Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtići na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir i uvodna obrazloženja

Grad Rijeka sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97107/0794/13 i 98/19), ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i radi zadovoljavanja tih potreba osnivati dječje vrtiće.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, utvrđuje se u skladu sa Zakonom i pripadajućim podzakonskim propisima. Zakonom je djelatnost predškolskog odgoja utvrđena kao sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci, a financira se prvenstveno sredstvima osnivača i prodajom usluga na tržištu te iz drugih izvora sukladno Zakonu. Dječji vrtići, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, naplaćuju svoje usluge od roditelja – korisnika usluga, sukladno mjerilima koja utvrđuje predstavničko tijelo te jedinice, osim programa predškole koji je za roditelje besplatan.

Dio sredstava za programe javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja osigurava se i u državnom proračunu, a obuhvaća programe odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu predškolske dobi hrvatskih građana u inozemstvu, djecu rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, te program predškole.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, sukladno Zakonu, Odluku o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/11) kojom je utvrđeno da su jedinice lokalne samouprave dužne dječjim vrtićima kojima su osnivači, osigurati novčana sredstva najmanje u visini od 25% utvrđene ekonomske cijene za svako dijete uključeno u redovite programe. Ekonomsku cijenu vrtića čine izdaci za radnike, prehranu djece, uvjete boravka djece, nabavu namještaja i opreme te nabavu sitnog materijala, a utvrđuje je svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela utvrditi visinu novčanih sredstava kojim će iz svog proračuna sufinancirati ekonomsku cijenu smještaja djeteta u dječjem vrtiću kojeg polaze djeca s prebivalištem na njihovom području, a koja su upisana u dječji vrtić drugog osnivača.

Gradsko vijeće Grada Rijeke Program uobičajeno donosi u mjesecu lipnju. Međutim, ove se godine donošenje Programa iznimno predlaže u mjesecu ožujku poradi predstojećeg prestanka mandata članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i provedbe lokalnih izbora, a sve kako bi se osigurao kontinuitet sufinanciranja predškolske djelatnosti i pružila sigurnost roditeljima djece rane i predškolske dobi.

Način i iznosi sufinanciranja korisnika ovim se Programom ne mijenjaju u odnosu na prethodno razdoblje.

Ciljevi donošenja Programa

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba:

 • postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima,
 • zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju,
 • sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

Provedba Programa

Gradski vrtići

Grad Rijeka osnivač je triju predškolskih ustanova koje djeluju na području Rijeke, i to: Dječjeg vrtića Rijeka, Dječjeg vrtića More i Dječjeg vrtića Sušak. Gradsko vijeće Grada Rijeke za svaki je dječji vrtić donijelo posebnu odluku o mjerilima za naplatu usluga dječjeg vrtića od roditelja-korisnika usluga, i to: Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15, 8/18 i 15/18), Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18) i Odluku o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18).

Ovim je odlukama određeno obavljanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi ostvarivanjem redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi, programa za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, programa na jeziku i pismu nacionalnih manjina i programa predškole.

Pored ovih programa dječji vrtić može izvoditi i programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja (kraći programi), dodatne specifične sadržaje u okviru redovitog programa te druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Nadalje, ovim su odlukama određeni iznosi mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni dječjeg vrtića, a koji se raspon kreće od 550,00 do 720,00 kuna, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta. Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, pa tako za drugo dijete 30%, za treće dijete 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete 100%, pod uvjetom da su sva djeca upisana u  dječji vrtić  članovi istog kućanstva. Nadalje, cijena se smanjuje za dane bolesti djeteta za 20% te za boravak u vrtiću do 3 sata dnevno za 70%.

Za obavljanje usluga programa, puna mjesečna cijena programa za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. Ukupni godišnji rashodi obuhvaćaju troškove smještaja djece utvrđene Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine” broj 63/08 i 90/10).

Podmirenje dijela troškova vrtića za socijalno ugrožene obitelji

Vrijedi istaknuti da, uz sufinanciranje redovne djelatnosti, putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću mogu ostvariti djeca čiji roditelji zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija. Odlukom o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18 i 6/20) određeno je da navedeno pravo može ostvariti  korisnik koji ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet (dijete hrvatskog ratnog i vojnog invalida iz Domovinskog rata), uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet udomiteljstva te uvjet jednoroditeljstva. Odlukom su roditelji – korisnici usluga, oslobođeni plaćanja cijene boravka djeteta u vrtiću od 30% do 100% od pune mjesečne cijene, ovisno o zadovoljenom kriteriju.

