Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke

Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke - stupnjevi seizmičnosti

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke je operativni dokument prvenstveno namijenjen za potrebe djelovanja Stožera civilne zaštite Grada Rijeke kao stručnog, operativnog i koordinativnog tijela za provođenje mjera i aktivnosti u velikim nesrećama.

Plan obuhvaća način djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite te obrađuje segmente djelovanja po mjerama civilne zaštite kao i preglede operativnih snaga civilne zaštite s precizno navedenim zadaćama za svakog poimenično navedenog nositelja u sustavu civilne zaštite na području grada Rijeke.

Planiranje za postupanje u slučaju katastrofa i većih nesreća izazvanih prirodnim ili tehničko-tehnološkim čimbenicima, po strukturi planova, sposobnostima, njihovoj spremnosti, strukturi i opremljenosti, treba zadovoljiti i potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u slučaju ratnih djelovanja i posljedica od terorizma.

Plan je operativni dokument kojeg za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite upotrebljava Stožer civilne zaštite Grada Rijeke.

Pravnim osobama dostavljaju se izvodi iz Plana na temelju kojih u vlastitim Operativnim planovima razrađuju djelovanje u sustavu civilne zaštite.

Planovi i Operativni planovi donose se radi utvrđivanja organizacije i djelovanja organiziranih snaga u sustavu civilne zaštite uz razradu konkretnih zadataka i nadležnosti. Njima se utvrđuje i potreban broj ljudi i materijalno-tehničkih sredstava te mjere i postupci za sprečavanje i provedbu mjera civilne zaštite, kao i uklanjanje posljedica katastrofa i većih nesreća na području za koje se Plan donosi.

Planovi, kao zasebni elaborati-dokumenti izrađuju se za svaku moguću katastrofu i veću nesreću.

Na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine broj 82/15118/1831/20 i 20/21 i 114/22), plan djelovanja civilne zaštite donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Gradonačelnik Grada Rijeke.

Plan djelovanja civilne zaštite na području grada Rijeke donosi se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/22), a nositelji, sadržaj i postupci u izradi Plana propisani su Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku donošenja („Narodne novine“ broj 66/21).

Nacrt prijedloga Plana prethodno je usvojen na 4. sjednici Stožera civilne zaštite Grada Rijeke održanoj 27. ožujka 2024. godine.

Obrazloženje dijelova plana

Plan se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Plana sadrži slijedeće elemente:

 • opis područja odgovornosti nositelja izrade plana
 • upozoravanje
 • pripravnost
 • mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
 • grafički dio
 • prilozi.

Posebni dio Plana sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

Opći dio

 • Opis područja odgovornosti nositelja izrade plana 

  U opisu područja odgovornosti nositelja izrade Plana navedene su osnovne prirodne i društvene karakteristike grada Rijeke. Pod prirodnim karakteristikama navedeni su: položaj, vodotoci i dužina obale mora, brda, ostale geografsko-klimatske karakteristike (vrste tla, klimatske karakteristike – klasifikacija klime, temperatura, oborine, vjetar), površine obuhvaćene klizištima te karta potresnih područja. Pod društvenim karakteristikama navedeni su podaci vezani uz stanovništvo: broj stanovnika, njihova podjela po spolu i dobi i rasporedu gustoće naseljenosti po mjesnim odborima, ali i podjela temeljem zaposlenosti (zaposleni/nezaposleni/umirovljenici).Navedeni su i broj i kategorije osoba (po dobnim skupinama i spolu) s invaliditetom i posebnim potrebama (ranjive skupine).Osim osoba s invaliditetom i posebnim potrebama, navedene su i kategorije stanovništva planiranih za evakuaciju. U opisu područja odgovornosti nositelja izrade Plana navedena su i materijalna i kulturna dobra na području grada Rijeke, vodoopskrbni objekti, te razne vrste objekata (stambeni, poslovni, sportski, vjerski i kulturni) u kojima boravi i može biti ugrožen veliki broj ljudi. Objektima za sklanjanje stanovništva navedeni su i kapaciteti za sklanjanje stanovništva (skloništa i eventualni dodatni kapaciteti – garaže, tuneli, utvrde), a navedeni su i kapaciteti za zbrinjavanje stanovništva (smještajni kapaciteti, osiguranje prehrane) te zdravstveni kapaciteti (javni i privatni). Nadalje, prometno tehnološka infrastruktura – cestovna infrastruktura (ceste, mostovi, vijadukti i tuneli), željeznička infrastruktura (pruge, tuneli, mostovi), infrastruktura pomorskog i zračnog prometa, dalekovodi i transformatorske stanice, energetski sustav (plinovod, toplovod) i telekomunikacijski sustav također su navedeni u opisu područja odgovornosti.

