Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Rijeke

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke. Nacrt prijedloga Odluke izradili su Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opširnije…