Roditelji djece upisane u dječje vrtiće drugih osnivača mogu također ostvariti pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

Dječji vrtići drugih osnivača na području grada Rijeke (privatni vrtići)

Među prioritetima Grada Rijeke već dugi niz godina je povećanje obuhvata djece predškolskog uzrasta nekim od programa predškolskog odgoja. Tako je u proteklih 10 godina uloženo oko 97 milijuna kuna u izgradnju, rekonstrukciju i uređenje dječjih vrtića. Naime, smještaj što većeg broja djece u predškolske ustanove prioritet je kako s pedagoškog stajališta tako i sa stajališta umanjivanja socijalnih razlika i omogućavanja djeci jednakih startnih pozicija, a jednako tako i omogućavanja roditeljima djece da se u potpunosti posvete svojim radnim obavezama, sigurni u svoju odluku pružanja povjerenja za odgoj i obrazovanje svog djeteta educiranim odgojiteljima.

Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača te prolaskom kroz propisanu proceduru ostvaruju pravo na sufinanciranje.

Tijekom prethodnog razdoblja, s ciljem osiguravanja jednake cijene za roditelje, neovisno o izboru dječjeg vrtića, Grad Rijeka povećao je odnosno promijenio način sufinanciranja programa predškolskih ustanova drugih osnivača na način da roditelj plaća iznos od 720,00 kuna za redoviti cjelodnevni (10-satni) program, odnosno 385,00 kuna za redoviti poludnevni (6-satni) program, neovisno o dječjem vrtiću u koji je dijete upisano, dok se razlika do utvrđene cijene redovitog programa predškolskim ustanovama nadoknađuje iz Proračuna Grada Rijeke. Na taj je način roditeljima omogućen izbor dječjeg vrtića, a da pritom cijena redovitog programa bude jednaka cijeni u gradskim vrtićima, s time da osnivači dječjih vrtića imaju pravo na samostalno formiranje cijene programa.

Ovim se materijalom predlaže nastaviti isti modus sufinanciranja, i to prema ekonomskim cijenama dječjih vrtića koje su bile utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu. U skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, kapacitet u dječjim vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci; njih deset koji su uvršteni u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/184/1913/19 i 20/19) je 564 djece, pa će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku dječjih vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, Grad Rijeka u svom Proračunu osigurava sredstva prema maksimalnom mogućem broju upisane djece s riječkog područja. Za očekivati je da će dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke.

Smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih okolnosti.

Roditelji stoga imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo te se slijedom odobrenog zahtjeva, s dječjim vrtićem sklapa ugovor o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i to za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja sufinancirat će se iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno, a redoviti poludnevni (6-satni) program iznosom od 567,00 kn po djetetu mjesečno.

Financijska sredstva za ostvarivanje programa

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba sukladno ovom Programu osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu.

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 94.764.004,00 kuna. Od ukupnog iznosa za programsku djelatnost Dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 87.364.004,00 kuna, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 7.205.600,00 kuna, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 194.400,00 kuna.

Ostvarivanje prava na sufinanciranje za vrtiće drugih osnivača u Rijeci

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje dječji vrtići drugih osnivača dužni su podnijeti prijavu na Javni poziv u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv čine sastavni dio Programa.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, a uvršteni su u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/184/1913/19 i 20/19) i poštivali su odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Odjel će raspisati Javni poziv najkasnije u mjesecu svibnju 2021. godine te ga objaviti na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji djece rane i predškolske dobi, dječji vrtići čiji je osnivač Grad Rijeka – Rijeka, More i Sušak, dječji vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječji vrtići na području drugih gradova i općina.

Proučite Nacrt Programa javnih potreba u predškolskoj djelatnosti. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su programi koji se u predškolskoj djelatnosti provode kvalitetni, zadovoljavajući?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu
Naziv akta/dokumenta: Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Početak savjetovanja: 10. veljače 2021.
Završetak savjetovanja: 12. ožujka 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.