske dobi sa statusom azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom sa područja grada Rijeke, upis u dječji vrtić pod jednakim uvjetima kao i ostalim kategorijama stranaca čime će se ovoj djeci omogućiti integracija u društvo te prilika za rast, razvoj i ispunjenje svojih potencijala u podržavajućem okruženju.

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj  18/22 i 46/22) člankom 15. stavkom 1. točkom 3. propisuje da je jednoroditeljska obitelj ona obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj dok točkom 4. propisuje da je samohrani roditelj onaj roditelj koji sam živi s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava. Cilj je ugradnje u Odluku ove odredbe preveniranje raznih nedoumica koje se u praksi pojavljuju vezano uz definiranje odnosnih pojmova. Iz razloga socijalne osjetljivosti i svijesti o raznim svakodnevnim izazovima s kojima se susreću roditelji obiju kategorija, predlažemo djecu samohranih roditelja i djecu iz jednoroditeljskih obitelji izjednačiti u pravima koja mogu ostvariti slijedom odredaba ove Odluke.

Članak 4.

Ovim se člankom propisuje mogućnost upisa djece koja zajedno s jednim roditeljem imaju prebivalište na području grada Rijeke ukoliko preostane slobodnih mjesta za upis nakon utvrđivanja prednosti sukladno predloženom članku 3. Radi se o obiteljima s oba roditelja (oba bračna ili izvanbračna druga brinu o djetetu i žive s njim u istom kućanstvu) ali koji iz raznih životnih razloga nemaju regulirano prebivalište na istoj adresi na području Rijeke odnosno jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište na području Rijeke dok drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave.

Članak 5.

Ovim se člankom propisuje mogućnost upisa djece s prebivalištem u drugim jedinicama lokalne samouprave nakon što se upis ostvare sva zainteresirana djeca sukladno predloženim člancima 3. i 4.

Članak 6.

Prednost pri upisu djece u dječji vrtić u situaciji nedostatnih kapaciteta za upis sve prijavljene djece ostvaruje se prema kriterijima utvrđenim zakonom kojim se uređuje djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja. Člankom 7. stavcima 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju proširen je dosadašnji krug kategorija djece koja ostvaruju prednost pri upisu u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u slučaju nedostatnih kapaciteta dječjeg vrtića. Sljedeći zakonske odredbe, prvenstvo pri upisu ostvaruju u prvom redu djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života. Nakon što ova djeca ostvare upis u vrtić, zakon utvrđuje daljnje kategorije reda prvenstva, i to: djeca roditelja invalida Domovinskog rata, djeca iz obitelji s troje ili više djece, djeca oba zaposlena roditelja, djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji, djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom, djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji, djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića te djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

Sukladno članku 7. stavku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić uređuje osnivač vrtića svojim  aktom.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svom mišljenju (KLASA: 601-01/22-03/00554, URBROJ: 533-05-22-0002) od 1. kolovoza 2022. godine ističe kako gore navedeni krug djece nije moguće dodatno proširiti ali je moguće razraditi dodatne kriterije potrebne za upis djece.

Kriterij prebivališta odnosno boravišta te upisnog područja vrtića razrađen je člancima 3., 4., 5. i 7. predložene Odluke.

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvarit će dijete s većim zbrojem bodova. U slučaju jednakog broja bodova kod dvoje ili više djece, poredak će se na listi reda prvenstva utvrditi prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem. Navedena se rješenja primjenjuju u praksi te su se pokazala optimalnima.

Članak 7.

Ovim se člankom propisuje mogućnost da Dječji vrtić temeljem podnesene prijave roditelja upiše dijete s čitavog područja Rijeke odnosno slobodu roditelja da po vlastitim preferencijama odabere upis djeteta u odgovarajući objekt dječjeg vrtića odnosno podcentar predškolskog odgoja.

Članak 8.

Člankom 7. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju propisana je obaveza jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave da osigura mjesto u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi djetetu koje je obvezno pohađati predškolu. Sukladno članku 23.a stavku 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju obveznik predškole koji ne pohađa dječji vrtić upisuje program predškole u dječjem vrtiću ili osnovnoj školi najbližima njegovom stanovanju koji provode program predškole za djecu koja ne pohađanju vrtić.

Dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka imaju dugogodišnju praksu provedbe programa predškole namijenjenog djeci koja već nisu upisana u neki od programa predškolskog odgoja. Ovim se člankom predložene Odluke propisuje daljnja obveza dječjeg vrtića da osigura ostvarivanje programa predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja.

Članak 9.

Ovim se člankom utvrđuje obveza dječjeg vrtića da postupak upisa, bodovne kriterije za ostvarivanje prvenstva pri upisu te organizaciju prijema novoupisane djece utvrdi svojim općim aktom.

Članak 10.

Ovim se člankom određuje prestanak važenja Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Rijeka“ (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) stupanjem na snagu predložene Odluke.

Članak 11.

Ovim se člankom određuje stupanje na snagu predložene Odluke osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice roditelji djece rane i predškolske dobi te dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložena Odluka doprinijeti pravednijem ostvarivanju prava na upis djece u programe jaslica i vrtića?

Biste li predložili još neke dodatke ili još neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. listopada 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za odgoj i školstvo
Početak savjetovanja: 20. rujna 2022. godine
Završetak savjetovanja: 20. listopada 2022. godine

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Poziv ostaje otvoren do 20. listopada 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.