Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Kartografski prikaz mjesnih odbora Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvod

Temeljem tada važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na području grada Rijeke su 1993. i 1994. periodički osnovani mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, dok je mjesna samouprava na području grada Rijeke danas uređena temeljem važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/1798/19 i 144/20) i odredbama Statuta Grada Rijeke.

Tijekom proteklih godina, Grad Rijeka uložio je značajna sredstva za nesmetani rad mjesnih odbora, posebno u cilju kvalitetnijeg sagledavanja užih lokalnih problema i rješavanje istih uz koordinaciju s legitimnim predstavnicima lokalne zajednice. Dodatno se nastoji promicati stav o suodgovornosti građana i gradske predstavničke i izvršne vlasti za uvjete života u svakom mjesnom odboru i gradu kao cjelini te ravnomjernog podizanja komunalnog i društvenog standarda svih dijelova grada Rijeke.

Dosadašnji način uređenja financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Nastojeći što je moguće više udovoljiti legitimnim interesima mjesnih odbora za što samostalnijim raspolaganjem sredstvima potrebnim za njihovu djelatnost, u svrhu optimalne realizacije njihovih samoupravnih funkcija, Grad Rijeka prvi je put 2002. godine donio odluku kojom je uređen način financiranja djelatnosti mjesnih odbora, a 28. listopada 2008. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je trenutno važeću Odluku o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/0844/0946/1214/13, Službene novine Grada Rijeke 13/153/22).

Postojeća odluka je, uz nekoliko novela, u proteklih više od 13 godina neosporno imala pozitivnih učinaka na razvoj mjesne samouprave na području grada Rijeke, posebno u smislu uvedenog sustava financiranja mjesnih odbora baziranog na programskom financiranju aktivnosti, uz osiguranje poticajnih sredstava za donacije te promicanje akcija u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom, što je najbolje vidljivo kroz vrlo uspješni projekt Riječki program lokalnog partnerstva.

Razlozi za predlaganje novog načina uređenja financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Međutim, prateći primjenu Odluke kroz ovo duže vremensko razdoblje, ukazala se potreba za opsežnijim izmjenama iste, posebno u dijelu koji određuje visinu i raspored sredstava po mjesnom odboru za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) te način raspodjele sredstava za tu namjenu koja su na raspolaganju mjesnom odboru.

Postojećom Odlukom se za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija (do sada nazivanih komunalnih prioriteta) kojeg predlažu vijeća mjesnog odbora, osiguravaju  u proračunu Grada sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području tog mjesnog odbora u prethodnoj godini. Ta sredstva raspoređuju se mjesnom odboru Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, prema sljedećim kriterijima: 20% sredstava razmjerno broju stanovnika, 20% sredstava razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade i 20% sredstava razmjerno površini područja mjesnog odbora. Preostali iznos od 40% sredstava od komunalne naknade, izdvaja se u sredstva poravnanja, koja se raspoređuju na način da se 50% iznosa raspoređuje razmjerno broju stanovnika, a 50% iznosa razmjerno stupnju opremljenosti mjesnom odboru u kojem je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan. Standard opremljenosti utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Valja istaknuti da male komunalne akcije predstavljaju aktivnosti komunalnog uređenja područja mjesnih odbora koje bi, u pravilu, trebale biti manjeg opsega i ostvarive u jednoj proračunskoj godini, a planiraju ih vijeća mjesnih odbora u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Grada. Provode se na zemljištu u vlasništvu Grada i u okviru pripadajućih sredstava za pojedini mjesni odbor s ciljem poboljšanja i ujednačavanja komunalnog standarda mjesnih odbora. Granicu između slabo razvijenih i dobro razvijenih mjesnih odbora, a s obzirom na spomenuti stupanj opremljenosti, predstavljaju novčano iskazane potrebe rješavanja svih nedostajućih elemenata po pojedinom mjesnom odboru na način da su se oni mjesni odbori čije su potrebe bile utvrđene iznad iznosa od pet milijuna kuna smatrali slabo razvijenima.

Kroz sve ove godine primjene, samo je jedan mjesni odbor „prešao“ iz kategorije slabo razvijenih u kategoriju dobro razvijenih, što je pokazatelj da „sredstva poravnanja“ ne funkcioniraju na zadovoljavajući način, odnosno da ne dolazi do željenog ujednačavanja komunalnog standarda.

Nadalje, uočen je problem da svaka nova gradnja (opremanje) objekata komunalne infrastrukture iz sredstava mjesnog odbora podrazumijeva kasnije i povećana sredstva za redovno održavanje onoga što je izgrađeno (opremljeno). Treći uočeni problem pitanje je prioriteta pojedinih ulaganja sredstava za male komunalne akcije u prometnu i drugu infrastrukturu (npr. javna rasvjeta) jer je uočeno da neka vijeća mjesnih odbora u infrastrukturu takve vrste ulažu znatnija sredstva iako to objektivno nije prioritetno, dok drugi mjesni odbori u kojima je stručnom analizom utvrđen veći stupanj prioriteta to ne rade, odnosno to ne mogu ostvariti.

