Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane za Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke određeni su Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/14).

Navedena Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke ne sadržava jasne kriterije koje zahtijevaju trenutne potrebe za korištenjem i upravljanjem prostorima u kulturi na rok do 5 godina, niti sadrži mogućnost davanja na korištenje tih prostora bez provođenja javnog natječaja udrugama i drugim organizacijama civilnog društva od posebnog značaja za Grad Rijeku, a prema jasno utvrđenim kriterijima.

Novim Nacrtom prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odluka) predviđa se višegodišnja nefinancijska podrška programa i projekata u kulturi i to upravo dodjelom prostora za potrebe kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, produkcije, distribucije, edukacije te redovnog rada, a što će omogućiti kontinuitet u višegodišnjem planiranju sredstava namijenjenih podržavanju kulturno-umjetničke scene čime bi se postigla prijeko potrebna stabilnost u provođenju programa i projekata, smanjila financijska neizvjesnost te dugoročno osigurala održivost.

Također, ovom Odlukom bi se u potpunosti zaokružila cjelina dugoročne politike podržavanja kulturno-umjetničke scene u gradu Rijeci u kontekstu javnih potreba u kulturi kroz koje su programi i projekti u kulturi već dugi niz godina podržavani financijskim putem.

Stoga se predlaže donošenje nove Odluke zbog potrebe utvrđivanja jasnih kriterija, mjerila i postupka dodjele prostora udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u kulturi grada Rijeke da realiziraju programe, projekte i aktivnosti u području kulture.

Prostori kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Pod prostorima kulture u vlasništvu Grada u kontekstu ove odluke, a kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu, podrazumijevaju se:

 • prostori kulture u zgradi Filodrammatice u Rijeci, Korzo 28,
 • prostori kulture u zgradi u Rijeci, Kružna 4, 6 i 8 (Klub Palach, osim ugostiteljskog dijela),
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Ante Kovačića 24,
 • prostor kulture u Galeriji Juraj Klović u Rijeci, Verdijeva 19 b,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Drenovski put 138 a,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Drenovski put 138/I,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Ivana Grohovca 2/a,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Ivana Grohovca 2/b,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Tina Ujevića 38,
 • prostor kulture u zgradi u Rijeci, Ćićarijska 29,
 • prostor kulture u Hrvatskoj čitaonici Draga, Draga Brig 24,
 • prostor kulture u Rijeci, Avelina Turka 2.

Predloženi način davanja prostora kulture u najam

Nacrtom prijedloga Odluke predlaže se da se prostori kulture daju se na korištenje udrugama na temelju provedenog javnog natječaja.

Pri stručnom vrednovanju prijava na natječaj za dodjelu na korištenje prostora kulture, Povjerenstvo bi dodjeljivalo bi bodove prema sljedećim kriterijima i mjerilima:

 • Godine aktivnog djelovanja,
 • Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme na dan raspisivanja natječaja,
 • Broj članova i / ili volontera,
 • Ostvarena priznanja i nagrade, Ostvareno sufinanciranje (sponzorstva, donacije, financijske potpore i dr.) za programe, projekte i aktivnosti u prethodne dvije godine,
 • Provedene aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini u godini prije raspisivanja natječaja,
 • Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor kulture,
 • Javnost rada i financijskog poslovanja udruge
 • Prethodno ulaganje u prostor kulture
 • Opis kulturnog projekta, programa i aktivnosti koji se planira provoditi sljedećih pet godina

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, u trajanju do najduže pet godina.

Iznimno, prostor kulture može se dati na korištenje bez provođenja natječaja u sljedećim slučajevima:

 1. kada se prostor kulture daje na korištenje udruzi koja je na temelju posebnih propisa izrijekom navedena kao udruga koja radi na ostvarivanju zajedničkih strukovnih interesa članova i zaštiti njihovih prava koja proizlaze iz obavljanja njihove djelatnosti,
 2. kada se prostor kulture daje na korištenje udruzi radi ispunjavanja uvjeta radi prijave na natječaj radi provedbe EU projekta od značaja za Grad,
 3. kada se prostor kulture daje na korištenje udruzi koja provodi kulturne programe, projekte i aktivnosti, a koji značajno doprinose zavičajnoj ili nacionalnoj kulturi ili razvoju kulture i s tim u svezi turističke ponude grada Rijeke.

