Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke 2021. – 2024

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite razmatraju se i usvajaju svake četiri godine. Donose ih predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to sukladno odredbi članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21).

Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite utvrđene su kao planski dokument u području civilne zaštite.

Prema ovom Pravilniku, smjernicama se ostvaruju sljedeći ciljevi:

 • na temelju procjena rizika utvrđuju prioritetne preventivne mjere, dinamika i način njihova provođenja kao i javne politike upravljanja rizicima, odnosno smanjivanje ranjivosti kategorija društvenih vrijednosti koje su na području primjene izložene štetnim utjecajima prijetnji s nositeljima njihovog provođenja
 • na temelju utvrđenih slabosti postojećih kapaciteta sustava civilne zaštite utvrđuje se način uspostavljanja kapaciteta za primanje kao i za postupanje po informacijama ranog upozoravanja i razvijanju rješenja na jačanju svijesti za postupanje u velikim nesrećama
 • jačanje kompetencija operativnih snaga civilne zaštite u postupanju prema ranjivim skupinama u slučaju velike nesreće i katastrofe (edukacije, vježbe, opremanje)
 • usmjerava razvoj kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite odnosno operativnih kapaciteta od značaja za reagiranje u velikim nesrećama
 • poboljšavaju postupci planiranja i koordiniranja uporabe kapaciteta u velikoj nesreći
 • planira osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje prioritetnih razvojnih sustava civilne zaštite u razdoblju od četiri godine.

Također, Smjernicama se definiraju pojedinačni ciljevi i sveukupni cilj, konkretni podaci, potrebne mjere radi kojih se ti koraci utvrđuju prioritetnim u sustavu civilne zaštite u razdoblju za koje se donose i to na svim subpodručjima sustava civilne zaštite, pa tako obuhvaćaju vatrogastvo, skloništa (javna tunelska i skloništa osnovne zaštite), udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite te službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti.

Civilna zaštita

CIVILNA ZAŠTITA – Stožer civilne zaštite Grada Rijeke, postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke, povjerenici civilne zaštite.

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) te Odlukom o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan zaštite i spašavanja), srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom ustroju te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Stožer civilne zaštite Grada Rijeke i postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke trebaju iskazivati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj 111/07) te planirati i provoditi osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i druge aktivnosti.

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti s edukacijom i osposobljavanjem postrojbi civilne zaštite te izvršiti edukaciju i osposobljavanje Stožera civilne zaštite Grada Rijeke, kadrovski obnoviti i pomladiti povjerenike civilne zaštite te izvršiti njihovo osposobljavanje.  Potrebno je i donijeti Procjenu rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke (kao dokument nasljeđuje dosadašnju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku) i Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke (kao dokument nasljeđuje dosadašnji Plan zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke).

Potrebno je i preustrojiti postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina i kadrovskom popunom iz sastava ostalih operativnih snaga (dobrovoljni vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja), na sličan način kojim funkcioniraju postrojbe za spašavanje u ruševinama u zapadnim zemljama.

Kroz takve aktivnosti povećavat će se mogućnosti osiguravanja uvjeta za učinkovito provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje) te drugih aktivnosti iz područja civilne zaštite, sukladno Planu djelovanja civilne zaštite.

Vatrogastvo i skloništa

VATROGASTVO

U Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu planirana su sredstva za potrebe vatrogastva u iznosu od 9.106.917,00 kuna. Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2022. i 2023. planirani su iznosi od 9.138.691,00 kuna u 2022. godini i 10.170.625,00 kuna u 2023. i 2024. godini.

SKLONIŠTA

U svrhu održavanja stanja skloništa na postojećoj razini u sljedećem razdoblju u Proračunu Grada Rijeke planiraju se godišnji iznosi od 40.000,00 kuna

Službe i postrojbe koje se u redovnoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem

SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

Među službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti ubrajaju se Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, Radio mreža za opasnost, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, TTS Team 24 d.o.o. Rijeka, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, IND-EKO d.o.o. Rijeka, Rijekatank d.o.o. Rijeka, Jadranski pomorski servis d.o.o. Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. i DLS d.o.o. Rijeka.

Za realizaciju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka (akcije spašavanja, održavanja znanja i sposobnosti te izobrazbe i uvježbavanja novih kadrova, troškova potražnih pasa, kao i tekućih troškova) Grad Rijeka je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u narednom razdoblju utvrdio iznos od 200.000,00 kuna koji će se realizirati kroz godišnji Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka.

S Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka potpisan je Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća te će se u narednom razdoblju i unapređivati suradnja.