Novosti koje se donosi prijedlog odluke

S obzirom na naprijed navedeno, stručne službe Grada Rijeke u suradnji s predstavnicima trgovačkih društava Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o., smatrali su da je potrebno pristupiti cjelokupnoj reviziji sustava financiranja malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) i održavanja komunalne infrastrukture mjesnih odbora.

Radi boljeg razumijevanja predlaže se isključivo korištenje izraza „male komunalne akcije“ (umjesto komunalnih prioriteta) pri čemu se pod tim izrazom podrazumijeva gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih objekata javne namjene kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima.

Održavanje komunalne infrastrukture uređeno je Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20) kojim je određeno da su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture: održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, građevina javne odvodnje oborinskih voda,  javnih zelenih površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene, groblja, čistoće javnih površina te održavanje javne rasvjete.

Nastavno na navedeno, ovim Nacrtom prijedloga  Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke predlaže se, za ostvarivanje malih komunalnih akcija i održavanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora, osigurati u proračunu Grada sredstva u visini 80 posto ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u prethodnoj godini.

Predlaže se drukčiji raspored navedenih sredstava u odnosu na postojeću odluku i to kako slijedi: 60 posto od navedenog iznosa namijeniti za ostvarivanje malih komunalnih akcija sukladno posebno utvrđenim kriterijima, a preostalih 40 posto iznosa raspodijeliti na održavanje komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora (u smislu zakonskog određenja održavanja) na posebno utvrđeni način. Ovakvim rasporedom ukidaju se dosadašnja sredstva poravnanja predviđena postojećom Odlukom.

Navedena sredstva nadalje se predlaže raspodijeliti na način da se 60% utvrđenih ostvarenih sredstava od naplaćene komunalne naknade koja su namijenjena za ostvarivanje malih komunalnih akcija (koje predlažu vijeća mjesnih odbora) raspoređuje Planom raspodjele sredstava za male komunalne akcije na području mjesnog odbora i to:  40% razmjerno broju stanovnika, 40 % razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade i 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora. S obzirom na evidentne razlike u površini i broju stanovnika te stupanj ostvarenja komunalne naknade u pojedinim mjesnim odborima, smatra se da je međusobni odnos ova tri parametra, odnosno procjena kojem od njih dati koju važnost, utvrđeno na optimalan način.

Preostalih 40% utvrđenih ostvarenih sredstava od naplaćene komunalne naknade za stambeni i garažni prostor, koja su namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture (održavanje javnih površina, komunalne opreme i uređaja, uključujući i prometnu infrastrukturu) raspoređuju se sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. Prethodno se predviđa utvrđivanje posebnog prijedloga prioritetnih radova na održavanju komunalne infrastrukture po pojedinim mjesnim odborima, kojeg predlaže posebno stručno Povjerenstvo, pri čemu je isto obvezno razmotriti prijedloge koje su prethodno utvrdila vijeća mjesnih odbora.

Dodatno, predloženom Odlukom omogućava se da pripadajuća sredstva za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija, vijeća mjesnog odbora mogu dijelom ili u cijelosti utrošiti i na održavanje komunalne infrastrukture na svom području, ali najviše do iznosa do pripadajućih  60% sredstava ostvarene komunalne naknade u prethodnoj godini (zahvati koji su manjeg i lokalnog značaja i nisu utvrđeni prijedlogom prioritetnih radova).

Prijedlog odluke usuglašen s vijećima mjesnih odbora i novim ustrojstvom gradske uprave

S obzirom na to da je riječ o značajnijim izmjenama u odnosu na dosadašnji način financiranja komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora, vijeća mjesnih odbora upoznata su s predloženim promjenama. Većina vijeća su ih podržala, a ona vijeća koja ih nisu podržala, u pravilu su vijeća čiji bi mjesni odbori zbog ukidanja sredstava poravnanja imali na raspolaganju manje sredstava za male komunalne akcije o kojima mogu neposredno odlučivati. Dio vijeća je također dalo i određene primjedbe i prijedloge na predložene promjene, koji su razmotreni, a neki od njih su i uneseni u predloženi tekst nove Odluke.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Odjel gradske uprave za komunalni sustav smatraju da će se predloženim izmjenama u sustavu utvrđivanja i realizacije odnosno financiranja malih komunalnih akcija i održavanja komunalne infrastrukture utjecati na poboljšanje komunalnog standarda i ujednačavanje standarda opremljenosti mjesnih odbora te u konačnici na podizanje kvalitete življenja građana, što je jedan od najvažnijih ciljeva cjelokupnog sustava mjesne samouprave. S obzirom na značaj izmjena te veći broj novela postojeće odluke, predlaže se donošenje nove Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

Ističemo da je tekst predložene Odluke usklađen i sa novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/22) koja stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, a kojom se, između ostalog, utvrđuje da novoustrojeni Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu preuzima poslove mjesne samouprave koji su se obavljali u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. Također, iznosi u eurima koji se navode u predloženoj Odluci, u suglasju su sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22).