Odluku o davanju na korištenje prostora kulture donosi Gradonačelnik, na temelju pisanog zahtjeva udruge i obrazloženog pisanog prijedloga Odjela. Na temelju odluke Gradonačelnika, Grad i korisnik sklapaju ugovor o davanju prostora kulture na korištenje na određeno vrijeme, u trajanju do najduže pet godina.

Obrazloženje odredbi predložene Odluke

I. Opće odredbe

Članci 1. – 2.

Opće odredbe definiraju koje subjekte obuhvaća ova Odluka te koji se prostori smatraju prostorima kulture kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu.

Predložen je model kojim se prostori dodjeljuju svim oblicima civilnih društava koje se bave ili koje imaju namjeru provoditi kulturne programe, projekte i aktivnosti u prostorima kulture.

Kulturni programi, projekti i aktivnosti su zaokruženi i tematski jasno određeni skupovi aktivnosti koji pripadaju kulturnim djelatnostima propisanim Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi a čije provođenje kroz vremenski ograničeni rok djelovanja ili dugoročno daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca u segmentu kulture i unapređuje razvoj kulture u gradu Rijeci.

II. Uvjeti i način davanja prostora kulture na korištenje

Druga glava ove Odluke regulira uvjete i način davanja prostora kulture na korištenje,  a kojim se odredbama detaljno propisuje davanje prostora kulture na korištenje javnim natječajem i izuzećima od javnog natječaja, postupak i sadržaj prijave, bodovanje dostavljenih prijava, povjerenstvo, sadržaj ugovora i ograničenja, naknada za korištenje, dopuštenost preinaka i odnos trećih osoba kao potencijalnih korisnika prostora, tekuće održavanje i slično.

Članci 3. – 6.

Odlukom je predviđeno da se postupak i uvjeti natječaja javno objavljuju na službenim stranicama Grada Rijeke te sadrže osnovne uvjete i sastojke koje prijavitelji na natječaj moraju ispunjavati, a uobičajeni su za ovaj tip postupka. Uvjete i tekst natječaja predlaže Odjel gradske uprave za kulturu.

Uz minimalne uvjete predviđena je i mogućnost proširivanja uvjeta i podataka koje se u natječaju mogu tražiti što omogućava efikasnije upravljanje prostorima kulture s obzirom na karakteristike pojedinih prostora kulture.

U smislu održavanja standarda kvalitete kulturnih programa, projekata i aktivnosti u prostorima kulture postavljen je prag od barem tri godine provođenja kulturnih programa, projekata i aktivnosti kao uvjet za prijavitelje na natječaj.

Članci 7. – 11.

Postupak javnog natječaja provodi posebno osnovano peteročlano povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik na rok od pet godina. Povjerenstvo je sastavljeno od stručnjaka iz reda predstavnika kulturnih vijeća i izvaninstitucionalne scene te zadnjeg člana čini osoba iz Odjela gradske uprave za kulturu. U svrhu ostvarivanja dijaloga sa javnošću oko pitanja razmatranja prijava predviđeno je biranje dvoje članova povjerenstva iz reda predstavnika izvaninstitucionalne scene otvorenim javnim pozivom.

Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, a odluku kojom predlaže odabir pojedinih prijavitelja Gradonačelniku, donosi najkasnije u roku od 30 dana od proteka roka za prijave na natječaj.

Povjerenstvo za stručno vrednovanje prijava na natječaj mora primjenjivati kriterije koji se svrstavaju u sveukupno 10 kategorija. Veliki broj kategorija omogućava vrednovanje različitih aspekata  kvaliteta  prijavitelja, a kriteriji su razvrstani po tipu na kvantitativne pokazatelje (npr. brojem članova), područje utjecaja (npr. na nacionalnoj, međunarodnoj razini i dr.) i kvalitativno (npr. opis planiranog kulturnog programa).

Članak 12.