 • Upozoravanje 

  Upozoravanje se provodi informacijama ranog upozoravanja dobivenih od institucija javnog sektora u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, zaštite od požara, seizmologije, ionizirajućeg zračenja, javnog zdravstva, geologije te operatera postrojenja s opasnim tvarima, operatora hidroakumulacija, inspekcijskih službi i institucija koja provode znanstvena istraživanja, Grad Rijeka poduzima mjere upozoravanja vlastitih operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Rijeke, kao i stanovništva. Uspostavljanjem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama propisan je postupak ranog upozoravanja stanovništva za svaku od mogućih ugroza.

 • Pripravnost 

  Pripravnost je postupno dovođenje u stanje spremnosti operativnih snaga i sredstava za izvršavanje zadaća civilne zaštite te je navedeno vrijeme pripravnosti operativnih snaga.

 • Mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

  Mobilizacijom (aktiviranjem) se provodi postupak planskog i organiziranog dovođenja operativnih snaga civilne zaštite u stanje spremnosti za izvršavanje postavljenih zadaća u civilnoj zaštiti u određenom vremenskom razdoblju.

 • Grafički dio

  U grafičkom dijelu Plana nalaze se karte infrastrukture na području grada Rijeke, ali i Operativne karte civilne zaštite s isječcima iz Operativne karte – Plan sklanjanja s lokacijama skloništa, Plan evakuacije s pravcima evakuacije, Plan zbrinjavanja, Gospodarski objekti koji sadrže opasne tvari i isti nije predmet javne objave.

 • Prilozi

  Prilozi su sastavni dio Plana u kojima se nalaze kontakt podaci odgovornih osoba sustava civilne zaštite te podaci o kapacitetima i sposobnostima pojedinih pravnih osoba u reagiranju na velike nesreće i katastrofe. Prilozi su podaci koje je potrebno redovno ažurirati, podaci u prilozima su tajni ili su dio poslovnih tajni određenih pravnih osoba te uz grafički dio Plana, Prilozi Plana, također nisu predmet javne objave.

Posebni dio

Posebni dio Plana sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama definiranih Procjenom rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke: poplava i prolom hidroakumulacijske brane „Valići“, potres, degradacija tla – klizište Grohovo, ekstremne vremenske pojave, tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima u gospodarskim subjektima i prometu, epidemije i pandemije, požar otvorenog prostora.

U Posebnom dijelu Plana navedene su i organizacije mjera civilne zaštite sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva.

Kod organizacije sklanjanja stanovništva razrađeni su pregled skloništa po vrsti i kapacitetu, organizacija i boravak u skloništu (zaposjedanje skloništa, boravak u skloništu, napuštanje skloništa), kao i uloge stožera civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i postrojbi civilne zaštite Grada Rijeke.

Kod organizacije evakuacije stanovništva razrađeni su pregled i mjesta prikupljanja i prihvata stanovništva kod određenih ugroza, pregled pravaca i prometnica za evakuaciju, pregled prometnih sredstava predviđenih za evakuaciju, kao i uloge sudionika u evakuaciji.

Kod organizacije zbrinjavanja stanovništva razrađeni su pregled zadaća nositelja zbrinjavanja, kapaciteti zbrinjavanja, prikaz mjesta i lokacija za zbrinjavanja.

Osiguravanje specifičnih potreba osoba s invaliditetom nalazi se u poglavlju u kojemu su razrađene mjere civilne zaštite prilagođene osobama s invaliditetom.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Proučite Nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite grada Rijeke. Cjeloviti dokumenti dostupni su u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci? Biste li u Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
Početak savjetovanja: 18. travnja 2024.
Završetak savjetovanja: 17. svibnja 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024.
Obrazac je zatvoren.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.