Financijska sredstva potrebna za provođenje ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada Rijeke i putem drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima i općim aktima Grada.

Obrazloženje pojedinih odredbi predložene odluke

U člancima 1. i 2. definira se sadržaj Odluke te izvori financijskih sredstava za obavljanje djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke.

U člancima 3. i 4. određuje se namjena sredstava iz proračuna Grada Rijeke koja se dodjeljuju mjesnim odborima te pozicije u proračunu na kojima se planiraju i osiguravaju sredstva.

Članci 5. do 11. odnose se na sustav financiranja malih komunalnih akcija i održavanje komunalne infrastrukture, na način kako je obrazloženo u uvodnom dijelu ovog materijala.

Člankom 5. određuje se visina i raspored sredstava namijenjenih za ostvarivanje malih komunalnih akcija i održavanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora.

Članci 6. i 7. odnose se na Plan raspodjele sredstava za male komunalne akcije, kojeg na prijedlog vijeća mjesnih odbora izrađuje Upravni odjel za komunalni sustav i promet, a donosi Gradsko vijeće.

Članak 8. odnosi na Program održavanja komunalne infrastrukture u dijelu u kojem se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora. Program na temelju prijedloga prioritetnih radova na održavanju komunalne infrastrukture mjesnih odbora kojeg donosi posebno stručno Povjerenstvo, izrađuje Upravni odjel za komunalni sustav i promet, a donosi Gradsko vijeće. Povjerenstvo je obvezno razmotriti prijedloge koje su prethodno utvrdila vijeća mjesnih odbora.

Članak 9. odnosi se na Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga prioritetnih radova na održavanju komunalne infrastrukture mjesnih odbora. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i šest članova. Predsjednik i jedan član povjerenstva imenuju se iz reda službenika Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, dva člana iz reda zaposlenika TD Rijeka plus, dva člana iz reda zaposlenika TD Energo te jedan član iz reda članova Odbora za mjesnu samoupravu. Predsjednika i članove povjerenstva imenuje Gradonačelnik, s time da člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradonačelnik imenuje na prijedlog Odbora.

Članak 10. sadržava odredbu kojom se vijećima mjesnih odbora omogućuje pripadajuća sredstva za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija dijelom ili u cijelosti utrošiti i na održavanje komunalne infrastrukture na svome području.

Članak 11. sadrži odredbe o planu raspodjele sredstava te o načinu postupanja sa neutrošenim sredstvima za tu namjenu koja su na raspolaganju mjesnom odboru, uz odredbu da se plan malih komunalnih akcija pojedinog mjesnog odbora smatra izvršenim ako je do kraja proračunske godine za isti utrošeno najmanje 95% pripadajućih sredstava za izvršenje plana.

Članak 12. određuje visinu sredstava za obavljanje programskih aktivnosti mjesnih odbora te kriterije za njihovu raspodjelu. Za ocjenu prijavljenih programa aktivnosti mjesnih odbora, Gradonačelnik imenuje posebno Povjerenstvo za ocjenu programa.

Člancima 13. i 14. utvrđen je raspored sredstava za obavljanje programskih aktivnosti po pojedinom mjesnom odboru.

Člancima 15. i 16. predložene Odluke utvrđena je visina sredstva za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnih odbora te visina poticajnih sredstava koja mogu ostvariti oni mjesni odbori koji tijekom proračunske godine ostvare određena sredstva iz donacija.

Članak 17. odnosi se na mogućnost ostvarivanja sredstava za akcije u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom na osnovu Riječkog programa lokalnog partnerstva. Za odabir projekata za provedbu akcija u kojima sudjeluju građani dobrovoljnim radom, raspisuje se javni natječaj a izbor projekata obavlja povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana. Predsjednik i jedan član povjerenstva imenuju se iz reda predstavnika civilnog sektora, jedan član povjerenstva imenuje se iz reda predstavnika medija, a dva člana povjerenstva imenuju se iz reda predstavnika građana.

Članci 18. i 19. reguliraju obvezu vijeća mjesnih odbora da donose financijski plan i godišnji obračun te obvezu da se Gradonačelniku, na njegov zahtjev, putem nadležnog upravnog odjela dostavi izvješće o realiziranim aktivnostima i utrošku financijskih sredstava.

U člancima 20. i 21. propisane su prijelazne i završne odredbe. Člankom 20. utvrđuje se da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/0844/0946/1214/13 i Službene novine Grada Rijeke 13/153/22). Člankom 21. propisano je da ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2023. godine.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će se predloženim izmjenama na kvalitetniji način urediti financiranje i realizacija malih komunalnih akcija i održavanja komunalne infrastrukture mjesnih odbora (uređenje i održavanje dječjih igrališta, zelenih površina, stepeništa, nogostupa, ograda, javne rasvjete, prometne signalizacije, čistoća ulica…)?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Početak savjetovanja: 30. siječnja 2023.
Završetak savjetovanja: 28. veljače 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023.

  Jedan komentar

  1. […] Na stranicama e-konzultacija Grada Rijeke objavljeno je Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbo…. […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.