Za ostale pravne osobe navedene u ovoj točki, na temelju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, u sljedećem razdoblju dostavljat će se Izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite za područje grada Rijeke i Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Ostale službe od interesa za sustav civilne zaštite

OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (OSTALE GOTOVE SNAGE)

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Kozala d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Rijeka promet d.d. Rijeka, Energo d.o.o. Rijeka, Novotehna d.d. Rijeka, GP KRK d.d. Krk, Luka Rijeka d.d. Rijeka, 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka, Ceste – Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Jami oprema d.o.o. Rijeka, Savez izviđača Rijeka, Jadran hoteli d.d. Rijeka, SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, CB Radio klub Rijeka te Pilotski klub “Krila Kvarnera”.

Pravne osobe navedene u ovoj točki određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke. Navedenim pravnim osobama zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, ali se po potrebi uključuju u sustav civilne zaštite ljudskim i materijalnim resursima.

Grad Rijeka u suradnji sa Savezom izviđača Rijeke utvrđuje potrebu za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (šatori i sl.), kako bi se nabavila potrebna oprema prema zajednički utvrđenim prioritetima.

Za Pilotski klub “Krila Kvarnera” svake godine osiguravaju se proračunska sredstva za potrebe avio izviđanja u periodu vrlo velikih i velikih požarnih opasnosti tijekom ljetnih mjeseci.

Financijski plan za razdoblje 2021. - 2024.

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U RAZDOBLJU 2021. – 2024. GODINE

Red.

broj

 

OPIS POZICIJE

PLANIRANO
2021. 2022. 2023. 2024.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE, POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE
1. 1. Stožer civilne zaštite 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1. Stručno usavršavanje i osposobljavanje članova Stožera 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Opremanje Stožera osobnom opremom 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Opremanje Stožera skupnom opremom 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Postrojbe civilne zaštite 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1.2.1. Osposobljavanje, vježbe civilne zaštite 7.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00
1.2.2. Naknade pripadnicima za sudjelovanje u aktivnostima civilne zaštite 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.2.3. Opremanje postrojbi CZ osobnom opremom 18.000,00 18.000,00 18.000,00 20.000,00
1.2.4. Opremanje postrojbi CZ skupnom opremom 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
1.2.5. Povjerenici civilne zaštite 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 115.000,00
2. VATROGASTVO
2.1. Javna vatrogasna postrojba 5.354.917,00 5.386.691,00 6.418.625,00 6.418.625,00
2.1.1. Financiranje Javne vatrogasne postrojbe iz Proračuna Grada Rijeke 5.354.917,00 5.386.691,00 6.418.625,00 6.418.625,00
2.2. Gradska Vatrogasna zajednica 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00
UKUPNO 9.106.917,00 9.138.691,00 10.170.625,00 10.170.625,00
3. SKLONIŠTA
3.1. Tekuće održavanje 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3.1.1. Troškovi električne energije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3.1.2. Tekuće održavanje (popravci brava, nova vrata, servisiranje protuudarnih vrata) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
UKUPNO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
4. UDRUGE GRAĐANA KOJE SUDJELUJU U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE  
4.1. Udruge građana kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4.1.1. HGSS – Stanica Rijeka1 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4.2. Ostale udruge građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
4.2.1. Aeroklub klub Krila Kvarnera 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
4.2.2. Savez izviđača Rijeka2 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Radio mreža za opasnost3 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI:
  Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, komunalna i trgovačka društva za održavanje komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i drugo) kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za civilnu zaštitu.
5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka4 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE 9.526.917,00 9.558.691,00 10.590.625,00 10.590.625,00

1) HGSS Stanica Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 38.218,50 kn godišnje.

2) Savez izviđača Rijeka – koristi bez naknade sklonište osnovne zaštite Grada Rijeke čija bi vrijednost zakupa iznosila 19.712,70 kn godišnje. U prijašnjim je godinama od strane Grada Rijeke nabavljana oprema (šatori, kamp-ležajevii) ukupne vrijednosti 46.485,06 kn koja je dana na korištenje Savezu izviđača Rijeka i koja je s vremenom amortizirana.

3) Radio mreža za opasnost – za potrebe potpornog komunikacijskog centra omogućeno je korištenje prostora Grada Rijeke bez naknade te je nabavljena radio-oprema vrijednosti 32.837,28 kn koju koristi Radio mreža za opasnost.

4) Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka se u svrhu zaštite i spašavanja u 2020. godini financiralo s proračunskih pozicija Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb u iznosu od 74.000,00 kuna, a koristilo je bez naknade i 2 skloništa osnovne zaštite čija bi vrijednost zakupa iznosila 28.563,30 kn godišnje.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno predstavnici i Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.

Proučite Nacrt Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke 2021. – 2024. Cjeloviti dokument dostupan je u prilogu ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

Kakvo je Vaše razmišljanje o sustavu civilne zaštite u Rijeci?

Biste li u četverogodišnje Smjernice uvrstili još neke dodatke ili učinili neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine
Naziv akta/dokumenta: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. godine
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Početak savjetovanja: 21. srpnja 2021.
Završetak savjetovanja: 23. kolovoza 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021.
  Komentirajte predloženo, sugerirajte poboljšanja.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.