Odlukom je predviđeno da Gradonačelnik donosi odluku o davanju na korištenje prostora kulture na prijedlog povjerenstva, a koja se objavljuje javno na službenim stranicama Grada Rijeke.

Članci 13. – 15.

Na temelju odluke o davanju na korištenje prostora kulture,  sklapa se ugovor o dodjeli prostora kulture na korištenje, a koji mora sadržavati minimalne sastojke propisane Odlukom. Osim uobičajenih odredaba ugovora, predviđeno je godišnje dostavljanje izvješća o realiziranim aktivnostima koje se provode u prostorima kulture.

Ugovor koji je sklopljen sa korisnicima Grad Rijeka može otkazati u bilo kojem trenutku u taksativno navedenim slučajevima uključujući i slučajeve obavljanja preinaka u prostoru kulture bez pisane suglasnosti Grada Rijeke, davanjem na korištenje prostora trećim osobama ili korištenjem prostora protivno ugovoru. Ovakvim minimalnim sastojcima Grad Rijeka zadržava kontrolu nad namjenskim korištenjem prostora sukladno prijavljenom kulturnom programu. Ugovor može sadržavati i strože odredbe za korisnika.

Korisnik može uz otkazni rok u svakom trenutku otkazati ugovor.

Odlukom je predviđeno sklapanje ugovora na rok od najviše 5 godina, čime je otklonjen nedostatak Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke koja je predviđala isključivo kratkoročan model korištenja prostora, usko vezan za period aktivnosti koji se odvija u prostoru kulture.

Članci 16. – 17.

Odlukom je predviđena univerzalna naknada za korištenje svih prostora kulture (kao i troškova) uz nekoliko taksativno navedenih iznimki prostora kulture za koje se ne plaća naknada. Te iznimke su galerija i dvorana na I. katu, ”ex-gal” dvorana i garderobe na II. katu kao prostori kulture Filodrammatice, te zajednička prostorija kao prostor kulture Kluba Palach.

Cilj ovakve odredbe je podržati kulturno-umjetničku scenu te istovremeno osigurati maksimalnu popunjenost prostora kulture. U tom kontekstu, navedeni prostori kulture će biti otvoreni širem krugu zainteresiranih osoba koje djeluju u kulturi za privremeno korištenje, preko korisnika, a kao iznimka od pravila da se prostori kulture ne smiju davati na korištenje trećim osobama. Korisnici će upravo iz tog razloga, osim za potrebe svojih aktivnosti, svojim programom osmisliti moduse korištenja prostora i za treće zainteresirane osobe koji je uvjet za korištenje takvog prostora.

Članci 18. – 20.

Korisnici imaju mogućnost korištenja prostora kulture isključivo u granicama i prema svrsi određenoj ugovorom.

S obzirom da je Odlukom predviđeno dugoročno korištenje prostora kulture, za korisnika je predviđeno da snosi troškove tekućeg održavanja prostora. Odredbom je tako primjerice navedeno što se razumijeva pod tekućim održavanjem.

Preinaka prostora nije dozvoljena bez suglasnosti Grada Rijeke.

Članci 21. – 22.

Odlukom su predviđene tri iznimke od davanja prostora kulture na korištenje javnim natječajem. Namjera je bila podržati određene subjekte od posebnog interesa za Grad Rijeku, a to su isključivo strukovne udruge u kulturi, udruge koje provode EU projekte od značaja za Grad Rijeku te udrugama koje provode kulturne programe od zavičajnog ili nacionalnog značaja ako pritom doprinose turističkoj ponudi Grada Rijeke.

III. Prijelazne i završne odredbe

Članak 23.

Ovim člankom je propisano da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/14).

Članak 24.

Ovim je člankom propisano stupanje na snagu Odluke.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora  kulture u  vlasništvu Grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložena Odluka doprinijeti kvalitetnijem načinu dodjeljivanja na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke?

Biste li predložili još neke dodatke ili još neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora  kulture u  vlasništvu Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o davanju na korištenje prostora  kulture u  vlasništvu Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za kulturu
Početak savjetovanja: 15. lipnja 2022. godine
Završetak savjetovanja: 15. srpnja 2022. godine

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Poziv ostaje otvoren do 15. srpnja 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.